EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0531-20170615

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 2012 m. birželio 13 d. dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/531/2017-06-15

02012R0531 — LT — 15.06.2017 — 003.002


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 531/2012

2012 m. birželio 13 d.

dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 172 2012.6.30, p. 10)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2120 2015 m. lapkričio 25 d.

  L 310

1

26.11.2015

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/920 2017 m. gegužės 17 d.

  L 147

1

9.6.2017
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 531/2012

2012 m. birželio 13 d.

dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad viešaisiais judriojo ryšio tinklais besinaudojantys vartotojai keliaudami Sąjungoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už tarptinklinio ryšio Sąjungos mastu paslaugas skambindami ir priimdami skambučius, siųsdami ir gaudami SMS žinutes bei naudodamiesi paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, lyginant su konkurencingomis nacionalinėmis kainomis, ir taip padėti užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, kartu garantuojant aukšto lygio vartotojų apsaugą, skatinant rinkos konkurenciją ir skaidrumą, taip pat skatinant naujoves bei vartotojų pasirinkimą.

Jame nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama suteikti galimybę reguliuojamas tarptinklinio ryšio paslaugas parduoti atskirai nuo savoje šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų, ir išdėstomos didmeninės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo prieigos prie viešųjų judriojo ryšio tinklų sąlygos. Jame taip pat nustatomos laikinos taisyklės dėl kainų, kurias tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai gali taikyti už tarptinklinio ryšio skambučių ir SMS žinučių reguliuojamų paslaugų teikimą, kai skambinama ir skambučiai priimami arba žinutės siunčiamos ir gaunamos Sąjungoje, ir už paketinio duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, kuriomis tarptinklinio ryšio vartotojai naudojasi prisijungę prie judriojo ryšio tinklo Sąjungoje. Jis taikomas ir tinklo operatorių taikomoms didmeninėms kainoms, ir mažmeninėms kainoms, kurias nustato tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai.

2.  Reguliuojamųjų tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimas atskirai nuo savojoje šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų yra būtinas tarpinis veiksmas siekiant padidinti konkurenciją tam, kad vartotojams sumažėtų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifai ir būtų sukurta judriojo ryšio paslaugų vidaus rinka, ir kurioje galiausiai nesiskirtų nacionaliniai ir tarptinklinio ryšio tarifai.

3.  Šiame reglamente taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama padidinti kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos apie kainas teikimą tarptinklinio ryšio paslaugų naudotojams.

4.  Šis reglamentas yra speciali priemonė, kaip apibrėžta Pagrindų direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje.

5.  Šiame reglamente nustatytos didžiausios leistinos kainos nurodomos euro.

6.  Jeigu 7, 9 ir 12 straipsniais reglamentuojamos didžiausios leistinos kainos išreiškiamos kitomis nei euro valiutomis, pradinės didžiausios leistinos kainos pagal tuos straipsnius nustatomos tomis valiutomis, taikant 2012 m. gegužės 1 d. Europos Centrinio Banko Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtus orientacinius valiutų keitimo kursus.

7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje numatytų vėlesnių ribų nustatymui peržiūrėtos vertės nustatomos taikant orientacinius valiutų keitimo kursus, paskelbtus atitinkamų kalendorinių metų gegužės 1 d. Didžiausių leistinų kainų, numatytų 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje, ribos, išreikštos kitomis nei euro valiuta, peržiūrimos kiekvienais metais nuo 2015 m. Kiekvienais metais tomis valiutomis peržiūrėtos ribos taikomos nuo liepos 1 d., naudojant orientacinius valiutų keitimo kursų vidurkius, paskelbtus tų pačių metų gegužės 1 d.

7.  Jeigu didžiausios leistinos kainos, numatytos 8, 10 ir 13 straipsniuose, yra nustatomos kitomis nei euro valiuta, pradinės ribos pagal tuos straipsnius nustatomos pagal tas valiutas, taikant orientacinius valiutų keitimo kursų vidurkius, Europos Centrinio Banko paskelbtus 2012 kovo 1 d., balandžio 1 d. ir gegužės 1 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnio 2 dalyje numatytų vėlesnių ribų nustatymui peržiūrėtos vertės nustatomos taikant orientacinius valiutų keitimo kursų vidurkius, paskelbtus atitinkamų kalendorinių metų kovo 1 d., balandžio 1 d. ir gegužės 1 d. Pagal 8 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį numatytos didžiausios leistinos kainos, išreikštos kitomis nei euro valiutomis, peržiūrimos kiekvienais metais nuo 2015 m. Kiekvienais metais tomis valiutomis peržiūrėtos ribos taikomos nuo liepos 1 d., naudojant orientacinius valiutų keitimo kursų vidurkius, paskelbtus tų pačių metų kovo 1 d., balandžio 1 d. ir gegužės 1 d.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.  Šiame reglamente taikomos Prieigos direktyvos 2 straipsnyje, Pagrindų direktyvos 2 straipsnyje ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 2 straipsnyje nustatytos terminų apibrėžtys.

2.  Be 1 dalyje nurodytų apibrėžčių, naudojamos tokios apibrėžtys:

a)

tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas – įmonė, tarptinklinio ryšio vartotojui teikianti reguliuojamas mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas;

b)

paslaugų savojoje šalyje teikėjas – įmonė, tarptinklinio ryšio vartotojui savojoje šalyje teikianti judriojo ryšio paslaugas;

c)

alternatyvus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas – tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, kitas nei paslaugų savojoje šalyje teikėjas;

d)

savasis tinklas – valstybėje narėje esantis viešasis ryšio tinklas, kuriuo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas naudojasi teikdamas reguliuojamas mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas tarptinklinio ryšio vartotojui;

e)

lankomos šalies tinklas – kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra tarptinklinio ryšio vartotojo paslaugų savojoje šalyje teikėjo tinklas, esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio tinklas, kuriuo naudodamasis, pagal susitarimą su savojo tinklo operatoriumi, tarptinklinio ryšio vartotojas gali skambinti arba priimti skambučius, siųsti arba gauti SMS žinutes ar naudotis paketiniu duomenų perdavimu;

f)

tarptinklinis ryšys Sąjungos mastu – tai toks ryšys, kai tarptinklinio ryšio vartotojas naudojasi judriojo ryšio prietaisu norėdamas skambinti ar priimti skambučius Sąjungoje, arba siųsti ar gauti SMS žinutes Sąjungoje, arba naudotis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, kai jis yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra paslaugų savojoje šalyje teikėjo tinklas, pagal savojo tinklo operatoriaus ir lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

g)

tarptinklinio ryšio vartotojas – per Sąjungoje esantį antžeminį viešąjį judriojo ryšio tinklą teikiamų reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo klientas, kuriam pagal sutartį ar susitarimą su tuo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėju leidžiama naudotis tarptinklinio ryšio Sąjungos mastu paslaugomis;

h)

reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu – tarptinklinio ryšio vartotojo atliekamas judriojo ryšio telefonijos skambutis, inicijuojamas lankomos šalies tinkle ir užbaigiamas viešajame ryšio tinkle Sąjungoje arba tarptinklinio ryšio vartotojo priimamas skambutis, inicijuojamas viešajame telefono ryšio tinkle Sąjungoje ir užbaigiamas lankomos šalies tinkle;

