Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0362

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/362 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/8336

OJ L 81, 22.3.2019, p. 74–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/362/oj

22.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/74


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/362

z dne 13. decembra 2018

o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) ter zlasti člena 56(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje pri uporabi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 150/2013 (2) so pokazale, da določbe Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi z registracijo repozitorijev sklenjenih poslov predstavljajo trdno podlago za vzpostavitev okvira za registracijo repozitorijev sklenjenih poslov. Za dodatno okrepitev tega okvira bi morala Uredba (EU) št. 150/2013 odražati razvijajočo se naravo panoge.

(2)

Vzpostavitev enotnega okvira za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov v okviru Uredbe (EU) št. 648/2012 in Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bistvena za doseganje enakih konkurenčnih pogojev med repozitoriji sklenjenih poslov in za učinkovito izvajanje funkcij repozitorijev.

(3)

Funkcija preverjanja, ki jo imajo repozitoriji sklenjenih poslov, je bistvenega pomena za preglednost trgov izvedenih finančnih instrumentov in za zagotavljanje kakovosti podatkov. Repozitoriji sklenjenih poslov bi zato morali dokazati, da so vzpostavili ustrezne sisteme in postopke za preverjanje popolnosti in pravilnosti podrobnosti pogodb o izvedenih finančnih instrumentih. Navedene sisteme in postopke bi bilo zato treba podrobneje opredeliti, da se okrepi okvir za registracijo. Določati bi morali, kako bodo repozitoriji sklenjenih poslov dokazovali avtentičnost uporabnikov, potrjevali shemo podatkov, dovoljevali beleženje podatkov, potrjevali logiko in vsebino podatkov, usklajevali podatke o izvedenih finančnih instrumentih in zagotavljali povratne informacije svojim uporabnikom.

(4)

Vloge za registracijo repozitorijev sklenjenih poslov bi morale vključevati podrobnejše informacije o ustreznih mehanizmih in strukturah notranjega nadzora, funkciji notranje revizije in načrtu revizijskega dela, da bi lahko ESMA ocenil, kako ti dejavniki prispevajo k učinkovitemu delovanju repozitorija sklenjenih poslov.

(5)

Da bi ESMA lahko bolje ocenil dobro ime, izkušnje in usposobljenost članov upravnega odbora, višjega vodstva in zadevnega vodstvenega osebja repozitorija sklenjenih poslov, ki vlaga vlogo, bi moral repozitorij sklenjenih poslov vlagatelj zagotoviti dodatne informacije o teh osebah, vključno z informacijami o njihovem znanju in izkušnjah na področju upravljanja, delovanja in razvoja informacijske tehnologije.

(6)

Uporaba skupnih virov znotraj repozitorija sklenjenih poslov za storitve poročanja o izvedenih finančnih instrumentih na eni strani in za pomožne storitve ali storitve poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji na drugi strani lahko povzroči širjenje negativnih učinkov operativnih tveganj med navedenimi storitvami. Potrjevanje, usklajevanje, obdelava in evidentiranje podatkov lahko zahtevajo učinkovito operativno ločenost, da se prepreči tako širjenje negativnih učinkov tveganj. Vendar so lahko nekatere prakse, kot so skupni čelni del sistemov, enotna točka za dostop do podatkov za organe ali uporaba istega osebja, zaposlenega v prodaji, enoti za zagotavljanje skladnosti s predpisi ali službi za pomoč uporabnikom, manj dovzetne za širjenje negativnih učinkov in zato ne zahtevajo nujno operativne ločenosti. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali zato vzpostaviti ustrezno raven operativne ločenosti virov, sistemov ali postopkov, ki se uporabljajo na različnih poslovnih področjih. Ta ločenost bi morala vključevati poslovna področja, ki zagotavljajo storitve, za katere velja druga zakonodaja Unije ali zakonodaja tretjih držav. Zagotoviti bi morala tudi, da vloga za registracijo vsebuje podrobne in jasne informacije o pomožnih storitvah ali drugih poslovnih področjih, ki jih repozitorij sklenjenih poslov ponuja zunaj svoje temeljne dejavnosti storitev repozitorijev v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012.

