Varnost ro-ro potniških ladij in visokohitrostnih potniških plovil

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2017/2110 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pravila za sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe in opredelitev pojmov

Direktiva se uporablja za naslednje ladje in plovila, ki prevažajo 12 ali več potnikov:

inšpekcijski pregledi

Države EU morajo izvajati inšpekcijske preglede, kot sledi:

Inšpekcijski pregledi bi morali izpolnjevati predpisane zahteve zadevne države EU ter zajemati pregrajevanje in stabilnost, stroje in električne napeljave, natovarjanje in stabilnost, požarno varnost, največje število potnikov, opremo za reševanje, prevoz nevarnega blaga, radijsko zvezo in navigacijo.

Preveri se skladnost z naslednjim:

Inšpekcijski seznam vključuje tudi:

Potrebne so tudi listine, ki dokazujejo, da so člani posadke uspešno opravili usposabljanje na področjih:

Med rednimi inšpekcijskimi pregledi se preveri naslednje:

Odprava pomanjkljivosti

Inšpektor pripravi poročilo, katerega kopija se predloži poveljniku. Države EU bi morale zagotoviti, da se odpravijo vse pomanjkljivosti. Družbe imajo pravico do pritožbe. Kadar pomanjkljivosti očitno ogrožajo zdravje ali varnost ali neposredno ogrožajo zdravje ali življenje, se za plovilo odredi prepoved izplutja do odprave pomanjkljivosti in vseh nevarnosti.

Stroški

Kadar se z inšpekcijskimi pregledi potrdijo pomanjkljivosti, ki so razlog za odločitev o prepovedi izplutja, je za vse stroške v zvezi z inšpekcijskimi pregledi odgovoren upravljavec.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva je začela veljati 20. decembra 2017. Države EU morajo to zakonodajo do 21. decembra 2019 prenesti v nacionalno pravo in jo nato izvajati.

OZADJE

Direktiva nadomesti in razveljavi Direktivo 1999/35/ES. Spreminja tudi Direktivo 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča, in sicer razširja njeno področje uporabe.

Glej tudi:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2017/2110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L 315, 30.11.2017, str. 61–77).

POVEZANI DOKUMENT

Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L 131, 28.5.2009, str. 57–100).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/16/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 22.05.2019