▼M1 —————

▼B

j)

SMS žinutė – daugiausia iš raidžių ir (arba) skaitmenų sudarytas trumpų siuntų paslaugos tekstinis pranešimas, kurį galima siųsti pagal nacionalinius numeracijos planus paskirtais judriojo ryšio ir (arba) fiksuotojo ryšio numeriais;

k)

tarptinkliniu ryšiu siunčiama reguliuojama SMS žinutė – SMS žinutė, tarptinklinio ryšio vartotojo inicijuojama lankomos šalies tinkle ir užbaigiama Sąjungos viešajame ryšių tinkle arba inicijuojama Sąjungos viešajame ryšių tinkle ir užbaigiama tarptinklinio ryšio vartotojo lankomos šalies tinkle;

▼M1 —————

▼B

m)

reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga – tarptinklinio ryšio paslauga, kuria naudodamasis tarptinklinio ryšio vartotojas gali savo judriojo ryšio prietaisu prisijungęs prie lankomos šalies tinklo perduoti ir gauti paketiniu būdu siunčiamus duomenis. Reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga neapima reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu arba SMS žinučių siuntimo ar gavimo, bet apima MMS žinučių siuntimą ir gavimą;

▼M1 —————

▼B

o)

didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga – tiesioginė didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga arba perparduodama didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga;

p)

tiesioginė didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga – judriojo ryšio tinklo operatoriaus pagal konkrečias sąlygas kitai įmonei suteikiamos priemonės ir (arba) paslaugos, kuriomis ta kita įmonė naudojasi reguliuojamoms tarptinklinio ryšio paslaugoms tarptinklinio ryšio vartotojams teikti;

q)

perparduodama didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga – kito judriojo ryšio tinklo operatoriaus nei lankomos šalies tinklo operatorius kitai įmonei suteikiamos didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugos, kuriomis ta kita įmonė naudojasi reguliuojamoms tarptinklinio ryšio paslaugoms tarptinklinio ryšio vartotojams teikti;

▼M1

r)

savojoje šalyje taikoma mažmeninė kaina – tarptinklinio ryšio paslaugų savojoje šalyje teikėjo mažmeninis mokestis už vienetą, taikomas atliktiems skambučiams bei išsiųstoms SMS žinutėms (kurie ir inicijuojami, ir užbaigiami skirtinguose viešųjų ryšių tinkluose toje pačioje valstybėje narėje) ir vartotojo suvartotiems duomenims tuo atveju, jei konkretaus savojoje šalyje taikomo mažmeninio mokesčio už vienetą nėra, savojoje šalyje taikoma mažmeninė kaina laikoma apskaičiuota pagal tą patį mokesčio mechanizmą, tarsi būtų taikoma vartotojui už atliktus skambučius bei išsiųstas SMS žinutes (kurie ir inicijuojami, ir užbaigiami skirtinguose viešųjų ryšių tinkluose toje pačioje valstybėje narėje) ir to vartotojo valstybėje narėje suvartotus duomenis;

s)

pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimas – alternatyvaus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo vykdomas reguliuojamų tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų tiesioginis teikimas tarptinklinio ryšio vartotojams lankomos šalies tinkle.

▼B

3 straipsnis

Didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga

1.  Judriojo ryšio tinklų operatoriai patenkina visus pagrįstus didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos prašymus.

2.  Judriojo ryšio tinklo operatorius gali atsisakyti suteikti didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą tik remdamasis objektyviais kriterijais.

3.  Didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga apima prieigą prie visų reguliuojamas tarptinklinio ryšio paslaugas vartotojams teikti būtinų tinklo sudedamųjų dalių ir susijusių priemonių, atitinkamų paslaugų, programinės įrangos ir informacinių sistemų.

▼M2

4.  7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytos reguliuojamų didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų taisyklės yra taikomos prieigos prie 3 dalyje nurodytų visų didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos sudedamųjų dalių teikimui, nebent abi didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimo šalys aiškiai susitartų, kad vidutinės pagal susitarimą taikomos didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos susitarimo galiojimo laikotarpiu neturi būti susietos su didžiausiomis reguliuojamomis didmeninėmis tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis.

▼B

Nedarant poveikio pirmai pastraipai, perparduodamos didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos atveju judriojo ryšio operatoriai gali taikyti sąžiningas ir pagrįstas kainas už 3 dalyje nenurodytas sudedamąsias dalis.

5.  Judriojo ryšio tinklo operatoriai paskelbia standartinį pasiūlymą, atsižvelgdami į EERRI gaires, nurodytas 8 dalyje, ir suteikia didmeninio tarptinklinio ryšio prieigos prašančiai įmonei galimybę su juo susipažinti. Judriojo ryšio tinklo operatoriai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią judriojo ryšio tinklo operatorius gavo pradinį prašymą, prieigos prašančiai įmonei pateikia šį straipsnį atitinkantį sutarties dėl tokios prieigos projektą. Didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga suteikiama per pagrįstą laikotarpį, kuris neviršija trijų mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Prašymą suteikti didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą gavę judriojo ryšio tinklo operatoriai ir tokios prieigos prašančios įmonės derybas veda sąžiningai.

▼M2

6.  5 dalyje nurodyto standartinio pasiūlymo elementai turi būti pakankamai išsamūs ir į jį turi būti įtrauktos visos sudedamosios dalys, būtinos didmeninei tarptinklinio ryšio prieigai, kaip nurodyta 3 dalyje, pateikiant siūlomų paslaugų, susijusių su tiesiogine didmenine tarptinklinio ryšio prieiga ir perparduodama didmenine tarptinklinio ryšio prieiga, aprašymą ir susijusias sąlygas.