(7)

Trdnost, odpornost in zaščita sistemov informacijske tehnologije repozitorijev sklenjenih poslov so bistvene za zagotavljanje skladnosti s cilji Uredbe (EU) št. 648/2012. V skladu s tem bi morali repozitoriji sklenjenih poslov zagotoviti celovite in podrobnejše informacije o teh sistemih, da bi lahko ESMA ocenil trdnost in odpornost njihovih sistemov informacijske tehnologije. Kadar se na ravni skupine ali zunaj skupine opravljanje funkcij repozitorija odda v zunanje izvajanje tretjim osebam, bi morali repozitoriji sklenjenih poslov predložiti podrobne informacije o zadevnih ureditvah zunanjega izvajanja, da bi se organu ESMA omogočila ocena upoštevanja pogojev za registracijo, vključno z informacijami o vseh sporazumih o ravni storitev, o metrikah in o tem, kako se te metrike učinkovito spremljajo. In končno, repozitoriji sklenjenih poslov bi morali predložiti informacije o mehanizmih in nadzoru, ki so jih vzpostavili za učinkovito obvladovanje morebitnih kibernetskih tveganj in za zaščito podatkov pred kibernetskimi napadi.

(8)

Za boljše doseganje ciljev Uredbe (EU) št. 648/2012 glede preglednosti trga izvedenih finančnih instrumentov, bi morali repozitoriji sklenjenih poslov dokazati, da uporabljajo pogoje dostopa do podatkov, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov, v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 151/2013 (4). Ti pogoji bi morali zagotavljati celovitost podatkov, predloženih organom, in da lahko repozitoriji sklenjenih poslov zagotovijo dostop do podatkov v skladu z Delegirano uredbo (EU) št. 151/2013. Zato bi morali biti v vlogi za registracijo podrobno opisani politike in postopki repozitorijev sklenjenih poslov, v skladu s katerimi različne vrste uporabnikov poročajo in dostopajo do podatkov, shranjenih v repozitoriju sklenjenih poslov. Iz istega razloga bi morala vloga za registracijo vsebovati opis kanalov in mehanizmov, ki se uporabljajo za javno razkrivanje informacij o pravilih o dostopu do podatkov, shranjenih v repozitoriju sklenjenih poslov. Repozitoriji sklenjenih poslov zagotovijo tudi podrobnejše informacije o svojih postopkih za preverjanje popolnosti in pravilnosti podatkov.

(9)

Pristojbine, povezane s storitvami, ki jih ponujajo repozitoriji sklenjenih poslov, so bistvena informacija za udeležence na trgu, ki jim omogoča utemeljeno izbiro. Navedene pristojbine bi zato morale biti del vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov.

(10)

Da bi ESMA lahko določil izhodišče za načrtovanje zmogljivosti in uspešnosti repozitorijev sklenjenih poslov, bi morale vloge za registracijo vsebovati informacije, ki dokazujejo, da ima repozitorij sklenjenih poslov vlagatelj potrebna finančna sredstva za neprekinjeno izvajanje svojih nalog repozitorija sklenjenih poslov. Iz istega razloga bi morala vloga za registracijo vsebovati učinkovite ureditve neprekinjenega poslovanja. Repozitoriji sklenjenih poslov bi morali zlasti zagotoviti informacije o svojih načrtih, postopkih in ureditvah za upravljanje izrednih razmer in kriz, vključno s postopki za zagotovitev pravilne zamenjave prvotnega repozitorija sklenjenih poslov, če je njegova registracija razveljavljena, ali če se nasprotna stranka poročevalka odloči, da poroča drugemu repozitoriju sklenjenih poslov.

(11)

Ker se udeleženci na trgu in organi zanašajo na podatke, ki jih hranijo repozitoriji sklenjenih poslov, bi morala vloga repozitorija sklenjenih poslov za registracijo vsebovati jasen opis operativne ureditve in ureditve vodenja evidenc, ki bi morale biti stroge in učinkovite. Za prikaz, kako se ohranja zaupnost in varujejo podatki, ki jih hrani repozitorij sklenjenih poslov, ter da se omogoči njihova sledljivost, bi morala biti v vlogo za registracijo vključena posebna omemba v zvezi z vzpostavitvijo dnevnika poročanja.

