EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0531-20170615

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr . 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/531/2017-06-15

02012R0531 — RO — 15.06.2017 — 003.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 531/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2012

privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 172 30.6.2012, p. 10)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2015/2120 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2015

  L 310

1

26.11.2015

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2017/920 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 mai 2017

  L 147

1

9.6.2017
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 531/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2012

privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament introduce o abordare comună, pentru a garanta că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Uniunii nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii, comparativ cu prețurile naționale competitive, atunci când efectuează și când primesc apeluri, când trimit și primesc mesaje SMS și când utilizează servicii de comunicații de date cu comutare de pachete, contribuind astfel la funcționarea armonioasă a pieței interne, totodată asigurându-se un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, încurajând concurența și transparența de pe piață și oferind atât măsuri de stimulare a inovării, cât și posibilitatea consumatorilor de a alege.

Acesta stabilește norme pentru a permite vânzarea serviciilor de roaming reglementate în mod separat față de serviciile de comunicații mobile naționale, precum și condițiile pentru accesul cu ridicata la rețelele publice de comunicații mobile în scopul furnizării de servicii de roaming reglementate. Regulamentul prevede, de asemenea, norme tranzitorii privind tarifele care pot fi percepute de către furnizorii de servicii de roaming în vederea furnizării de servicii de roaming reglementate pentru apelurile vocale și mesajele SMS inițiate și terminate în interiorul Uniunii, precum și pentru serviciile de comunicații de date cu comutare de pachete utilizate de clienții serviciului de roaming atunci când folosesc acest serviciu într-o rețea de comunicații mobile din alt stat membru. Acesta se aplică atât în cazul tarifelor cu ridicata percepute de către operatorii de rețele, cât și pentru tarifele cu amănuntul percepute de către furnizorii de servicii de roaming.

(2)  Vânzarea serviciilor de roaming reglementate în mod separat față de serviciile de comunicații mobile naționale reprezintă o măsură intermediară necesară pentru sporirea concurenței și scăderea tarifelor serviciilor de roaming pentru clienți în vederea realizării unei piețe interne a serviciilor de comunicații mobile în care, în cele din urmă, să nu existe nicio diferențiere între tarifele naționale și cele de roaming.

(3)  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, norme care urmăresc creșterea transparenței prețurilor și o mai bună furnizare a informațiilor cu privire la tarife către utilizatorii serviciilor de roaming.

(4)  Prezentul regulament reprezintă o măsură specifică în sensul articolului 1 alineatul (5) al directivei-cadru.

(5)  Tarifele maxime prevăzute în prezentul regulament sunt exprimate în euro.

(6)  În cazul în care tarifele maxime prevăzute la articolele 7, 9 și 12 sunt exprimate în alte monede decât moneda euro, plafoanele inițiale în temeiul articolelor respective se stabilesc în monedele respective prin aplicarea cursurilor de schimb de referință publicate la 1 mai 2012 de Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În scopul stabilirii plafoanelor ulterioare prevăzute la articolul 7 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (1) și la articolul 12 alineatul (1), valorile revizuite sunt determinate prin aplicarea cursurilor de schimb de referință publicate la data de 1 mai a anului calendaristic relevant. În ceea ce privește tarifele maxime reglementate de articolul 7 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1), plafoanele acestora, exprimate în alte monede decât moneda euro, se revizuiesc anual din 2015. Plafoanele revizuite anual în acele monede se aplică de la 1 iulie, utilizându-se cursurile de schimb de referință publicate la data de 1 mai a aceluiași an.

(7)  În cazul în care tarifele maxime reglementate de articolele 8, 10 și 13, sunt exprimate în alte monede decât moneda euro, plafoanele inițiale în temeiul articolelor respective sunt stabilite în acele monede prin aplicarea mediei cursurilor de schimb de referință publicate la 1 martie, 1 aprilie și 1 mai 2012 de Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În scopul stabilirii plafoanelor ulterioare prevăzute la articolul 8 alineatul (2) la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 13 alineatul (2), valorile revizuite sunt determinate prin aplicarea mediei cursurilor de schimb de referință publicate la datele de 1 martie, 1 aprilie și 1 mai ale anului calendaristic relevant. În ceea ce privește tarifele maxime reglementate de articolul 8 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (2), plafoanele acestora, exprimate în alte monede decât moneda euro, se revizuiesc anual din 2015. Plafoanele revizuite anual în acele monede se aplică de la 1 iulie, utilizându-se media cursurilor de schimb de referință publicate la datele de 1 martie, 1 aprilie și 1 mai ale aceluiași an.

Articolul 2

Definiții

(1)  În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile stabilite la articolul 2 din Directiva privind accesul, la articolul 2 din directiva-cadru și la articolul 2 din Directiva privind serviciul universal.

(2)  Pe lângă definițiile la care se face referire la alineatul (1), se aplică următoarele definiții:

(a) „furnizor de servicii de roaming” înseamnă o întreprindere care furnizează cu amănuntul unui client al serviciilor de roaming servicii de roaming reglementate;

(b) „furnizor național” înseamnă o întreprindere care furnizează unui client al serviciilor de roaming servicii de comunicații mobile naționale;

(c) „furnizor alternativ de servicii de roaming” înseamnă un furnizor de servicii de roaming diferit de furnizorul național;

(d) „rețea din țara de origine” înseamnă o rețea publică de comunicații, situată într-un stat membru și utilizată de către furnizorul de servicii de roaming pentru a furniza cu amănuntul unui client al serviciilor de roaming servicii de roaming reglementate;

(e) „rețea vizitată” înseamnă o rețea publică terestră de comunicații mobile situată în alt stat membru decât cel în care se află furnizorul național al clientului serviciilor de roaming, care permite clientului serviciilor de roaming să efectueze sau să primească apeluri, să trimită sau să primească mesaje SMS sau să utilizeze comunicațiile de date cu comutare de pachete, pe baza unor acorduri cu operatorul rețelei din țara de origine;

(f) „roaming la nivel de Uniune” înseamnă utilizarea unui dispozitiv mobil de către clientul serviciilor de roaming în scopul efectuării sau primirii de apeluri în interiorul Uniunii, trimiterii sau primirii de mesaje SMS în interiorul Uniunii sau utilizării de comunicații de date cu comutare de pachete, atunci când acesta se află în alt stat membru decât cel în care este situată rețeaua furnizorului național, în baza unor acorduri stabilite între operatorul rețelei din țara de origine și operatorul rețelei vizitate;

(g) „client al serviciilor de roaming” înseamnă clientul unui furnizor de servicii de roaming reglementate, prin intermediul unei rețele publice terestre de comunicații mobile situate pe teritoriul Uniunii, al cărui contract sau acord cu furnizorul respectiv de servicii de roaming permite utilizarea serviciilor de roaming la nivelul Uniunii;

(h) „apel în roaming reglementat” înseamnă un apel vocal de telefonie mobilă efectuat de către un client al serviciilor de roaming, inițiat într-o rețea vizitată și terminat într-o rețea publică de comunicații din interiorul Uniunii, sau primit de către un client al serviciilor de roaming, inițiat într-o rețea publică de comunicații din interiorul Uniunii și terminat într-o rețea vizitată;

▼M1 —————

▼B

(j) „mesaj SMS” înseamnă un mesaj text transmis prin serviciul de mesaje scurte, compus în principal din caractere alfabetice și/sau numerice, care poate fi trimis între numere de telefon mobil și/sau fix alocate în conformitate cu planurile naționale de numerotație;

(k) „mesaj SMS în roaming reglementat” înseamnă un mesaj SMS trimis de către un client al serviciilor de roaming, care este inițiat într-o rețea vizitată și terminat într-o rețea publică de comunicații din interiorul Uniunii, sau primit de către un client al serviciilor de roaming, care este inițiat într-o rețea publică de comunicații din interiorul Uniunii și terminat într-o rețea vizitată;