Į tą standartinį pasiūlymą gali būti įtrauktos sąlygos, kuriomis siekiama užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai šie periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje. Jei tokios sąlygos nustatytos standartiniame pasiūlyme, jos turi apimti konkrečias priemones, kurių gali imtis lankomos šalies tinklo operatorius, kad užkirstų kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga, ir objektyvius kriterijus, kuriais remiantis gali būti imamasi tokių priemonių. Tokie kriterijai gali būti pagrįsti apibendrinta tarptinklinio srauto informacija. Jie negali būti pagrįsti konkrečia informacija, susijusia su tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo klientų srautais.

Standartiniame pasiūlyme, inter alia, gali būti numatyta, kad, kai lankomos šalies tinklo operatorius turi pagrįstų priežasčių manyti, jog daug tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų klientų nuolat naudoja tarptinklinį ryšį arba neįprastai naudoja didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą ar piktnaudžiauja tokia prieiga, lankomos šalies tinklo operatorius gali reikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, nepažeisdamas Sąjungos ir nacionalinių duomenų apsaugos reikalavimų, pateiktų informaciją, iš kurios būtų galima nustatyti, ar didelė tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų klientų dalis nuolat naudoja tarptinklinį ryšį arba ar yra neįprastas didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimas ar piktnaudžiavimas tokia prieiga, kaip antai informaciją apie klientų, kurių atžvilgiu remiantis objektyviais rodikliais vadovaujantis išsamiomis pagal 6d straipsnį priimtomis taisyklėmis dėl sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo yra nustatyta neįprasto naudojimosi reguliuojamomis mažmeninėmis tarptinklinio ryšio paslaugomis, teikiamomis už taikomą mažmeninę nacionalinę kainą, ar piktnaudžiavimo jomis rizika, dalį.

Standartiniame pasiūlyme kaip kraštutinė priemonė, kai problema nebuvo išspręsta švelnesnėmis priemonėmis, gali būti numatyta galimybė nutraukti didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimus, kai lankomos šalies tinklo operatorius nustato, kad, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, didelė tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo klientų dalis nuolat naudoja tarptinklinį ryšį arba neįprastai naudoja didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą ar piktnaudžiauja tokia prieiga, ir apie tai yra informavęs savo šalies tinklo operatorių.

Lankomos šalies tinklo operatorius gali vienašališkai nutraukti didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimą remdamasis tuo, kad nuolat naudojamas tarptinklinis ryšys arba neįprastai naudojama didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga ar piktnaudžiaujama tokia prieiga, tik jei yra gautas lankomos šalies tinklo operatoriaus nacionalinės reguliavimo institucijos išankstinis leidimas.

Per tris mėnesius nuo lankomos šalies tinklo operatoriaus prašymo leisti nutraukti didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimą gavimo dienos, lankomos šalies tinklo operatoriaus nacionalinė reguliavimo institucija, pasikonsultavusi su savo šalies tinklo operatoriaus nacionaline reguliavimo institucija, priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti tokį leidimą ir apie tai informuoja Komisiją.

Lankomos šalies operatoriaus ir savo šalies tinklo operatoriaus nacionalinės reguliavimo institucijos gali kiekviena atskirai prašyti EERRI priimti nuomonę dėl veiksmų, kurių reikia imtis pagal šį reglamentą. EERRI priima savo nuomonę per vieną mėnesį po tokio prašymo gavimo dienos.

Jei buvo konsultuotasi su EERRI, lankomos šalies operatoriaus nacionalinė reguliavimo institucija laukia EERRI nuomonės ir kiek galima atsižvelgia į EERRI nuomonę prieš priimdama sprendimą, taikant šeštoje pastraipoje nurodytą trijų mėnesių terminą išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą nutraukti didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimą.

Lankomos šalies operatoriaus nacionalinė reguliavimo institucija viešai skelbia informaciją apie leidimus nutraukti didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimą, užtikrindama verslo konfidencialumą.

Šios dalies penkta–devinta pastraipomis nedaromas poveikis nacionalinės reguliavimo institucijos teisei reikalauti nedelsiant nutraukti šiame reglamente nustatytų pareigų pažeidimus pagal 16 straipsnio 6 dalį ir lankomos šalies tinklo operatoriaus teisei taikyti atitinkamas priemones siekiant kovoti su sukčiavimu.

Prireikus nacionalinės reguliavimo institucijos nustato standartinių pasiūlymų pakeitimus, įskaitant susijusius su konkrečiomis priemonėmis, kurių gali imtis lankomos šalies tinklo operatorius, kad užkirstų kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga, ir su objektyviais kriterijais, kuriais remdamasis lankomos šalies tinklo operatorius gali imtis tokių priemonių, kad būtų įgyvendintos šiame straipsnyje nustatytos pareigos.

▼B

7.  Jeigu prieigos prašanti įmonė pageidauja pradėti komercines derybas dėl to, kad taip pat būtų įtrauktos sudedamosios dalys, kurios neįtrauktos į standartinį pasiūlymą, judriojo ryšio tinklo operatoriai į tokį prašymą atsako per pagrįstą laikotarpį, ne ilgesnį nei du mėnesiai nuo pradinio prašymo gavimo dienos. Taikant šią dalį, 2 ir 5 dalys netaikomos.

8.  EERRI, siekdama prisidėti prie nuoseklaus šio straipsnio taikymo, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, iki 2012 m. rugsėjo 30 d. nustato didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos gaires.

9.  5–7 dalys taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

▼M1

Pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimas

▼B

1.   ►M1  ————— ◄

Nei paslaugų savojoje šalyje teikėjai, nei tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai neužkerta kelio vartotojams naudotis reguliuojamomis tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugomis, kurias lankomos šalies tinkle tiesiogiai teikia alternatyvus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas.

2.  Tarptinklinio ryšio vartotojai turi teisę bet kada pasirinkti kitą tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją. Jeigu tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojas nusprendžia pasirinkti kitą tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją, perjungimas atliekamas be reikalo nedelsiant ir per kuo trumpesnį laikotarpį, atsižvelgiant į pasirinktą pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo įgyvendinimo techninį sprendimą, tačiau jokiomis aplinkybėmis trunkantį ne ilgiau nei tris darbo dienas nuo susitarimo su nauju tarptinklinio ryšio paslaugų teikėju sudarymo.