(12)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) predložil Evropski komisiji v skladu s postopkom iz člena 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(13)

ESMA je o teh osnutkih regulativnih tehničnih standardov opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje svoje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

(14)

Delegirano uredbo (EU) št. 150/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013

(1)

V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje zlasti naslednje informacije:

(a)

ime podjetja vlagatelja in pravni naslov v Uniji;

(b)

izpisek iz ustreznega poslovnega ali sodnega registra ali drugo certificirano dokazilo o kraju pridobitve statusa pravne osebe in obsegu poslovanja vlagatelja na datum vložitve vloge;

(c)

informacije o razredih izvedenih finančnih instrumentov, za katere se želi vlagatelj registrirati;

(d)

informacije o tem, ali je vlagatelju izdal dovoljenje ali ga registriral pristojni organ v državi članici, v kateri ima sedež, in če je tako, ime organa in referenčno številko v zvezi z dovoljenjem ali registracijo;

(e)

statut vlagatelja in, kjer je ustrezno, drugo statutarno dokumentacijo, v kateri je navedeno, da bo vlagatelj izvajal storitve repozitorija sklenjenih poslov;

(f)

zapisnik sestanka, na katerem je upravni odbor vlagatelja odobril vlogo;

(g)

ime in kontaktne podatke oseb, odgovornih za zagotavljanje skladnosti, ali katerih koli drugih zaposlenih, ki so vključeni v ocene skladnosti za vlagatelja;

(h)

program dejavnosti, vključno z navedbo mesta glavnih poslovnih dejavnosti;

(i)

opredelitev vseh hčerinskih družb in, kjer je ustrezno, strukturo skupine;

(j)

vse storitve, ki jih vlagatelj opravlja ali jih namerava opravljati poleg funkcije repozitorija sklenjenih poslov;

(k)

vse informacije o vseh sodnih, upravnih, arbitražnih ali drugih sodnih postopkih v teku, ne glede na njihovo vrsto, v katerih je lahko vlagatelj stranka, zlasti zadeve na področju davkov in plačilne nesposobnosti ter kjer lahko pride do visokih finančnih stroškov ali grožnje ugledu, ali o končanih postopkih, ki lahko še vedno pomembno vplivajo na stroške repozitorija sklenjenih poslov.“;

(2)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Politike in postopki

Če se kot del vloge zagotovijo informacije o politikah in postopkih, vlagatelj zagotovi, da vloga vsebuje naslednje:

(a)

navedbo, da so politike odobrene s strani upravnega odbora, da so postopki odobreni s strani višjega vodstva in da je višje vodstvo odgovorno za izvajanje in vzdrževanje politik in postopkov;

(b)

opis, kako je organizirano sporočanje politik in postopkov znotraj vlagatelja, kako se bo vsakodnevno zagotavljalo in spremljalo upoštevanje politik, ter za to odgovorno osebo ali osebe;

(c)

vse evidence, ki navajajo, da zaposleni in specifičnim nalogam dodeljeni zaposleni poznajo politike in postopke;

(d)

opis ukrepov, ki se sprejmejo v primeru kršitve politik in postopkov;

(e)

navedba postopka za poročanje organu ESMA o vseh pomembnih kršitvah politik ali postopkov, ki lahko privedejo do neizpolnjevanja pogojev za začetno registracijo.“;

(3)

v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če ima vlagatelj nadrejeno podjetje:

(a)

navede pravni naslov tega nadrejenega podjetja;

(b)

navede, ali ima nadrejeno podjetje dovoljenje ali je registrirano ter predmet nadzora, in če je tako, navede referenčno številko in ime pristojnega nadzornega organa.“;

(4)

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Notranji nadzor

1.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje podrobne informacije o sistemu notranjega nadzora vlagatelja, vključno z informacijami o njegovi funkciji zagotavljanja skladnosti, ocenjevanju tveganj, mehanizmih notranjega nadzora in ureditvah funkcije notranje revizije.

2.   Podrobne informacije iz odstavka 1 vsebujejo:

(a)

politike vlagatelja na področju notranjega nadzora in zadevne postopke za usklajeno in učinkovito izvajanje politik;

(b)

vse politike, postopke in priročnike v zvezi s spremljanjem in ocenjevanjem ustreznosti ter učinkovitosti sistemov vlagatelja;

(c)

vse politike, postopke in priročnike v zvezi z nadzorom in zaščito sistemov vlagatelja za obdelavo informacij;

(d)

identiteto notranjih organov, odgovornih za ocenjevanje zadevnih ugotovitev notranjega nadzora.