▼M1 —————

▼B

(m) „serviciu de comunicații de date în roaming reglementat” înseamnă un serviciu de roaming care permite unui client al serviciilor de roaming utilizarea de comunicații de date cu comutare de pachete prin intermediul dispozitivului său mobil în timpul conectării la o rețea vizitată. Un serviciu de comunicații de date în roaming reglementat nu include transmiterea sau primirea apelurilor sau mesajelor SMS în roaming reglementate, dar include transmiterea și primirea de mesaje MMS;

▼M1 —————

▼B

(o) „acces cu ridicata pentru servicii de roaming” înseamnă accesul direct cu ridicata pentru servicii de roaming sau accesul cu ridicata la revânzarea de servicii de roaming;

(p) „acces direct cu ridicata pentru servicii de roaming” înseamnă punerea la dispoziție de infrastructuri și/sau servicii de către un operator de rețea de telefonie mobilă unei alte întreprinderi, în condiții stabilite, în scopul furnizării de servicii de roaming reglementate de către întreprinderea respectivă către clienți ai serviciilor de roaming;

(q) „acces cu ridicata la revânzarea de servicii de roaming” înseamnă furnizarea cu ridicata a serviciilor de roaming de către un operator de rețea de telefonie mobilă diferit de operatorul rețelei vizitate către o altă întreprindere în scopul furnizării de către aceasta din urmă a serviciilor de roaming reglementate către clienți ai serviciilor de roaming;

▼M1

(r) „tarif național cu amănuntul” înseamnă tariful național unitar cu amănuntul aplicat de furnizorul de servicii de roaming apelurilor efectuate și SMS-urilor trimise (ambele inițiate și terminate în rețele de comunicații publice diferite în interiorul aceluiași stat membru), precum și datelor consumate de client; în cazul în care nu există un anumit tarif național unitar cu amănuntul, tariful național cu amănuntul se consideră a fi același mecanism de tarifare cu cel aplicat clientului pentru apelurile efectuate și SMS-urile trimise (ambele inițiate și terminate în rețele de comunicații publice diferite în interiorul aceluiași stat membru), precum și datelor consumate de client în statul său membru;

(s) „vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate” înseamnă furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate destinate clienților în mod direct într-o rețea vizitată de către un furnizor alternativ de servicii de roaming.

▼B

Articolul 3

Acces cu ridicata pentru servicii de roaming

(1)  Operatorii de rețele de telefonie mobilă acceptă toate cererile rezonabile de acordare a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming.

(2)  Operatorii de rețele de telefonie mobilă pot refuza cererile de acordare a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming numai pe baza unor criterii obiective.

(3)  Accesul cu ridicata pentru servicii de roaming include accesul la toate elementele de rețea și la infrastructura aferentă, la serviciile relevante și la sistemele de software și informatice necesare furnizării serviciilor de roaming reglementate către clienți.

▼M2

(4)  Normele privind tarifele cu ridicata pentru servicii de roaming reglementate prevăzute la articolele 7, 9 și 12 se aplică furnizării de acces în ceea ce privește toate componentele accesului cu ridicata pentru servicii de roaming menționate la alineatul (3), cu excepția cazului în care ambele părți la acordul de comercializare a serviciilor de roaming cu ridicata convin în mod explicit că tarifele cu ridicata medii pentru servicii de roaming care rezultă din aplicarea acordului nu sunt supuse tarifului maxim cu ridicata pentru servicii de roaming reglementate pentru perioada de valabilitate a acordului.

▼B

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul accesului cu ridicata la revânzarea de servicii de roaming, operatorii de rețele de telefonie mobilă pot percepe tarife echitabile și rezonabile pentru componentele care nu sunt prevăzute la alineatul (3).

(5)  Operatorii de rețele de telefonie mobilă publică o ofertă de referință, luând în considerare orientările OAREC menționate la alineatul (8), și o pun la dispoziția unei întreprinderi care solicită accesul cu ridicata pentru servicii de roaming. Operatorii de rețele de telefonie mobilă oferă întreprinderii care solicită accesul un proiect de contract, în conformitate cu prezentul articol, pentru acordarea accesului cel târziu la o lună de la primirea inițială a solicitării de către operatorul de rețea de telefonie mobilă. Accesul cu ridicata pentru servicii de roaming se acordă într-un termen rezonabil care nu depășește trei luni de la încheierea contractului. Operatorii de rețele de telefonie mobilă care primesc o solicitare de acces cu ridicata la serviciile de roaming și întreprinderile care solicită accesul negociază cu bună-credință.

▼M2

(6)  Oferta de referință menționată la alineatul (5) este suficient de detaliată și include toate componentele necesare accesului cu ridicata pentru servicii de roaming menționat la alineatul (3), oferind o descriere a ofertelor relevante pentru accesul direct cu ridicata la servicii de roaming și pentru accesul cu ridicata la revânzarea de servicii de roaming, precum și clauzele și condițiile aferente.

Respectiva ofertă de referință poate include condiții care să împiedice roamingul permanent sau utilizarea anormală sau abuzivă a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming în alte scopuri decât furnizarea de servicii de roaming reglementate clienților furnizorilor de servicii de roaming, în timp ce clienții călătoresc periodic în interiorul Uniunii. În cazul în care se specifică într-o ofertă de referință, aceste condiții includ măsurile specifice pe care operatorul rețelei vizitate le poate lua pentru a preveni roamingul permanent sau utilizarea anormală sau abuzivă a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming, precum și criterii obiective pe baza cărora se pot lua astfel de măsuri. Aceste criterii pot să se refere la informații agregate privind traficul în roaming. Criteriile nu se referă la informații specifice referitoare la traficul individual al clienților furnizorului de servicii de roaming.

Oferta de referință poate prevedea, printre altele, că, în cazul în care operatorul rețelei vizitate are motive întemeiate să considere că o proporție semnificativă a clienților furnizorului de servicii de roaming se află într-o situație de roaming permanent sau că are loc o utilizare anormală sau abuzivă a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming, operatorul rețelei vizitate poate solicita furnizorului de servicii de roaming să furnizeze, fără a se aduce atingere cerințelor naționale și celor ale Uniunii în materie de protecție a datelor, informații care să permită să se stabilească dacă o proporție semnificativă a clienților furnizorului de servicii de roaming se află într-o situație de roaming permanent sau de utilizare anormală sau abuzivă a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming pe rețeaua operatorului rețelei vizitate, cum ar fi informații privind proporția clienților în cazul cărora s-a constatat, pe baza unor indicatori obiectivi în conformitate cu normele detaliate privind aplicarea politicii de utilizare rezonabilă adoptate în temeiul articolului 6d, un risc de utilizare anormală sau abuzivă a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate oferite la prețul cu amănuntul aplicabil în plan național.

Oferta de referință poate să prevadă în ultimă instanță, în cazul în care măsuri mai puțin stricte nu au reușit să soluționeze problema, posibilitatea de a rezilia un acord de comercializare a serviciilor de roaming cu ridicata în cazul în care operatorul rețelei vizitate a constatat că, pe baza unor criterii obiective, o proporție semnificativă a clienților furnizorului de servicii de roaming se află într-o situație de roaming permanent sau că are loc o utilizare anormală sau abuzivă a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming și a informat operatorul rețelei din țara de origine în consecință.

Operatorul rețelei vizitate poate rezilia unilateral acordul de comercializare a serviciilor de roaming cu ridicata pentru motivul existenței unei situații de roaming permanent sau de utilizare anormală sau abuzivă a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming numai în temeiul unei autorizări prealabile din partea autorității naționale de reglementare a operatorului rețelei vizitate.

În termen de trei luni de la primirea cererii operatorului rețelei vizitate de autorizare a rezilierii unui acord de comercializare a serviciilor de roaming cu ridicata, autoritatea națională de reglementare a operatorului rețelei vizitate decide, după consultarea autorității naționale de reglementare a operatorului rețelei din țara de origine, dacă acordă sau refuză o astfel de autorizare și informează Comisia în consecință.

Autoritățile naționale de reglementare a operatorului rețelei vizitate și a operatorului rețelei de origine pot solicita individual OAREC să adopte un aviz cu privire la măsurile care trebuie luate în conformitate cu prezentul regulament. OAREC emite avizul în termen de o lună de la primirea unei astfel de cereri.