3.  Alternatyvaus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimas arba persijungimas tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams yra nemokamas ir vartotojai tai gali daryti naudodamiesi bet kuriuo tarifų planu. Jis nesiejamas su jokiais abonentiniais arba papildomais fiksuotais arba pasikartojančiais mokesčiais, susijusiais su kitomis nei tarptinklinis ryšys abonemento sudedamosiomis dalimis, palyginti su sąlygomis, galiojančiomis iki perjungimo.

▼M1 —————

▼B

6.  Šis straipsnis taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d.

5 straipsnis

▼M1

Pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimo įgyvendinimas

1.  Paslaugų savojoje šalyje teikėjai įgyvendina pareigą, susijusią su pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimu, numatytu 4 straipsnyje, kad tarptinklinio ryšio vartotojai galėtų naudotis pavienėmis reguliuojamomis tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugomis. Paslaugų savojoje šalyje teikėjai atsižvelgia į visus pagrįstus prašymus dėl prieigos prie priemonių ir atitinkamų paramos paslaugų, susijusių su pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimu. Prieiga prie tų priemonių ir paramos paslaugų, kurios yra būtinos pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimui, įskaitant vartotojo tapatybės patvirtinimo paslaugas, yra nemokama ir dėl to tarptinklinio ryšio vartotojams nenustatomi jokie tiesioginiai mokesčiai.

2.  Siekdama užtikrinti, kad visoje Sąjungoje pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimas būtų įgyvendinamas nuosekliai ir tuo pačiu metu, Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina išsamias taisykles, susijusias su techniniu sprendimu, skirtu įgyvendinti pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Techninis sprendimas, skirtas įgyvendinti pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų pardavimą, turi atitikti šiuos kriterijus:

▼B

a) yra palankus vartotojui, visų pirma suteikiant galimybę lengvai ir greitai pasirinkti alternatyvų tarptinklinio ryšio teikėją nekeičiant jo judriojo ryšio numerio ir naudojantis tuo pačiu judriojo ryšio prietaisu;

b) suteikia galimybę patenkinti visų kategorijų vartojimo paklausą konkurencingomis sąlygomis, įskaitant intensyvaus naudojimosi duomenų perdavimo paslaugomis paklausą;

c) gali veiksmingai skatinti konkurenciją, taip pat atsižvelgiant į operatorių galimybes pasinaudoti savo infrastruktūros privalumais ar komerciniais susitarimais;

d) yra ekonomiškai efektyvus, atsižvelgiant į tai, kad sąnaudos dalijamos paslaugų savojoje šalyje teikėjams ir alternatyviems tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjams;

e) gali užtikrinti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų pareigų efektyvų įgyvendinimą;

f) sudaro sąlygas pasiekti didžiausią sąveikos laipsnį;

g) yra patogus vartotojui, visų pirma vartotojo techninio naudojimosi judriojo ryšio prietaisu keičiant tinklus požiūriu;

h) užtikrina, kad Sąjungos vartotojams, esantiems trečiosiose šalyse, arba trečiųjų šalių vartotojams, esantiems Sąjungoje, neturi būti kliudoma naudotis tarptinkliniu ryšiu;

i) juo užtikrinama, kad būtų laikomasi privatumo, asmens duomenų, tinklų saugumo bei vientisumo ir skaidrumo taisyklių, nustatytų Pagrindų direktyvoje ir konkrečiose direktyvose;

j) juo atsižvelgiama į tai, kaip nacionalinės reguliavimo institucijos skatina galutinių vartotojų prieigą ir platina informaciją ar naudojasi pačių pasirinktomis taikomosiomis programomis ir paslaugomis pagal Pagrindų direktyvos 8 straipsnio 4 dalies g punktą;

k) juo užtikrinama, kad teikėjai tomis pačiomis aplinkybėmis taikytų vienodas sąlygas.

4.  Kad būtų užtikrinta atitiktis 3 dalyje išdėstytiems kriterijams, techninis sprendimas gali būti grindžiamas viena ar keliomis techninėmis sąlygomis.

5.  Prireikus Komisija įgalioja Europos standartizacijos įstaigą pritaikyti atitinkamus standartus, būtinus darniai įgyvendinti pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimą.

6.  Šio straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalys taikomos nuo 2014 m. liepos 1 d.

6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Ryšių komitetas, įsteigtas pagal Pagrindų direktyvos 22 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

▼M1

6a straipsnis

Papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimas

Nuo 2017 m. birželio 15 d., jeigu tą dieną yra taikomas teisėkūros procedūra priimamas aktas, priimtas pagal pasiūlymą, nurodytą 19 straipsnio 2 dalyje, laikantis 6b ir 6c straipsnių, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai už atliktus ar priimtus reguliuojamus tarptinklinio ryšio skambučius, už išsiųstas reguliuojamas tarptinklinio ryšio SMS žinutes ir už reguliuojamas pasinaudotas tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugas, įskaitant MMS žinutes, tarptinklinio ryšio vartotojams bet kurioje valstybėje narėje netaiko jokių papildomų mokesčių prie savojoje šalyje taikomos mažmeninės kainos ir jokio bendro mokesčio už tai, kad užsienyje būtų galima naudotis galiniu įrenginiu ar paslauga.

6b straipsnis

Sąžiningas naudojimas

1.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai, laikydamiesi šio straipsnio ir 6d straipsnyje nurodytų įgyvendinimo aktų, reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų, teikiamų už savojoje šalyje taikomas mažmenines kainas, vartojimui gali taikyti „sąžiningo naudojimo taisykles“, siekdami užkirsti kelią tarptinklinio ryšio vartotojų piktnaudžiavimui naudojantis reguliuojamomis mažmeninėmis tarptinklinio ryšio paslaugomis ar neįprastam naudojimuisi jomis, kaip antai, tarptinklinio ryšio vartotojų naudojimuisi tokiomis paslaugomis kitoje valstybėje narėje nei jų paslaugų teikėjo savoji šalis kitais nei periodinių kelionių tikslais.

Sąžiningo naudojimo taisyklėmis tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo klientams sudaromos sąlygos pasinaudoti tam tikru kiekiu reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų savojoje šalyje taikomomis mažmeninėmis kainomis, atitinkančiomis jų atitinkamus tarifų planus.

2.  Reguliuojamoms mažmeninėms tarptinklinio ryšio paslaugoms, kurios viršija bet kurias sąžiningo naudojimo taisyklių ribas, taikomas 6e straipsnis.

