Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námorná bezpečnosť - štátna prístavná kontrola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Námorná bezpečnosť - štátna prístavná kontrola

SÚHRN

Lode, ktoré nespĺňajú normy, sú nebezpečné a zapríčiňujú znečistenie. Životné a pracovné podmienky na palube takýchto lodí sú nezdravé. Prostredníctvom prísnych kontrol sa zabezpečuje, aby všetky plavidlá vo vodách EÚ, Islandu a Nórska spĺňali existujúce bezpečnostné normy.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Prispieva k podstatnému zníženiu námornej dopravy nespĺňajúcej normy vo vodách EÚ. Dosahuje sa to zabezpečovaním toho, aby lode dodržiavali námorné bezpečnostné a environmentálne pravidlá na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni a stanovením spoločných kritérií kontroly lodí.

HLAVNÉ BODY

Právne predpisy sa uplatňujú na všetky lode a ich posádky podliehajúce kontrole, ktoré sa zastavia alebo kotvia v európskom prístave.

Vlády EÚ musia zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných inšpektorov, ktorí majú prostriedky potrebné na vykonanie kontrol.

Všetkým lodiam podliehajúcim kontrole, ktoré využívajú prístav EÚ, je v inšpekčnej databáze pridelený rizikový profil. Zakladá sa na kritériách, ako je typ a vek plavidla a určuje dôkladnosť a frekvenciu inšpekcií.

Ročné inšpekcie sú povinné v prípade lodí s vysokorizikovým profilom a nepovinné v prípade ostatných lodí.

Pri inšpekciách majú prioritu plavidlá, ktoré nezastavujú často v prístavoch EÚ.

V rámci úvodných inšpekcií sa kontroluje, či sú v poriadku osvedčenia a dokumenty a celkový stav lode.

V prípade zistenia nedostatkov sa na lodi musí vykonať dôkladnejšia inšpekcia.

Rozšírené inšpekcie sú vyhradené pre vysokorizikové plavidlá, osobné lode a ropné tankery, tankery na prepravu plynov, chemické tankery alebo lode na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov.

Všetky zistené nedostatky sa musia odstrániť. Ak tieto nedostatky predstavujú jasné riziko pre bezpečnosť, zdravie alebo životné prostredie, plavilo bude zadržané, pokým sa nedostatky neodstránia.

Vnútroštátne orgány môžu zamietnuť vstup do prístavov tým lodiam, ktoré boli za uplynulé dva až tri roky viac ako dvakrát zadržané.

Majitelia alebo prevádzkovatelia lodí sa môžu odvolať voči akémukoľvek zadržaniu alebo zamietnutiu vstupu.

Inšpekčnú databázu spravuje a aktualizuje Európska komisia. Pravidelne zverejňuje na verejnej webovej lokalite podrobné informácie o spoločnostiach s nízkou alebo veľmi nízkou mierou dodržiavania predpisov.

Právne predpisy sa nevzťahujú na rybárske alebo námorné pomocné plavidlá, vojnové lode, niektoré typy drevených lodí alebo súkromné jachty.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 17. júna 2009, aj keď krajiny EÚ mali čas až do 1. januára 2011 na prispôsobenie právnych a administratívnych systémov.

Ďalšie informácie:

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/16/ES

17. júna 2009

31. decembra 2010

Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57 - 100.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2013/38/EÚ

20. augusta 2013

21. novembra 2014

Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 1 - 7.

Nariadenie (EÚ) č. 1257/2013

30. decembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 330, 10.12.2013, s. 1 - 20.

Nariadenie (EÚ) 2015/757

1. júla 2015

-

Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55 - 76.

Následné úpravy a zmeny smernice 2009/16/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 30.09.2015

Top