Sábháilteacht long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2017/2110 maidir le córas cigireachtaí d’oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos léi córas maidir le cigireachtaí agus oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme agus sainmhínithe

Tá feidhm ag an treoir maidir leo seo a leanas, ar a n–iompraítear 12 phaisinéir nó níos mó:

Cigireachtaí

Ní mór do thíortha AE cigireachtaí a dhéanamh mar a leanas:

Ní foláir nó go gcomhlíonfaidh na cigireachtaí ceanglais reachtúla thír AE lena mbaineann, agus go gclúdófar iontu foroinnt agus cobhsaíocht, innealra agus suiteálacha leictreacha, lastáil agus cobhsaíocht, cosaint ar dhóiteán, líon uasta paisinéirí, fearais tarrthála agus iompar earraí contúirteacha, radachumarsáid agus loingseoireacht.

comhlíonadh maidir leis an méid seo a leanas deimhnithe:

Cuimsítear sa seicliosta cigireachta chomh maith:

Ní mór fianaise gur cuireadh oiliúint ar an gcriú a bheith ann iontu seo a leanas chomh maith:

Déantar iad seo a leanas a sheiceáil le linn cigireachtaí seirbhíse rialta:

Ceartú na n–easnamh

Dréachtaíonn an cigire tuarascáil, agus tugtar cóip do mháistir na loinge. Ba cheart do thíortha AE a áirithiú go ndéanfar easnaimh a cheartú. Tá an ceart chun achomharc a dhéanamh ag cuideachtaí. I gcás gur léir go bhfuil easnaimh ina nguais don tsláinte nó don tsábháilteacht nó go bhfuil baol láithreach ag baint leo don tsláinte nó don bheatha, cuirtear an t–árthach faoi réir ordú um thoirmeasc ar imeacht go dtí go gceartófar an t–easnamh agus go gcuirtear an chontúirt go léir ó dhoras.

Costais

I gcás go ndeimhneofar easnaimh i gcigireachtaí a mbíonn toirmeasc ar imeacht mar thoradh orthu, beidh an fhreagracht ar an oibreoir as na costais uile a bhaineann leis na cigireachtaí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 20 Nollaig 2017. Tá go dtí an 21 Nollaig 2019 ag tíortha AE chun an reachtaíocht sin a thrasuí sa dlí náisiúnta agus beidh orthu í a chur i bhfeidhm ó sin amach.

CÚLRA

Gabhann an treoir in ionad Threoir 1999/35/CE agus aisghairtear an treoir sin léi. Leasaítear léi chomh maith Treoir 2009/16/CE maidir le rialú stáit ar chalafoirt, lena méadaítear a raon feidhme.

Féach freisin:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d’oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n–aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle (IO L 315, 30.11.2017, lgh. 61-77)

DOICIMÉAD GAOLMHAR

Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialú Stáit ar chalafoirt (IO L 131, 28.5.2009, lgh. 57-100)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2009/16/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 22.05.2019