6c straipsnis

Papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimo tvarumas

1.  Ypatingomis ir išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti savojoje šalyje imamų mokesčių modelio tvarumą, kai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas negali padengti savo bendrų faktinių ir numatomų reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo pagal 6a ir 6b straipsnius išlaidų iš savo bendrų faktinių ir numatomų pajamų iš tokių paslaugų teikimo, tas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali prašyti leidimo taikyti papildomą mokestį. Tas papildomas mokestis taikomas tik tiek, kiek būtina siekiant padengti reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo išlaidas, atsižvelgiant į taikytinas didžiausias didmenines kainas.

2.  Kai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nusprendžia pasinaudoti šio straipsnio 1 dalimi, jis nedelsdamas pateikia prašymą nacionalinei reguliavimo institucijai ir pateikia jai visą būtiną informaciją pagal 6d straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus. Po to tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas kas 12 mėnesių atnaujina tą informaciją ir pateikia ją nacionalinei reguliavimo institucijai.

3.  Gavusi prašymą pagal 2 dalį, nacionalinė reguliavimo institucija įvertina, ar tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas pagal 1 dalį nustatė, kad jis negali padengti savo išlaidų ir dėl to būtų pakenkta savojoje šalyje imamų mokesčių modelio tvarumui. Savojoje šalyje imamų mokesčių modelio tvarumo įvertinimas grindžiamas atitinkamais tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui būdingais objektyviais veiksniais, įskaitant objektyvius skirtumus tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų susijusioje valstybėje narėje ir savosios šalies kainų ir pajamų lygį. Nacionalinė reguliavimo institucija leidžia taikyti papildomą mokestį, jei tenkinamos 1 dalyje ir šioje dalyje nustatytos sąlygos.

4.  Per vieną mėnesį nuo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo prašymo pagal 2 dalį gavimo nacionalinė reguliavimo institucija leidžia taikyti papildomą mokestį, išskyrus atvejus, kai prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba pateikiama nepakankamai informacijos. Kai nacionalinė reguliavimo institucija mano, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, arba mano, kad pateikta nepakankamai informacijos, ji priima galutinį sprendimą per dviejų papildomų mėnesių laikotarpį, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui suteikusi galimybę pateikti pastabas, tuo sprendimu leisdama taikyti papildomą mokestį, jį iš dalies pakeisdama arba neleisdama jo taikyti.

6d straipsnis

Sąžiningo naudojimo taisyklių ir papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimo tvarumo įgyvendinimas

1.  Siekiant užtikrinti nuoseklų 6b ir 6c straipsnių taikymą, Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 15 d. priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina išsamias taisykles dėl sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo, su metodologija dėl papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimo tvarumo įvertinimo ir su prašymu, kurį tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas turi pateikti to įvertinimo tikslais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Taikant 6b straipsnį, priimdama įgyvendinimo aktus, nustatančius išsamias taisykles dėl sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo, Komisija atsižvelgia į:

a) kainų ir vartojimo modelių raidą valstybėse narėse;

b) savojoje šalyje taikomų kainų konvergencijos laipsnį Sąjungoje;

c) keliavimo modelius Sąjungoje;

d) bet kokią pastebimą konkurencijos ir paskatų investicijoms iškraipymo riziką savosios ir lankomos šalies rinkose.

3.  Taikant 6c straipsnį, priimdama įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su metodologija dėl papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimo tvarumo įvertinimo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo atveju, Komisija juos grindžia:

a) bendrų faktinių ir numatomų sąnaudų, reikalingų reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimui užtikrinti nustatymu, atsižvelgiant į efektyvius didmeninius tarptinklinio ryšio mokesčius už nesubalansuotą srautą ir jungtinių ir bendrųjų sąnaudų, būtinų reguliuojamoms mažmeninėms tarptinklinio ryšio paslaugoms teikti, pagrįstą dalį;

b) bendrų faktinių ir numatomų pajamų iš reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo nustatymu;

c) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo vartotojų reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų suvartojimu ir suvartojimu savojoje šalyje;

d) konkurencijos lygiu, kainomis ir pajamomis vidaus rinkoje ir bet kokia pastebima rizika, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas savojoje šalyje taikomomis mažmeninėmis kainomis darytų pastebimą poveikį tokių kainų raidai.

4.  Komisija periodiškai peržiūri įgyvendinimo aktus, priimtus pagal 1 dalį, atsižvelgdama į pokyčius rinkoje.

5.  Nacionalinė reguliavimo institucija griežtai stebi ir prižiūri sąžiningo naudojimo taisyklių taikymą ir priemones, skirtas papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimo tvarumui užtikrinti, kuo labiau atsižvelgdama į atitinkamus susijusiai valstybei narei būdingus objektyvius veiksnius ir atitinkamus objektyvius skirtumus tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų. Nedarant poveikio 6c straipsnio 3 dalyje nustatytai procedūrai, nacionalinė reguliavimo institucija užtikrina, kad būtų laiku įgyvendinti 6b bei 6c straipsnių ir pagal šio straipsnio 1 dalį priimtų įgyvendinimo aktų reikalavimai. Nacionalinė reguliavimo institucija gali bet kuriuo metu pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas pakeistų ar nustotų taikyti papildomą mokestį, jei jis neatitinka 6b ar 6c straipsnių. Nacionalinė reguliavimo institucija kasmet informuoja Komisiją apie 6b ir 6c straipsnių bei šio straipsnio taikymą.

6e straipsnis

Reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas

1.  Nedarant poveikio antrai pastraipai, tais atvejais, kai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas taiko papildomą mokestį už reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų naudojimą, viršijantį bet kurias ribas pagal sąžiningo naudojimo taisykles, jis turi atitikti šiuos reikalavimus (išskyrus PVM):

a) bet koks papildomas mokestis, taikomas reguliuojamiems tarptinkliniu ryšiu atliktiems skambučiams, reguliuojamoms tarptinkliniu ryšiu išsiųstoms SMS žinutėms ir reguliuojamoms tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugoms, neviršija didžiausių didmeninių kainų, numatytų atitinkamai 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje;

b) savojoje šalyje taikomos mažmeninės kainos ir bet kokio papildomo mokesčio, taikomo reguliuojamiems tarptinkliniu ryšiu atliktiems skambučiams, reguliuojamoms tarptinkliniu ryšiu išsiųstoms SMS žinutėms ar reguliuojamoms tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugoms, suma neviršija atitinkamai 0,19 EUR/min., 0,06 EUR/SMS ir 0,20 EUR/1 MB;

c) bet koks papildomas mokestis, taikomas reguliuojamiems tarptinkliniu ryšiu priimtiems skambučiams, neviršija visoje Sąjungoje taikomų didžiausių leistinų judriojo ryšio skambučio pabaigos kainų svertinio vidurkio, nustatyto remiantis 2 dalimi.