3.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije v zvezi z dejavnostmi notranje revizije vlagatelja:

(a)

sestavo morebitnega odbora za notranjo revizijo, njegove pristojnosti in odgovornosti;

(b)

pravilnik, metodologije, standarde in postopke njegove funkcije notranje revizije;

(c)

obrazložitev tega, kako vlagatelj razvija in izvaja pravilnik, metodologijo in postopke notranje revizije, pri čemer se upoštevajo značilnosti in obseg dejavnosti, kompleksnost in tveganja vlagatelja;

(d)

delovni načrt za tri leta po datumu vloge, v katerem so obravnavane značilnosti in obseg dejavnosti, kompleksnost in tveganja vlagatelja.“;

(5)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Višje vodstvo in člani upravnega odbora

1.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije o vseh članih višjega vodstva in upravnega odbora:

(a)

izvod življenjepisa;

(b)

podrobne informacije o znanju in izkušnjah na področju upravljanja, delovanja in razvoja informacijske tehnologije;

(c)

natančne informacije o kazenskih obsodbah v zvezi z opravljanjem finančnih ali podatkovnih storitev ali v zvezi z dejanji goljufije ali poneverbe, zlasti prek uradnega potrdila, če je na voljo v zadevni državi članici;

(d)

lastno izjavo o dobrem ugledu na področju opravljanja finančnih ali podatkovnih storitev, v kateri vsak član višjega vodstva in upravnega odbora navede, ali:

(i)

je bil obsojen kakršnega koli kaznivega dejanja na področju opravljanja finančnih ali podatkovnih storitev ali v zvezi z dejanji goljufije ali poneverbe;

(ii)

je bil predmet neugodne odločitve v kakršnih koli disciplinskih postopkih, ki jih je sprožil regulativni organ ali vladni organi ali agencije, ali je predmet kakršnega koli takšnega postopka, ki še ni zaključen;

(iii)

je bil predmet neugodne sodne odločbe v civilnih postopkih pred sodiščem v zvezi z opravljanjem finančnih ali podatkovnih storitev ali zaradi neprimernosti ali goljufije pri upravljanju podjetja;

(iv)

je bil član upravnega odbora ali višjega vodstva podjetja, katerega registracijo ali dovoljenje je razveljavil regulativni organ;

(v)

mu je bila zavrnjena pravica do izvajanja dejavnosti, za katere se zahteva registracija ali dovoljenje regulativnega organa;

(vi)

je bil član upravnega odbora ali višjega vodstva podjetja, ki je bilo v postopku insolventnosti ali likvidacije, medtem ko je bila zadevna oseba zaposlena v podjetju ali v enem letu od dne, ko oseba v podjetju ni bila več zaposlena;

(vii)

je bil član upravnega odbora ali višjega vodstva podjetja, ki mu je regulativni organ izrekel neugodno odločitev ali kazen;

(viii)

je bil kako drugače kaznovan, suspendiran ali je dobil prepoved ali je bil predmet druge sankcije v zvezi z goljufijo, utajo ali opravljanjem finančnih ali podatkovnih storitev s strani vlade, regulativnega organa ali strokovnega organa;

(ix)

mu je bilo zaradi obtožb o neprimernem ravnanju ali zlorabi prepovedano opravljati nalogo direktorja oziroma katero koli drugo vodstveno funkcijo ali pa je bil razrešen z delovnega mesta oz. drugega položaja v podjetju;

(e)

izjavo o kakršnih koli morebitnih navzkrižjih interesov, ki jih imajo lahko višje vodstvo in člani upravnega odbora pri opravljanju svojih nalog, in o tem, kako se takšna navzkrižja obvladujejo.“;

(6)

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Ustreznost in primernost

Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije o zaposlenih vlagatelja:

(a)

splošni seznam neposredno zaposlenih pri repozitoriju sklenjenih poslov, vključno z njihovo vlogo in kvalifikacijami za vlogo;

(b)

podroben opis osebja, odgovornega za informacijsko tehnologijo, ki je neposredno zaposleno za zagotavljanje storitev repozitorija sklenjenih poslov, vključno z vlogo in kvalifikacijami vsakega posameznika;

(c)

opis vlog in kvalifikacij vsakega posameznika, ki je odgovoren za notranjo revizijo, notranji nadzor, skladnost s predpisi in oceno tveganja;

(d)

identiteto zaposlenih, dodeljenih specifičnim nalogam, in tistih zaposlenih, ki delujejo v okviru dogovora o zunanjem izvajanju;

(e)

podatke o usposabljanju v zvezi s politikami in postopki vlagatelja ter poslovanjem repozitorijev sklenjenih poslov, vključno z izpiti ali drugimi vrstami formalnega ocenjevanja, ki se zahteva za osebje v zvezi z izvajanjem dejavnosti repozitorijev sklenjenih poslov.