Atunci când OAREC a fost consultat, autoritatea națională de reglementare a operatorului rețelei vizitate așteaptă și ține seama în cea mai mare măsură posibilă de avizul OAREC, înaintea de a lua o decizie, cu respectarea termenului de trei luni menționat la al șaselea paragraf, dacă autorizează sau refuză să autorizeze rezilierea acordului de comercializare a serviciilor de roaming cu ridicata.

Autoritatea națională de reglementare a operatorului rețelei vizitate pune la dispoziția publicului informațiile referitoare la autorizațiile de reziliere a acordurilor de comercializare a serviciilor de roaming cu ridicata, sub rezerva păstrării secretului comercial.

Paragrafele cinci-nouă de la prezentul alineat nu aduc atingere competenței unei autorități naționale de reglementare de a solicita încetarea imediată a încălcării obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, în temeiul articolului 16 alineatul (6), și nici dreptului operatorului rețelei vizitate de a aplica măsuri adecvate în vederea combaterii fraudei.

Dacă este cazul, autoritățile naționale de reglementare impun modificări ale ofertelor de referință, inclusiv în ceea ce privește măsurile specifice pe care operatorul rețelei vizitate le poate lua pentru a preveni roamingul permanent sau utilizarea anormală sau abuzivă a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming, precum și criteriile obiective în temeiul cărora operatorul rețelei vizitate poate lua astfel de măsuri, pentru a permite îndeplinirea obligațiilor prevăzute la prezentul articol.

▼B

(7)  În cazul în care întreprinderea care solicită accesul dorește să poarte negocieri comerciale pentru a include și componentele care nu sunt acoperite de oferta de referință, operatorii de rețele de telefonie mobilă răspund unei astfel de solicitări într-un interval de timp rezonabil care nu depășește două luni de la primirea inițială. În sensul prezentului alineat, alineatele (2) și (5) nu se aplică.

(8)  Până la 30 septembrie 2012, pentru a contribui la aplicarea consecventă a prezentului articol, OAREC, în urma consultării părților interesate și în strânsă cooperare cu Comisia, elaborează orientări privind accesul cu ridicata pentru servicii de roaming.

(9)  Alineatele (5)-(7) se aplică începând cu 1 ianuarie 2013.

Articolul 4

▼M1

Vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate

▼B

(1)   ►M1  ————— ◄

Nici furnizorii naționali, nici furnizorii de servicii de roaming nu împiedică clienții să acceseze servicii reglementate de comunicații de date în roaming furnizate direct în rețeaua vizitată de către un furnizor alternativ de servicii de roaming.

(2)  Clienții serviciilor de roaming au dreptul de a schimba furnizorul de servicii de roaming în orice moment. În cazul în care un client al serviciilor de roaming dorește să schimbe furnizorul serviciilor de roaming, schimbarea se efectuează fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mai scurt timp posibil, în funcție de soluția tehnică aleasă pentru punerea în aplicare a vânzării separate a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, în orice caz fără a depăși trei zile lucrătoare de la încheierea acordului cu noul furnizor de servicii de roaming.

(3)  Trecerea la un furnizor alternativ de servicii de roaming sau între furnizori de servicii de roaming nu implică niciun cost pentru clienți și este posibilă în cadrul oricărui plan tarifar. Aceasta nu implică niciun abonament asociat sau taxe fixe sau periodice suplimentare legate de alte elemente ale abonamentului decât serviciile de roaming, în raport cu condițiile care erau în vigoare înainte de schimbarea furnizorului.

▼M1 —————

▼B

(6)  Prezentul articol se aplică începând cu 1 iulie 2014.

Articolul 5

▼M1

Punerea în aplicare a vânzării separate a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate

(1)  Furnizorii naționali se achită de obligația referitoare la vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate prevăzute la articolul 4, astfel încât clienții lor să poată utiliza serviciile de date în roaming reglementate separate. Furnizorii naționali trebuie să onoreze toate cererile rezonabile de acces la infrastructură și la serviciile de asistență aferente care sunt relevante pentru vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate. Accesul la infrastructura și la serviciile de asistență respective care sunt necesare pentru a permite vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate, inclusiv la serviciile de autentificare a utilizatorilor, este gratuit și nu implică niciun cost direct pentru clienții serviciilor de roaming.

(2)  Pentru a se asigura că vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate este pusă în aplicare în mod consecvent și simultan la nivelul Uniunii, Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare și în urma consultării OAREC, normele detaliate referitoare la o soluție tehnică pentru punerea în aplicare a vânzării separate a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).

(3)  Soluția tehnică pentru punerea în aplicare a vânzării separate a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

▼B

(a) să permită un acces facil pentru consumatori, și anume, să permită consumatorilor să treacă rapid și ușor la un furnizor alternativ de servicii de roaming fără a-și schimba numărul existent de telefon mobil și utilizând același dispozitiv mobil;

(b) să poată satisface toate categoriile de cerere a consumatorilor în condiții competitive, inclusiv cererile de utilizare intensă a serviciilor de comunicații de date;

(c) să permită promovarea concurenței în mod efectiv, ținând seama și de posibilitățile operatorilor de exploatare a activelor lor de infrastructură sau a acordurilor lor comerciale;

(d) să fie eficientă din perspectiva costurilor, ținând seama de repartizarea costurilor între furnizorii naționali și furnizorii alternativi de servicii de roaming;

(e) să permită îndeplinirea obligațiilor menționate la articolul 4 alineatul (1) într-un mod eficient;

(f) să permită un grad maxim de interoperabilitate;

(g) să fie ușor de utilizat, în special în ceea ce privește manevrarea tehnică a dispozitivului mobil de către clienți în momentul schimbării rețelei;

(h) să asigure faptul că accesul la serviciile de roaming pentru clienții din Uniune în țări terțe sau pentru clienții din țări terțe în Uniune nu este împiedicat;

(i) să asigure respectarea normelor privind protecția vieții private, a datelor cu caracter personal, a securității și integrității rețelelor și a transparenței impuse de directiva-cadru și de directivele specifice;

(j) să țină seama de promovarea de către autoritățile naționale de reglementare a capacității utilizatorilor finali de a accesa și de a distribui informații sau de a utiliza aplicații și servicii la alegere, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) litera (g) din directiva-cadru;

(k) să asigure faptul că furnizorii aplică condiții echivalente în circumstanțe echivalente.

(4)  Soluția tehnică poate combina una sau mai multe modalități tehnice în scopul îndeplinirii criteriilor prevăzute la alineatul (3).

(5)  Dacă este necesar, Comisia mandatează un organism european de standardizare să adapteze standardele aplicabile care sunt necesare pentru punerea în aplicare armonizată a vânzării separate a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate.

(6)  Alineatele (1), (3), (4) și (5) din prezentul articol se aplică începând cu 1 iulie 2014.

Articolul 6

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru comunicații instituit prin articolul 22 din directiva-cadru. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

▼M1

Articolul 6a

Eliminarea suprataxelor aplicate serviciilor de roaming cu amănuntul

Începând cu data de 15 iunie 2017, cu condiția ca actul legislativ adoptat în urma propunerii menționate la articolul 19 alineatul (2) să fie aplicabil la data menționată, furnizorii de servicii de roaming nu percep nicio suprataxă în plus față de prețul național cu amănuntul clienților serviciilor de roaming din orice stat membru pentru niciun apel reglementat efectuat sau primit în roaming, pentru niciun mesaj SMS reglementat trimis în roaming și pentru niciun fel de servicii reglementate de date în roaming utilizate, inclusiv MMS-uri, și nicio taxă de ordin general care să permită utilizarea echipamentului terminal sau a serviciului în străinătate, sub rezerva articolelor 6b și 6c.

Articolul 6b

Utilizarea rezonabilă

(1)  Furnizorii de servicii de roaming pot să aplice, în conformitate cu prezentul articol și cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 6d, o „politică a utilizării rezonabile” în ceea ce privește consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate furnizate la nivelul de preț național cu amănuntul, în scopul de a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate de către clienții serviciilor de roaming, cum ar fi utilizarea acestor servicii de către clienții serviciilor de roaming într-un alt stat membru decât cel al furnizorului lor național în alte scopuri decât pentru călătoriile periodice.