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai netaiko jokio papildomo mokesčio reguliuojamoms tarptinkliniu ryšiu gautoms SMS žinutėms arba tarptinkliniu ryšiu gautoms balso pašto žinutėms. Tuo nedaromas poveikis kitiems taikomiems mokesčiams, kaip antai mokesčiui už tokių žinučių išklausymą.

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai tarptinkliniu ryšiu atliekamus ir priimamus skambučius apmokestina sekundžių tikslumu. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai atliekamiems skambučiams gali taikyti pradinį trumpiausią apmokestinimo laiką, kuris negali viršyti 30 sekundžių. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo klientus už reguliuojamą tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugą apmokestina kilobaitų tikslumu, išskyrus MMS žinutes, kurios gali būti apmokestinamos už vienetą. Tokiu atveju mažmeninė kaina, kurią tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už tarptinkliniu ryšiu siunčiamą arba gaunamą MMS žinutę, neviršija didžiausios leistinos reguliuojamų tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų mažmeninės kainos, nustatytos pirmoje pastraipoje.

6f straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu šia pastraipa neužkertamas kelias pasiūlymams, kuriais tarptinklinio ryšio vartotojams už dienos mokestį ar bet kokį kitą fiksuotą periodinį mokestį teikiamas tam tikras reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų sunaudojimo kiekis, su sąlyga, kad sunaudojus visą tą kiekį, mokama vieneto kaina už reguliuojamus tarptinkliniu ryšiu atliktus skambučius, gautus skambučius, išsiųstas SMS žinutes ir tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugas, neviršija atitinkamos savojoje šalyje taikomos mažmeninės kainos ir šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto didžiausio leistino papildomo mokesčio.

2.  Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, su sąlyga, kad laikomasi šios dalies antros pastraipos, priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas 1 dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytas didžiausių leistinų skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose kainų svertinis vidurkis. Komisija kasmet peržiūrės tuos įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Didžiausių leistinų judriojo ryšio skambučio pabaigos kainų svertinis vidurkis grindžiamas šiais kriterijais:

a) didžiausiu judriojo ryšio skambučio pabaigos kainų lygiu, kurį balso skambučių pabaigos atskiruose judriojo ryšio tinkluose didmeninėje rinkoje nustato nacionalinės reguliavimo institucijos pagal Pagrindų direktyvos 7 ir 16 straipsnius ir Prieigos direktyvos 13 straipsnį, ir

b) bendru abonentų valstybėse narėse skaičiumi.

3.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai gali pasiūlyti kitą tarptinklinio ryšio tarifą nei nustatyta 6a, 6b ir 6c straipsniuose ir šio straipsnio 1 dalyje, o tarptinklinio ryšio vartotojai gali tokį tarifą sąmoningai pasirinkti, taip pasinaudodami kitokiu reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifu nei tarifas, kuris jiems būtų buvęs numatytas, jei nebūtų tokio pasirinkimo. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas primena tiems tarptinklinio ryšio vartotojams apie tarptinklinio ryšio privalumų, kuriais tokiu atveju jie negalėtų pasinaudoti, pobūdį.

Nedarant poveikio pirmai pastraipai, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai automatiškai taiko 6a ir 6b straipsniuose ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytą tarifą visiems esamiems ir naujiems tarptinklinio ryšio vartotojams.

Kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas bet kuriuo metu gali paprašyti jam įjungti arba išjungti 6a, 6b bei 6c straipsniuose ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytą tarifą. Kai tarptinklinio ryšio vartotojai sąmoningai nusprendžia, kad jiems būtų išjungtas arba vėl įjungtas 6a, 6b ir 6c straipsniuose ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytas tarifas, bet koks perjungimas atliekamas nemokamai per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas, ir nenustatant jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais nei tarptinklinis ryšys. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai perjungimą gali atidėti iki tol, kol ankstesnio tarptinklinio ryšio tarifo galiojimo trukmė bus pasiekusi nustatytą trumpiausią laikotarpį, kuris negali viršyti dviejų mėnesių.

4.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai užtikrina, kad sutartyje, kuria numatoma bet kokios rūšies reguliuojama mažmeninė tarptinklinio ryšio paslauga, būtų nurodomi pagrindiniai tos teikiamos reguliuojamos mažmeninės tarptinklinio ryšio paslaugos elementai, įskaitant, visų pirma:

a) konkretų vieną ar kelis tarifų planus ir, kiekvieno tarifų plano atveju, siūlomų paslaugų tipus, įskaitant ryšių duomenų kiekį;

b) bet kokius reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų, teikiamų savojoje šalyje taikomomis mažmeninėmis kainomis, apribojimus, visų pirma kiekybinę informaciją apie tai, kaip taikomos sąžiningo naudojimo taisyklės, remiantis pagrindiniu kainų nustatymu, kiekiu ar kitais atitinkamos teikiamos reguliuojamos mažmeninės tarptinklinio ryšio paslaugos parametrais.

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai paskelbia pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją.

6f straipsnis

Pereinamojo laikotarpio papildomi mažmeniniai tarptinklinio ryšio mokesčiai

1.  Nuo 2016 m. balandžio 30 d. iki 2017 m. birželio 14 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai už reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą be savojoje šalyje taikomos mažmeninės kainos gali taikyti ir papildomą mokestį.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu mutatis mutandis taikomas 6e straipsnis.

▼B

7 straipsnis

Didmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

▼M2

1.  Nuo 2017 m. birželio 15 d. vidutinė didmeninė kaina, kurią lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už reguliuojamos skambučio, kuris naudojantis tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą ir kuri, be kita ko, apima inicijavimo, persiuntimo ir užbaigimo sąnaudas, negali viršyti apsauginės ribos, lygios 0,032  EUR už minutę. Ta didžiausia didmeninė kaina, nedarant poveikio 19 straipsniui, išlieka 0,032  EUR iki 2022 m. birželio 30 d.

2.  1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę kainą tarpusavyje taiko bet kuri operatorių pora; ši kaina apskaičiuojama 12 mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti iki 1 dalyje numatytos didžiausios vidutinės didmeninės kainos taikymo laikotarpio pabaigos arba iki 2022 m. birželio 30 d.