Opis iz točke (b) vključuje pisne dokaze o univerzitetni diplomi in izkušnjah na področju informacijske tehnologije vsaj enega člana vodstvenega osebja, odgovornega za zadeve IT.“;

(7)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Finančna poročila in poslovni načrti

1.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje finančne in poslovne informacije o vlagatelju:

(a)

celoten sklop računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z mednarodnimi standardi, sprejetimi v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (*1);

(b)

kadar se za računovodske izkaze vlagatelja opravi obvezna revizija v skladu s členom 2(1) Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*2), računovodska poročila vključujejo revizorjevo poročilo o letnih in konsolidiranih računovodskih izkazih;

(c)

če je vlagatelj v postopku revizije, ime in nacionalno registrsko številko zunanjega revizorja;

2.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje finančni poslovni načrt, v katerem so opredeljeni različni poslovni scenariji za storitve repozitorija sklenjenih poslov v najmanj triletnem referenčnem obdobju in vključuje naslednje dodatne informacije:

(a)

pričakovano stopnjo dejavnosti poročanja v obliki števila poslov;

(b)

zadevne fiksne in variabilne stroške, ugotovljene v zvezi z zagotavljanjem storitev repozitorija v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012;

(c)

pozitivna in negativna odstopanja od opredeljenega scenarija osnovne dejavnosti v višini najmanj 20 %.

3.   Kadar pretekle finančne informacije iz odstavka 1 niso na voljo, vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije o vlagatelju:

(a)

formalni obrazec z izjavo, ki prikazuje ustrezno raven sredstev in pričakovan poslovni položaj v šestih mesecih po odobritvi registracije;

(b)

medletno računovodsko poročilo, če računovodski izkazi za zahtevano obdobje še niso na voljo;

(c)

izkaz finančnega stanja, kot je bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz sprememb lastniškega kapitala in denarnih tokov ter pojasnila, ki vsebujejo povzetek računovodskih usmeritev, in druga pojasnila.

4.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje revidirane letne računovodske izkaze vsakega nadrejenega podjetja za tri poslovna leta pred datumom vložitve vloge.

5.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje tudi naslednje finančne informacije o vlagatelju:

(a)

navedbo morebitnih prihodnjih načrtov za ustanovitev hčerinskih družb in njihove lokacije;

(b)

opis načrtovanih poslovnih dejavnosti vlagatelja z navedbo dejavnosti hčerinskih družb ali podružnic.

(*1)  Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1)."

(*2)  Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).“;"

(8)

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Zaupnost

1.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje notranje politike, postopke in mehanizme, ki preprečujejo kakršno koli uporabo informacij, ki jih hrani repozitorij sklenjenih poslov vlagatelj:

(a)

za nezakonite namene;

(b)

za razkritje zaupnih informacij;

(c)

ki niso dovoljene za komercialno uporabo.

2.   Notranje politike, postopki in mehanizmi vključujejo notranje postopke glede dovoljenj zaposlenih za uporabo gesel za dostop do podatkov, ki podrobno opredeljuje namen zaposlenih, obseg podatkov, do katerih se dostopa, in kakršne koli omejitve glede uporabe podatkov, ter podrobne informacije o vseh vzpostavljenih mehanizmih in kontrolah za učinkovito obvladovanje morebitnih kibernetskih tveganj in za varovanje shranjenih podatkov pred kibernetskimi napadi.

3.   Vlagatelji organu ESMA posredujejo informacije o postopkih za vodenje dnevnika, v katerem je naveden vsak zaposleni, ki dostopa do podatkov, čas dostopa do podatkov, značilnosti podatkov, do katerih se dostopa, in namen.“;

(9)

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Viri informacijske tehnologije in zunanje izvajanje

Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije o virih informacijske tehnologije:

(a)

podroben opis sistema informacijske tehnologije, vključno z ustreznimi poslovnimi zahtevami, funkcionalnimi in tehničnimi specifikacijami, arhitekturno in tehnično zasnovo sistema, podatkovnim modelom in podatkovnimi toki ter delovanjem in upravnimi postopki in priročniki;

(b)

uporabniška orodja, ki jih je vlagatelj razvil za opravljanje storitev za zadevne uporabnike, vključno z izvodom vseh priročnikov in notranjih postopkov;

(c)

politik na področju vlaganja in posodabljanja virov informacijske tehnologije vlagatelja;

(d)

dogovore o zunanjem izvajanju, ki jih je sklenil vlagatelj, vključno s:

