EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnosť osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel

Bezpečnosť osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2017/2110 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica stanovuje pravidlá pre systém inšpekcií a bezpečnú prevádzku osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Smernica sa uplatňuje na tieto plavidlá prepravujúce 12 alebo viac cestujúcich:

 • osobné lode ro-ro, vymedzené ako lode so zariadením umožňujúcim cestným a koľajovým vozidlám nalodenie a vylodenie v prístave,
 • vysokorýchlostné osobné plavidlá, vymedzené ako plavidlá dosahujúce maximálnu rýchlosť najmenej 3,7 x v0,1667 v metroch za sekundu (kde v = výtlak plavidla v metroch kubických), avšak s vylúčením zariadení typu krídlových plavidiel,
 • pravidelná preprava je prevádzka medzi tými istými dvoma alebo viacerými prístavmi, alebo séria plavieb z toho istého prístavu a do toho istého prístavu bez medzizastávok podľa uverejneného cestovného poriadku alebo so systematickými pravidelnými alebo častými plavbami.

Inšpekcie

Krajiny EÚ musia vykonávať inšpekcie takto:

 • inšpekcia pred začatím prevádzky pred tým, než je plavidlo uvedené do pravidelnej prepravy,
 • následné inšpekcie každých 12 mesiacov,
 • inšpekcie počas pravidelnej prepravy 4 – 8 mesiacov po každoročných inšpekciách,
 • inšpekcie po veľkých opravách alebo modifikáciách alebo po zmene manažmentu.

Inšpekcie majú spĺňať zákonné požiadavky príslušnej krajiny EÚ a majú sa týkať členenia a stability, strojového a elektrického zariadenia, zaťaženia a stability, požiarnej ochrany, maximálneho počtu cestujúcich, záchranných prostriedkov a prevozu nebezpečných nákladov, rádiokomunikácií a navigácie.

Overuje sa súlad s týmito bodmi:

 • k dispozícii sú informácie pre veliteľa o pobrežných navigačných navádzacích systémoch,
 • umiestnená je tabuľa s plánom organizácie práce na lodi, ktorá obsahuje rozpis služby na mori a v prístave a maximálny počet hodín práce alebo minimálny počet hodín odpočinku členov posádky zaradených v strážnej službe,
 • veliteľ nie je obmedzovaný v žiadnych rozhodnutiach potrebných na bezpečnú plavbu a prevádzku, najmä v náročnom počasí a pri vlnobití,
 • veliteľ vedie záznamy o navigačných činnostiach a udalostiach, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť,
 • každé poškodenie dverí trupu a nedostatky v zabezpečení týchto dverí sa bezodkladne riešia,
 • pred vyplávaním je dostupný aktuálny plán trasy,
 • oznamujú sa všeobecné informácie o dostupných službách a pomoci starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím.

Kontrolný zoznam inšpekcií ďalej zahŕňa:

 • spúšťanie núdzového generátora,
 • núdzové osvetlenie,
 • núdzové napájanie pre rádiokomunikačné zariadenie,
 • lodný rozhlas,
 • nácvik hasenia požiaru vrátane ukážky schopnosti použiť hasičský výstroj,
 • prevádzku núdzového požiarneho čerpadla s dvoma hadicami pripojenými v prevádzke k hlavnému požiarnemu rozvodu,
 • skúšky diaľkového ovládania hlavných uzáverov prívodu paliva do kotlov, hlavného a pomocných motorov a vetracích ventilátorov,
 • skúšky ovládania požiarnych klapiek,
 • skúšky systémov požiarnej detekcie a signalizácie,
 • skúšky uzavretia požiarnych dverí,
 • prevádzku drenážnych čerpadiel,
 • diaľkové a lokálne zatváranie vodotesných priedelových dverí,
 • ukážku toho, že vedúci členovia posádky sú oboznámení s havarijným plánom,
 • spustenie a vytiahnutie aspoň jedného záchranárskeho a jedného záchranného člna, odskúšanie ich hnacieho a kormidelného systému,
 • kontrolu predpísaného vybavenia záchranárskych a záchranných člnov,
 • skúšky pohonu kormidla a pomocného kormidelného zariadenia.

​​​​​​Musí tiež existovať evidencia, že členovia posádky absolvovali školenia v oblastiach:

 • riadenia davu,
 • bezpečnostného nácviku pre personál zabezpečujúci priamu záchrannú pomoc cestujúcim, najmä starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím, v núdzových situáciách a
 • riadenia krízových situácií a ľudského správania.

Pri inšpekciách počas pravidelnej prepravy sa overuje toto:

 • informácie o cestujúcich,
 • informácie o zaťažení a stabilite,
 • postupy zabezpečenia „bezpečnosti na plavbu na mori“,
 • bezpečnostné hlásenia,
 • záznamy do lodného denníka,
 • nebezpečný tovar,
 • zabezpečenie nákladných vozidiel,
 • paluby na prevážanie vozidiel,
 • uzavretie vodotesných dverí,
 • protipožiarne hliadky,
 • komunikácia v núdzových situáciách,
 • spoločný pracovný jazyk členov posádky,
 • bezpečnostné vybavenie,
 • navigačné a rádiové zariadenie,
 • doplnkové núdzové osvetlenie,
 • únikové prostriedky,
 • čistota strojovne,
 • zneškodňovanie odpadu,
 • plánovaná údržba,
 • vykonanie plavby.

Odstránenie nedostatkov

Inšpektor vypracuje správu a jednu kópiu poskytne veliteľovi lode. Krajiny EÚ zabezpečia odstránenie všetkých nedostatkov. Spoločnosti majú právo odvolať sa. Ak nedostatky predstavujú zjavné riziko pre zdravie alebo bezpečnosť alebo bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie alebo život, vydá sa zákaz vyplávania plavidla dovtedy, pokým nebude nedostatok odstránený a každé nebezpečenstvo odvrátené.

Náklady

Ak sa pri inšpekciách potvrdia nedostatky, ktoré vedú k vydaniu zákazu vyplávania, za všetky náklady súvisiace s inšpekciami je zodpovedný prevádzkovateľ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 20. decembra 2017. Krajiny EÚ ju majú transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 21. decembra 2019 a potom ju musia uplatňovať.

KONTEXT

Smernica nahrádza a zrušuje smernicu 1999/35/ES. Mení tiež smernicu 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole, a to tak, že rozširuje jej rozsah pôsobnosti.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2110 z 15. novembra 2017 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES (Ú. v. EÚ L 315, 30.11.2017, s. 61 – 77)

SÚVISIACI DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57 – 100)

Následné zmeny smernice 2009/16/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 22.05.2019

Top