▼B

3.  1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant atitinkamo operatoriaus per atitinkamą laikotarpį už didmeniniu lygiu suteiktas tarptinklinio ryšio paslaugas gautas visas pajamas iš viso didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų minučių, kurias tas operatorius iš tikrųjų teikė Sąjungoje, skaičiaus, kuris nustatomas pagal sekundes, atitinkamai atsižvelgiant į tai, kad lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti pradinį trumpiausią apmokestinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei 30 sekundžių.

▼M1 —————

▼B

9 straipsnis

Didmeninės tarptinkliniu ryšiu siunčiamų reguliuojamų SMS žinučių kainos

▼M2

1.  Nuo 2017 m. birželio 15 d. vidutinė didmeninė kaina, kurią lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už reguliuojamos SMS žinutės, kuri naudojantis tarptinkliniu ryšiu inicijuojama tame lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą negali viršyti apsauginės ribos, lygios 0,01  EUR už SMS žinutę, ir, nedarant poveikio 19 straipsnio taikymui, išlieka lygi 0,01  EUR iki 2022 m. birželio 30 d.

▼B

2.  1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę kainą tarpusavyje taiko kiekviena operatorių pora; ji apskaičiuojama 12 mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti iki 2022 m. birželio 30 d.

3.  1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant visas didmenines pajamas, kurias lankomos šalies tinklo operatorius arba savojo tinklo operatorius gavo per atitinkamą laikotarpį už tarptinkliniu ryšiu siunčiamų reguliuojamų SMS žinučių inicijavimą ir persiuntimą Sąjungoje, iš viso tokių SMS žinučių, kurios per tą laikotarpį inicijuotos ir persiųstos atitinkamo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo arba savojo tinklo operatoriaus naudai, skaičiaus.

4.  Lankomos šalies tinklo operatorius netaiko tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui arba savojo tinklo operatoriui jokio mokesčio, išskyrus nurodytąjį 1 dalyje, už pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu besinaudojančiam tarptinklinio ryšio vartotojui skirtos tarptinkliniu ryšiu siunčiamos reguliuojamos SMS žinutės užbaigimą jo lankomos šalies tinkle.

▼M1 —————

▼B

11 straipsnis

Techninės tarptinkliniu ryšiu siunčiamų reguliuojamų SMS žinučių savybės

Nė vienas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, paslaugų savojoje šalyje teikėjas, savojo tinklo operatorius arba lankomos šalies tinklo operatorius nekeičia techninių tarptinkliniu ryšiu siunčiamų reguliuojamų SMS žinučių savybių taip, kad jos skirtųsi nuo techninių vidaus rinkoje teikiamų SMS žinučių savybių.

12 straipsnis

Didmeninės reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainos

▼M2

1.  Nuo 2017 m. birželio 15 d. vidutinė didmeninė kaina, kurią lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui už reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų teikimą naudojantis tuo lankomos šalies tinklu, negali viršyti apsauginės ribos, lygios 7,70  EUR už perduotų duomenų gigabaitą. Ta didžiausia didmeninė kaina nuo 2018 m. sausio 1 d. sumažinama iki 6,00  EUR už gigabaitą, nuo 2019 m. sausio 1 d. – iki 4,50  EUR už gigabaitą, nuo 2020 m. sausio 1 d. – iki 3,50  EUR už gigabaitą, nuo 2021 m. sausio 1 d. – iki 3,00  EUR už gigabaitą, o nuo 2022 m. sausio 1 d. – iki 2,50  EUR už gigabaitą. Nedarant poveikio 19 straipsnio taikymui, ji išlieka lygi 2,50  EUR už perduotų duomenų gigabaitą iki 2022 m. birželio 30 d.

▼B

2.  1 dalyje nurodytą vidutinę didmeninę kainą tarpusavyje taiko kiekviena operatorių pora; ji apskaičiuojama dvylikos mėnesių laikotarpiui arba bet kokiam trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti iki 2022 m. birželio 30 d.

3.  1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama lankomos šalies tinklo operatoriaus arba savojo tinklo operatoriaus visas didmenines pajamas, gautas per atitinkamą laikotarpį už atitinkamo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo arba savojo tinklo operatoriaus naudai suteiktas reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, padalijant iš viso per tą laikotarpį teikiant tokias paslaugas faktiškai perduotų duomenų, skaičiuotų kilobaitų tikslumu, megabaitų skaičiaus.

▼M1 —————

▼B

14 straipsnis

Mažmeninių skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu ir tarptinkliniu ryšiu siunčiamų SMS žinučių kainų skaidrumas

1.  Siekiant įspėti tarptinklinio ryšio vartotojus apie tai, jog skambinant ar priimant skambutį arba siunčiant SMS žinutę jiems bus taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, iš karto po vartotojo atvykimo į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo paslaugų savojoje šalyje teikėjas, kiekvienas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas (su PVM), kurios taikomos tam vartotojui skambinant bei priimant skambučius ir siunčiant SMS žinutes lankomoje valstybėje narėje, nebent vartotojas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui būtų pranešęs, kad tokios paslaugos nepageidauja.

▼M1

Tą pagrindinę konkrečiam vartotojui skirtą informaciją apie mokesčius ta valiuta, kuria vartotojo paslaugų savojoje šalyje teikėjas pateikia jam įprastinę sąskaitą ir ji apima informaciją apie:

a) bet kurias sąžiningo naudojimo taisykles, kurios tarptinklinio ryšio vartotojui taikomos Sąjungoje, ir apie mokesčius, kurie taikomi viršijant sąžiningo naudojimo taisyklių ribas, ir

b) bet kokį papildomą mokestį, taikomą pagal 6c straipsnį.

▼B

Taip pat nurodomas ir nemokamas 2 dalyje nurodytas telefono numeris, kuriuo galima gauti išsamesnę informaciją ir informaciją apie galimybę susisiekti su pagalbos tarnybomis surenkant nemokamą Europos pagalbos telefono numerį 112.

Kiekvieną kartą gavęs tokį pranešimą, vartotojas turi galimybę nemokamai ir nesudėtingai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui pranešti, kad jam nereikia automatiškai siunčiamų trumpųjų pranešimų. Vartotojas, kuris buvo pranešęs, kad nepageidauja automatiškai gauti trumpųjų pranešimų, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai pagrindinę konkrečiam vartotojui skirtą kainodaros informaciją akliesiems ar silpnaregiams vartotojams, nurodytą pirmoje pastraipoje, automatiškai teikia nemokamai balso skambučiu, jei šie to pageidauja.