Orice politică a utilizării rezonabile permite clienților furnizorului de servicii de roaming să consume volume de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la nivelul de preț național cu amănuntul aplicabil care este compatibil cu planul tarifar al fiecăruia dintre ei.

(2)  Articolul 6e se aplică serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate care depășesc orice limită în temeiul oricărei politici a utilizării rezonabile.

Articolul 6c

Durabilitatea eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul

(1)  În situații specifice și excepționale, în vederea asigurării durabilității modelului național de taxare, dacă un furnizor de servicii de roaming nu este capabil să își recupereze costurile globale reale și preconizate ale furnizării de servicii de roaming reglementate în conformitate cu articolele 6a și 6b din veniturile sale globale efective și preconizate generate de furnizarea unor astfel de servicii, furnizorul de servicii de roaming respectiv poate solicita autorizația de a aplica o suprataxă. Această suprataxă se aplică numai în măsura în care este necesară pentru recuperarea costurilor de furnizare a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, ținând seama de tarifele de gros maxime aplicabile.

(2)  Dacă un anumit furnizor de servicii de roaming decide să se prevaleze de alineatul (1) din prezentul articol, acesta transmite fără întârziere o cerere autorității naționale de reglementare și pune la dispoziția acesteia toate informațiile necesare în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 6d. Ulterior, la fiecare 12 luni, furnizorul de servicii de roaming actualizează informațiile respective și le transmite autorității naționale de reglementare.

(3)  La primirea unei cereri în temeiul alineatului (2), autoritatea națională de reglementare evaluează dacă furnizorul de servicii de roaming a stabilit că nu este în măsură să își recupereze costurile în conformitate cu alineatul (1), astfel că durabilitatea modelului național de taxare ar fi subminată. Evaluarea durabilității modelului național de taxare se bazează pe factori obiectivi specifici relevanți pentru furnizorul de servicii de roaming, inclusiv diferențele obiective dintre furnizorii de servicii de roaming din statul membru în cauză și nivelul prețurilor și veniturilor naționale. Autoritatea națională de reglementare autorizează suprataxa dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) și la prezentul alineat.

(4)  Cu excepția cazului în care cererea este vădit neîntemeiată sau au fost furnizate informații insuficiente, autoritatea națională de reglementare autorizează suprataxa în termen de o lună de la primirea unei cereri în temeiul alineatului (2). În cazul în care autoritatea națională de reglementare consideră că cererea este în mod evident neîntemeiată sau că au fost furnizate informații insuficiente, după ce a acordat furnizorului de servicii de roaming ocazia de a fi ascultat, aceasta ia o decizie definitivă, în termen de alte două luni, privind autorizarea, modificarea sau respingerea suprataxei respective.

Articolul 6d

Punerea în aplicare a politicii utilizării rezonabile și a durabilității eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul

(1)  Până la data de 15 decembrie 2016, pentru a asigura aplicarea consecventă a dispozițiilor prevăzute la articolele 6b și 6c, Comisia, după consultarea OAREC, adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare, norme detaliate referitoare la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a durabilității eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul și la cererea care urmează să fie transmisă de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).

(2)  În ceea ce privește articolul 6b, atunci când adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc norme detaliate privind aplicarea politicii utilizării rezonabile, Comisia ține seama de următoarele:

(a) evoluția modelelor de stabilire a prețurilor și de consum în statele membre;

(b) gradul de convergență al nivelurilor prețurilor naționale în întreaga Uniune;

(c) modelele de călătorie din Uniune;

(d) orice riscuri observabile de denaturare a concurenței și stimulentele pentru investiții pe piețele de origine și pe piețele țărilor vizitate.

(3)  În ceea ce privește articolul 6c, atunci când adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc norme detaliate privind metodologia de evaluare a durabilității eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul pentru un anumit furnizor de servicii de roaming, Comisia se bazează pe următoarele:

(a) stabilirea costurilor globale efective și preconizate legate de furnizarea de servicii de roaming cu amănuntul reglementate prin corelație cu tarifele de gros reale ale serviciilor de roaming pentru un trafic dezechilibrat și o cotă rezonabilă din costurile indivize și comune necesare pentru a furniza servicii de roaming cu amănuntul reglementate;

(b) stabilirea veniturilor globale efective și preconizate generate de furnizarea de servicii de roaming cu amănuntul reglementate;

(c) consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate și consumul național al clienților furnizorului de servicii de roaming;

(d) nivelul de concurență, prețuri și venituri de pe piața națională, precum și orice risc observabil ca serviciile de roaming la prețuri naționale cu amănuntul să afecteze în mod semnificativ evoluția unor astfel de prețuri.

(4)  Comisia revizuiește periodic actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu alineatul (1) în funcție de evoluția pieței.

(5)  Autoritățile naționale de reglementare monitorizează și supraveghează cu strictețe aplicarea politicii utilizării rezonabile și măsurile privind durabilitatea eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul, acordând maximă considerație factorilor relevanți obiectivi specifici statului membru respectiv și diferențelor obiective relevante dintre furnizorii de servicii de roaming. Fără a aduce atingere procedurii prevăzute la articolul 6c alineatul (3), autoritatea națională de reglementare asigură în timp util aplicarea cerințelor prevăzute la articolele 6b și 6c și a actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol. Autoritatea națională de reglementare poate, în orice moment, să solicite furnizorului de servicii de roaming să modifice sau să întrerupă aplicarea suprataxei în cazul în care aceasta nu respectă articolul 6b sau 6c. Autoritatea națională de reglementare informează anual Comisia cu privire la aplicarea articolelor 6b și 6c și a prezentului articol.

Articolul 6e

Furnizarea serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate

(1)  Fără a aduce atingere celui de-al doilea paragraf, în cazul în care un furnizor de servicii de roaming aplică o suprataxă pentru consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate care depășesc orice limite stabilite prin politica utilizării rezonabile, aceasta îndeplinește următoarele cerințe (exclusiv TVA):

(a) orice suprataxă aplicată pentru apelurile efectuate în roaming reglementat, mesaje SMS trimise în roaming reglementat și serviciile de date în roaming reglementate nu depășește plafoanele maxime ale tarifelor de gros prevăzute la articolul 7 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) și respectiv articolul 12 alineatul (1);

(b) suma dintre prețul național cu amănuntul și eventuala suprataxă aplicată pentru apelurile efectuate în roaming reglementat, mesajele SMS trimise în roaming reglementate sau serviciile de date în roaming reglementate nu depășește 0,19 EUR pe minut, 0,06 EUR pe mesaj SMS și respectiv 0,20 EUR pe megabyte utilizat;

(c) orice suprataxă aplicată pentru apelurile în roaming reglementate primite nu depășește media ponderată a nivelurilor maxime ale tarifelor de terminare a apelurilor mobile în întreaga Uniune, stabilite conform alineatului (2).

Furnizorii de servicii de roaming nu aplică nicio suprataxă unui mesaj SMS primit în roaming reglementat sau unui mesaj vocal primit în roaming. Acest lucru nu aduce atingere altor tarife aplicabile, cum ar fi tarifele pentru ascultarea mesajelor respective.

Furnizorii de servicii de roaming taxează la secundă apelurile efectuate și primite în roaming. Furnizorii de servicii de roaming pot aplica apelurilor efectuate o perioadă inițială minimă de taxare, care să nu depășească 30 de secunde. Furnizorii de servicii de roaming își taxează clienții pentru furnizarea serviciilor reglementate de date în roaming pe kilobyte, cu excepția MMS-lor, care pot fi taxate pe unitate. În acest caz, tariful cu amănuntul pe care un furnizor de servicii de roaming îl poate percepe clientului serviciilor de roaming pentru transmiterea sau primirea unui mesaj MMS în roaming nu depășește tariful de roaming cu amănuntul maxim pentru serviciile de date în roaming reglementate stabilit la primul paragraf.