(i)

podrobno opredelitvijo storitev, ki se opravljajo, vključno z merljivim obsegom teh storitev, ravnjo razdrobljenosti dejavnosti ter pogoji, pod katerimi se opravljajo te dejavnosti, in njihovimi roki;

(ii)

sporazumi o ravni storitev z jasno opredeljenimi vlogami in odgovornostmi, metrikami in cilji za vsako ključno zahtevo repozitorija sklenjenih poslov, ki se odda v zunanje izvajanje, metodami, ki se uporabljajo za spremljanje ravni storitev funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, ter ukrepi ali dejanji, ki jih je treba izvesti, če cilji glede ravni storitev niso doseženi;

(iii)

izvod pogodb, ki urejajo takšne dogovore.“;

(10)

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Pomožne storitve

Kadar vlagatelj, podjetje znotraj njegove skupine ali podjetje, s katerim je vlagatelj sklenil dogovor v zvezi s trgovalnimi ali potrgovalnimi storitvami, ponuja ali namerava ponuditi kakršne koli pomožne storitve, njegova vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije:

(a)

opis pomožnih storitev, ki jih opravlja vlagatelj ali podjetje znotraj njegove skupina, ter opis kakršnih koli dogovorov, ki jih je repozitorij sklenjenih poslov morda sklenil s podjetji, ki ponujajo trgovalne, potrgovalne in druge povezane storitve, ter kopije takšnih dogovorov;

(b)

postopke in politike, ki zagotavljajo potrebno stopnjo operativne ločenosti, kar zadeva vire, sisteme in postopke, storitev repozitorija sklenjenih poslov vlagatelja v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 od drugih poslovnih dejavnosti, vključno s tistimi poslovnimi dejavnostmi, ki zajemajo zagotavljanje storitev, za katere velja zakonodaja Unije ali zakonodaja tretje države, ne glede na to, ali to ločeno poslovno dejavnost izvaja repozitorij sklenjenih poslov, podjetje, ki je del njegovega krovnega podjetja, ali katero koli drugo podjetje, s katerim je sklenil dogovor v okviru trgovalne ali potrgovalne verige ali poslovne dejavnosti.“;

(11)

členi 18, 19 in 20 se nadomestijo z naslednjim:

„Člen 18

Preglednost pravil dostopa

1.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije:

(a)

politike in postopke, v skladu s katerimi različne vrste uporabnikov sporočajo podatke v repozitorij sklenjenih poslov in dostopajo do njih, vključno z vsemi procesi, ki bi jih zadevni uporabniki morda potrebovali za dostop do informacij, ki jih hrani repozitorij sklenjenih poslov, vpogled v te informacije ali njihovo spreminjanje;

(b)

izvod pogojev, ki določajo pravice in obveznosti različnih vrst uporabnikov v zvezi z informacijami, ki jih hrani repozitorij sklenjenih poslov;

(c)

opis različnih kategorij dostopa, ki so na voljo uporabnikom;

(d)

politike in postopke dostopa, v skladu s katerimi bi drugi ponudniki storitev lahko imeli nediskriminatoren dostop do informacij, ki jih hrani repozitorij sklenjenih poslov, če so zadevne stranke predložile svoje pisno, prostovoljno in preklicljivo soglasje;

(e)

opis kanalov in mehanizmov, ki jih uporablja repozitorij sklenjenih poslov za javno razkrivanje informacij o dostopu do repozitorija sklenjenih poslov.

2.   Informacije iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 se določijo za naslednje vrste uporabnikov:

(a)

notranje uporabnike;

(b)

nasprotne stranke poročevalke;

(c)

subjekte, ki predložijo poročilo;

(d)

subjekte, pristojne za poročanje;

(e)

nasprotne stranke, ki ne poročajo;

(f)

tretje osebe, ki ne poročajo;

(g)

subjekte, navedene v členu 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012;

(h)

druge vrste uporabnikov, kjer je to primerno.