În perioada menționată la articolul 6f alineatul (1), prezentul alineat nu reprezintă un obstacol în calea ofertelor care furnizează clienților serviciilor de roaming, în schimbul unui tarif zilnic sau al oricărui tarif regulat stabilit, un anumit volum de consum de servicii de roaming regulate, cu condiția ca volumul consumat din volumul total inclus în ofertă să ducă la un preț unitar pe apel efectuat în roaming reglementat, apel primit, mesaj SMS trimis și servicii de date în roaming care să nu depășească respectivul preț național cu amănuntul plus suprataxa maximă stabilită la primul paragraf din prezentul alineat.

(2)  Până la data de 31 decembrie 2015, Comisia, după consultarea OAREC și sub rezerva celui de al doilea paragraf din prezentul alineat, adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc media ponderată a tarifelor de terminare a apelurilor mobile menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (c). Comisia reevaluează anual respectivele acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).

Media ponderată a tarifelor de terminare a apelurilor mobile se bazează pe următoarele criterii:

(a) nivelul maxim al tarifelor de terminare a apelurilor impuse pe piața serviciilor de gros de terminare a apelurilor de voce în rețelele individuale de telefonie mobilă de către autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu articolele 7 și 16 din directiva-cadru și cu articolul 13 din directiva privind accesul; și

(b) numărul total al abonaților în statele membre.

(3)  Furnizorii de servicii de roaming pot oferi, iar clienții serviciilor de roaming pot alege în mod intenționat un alt tarif de roaming decât cel stabilit în conformitate cu articolele 6a, 6b și 6c și cu alineatul (1) din prezentul articol, în virtutea căruia clienții serviciilor de roaming beneficiază de un tarif diferit pentru serviciile de roaming reglementate decât cel de care ar fi beneficiat în absența unei astfel de alegeri. Furnizorul de servicii de roaming reamintește respectivilor clienți ai serviciilor de roaming care este natura avantajelor în materie de roaming la care renunță.

Fără a aduce atingere primului paragraf, furnizorii de servicii de roaming aplică în mod automat tariful stabilit în conformitate cu articolele 6a și 6b și cu alineatul (1) din prezentul articol tuturor clienților existenți și noi ai serviciului de roaming.

Orice client al serviciilor de roaming poate solicita în orice moment trecerea la sau de la tariful stabilit în conformitate cu articolele 6a, 6b și 6c și cu alineatul (1) din prezentul articol. În cazul în care clienții serviciilor de roaming aleg în mod intenționat să treacă de la sau înapoi la tariful stabilit în conformitate cu articolele 6a, 6b și 6c și cu alineatul (1) din prezentul articol, orice astfel de modificare se face în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, este gratuită și nu implică condiții sau restricții legate de elemente ale abonamentelor altele decât serviciile de roaming. Furnizorii de servicii de roaming pot amâna modificarea până în momentul în care tariful de roaming anterior a fost valabil timp de o perioadă minimă precizată care să nu depășească două luni.

(4)  Furnizorii de servicii de roaming se asigură că într-un contract care include orice tip de servicii de roaming cu amănuntul reglementate se precizează principalele caracteristici ale serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate furnizate, printre care mai ales următoarele:

(a) planul tarifar sau planurile tarifare specifice și, pentru fiecare plan tarifar, tipurile de servicii oferite, inclusiv volumele de comunicații;

(b) orice restricție impusă consumului de servicii de roaming cu amănuntul reglementate furnizate la nivelul tarifelor naționale cu amănuntul aplicabile, în special informații cuantificate cu privire la modul în care se aplică eventuala politică a utilizării rezonabile, prin corelație cu prețurile principale, volum sau alți parametri ai respectivelor servicii de roaming cu amănuntul reglementate furnizate.

Furnizorii de servicii de roaming publică informațiile menționate la primul paragraf.

Articolul 6f

Suprataxe tranzitorii de roaming cu amănuntul

(1)  De la 30 aprilie 2016 până la 14 iunie 2017, furnizorii de servicii de roaming pot aplica o suprataxă în plus față de prețul național cu amănuntul pentru furnizarea de servicii de roaming cu amănuntul reglementate.

(2)  Pe perioada menționată la alineatul (1) din prezentul articol, articolul 6e se aplică mutatis mutandis.

▼B

Articolul 7

Tarife cu ridicata pentru efectuarea de apeluri în roaming reglementate

▼M2

(1)  Începând cu 15 iunie 2017, tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat inițiat în rețeaua vizitată respectivă, inclusiv, printre altele, costurile cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu depășește plafonul de salvgardare de 0,032  EUR pe minut. Respectivul tarif maxim cu ridicata, fără a aduce atingere articolului 19, se menține la 0,032  EUR până la 30 iunie 2022.

(2)  Tariful mediu cu ridicata menționat la alineatul (1) se aplică între oricare doi operatori și se calculează pentru o perioadă de 12 luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne până la sfârșitul perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu ridicata mediu, astfel cum se prevede la alineatul (1), sau până la 30 iunie 2022.

▼B

(3)  Tariful cu ridicata mediu menționat la alineatul (1) se calculează împărțind veniturile totale încasate din servicii de roaming cu ridicata la numărul total de minute de roaming cu ridicata efectiv utilizate de operatorul respectiv pentru furnizarea de apeluri în roaming cu ridicata pe teritoriul Uniunii, în perioada relevantă, exprimate într-o anumită sumă pe secundă ajustată pentru a ține seama de posibilitatea ca operatorul rețelei vizitate să aplice o durată inițială minimă de taxare de cel mult 30 de secunde.

▼M1 —————

▼B

Articolul 9

Tarife cu ridicata pentru mesajele SMS în roaming reglementate

▼M2

(1)  Începând cu 15 iunie 2017, tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea unui mesaj SMS în roaming reglementat inițiat în rețeaua vizitată respectivă nu depășește plafonul de salvgardare de 0,01  EUR pe mesaj SMS și, fără a aduce atingere articolului 19, se menține la 0,01  EUR până la 30 iunie 2022.

▼B

(2)  Tariful mediu cu ridicata menționat la alineatul (1) se aplică între oricare doi operatori și se calculează pentru o perioadă de 12 luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne până la 30 iunie 2022.

(3)  Tariful mediu cu ridicata menționat la alineatul (1) se calculează împărțind veniturile totale cu ridicata încasate de operatorul rețelei vizitate sau de operatorul rețelei din țara de origine pentru inițierea și transmiterea mesajelor SMS în roaming reglementate în interiorul Uniunii în perioada relevantă la numărul total de astfel de mesaje SMS inițiate și transmise în numele furnizorului de servicii de roaming relevant sau al operatorului rețelei din țara de origine în acea perioadă.

(4)  Operatorul unei rețele vizitate nu percepe de la operatorul furnizorului de servicii de roaming sau de la operatorul rețelei din țara de origine al unui client al serviciilor de roaming niciun alt tarif decât cel menționat la alineatul (1) pentru terminarea unui mesaj SMS în roaming reglementat trimis unui client al serviciului de roaming care utilizează acest serviciu în rețeaua vizitată respectivă.

▼M1 —————

▼B

Articolul 11

Caracteristicile tehnice ale mesajelor SMS în roaming reglementate

Niciun furnizor de servicii de roaming, furnizor național, operator al unei rețele din țara de origine sau operator al unei rețele vizitate nu modifică parametrii tehnici ai mesajelor SMS în roaming reglementate astfel încât aceștia să difere de parametrii tehnici ai mesajelor SMS furnizate pe piața națională respectivă.

Articolul 12

Tarife cu ridicata pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming

▼M2

(1)  Începând cu 15 iunie 2017, tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea de servicii reglementate de comunicații de date în roaming prin intermediul rețelei vizitate respective nu depășește plafonul de salvgardare de 7,70  EUR pe gigabyte de date transmise. Respectivul tarif maxim cu ridicata se reduce la 6,00  EUR pe gigabyte la 1 ianuarie 2018, la 4,50  EUR pe gigabyte la 1 ianuarie 2019, la 3,50  EUR pe gigabyte la 1 ianuarie 2020, la 3,00  EUR pe gigabyte la 1 ianuarie 2021 și la 2,50  EUR pe gigabyte la 1 ianuarie 2022. Fără a aduce atingere articolului 19, tariful maxim cu ridicata respectiv se menține la 2,50  EUR pe gigabyte de date transmise până la 30 iunie 2022.