Člen 19

Preverjanje popolnosti in pravilnosti podatkov

Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije:

(a)

postopke za potrditev identitete uporabnikov, ki dostopajo do repozitorija sklenjenih poslov;

(b)

postopke za preverjanje popolnosti in pravilnosti izvedenih finančnih instrumentov, sporočenih repozitoriju sklenjenih poslov;

(c)

postopke za preverjanje dovoljenja in dovoljenja IT subjekta, ki poroča v imenu nasprotne stranke poročevalke;

(d)

postopke za preverjanje, da se ves čas ohranja logično zaporedje podrobnosti o poročanih izvedenih finančnih instrumentih;

(e)

postopke za preverjanje popolnosti in pravilnosti podrobnosti o poročanih izvedenih finančnih instrumentih;

(f)

postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, če nasprotne stranke poročajo različnim repozitorijem sklenjenih poslov;

(g)

postopke za zagotavljanje povratnih informacij o opravljenih preverjanjih v skladu s točkami (a) do (e) in rezultatih procesa usklajevanja v skladu s točko (f) nasprotnim strankam v izvedenih finančnih instrumentih ali tretjim osebam, ki poročajo v njihovem imenu.

Člen 20

Preglednost cenovne politike

Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje opis vlagateljeve:

(a)

cenovne politike, vključno z vsemi obstoječimi popusti in rabati ter pogoji upravičenosti do takšnih znižanj;

(b)

strukture pristojbin za opravljanje kakršnih koli storitev repozitorijev sklenjenih poslov in pomožnih storitev, vključno z ocenjenimi stroški storitev repozitorija sklenjenih poslov in pomožnih storitev, skupaj s podrobnostmi o metodah za izračun ločenih stroškov, ki jih ima lahko vlagatelj pri opravljanju storitev repozitorija sklenjenih poslov in pomožnih storitev;

(c)

metod, ki se uporabljajo za omogočanje javnega dostopa do informacij vsem vrstam uporabnikov, vključno z izvodom strukture pristojbin, v kateri so razčlenjene storitve repozitorija sklenjenih poslov in pomožne storitve.“;

(12)

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Operativno tveganje

1.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje:

(a)

natančen opis razpoložljivih sredstev in postopkov za ugotavljanje ter zmanjšanje operativnega tveganja in katerega koli drugega pomembnega tveganja, ki mu je vlagatelj izpostavljen, vključno z izvodom vseh zadevnih politik, metodologij, notranjih postopkov in priročnikov;

(b)

opis likvidnih neto sredstev, ki se financirajo z lastniškim kapitalom, za kritje morebitnih splošnih poslovnih izgub, da bi še naprej lahko opravljal storitve kot delujoče podjetje, in oceno ustreznosti njegovih finančnih sredstev za namene kritja operativnih stroškov pri prenehanju ali reorganizaciji ključnih dejavnosti in storitev v obdobju najmanj šest mesecev;

(c)

načrt neprekinjenega poslovanja vlagatelja in politiko za njegovo posodabljanje, kar vključuje naslednje:

(i)

vse poslovne procese, vire, postopke stopnjevanja in s tem povezane sisteme, ki so ključni za zagotavljanje storitev repozitorija sklenjenih poslov, ki vlaga vlogo, vključno z vsemi ustreznimi zunanjimi storitvami in strategijo, politiko ter cilji repozitorija sklenjenih poslov za neprekinjeno izvajanje navedenih procesov;

(ii)

dogovore, sklenjene z drugimi ponudniki infrastrukture finančnega trga, vključno z drugimi repozitoriji sklenjenih poslov;

(iii)

dogovore za zagotavljanje minimalne ravni delovanja ključnih funkcij in pričakovano obdobje, potrebno za ponovno vzpostavitev navedenih procesov;

(iv)

najdaljše sprejemljivo obdobje za ponovno vzpostavitev poslovnih procesov in sistemov, ob upoštevanju roka za poročanje repozitorijem sklenjenih poslov iz člena 9(1) Uredbe (EU) št. 648/2012 in količine podatkov, ki jih mora repozitorij sklenjenih poslov obdelati dnevno;

(v)

postopke za obravnavo evidentiranja izrednih dogodkov in pregledov;

(vi)

program preskušanja in rezultate kakršnih koli preskusov;

(vii)

številna druga razpoložljiva tehnična in operativna mesta, njihovo lokacijo in vire v primerjavi z glavnim mestom ter razpoložljive postopke neprekinjenega poslovanja v primeru, da je treba uporabiti nadomestna mesta;

(viii)

informacije o dostopu do sekundarnega poslovnega mesta, ki zaposlenim omogoča neprekinjeno izvajanje storitev, če mesto glavne pisarne ni na voljo;

(ix)

načrte, postopke in ureditve za obravnavo nujnih primerov in zagotavljanje varnosti osebja;

(x)

načrte, postopke in ureditve za obvladovanje kriz, vključno z usklajevanjem skupnega ukrepanja za neprekinjeno poslovanje ter njegovo pravočasno in učinkovito aktivacijo v določenem danem času za ponovno vzpostavitev delovanja;

(xi)

načrte, postopke in ureditve za ponovno vzpostavitev delov sistema, aplikacij in infrastrukture vlagatelja v določenem predpisanem času za ponovno vzpostavitev delovanja;

(d)

opis ureditev za zagotavljanje izvajanja dejavnosti repozitorija sklenjenih poslov, ki vlaga vlogo, v primeru motenj ter vključenosti uporabnikov repozitorija sklenjenih poslov in drugih tretjih strani v njih.