▼B

(2)  Tariful mediu cu ridicata menționat la alineatul (1) se aplică între oricare doi operatori și se calculează pentru o perioadă de douăsprezece luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne până la 30 iunie 2022.

(3)  Tariful mediu cu ridicata menționat la alineatul (1) se calculează împărțind veniturile totale cu ridicata încasate de operatorul rețelei vizitate sau al unei rețele din țara de origine pentru furnizarea serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming în perioada relevantă la numărul total de megabyți de date consumați efectiv prin furnizarea serviciilor respective în acea perioadă, exprimat într-o anumită sumă pe kilobyte în numele furnizorului de servicii de roaming relevant sau al operatorului relevant al unei rețele din țara de origine în perioada respectivă.

▼M1 —————

▼B

Articolul 14

Transparența tarifelor cu amănuntul ale apelurilor și ale mesajelor SMS în roaming

(1)  Pentru a atenționa un client al serviciilor de roaming în legătură cu faptul că i se vor aplica tarife de roaming atunci când efectuează sau primește un apel sau când trimite un mesaj SMS, cu excepția cazului în care clientul și-a anunțat furnizorul de servicii de roaming că nu solicită acest serviciu, fiecare furnizor de servicii de roaming oferă clientului, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, în mod automat, fără întârzieri nejustificate și gratuit când intră într-un stat membru altul decât cel al furnizorului său național, informații tarifare de bază personalizate cu privire la tarifele de roaming (incluzând TVA) care se aplică în cazul în care clientul respectiv efectuează și primește apeluri și trimite mesaje SMS în statul membru vizitat.

▼M1

Respectivele informații personalizate de bază cu privire la tarife se exprimă în moneda facturii din țara de origine emisă de furnizorul național al clientului și includ informații referitoare la:

(a) politica utilizării rezonabile care vizează clientul serviciilor de roaming în interiorul Uniunii și suprataxele care se aplică în plus față de nivelul admis de politica utilizării rezonabile; și

(b) orice suprataxă aplicată în conformitate cu articolul 6c.

▼B

Se include, de asemenea, numărul de telefon cu acces gratuit menționat la alineatul (2), pentru obținerea de informații mai detaliate și de informații cu privire la posibilitatea accesării serviciilor de urgență prin apelarea gratuită a numărului european unic pentru apeluri de urgență 112.

Cu ocazia fiecărui mesaj, clientul trebuie să aibă posibilitatea de a notifica furnizorului de servicii de roaming, în mod gratuit și facil, că nu solicită serviciul de mesagerie automat. Un client care a notificat că nu solicită serviciul de mesagerie automat are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

La cerere, furnizorii de servicii de roaming transmit clienților nevăzători sau cu deficiențe de vedere în mod automat, gratuit și prin apel vocal informațiile tarifare de bază personalizate menționate la primul paragraf.

▼M1

Primul, al doilea, al patrulea și al cincilea paragraf se aplică, cu excepția trimiterii la politica utilizării rezonabile și a suprataxei aplicate în conformitate cu articolul 6c, și în cazul serviciilor de voce și de SMS în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

▼B

(2)  În completarea alineatului (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit și indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii, informații personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale și mesajelor SMS, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon cu acces gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul de servicii de roaming. Obligațiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul dispozitivelor care nu au funcția SMS.

▼M1

(2a)  Furnizorul de servicii de roaming trimite o notificare clientului serviciilor de roaming în cazul în care este atins volumul total de utilizare rezonabilă al consumului de servicii reglementate de voce sau de SMS-uri în roaming sau un eventual plafon de utilizare aplicat în conformitate cu articolul 6c. Notificarea respectivă indică suprataxa care va fi aplicată oricărui consum suplimentar de servicii reglementate de voce sau de SMS în roaming efectuat de clientul serviciilor de roaming. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

▼M1

(3)  Furnizorii de servicii de roaming oferă tuturor clienților informații complete cu privire la tarifele de roaming aplicabile în momentul contractării abonamentului. De asemenea, furnizorii de servicii de roaming oferă clienților serviciilor lor de roaming informații actualizate cu privire la tarifele de roaming aplicabile, fără întârzieri nejustificate, de fiecare dată când acestea se modifică.

Furnizorii de servicii de roaming trimit un memento, la intervale de timp rezonabile, tuturor clienților care au optat pentru un alt tarif.

▼B

(4)  Furnizorii de servicii de roaming pun la dispoziția clienților lor informații privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine.

Articolul 15

Transparență și mecanisme de salvgardare pentru serviciile de comunicații de date în roaming cu amănuntul

(1)  Furnizorii de servicii de roaming se asigură că clienții serviciilor lor de roaming sunt informați în mod corespunzător, atât înainte de, cât și după încheierea unui contract, cu privire la tarifele aplicate pentru utilizarea serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming, în moduri care să faciliteze înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale unei astfel de utilizări și care să le permită să monitorizeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming în conformitate cu alineatele (2) și (3).

Dacă este cazul, furnizorii de servicii de roaming își informează clienții, înainte de încheierea unui contract și periodic după încheierea acestuia, cu privire la riscurile conectării și descărcării automate și necontrolate de date în roaming. În plus, furnizorii de servicii de roaming își informează clienții gratuit și într-o manieră clară și inteligibilă, despre modul în care să oprească aceste conexiuni automate de date în roaming pentru a evita folosirea necontrolată a serviciilor de comunicații de date în roaming.

▼M1

(2)  Un mesaj automat de la furnizorul de servicii de roaming îl informează pe client că acesta din urmă utilizează servicii de date în roaming reglementate și furnizează informații personalizate de bază privind tarifele (în moneda facturii din țara de origine emisă de furnizorul național al clientului), aplicabile furnizării serviciilor de date în roaming reglementate clientului respectiv al serviciilor de roaming din statul membru în cauză, cu excepția cazului în care clientul a notificat furnizorului de servicii de roaming că nu solicită informațiile respective.

Respectivele informații personalizate de bază includ informații referitoare la:

(a) politica utilizării rezonabile care vizează clientul serviciilor de roaming în interiorul Uniunii și suprataxele care se aplică în plus față de nivelul admis de politica utilizării rezonabile; și

(b) orice suprataxă aplicată în conformitate cu articolul 6c.

Informațiile se trimit pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel al furnizorului său național și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu reglementat de comunicații de date în roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Un client care a anunțat furnizorul său de servicii de roaming că nu solicită informațiile tarifare automate are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

▼M1

(2a)  Furnizorul de servicii de roaming trimite o notificare în cazul în care este atins volumul aplicabil de utilizare rezonabilă al consumului de servicii reglementate de roaming de date sau un eventual plafon de utilizare aplicat în conformitate cu articolul 6c. Notificarea respectivă indică suprataxa privind serviciile de roaming reglementate care va fi aplicată oricărui consum suplimentar de servicii reglementate de date în roaming efectuat de clientul serviciilor de roaming. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul, în orice moment și cu titlu gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

▼M1

(3)  Fiecare furnizor de servicii de roaming acordă tuturor clienților serviciilor de roaming posibilitatea de a opta intenționat și gratuit pentru un serviciu prin care se furnizează în timp util informații privind consumul cumulat exprimat în volum sau în moneda în care este emisă factura către clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming pe o perioadă de utilizare specificată, cu excepția mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depășesc un plafon financiar specificat.

▼B

În acest scop, furnizorul de servicii de roaming pune la dispoziție unul sau mai multe plafoane financiare maxime pentru perioade de utilizare specificate, cu condiția ca clientul să fie informat în prealabil cu privire la volumul de date aferent. Unul dintre aceste plafoane (plafonul financiar implicit) trebuie să fie de aproximativ 50 EUR, fără a depăși această valoare, pentru sumele care trebuie plătite într-o lună de facturare (fără TVA).

Ca alternativă, furnizorul de servicii de roaming poate să stabilească plafoane exprimate în volum, cu condiția ca clientul să fie informat în prealabil cu privire la valorile financiare aferente. Unul dintre aceste plafoane (plafonul de volum implicit) corespunde unei sume de maximum 50 EUR care trebuie plătită într-o lună de facturare (fără TVA).

În plus, furnizorul de servicii de roaming poate oferi clienților lui de servicii de roaming alte plafoane cu limite financiare lunare maxime diferite, acestea putând fi mai ridicate sau mai scăzute.

Plafoanele implicite prevăzut la al doilea și la al treilea paragraf se aplică tuturor clienților care nu au optat pentru un alt plafon.

Fiecare furnizor de servicii de roaming se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului o notificare adecvată pe dispozitivul mobil, de exemplu printr-un SMS, e-mail sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de comunicații de date în roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

Atunci când plafonul financiar sau de volum ar urma să fie depășit, se trimite o notificare pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming. Notificarea respectivă indică procedura care trebuie urmată în cazul în care clientul dorește continuarea furnizării serviciilor respective, precum și costurile asociate fiecărei unități suplimentare care urmează să fie consumată. Dacă clientul serviciilor de roaming nu răspunde în mod adecvat la notificarea primită, furnizorul de servicii de roaming sistează imediat furnizarea și facturarea către client a serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming, cu excepția cazului în care și până când clientul serviciilor de roaming solicită continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

Ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită opțiunea „plafon financiar sau de volum” sau renunțarea la aceasta, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

(4)  Alineatele (2) și (3) nu se aplică dispozitivelor de tip mașină-la-mașină (M2M) care utilizează comunicațiile mobile.

(5)  Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine. Aceste măsuri includ și informarea clienților privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră.

▼M1

(6)  Prezentul articol, cu excepția alineatului (5), a alineatului (2) al doilea paragraf și a alineatului (2a) și sub rezerva celui de al doilea și celui de al treilea paragraf din prezentul alineat, se aplică și în cazul serviciilor de comunicații de date în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

▼B

În cazul în care clientul alege opțiunea prevăzută la primul paragraf de la alineatul (3), cerințele stabilite la alineatul (3) nu se aplică în cazul în care operatorul rețelei din țara vizitată din afara Uniunii nu permite furnizorului de servicii de roaming să monitorizeze în timp real utilizarea serviciilor de către clientul său.

În acel caz, clientul este informat printr-un mesaj SMS în momentul în care intră într-o astfel de țară, fără întârzieri nejustificate și gratuit, că informațiile privind consumul acumulat și garanția de a nu depăși un plafon financiar specificat nu sunt disponibile.

Articolul 16

Supraveghere și punere în aplicare

(1)  Autoritățile naționale de reglementare monitorizează și supraveghează respectarea prezentului regulament pe teritoriul lor.

▼M1

Autoritățile naționale de reglementare monitorizează și supraveghează cu strictețe furnizorii de servicii de roaming care se prevalează de articolul 6b, articolul 6c și articolul 6e alineatul (3).

▼M2

(2)  Autoritățile naționale de reglementare și, după caz, OAREC pun la dispoziția publicului informații actualizate privind aplicarea prezentului regulament, în special a articolelor 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 și 12, într-un mod care să asigure accesul ușor al părților interesate la acestea.

▼B

(3)  În pregătirea revizuirii prevăzute la articolul 19, autoritățile naționale de reglementare monitorizează evoluția tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru furnizarea serviciilor de comunicații de date și voce clienților serviciilor de roaming, inclusiv a serviciilor SMS și MMS, inclusiv în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, autoritățile naționale de reglementare sunt atente la cazurile speciale de roaming accidental în regiunile de frontieră din state membre vecine și monitorizează folosirea tehnicilor de gestionare a traficului în detrimentul clienților.

Autoritățile naționale de reglementare monitorizează și colectează informațiile privind roamingul accidental și iau măsurile necesare.

(4)  Autoritățile naționale de reglementare au competența de a solicita întreprinderilor supuse obligațiilor care decurg din prezentul regulament să furnizeze toate informațiile relevante pentru punerea în aplicare și executarea prezentului regulament. Întreprinderile respective furnizează aceste informații rapid și la cerere, respectând termenele și nivelul de detalii solicitate de autoritatea națională de reglementare.

▼M2

(4a)  Atunci când o autoritate națională de reglementare consideră că informațiile sunt confidențiale în conformitate cu reglementările Uniunii și cu normele naționale privind secretul comercial, Comisia, OAREC și toate autoritățile naționale de reglementare vizate asigură această confidențialitate. Secretul comercial nu împiedică realizarea în timp util a schimbului de informații necesar între autoritatea națională de reglementare, Comisie, OAREC și orice alte autorități naționale de reglementare vizate în scopul revizuirii, monitorizării și supravegherii aplicării prezentului regulament.

▼B

(5)  Autoritățile naționale de reglementare pot interveni din proprie inițiativă pentru a asigura respectarea prezentului regulament. În special, atunci când este cazul, acestea recurg la competențele prevăzute la articolul 5 din Directiva privind accesul pentru a asigura accesul și interconectarea în mod adecvat, în scopul asigurării conectivității end-to-end și a interoperabilității serviciilor de roaming, de exemplu în situația în care clienții nu pot efectua un schimb de mesaje SMS în roaming reglementate cu clienți ai unei rețele publice terestre de comunicații mobile din alt stat membru ca urmare a absenței unui acord care să permită transmiterea acestor mesaje.

(6)  Atunci când o autoritate națională de reglementare constată că obligațiile prevăzute în prezentul regulament au fost încălcate, aceasta are competența de a solicita încetarea imediată a încălcării respective.

Articolul 17

Soluționarea litigiilor

(1)  În situația unui litigiu privind obligațiile prevăzute în prezentul regulament între întreprinderi care furnizează rețele sau servicii de comunicații electronice într-un stat membru, se aplică procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute la articolele 20 și 21 din directiva-cadru.

▼M2

Autoritatea sau autoritățile naționale de reglementare competente în temeiul articolului 20 sau 21 din directiva-cadru pot fi sesizate pentru soluționarea litigiilor dintre operatorii rețelelor vizitate și alți operatori cu privire la tarifele aplicate componentelor necesare pentru furnizarea serviciilor de roaming cu ridicata reglementate. În acest caz, autoritatea sau autoritățile naționale de reglementare competente pot consulta OAREC cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse în conformitate cu directiva-cadru, cu directivele specifice sau cu prezentul regulament pentru soluționarea litigiului. Atunci când OAREC a fost consultat, autoritatea sau autoritățile naționale competente de reglementare așteaptă avizul OAREC înainte să înceapă soluționarea litigiului.

▼B

(2)  Statele membre se asigură că procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor prevăzute la articolul 34 din Directiva privind serviciul universal sunt puse la dispoziție în situația unui litigiu nesoluționat care implică un consumator sau un utilizator final și cu privire la un aspect inclus în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Articolul 18

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 30 iunie 2013 și înștiințează Comisia în cel mai scurt timp cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

▼M1

Articolul 19

Reevaluare

(1)  Până la 29 noiembrie 2015, Comisia începe o reevaluare a pieței de gros a serviciilor de roaming cu scopul de a analiza măsurile necesare pentru a permite eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul până la 15 iunie 2017. Comisia reevaluează, printre altele, gradul de concurență de pe piețele de gros naționale, evaluând mai ales nivelul costurilor de gros suportate și al tarifelor de gros aplicate, precum și situația concurențială a operatorilor cu acoperire geografică limitată, inclusiv efectele acordurilor comerciale asupra concurenței, precum și capacitatea operatorilor de a profita de economiile de scară. Comisia evaluează, de asemenea, evoluția concurenței pe piețele de roaming cu amănuntul și orice riscuri observabile de denaturare a concurenței, precum și stimulentele pentru investiții pe piețele de origine și pe cele vizitate. Cu ocazia evaluării măsurilor necesare pentru a permite eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul, Comisia ține seama de necesitatea de a se asigura operatorilor de rețele vizitate capacitatea de a-și recupera toate costurile de furnizare a serviciilor de roaming de gros reglementate, inclusiv costurile indivize și comune. Comisia ține seama și de necesitatea de a preveni roaming-ul permanent sau utilizarea anormală sau abuzivă a accesului la roaming de gros în alte scopuri decât furnizarea de servicii de roaming reglementate clienților furnizorilor de servicii de roaming, în timp ce aceștia călătoresc periodic în interiorul Uniunii.