2.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje postopke, s katerimi se zagotovi pravilna zamenjava prvotnega repozitorija sklenjenih poslov, če to zahteva nasprotna stranka poročevalka ali tretja stranka, ki poroča v imenu nasprotnih strank, ki ne poročajo, ali kadar je takšna zamenjava rezultat razveljavitve registracije, ter vključuje postopke za prenos podatkov in preusmeritev toka poročanja v drug repozitorij sklenjenih poslov.“;

(13)

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Politika vodenja evidenc

1.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje informacije o prejemu in upravljanju podatkov, vključno z vsemi vzpostavljenimi politikami in postopki vlagatelja za zagotovitev:

(a)

pravočasne in točne registracije sporočenih informacij;

(b)

vodenja evidenc o vseh sporočenih informacijah v zvezi s sklenitvijo, spremembo ali zaključkom pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v dnevniku poročanja;

(c)

hrambe podatkov na spletu in zunaj njega;

(d)

ustreznega razmnoževanja podatkov za namene neprekinjenega poslovanja.

2.   Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje informacije o sistemih, politikah in postopkih za vodenje evidenc, ki se uporabljajo za zagotovitev, da se sporočeni podatki ustrezno spreminjajo in da se pozicije pravilno izračunajo v skladu z ustreznimi zakonodajnimi ali regulativnimi zahtevami.“;

(14)

člen 23 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 23

Mehanizmi za razpoložljivost podatkov

Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje opis virov, metod in kanalov, ki jih vlagatelj uporablja za zagotavljanje dostopa do informacij v skladu z odstavki 1, 3 in 5 člena 81 Uredbe (EU) št. 648/2012 in vsebuje naslednje informacije:

(a)

postopek za izračun skupnih pozicij v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 151/2013 (*3) in opis virov, metod in kanalov, ki jih bo repozitorij sklenjenih poslov uporabil za lažji dostop javnosti do vsebovanih podatkov v skladu s členom 81(1) Uredbe (EU) št. 648/2012, in opis pogostosti posodobitev, skupaj z izvodom morebitnih posebnih priročnikov in notranjih politik;

(b)

opis virov, metod in naprav, ki jih repozitorij sklenjenih poslov uporablja za lažji dostop zadevnih organov do njegovih informacij v skladu s členom 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, pogostosti posodobitev ter nadzora in preverjanj, ki jih repozitorij sklenjenih poslov lahko vzpostavi za postopek filtriranja dostopa, skupaj z izvodom morebitnih posebnih priročnikov in notranjih politik;

(c)

postopek in opis virov, metod in kanalov, ki jih repozitorij sklenjenih poslov uporabi za omogočanje pravočasnega, strukturiranega in celovitega zbiranja podatkov od nasprotnih strank, dostopa nasprotnih strank v izvedenih finančnih instrumentih do njegovih informacij v skladu s členom 80(5) Uredbe (EU) št. 648/2012, skupaj z izvodom posebnih priročnikov in notranjih politik.

(*3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov (UL L 52, 23.2.2013, str. 33).“;"

(15)

vstavi se naslednji člen 23a:

„Člen 23a

Neposreden in takojšen dostop organov do podatkov

Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje informacije o naslednjem:

(a)

pogojih, pod katerimi organi iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 dobijo neposreden in takojšen dostop do podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, ki se hranijo v repozitoriju sklenjenih poslov, v skladu z Delegirano uredbo (EU) št. 151/2013;

(b)

postopkom, s katerim organi iz točke (a) dobijo neposreden in takojšen dostop do podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, ki se hranijo v repozitoriju sklenjenih poslov, v skladu z Delegirano uredbo (EU) št. 151/2013;

(c)

postopku za zagotavljanje celovitosti podatkov, do katerih dostopajo navedeni organi.“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L 52, 23.2.2013, str. 25).

(3)  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov (UL L 52, 23.2.2013, str. 33).

(5)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


Top