(2)  Până la 15 iunie 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport conținând rezultatele reevaluării menționate la alineatul (1).

Raportul respectiv este însoțit de o propunere legislativă adecvată, precedată de o consultare publică, prin care să se modifice tarifele de gros pentru serviciile de roaming reglementate prevăzute în prezentul regulament sau care să prevadă o altă soluție pentru a aborda problemele identificate la nivelul serviciilor de gros, cu scopul de a elimina suprataxele de roaming cu amănuntul până la 15 iunie 2017.

▼M2

(3)  În plus, până la 15 decembrie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport intermediar care sintetizează efectele eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul, luând în considerare orice raport relevant întocmit de OAREC. Comisia, după consultarea OAREC, prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte bienale, însoțite, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a tarifelor cu ridicata maxime pentru serviciile de roaming reglementate prevăzute în prezentul regulament. Comisia prezintă primul astfel de raport până la 15 decembrie 2019.

Aceste rapoarte bienale conțin, printre altele, o evaluare a:

(a) disponibilității și calității serviciilor, inclusiv ale celor care reprezintă o alternativă la serviciile cu amănuntul reglementate de voce, de SMS și de comunicații de date în roaming, ținând seama în special de evoluțiile tehnologice;

(b) gradului de concurență de pe piețele cu ridicata și cu amănuntul, în special situația în materie de concurență a operatorilor mici, independenți sau care și-au început recent activitatea, precum și a MVNO, inclusiv a efectelor pe care le au asupra concurenței atât acordurile comerciale, cât și gradul de interconectare a operatorilor;

(c) măsurii în care implementarea măsurilor structurale prevăzute la articolele 3 și 4 și, în special, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale de reglementare, a procedurii de autorizare prealabilă prevăzute la articolul 3 alineatul (6) a dat rezultate în ceea ce privește evoluția concurenței pe piața internă a serviciilor de roaming reglementate;

(d) evoluției planurilor tarifare cu amănuntul disponibile;

(e) modificării modelelor de consum de date, atât în cazul serviciilor naționale, cât și în cazul serviciilor de roaming;

(f) capacității operatorilor rețelei de origine de a-și menține modelul național de tarifare și a măsurii în care s-au autorizat suprataxe excepționale de roaming cu amănuntul în temeiul articolului 6c;

(g) capacității operatorilor rețelei vizitate de a-și recupera costurile angajate în mod eficient de furnizare a serviciilor de roaming cu ridicata reglementate;

(h) impactului pe care l-a avut aplicarea politicilor de utilizare rezonabilă de către operatori în conformitate cu articolul 6d, inclusiv identificarea oricăror inconsecvențe în ceea ce privește aplicarea și punerea în aplicare a unor astfel de politici de utilizare rezonabilă.

(4)  Pentru a evalua evoluția concurenței pe piețele de roaming din Uniune, OAREC colectează periodic date de la autoritățile naționale de reglementare cu privire la evoluțiile tarifelor cu amănuntul și cu ridicata pentru serviciile reglementate de voce, SMS și comunicații de date în roaming, inclusiv tarifele de roaming cu ridicata aplicate pentru traficul în roaming echilibrat și pentru cel dezechilibrat. OAREC colectează, de asemenea, date cu privire la acordurile de comercializare a serviciilor de roaming cu ridicata care nu sunt supuse tarifelor maxime prevăzute la articolul 7, 9 sau 12 și cu privire la punerea în aplicare, la nivelul pieței cu ridicata, a măsurilor contractuale care vizează să împiedice roamingul permanent sau utilizarea anormală ori abuzivă a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming în alte scopuri decât furnizarea de servicii de roaming reglementate clienților furnizorilor de servicii de roaming care călătoresc periodic în Uniune.

Aceste date sunt notificate Comisiei cel puțin de două ori pe an. Comisia face publice datele respective.

Pe baza datelor colectate, OAREC prezintă de asemenea periodic rapoarte cu privire la evoluția prețurilor și a modelelor de consum din statele membre, atât pentru serviciile naționale, cât și pentru cele de roaming, la evoluția tarifelor efective de roaming cu ridicata pentru traficul dezechilibrat dintre furnizorii de servicii de roaming, precum și la relația dintre prețurile cu amănuntul, tarifele cu ridicata și costurile cu ridicata pentru serviciile de roaming. OAREC analizează în ce măsură aceste elemente sunt legate între ele.

OAREC colectează, de asemenea, anual de la autoritățile naționale de reglementare informații privind transparența și comparabilitatea diferitelor tarife propuse de operatori clienților lor. Comisia face publice datele și constatările respective.

▼B

Articolul 20

Cerințele de notificare

Comisia este notificată de statele membre cu privire la autoritățile naționale de reglementare responsabile de îndeplinirea sarcinilor stabilite de prezentul regulament.

Articolul 21

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 se abrogă în conformitate cu anexa I de la 1 iulie 2012.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 22

Intrarea în vigoare și expirare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și dispozițiile sale se aplică de la data respectivă, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în anumite articole.

Acesta expiră la 30 iunie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA IRegulamentul abrogat și modificarea acestuia

(menționat la articolul 21)

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 171, 29.6.2007, p. 32)

 

Regulamentul (CE) nr. 544/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 167, 29.6.2009, p. 12)

Doar articolul 1
ANEXA IITabel de corespondență

Regulamentul (CE) No 717/2007

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf prima teză

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf a doua teză

Articolul 1 alineatul (6) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (7) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (4) al doilea paragraf prima teză

Articolul 1 alineatul (6) al doilea paragraf prima teză

Articolul 1 alineatul (7) al doilea paragraf prima teză

Articolul 1 alineatul (4) al doilea paragraf a doua teză

Articolul 1 alineatul (6) al doilea paragraf a doua și a treia teză

Articolul 1 alineatul (7) al doilea paragraf a doua și a treia teză

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) partea introductivă

Articolul 2 alineatul (2) partea introductivă

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) litera (i)

Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

Articolul 2 alineatul (2) litera (g)

Articolul 2 alineatul (2) litera (e)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

Articolul 2 alineatul (2) litera (f)

Articolul 2 alineatul (2) litera (f)

Articolul 2 alineatul (2) litera (g)

Articolul 2 alineatul (2) litera (e)

Articolul 2 alineatul (2) litera (h)

Articolul 2 alineatul (2) litera (i)

Articolul 2 alineatul (2) litera (j)

Articolul 2 alineatul (2) litera (j)

Articolul 2 alineatul (2) litera (k)

Articolul 2 alineatul (2) litera (h)

Articolul 2 alineatul (2) litera (l)

Articolul 2 alineatul (2) litera (k)

Articolul 2 alineatul (2) litera (m)

Articolul 2 alineatul (2) litera (n)

Articolul 2 alineatul (2) litera (o)

Articolul 2 alineatul (2) litera (p)

Articolul 2 alineatul (2) litera (q)

Articolele 3, 4, 5 și 6

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 4a

Articolul 9

Articolul 4b

Articolul 10

Articolul 4b alineatul (7)

Articolul 4c

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 6 alineatul (1) de la primul la al cincilea paragraf

Articolul 14 alineatul (1) de la primul la al cincilea paragraf

Articolul 14 alineatul (1) al șaselea paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3) primul și al doilea paragraf

Articolul 14 alineatul (3) primul și al doilea paragraf

Articolul 14 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 6a

Articolul 15

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 15 alineatul (5)

Articolul 15 alineatul (6)

Articolul 6a alineatul (4)

Articolul 7

Articolul 16

Articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 8

Articolul 17

Articolul 9

Articolul 18

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 19 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 19 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf de la prima la a patra liniuță

Articolul 19 alineatul (1) literele (c)-(f)

Articolul 19 alineatul (1) literele (g) și (h)

Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (4)

Articolul 12

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 13

Articolul 22

Top