▼M1

Pirma, antra, ketvirta ir penkta pastraipos, išskyrus nuorodą į sąžiningo naudojimo taisykles ir papildomą mokestį, taikomą pagal 6c straipsnį, taikomos ir tarptinklinio ryšio vartotojų, kurie keliauja už Sąjungos ribų, naudojamoms tarptinklinio ryšio balso ir SMS žinučių paslaugoms, kurias teikia tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas.

▼B

2.  Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, vartotojai, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos Sąjungoje, turi teisę nemokamai judriojo ryšio skambučiu arba SMS žinute prašyti ir gauti išsamesnę būtent jiems skirtą kainodaros informaciją apie skambučiams ir SMS žinutėms lankomos šalies tinkle taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius ir informaciją apie skaidrumo užtikrinimo priemones, taikomas pagal šį reglamentą. Tokie prašymai pateikiami nemokamu tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo šiam tikslui skirtu telefono numeriu. 1 dalyje numatyti įpareigojimai netaikomi prietaisams, kurie neturi SMS žinučių funkcijos.

▼M1

2a.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas tarptinklinio ryšio vartotojui siunčia pranešimą, kai pasiekiamas taikytinas reguliuojamų balso ar SMS tarptinklinio ryšio paslaugų visiškas sunaudojimo kiekis pagal sąžiningo naudojimo taisykles arba bet kuri naudojimo riba, taikoma pagal 6c straipsnį. Tame pranešime nurodomas papildomas mokestis, kuris bus taikomas bet kokioms tarptinklinio ryšio vartotojo papildomai sunaudotoms reguliuojamoms tarptinklinio ryšio balso ar SMS žinučių paslaugoms. Kiekvienas vartotojas turi teisę reikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nebesiųstų tokių pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

▼M1

3.  Sudarant abonentinę sutartį tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai visiems vartotojams pateikia visą informaciją apie taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius. Kiekvieną kartą, kai taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai yra keičiami, savo tarptinklinio ryšio vartotojams jie taip pat nedelsdami pateikia atnaujintą informaciją apie tuos mokesčius.

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai vėliau visiems kitą tarifą pasirinkusiems vartotojams pagrįstais laiko tarpais siunčia priminimą.

▼B

4.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo vartotojams teikia informaciją, kaip išvengti nepageidaujamo tarptinklinio ryšio įsijungimo pasienio regionuose. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai imasi pagrįstai reikalingų priemonių savo vartotojams apsaugoti, kad jiems netektų mokėti už nepageidautą tarptinklinio ryšio įsijungimą, jiems esant savo valstybėje narėje.

15 straipsnis

Mažmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų skaidrumas ir apsaugos mechanizmai

1.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai užtikrina, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai ir prieš sudarydami sutartį, ir po jos sudarymo pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą informaciją apie naudojimosi reguliuojamomis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis kainas taip, kad lengviau suprastų finansines naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas reguliuojamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms.

Prireikus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai prieš sudarydami sutartį ir po jos sudarymo reguliariai informuoja savo vartotojus apie automatinio ir nekontroliuojamo duomenų perdavimo ir parsisiuntimo tarptinkliniu ryšiu riziką. Be to, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo vartotojams nemokamai, aiškiai ir nesudėtingai praneša, kaip išjungti šį automatinį duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, siekiant išvengti nekontroliuojamo naudojimosi duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

▼M1

2.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas automatiškai siunčiama žinute tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad jis naudojasi reguliuojamomis tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugomis, pateikia pagrindinę būtent jam skirtą informaciją apie mokesčių tarifus (ta valiuta, kuria vartotojo paslaugų savojoje šalyje teikėjas pateikia jam įprastinę sąskaitą), taikytinus tam tarptinklinio ryšio vartotojui teikiamoms reguliuojamoms tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugoms atitinkamoje valstybėje narėje, nebent vartotojas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui būtų pranešęs, kad tokios informacijos nepageidauja.

Ta pagrindinė konkrečiam vartotojui skirta informacija apie tarifus, apima:

a) bet kurias sąžiningo naudojimo taisykles, kurios tarptinklinio ryšio vartotojui taikomos Sąjungoje, ir apie mokesčius, kurie taikomi viršijant tas sąžiningo naudojimo taisyklių ribas; ir

b) bet kokį papildomą mokestį, taikomą pagal 6c straipsnį.

Ta informacija pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą, pavyzdžiui, SMS žinute, elektroniniu laišku ar judriojo ryšio prietaiso ekrane iškylančiu langu kiekvieną kartą, kai tarptinklinio ryšio vartotojas atvyksta į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo paslaugų savojoje šalyje teikėjas, ir pirmą kartą pradeda naudotis tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslauga toje konkrečioje valstybėje narėje. Ji pateikiama nemokamai, kai tarptinklinio ryšio vartotojas pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslauga, tinkamomis priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir suprasti.

Vartotojas, kuris savo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui pranešė, kad automatinės informacijos apie tarifus nepageidauja, turi teisę bet kuriuo metu ir nemokamai reikalauti iš tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo teikti šią paslaugą vėl.

▼M1

2a.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas siunčia pranešimą, kai pasiektas taikytinas reguliuojamos tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugos visiškas sunaudojimo kiekis pagal sąžiningo naudojimo taisykles arba bet kuri naudojimo riba, taikoma pagal 6c straipsnį. Tame pranešime nurodomas papildomas mokestis, kuris bus taikomas bet kokioms tarptinklinio ryšio vartotojo papildomai sunaudotoms reguliuojamoms tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugoms. Kiekvienas vartotojas turi teisę reikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nebesiųstų tokių pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

▼M1

3.  Kiekvienas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams suteikia galimybę sąmoningai ir nemokamai pasirinkti paslaugą, kurią teikiant jie laiku informuojami apie paslaugas, kuriomis jie pasinaudojo, šią informaciją išreiškiant kiekiu ar ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita už reguliuojamas tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugas, ir kuria užtikrinama, kad negavus aiškaus vartotojo sutikimo susikaupusios išlaidos už reguliuojamas tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugas, teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, išskyrus MMS, apmokestinamas už vienetą, neviršys nustatytos finansinės ribos.

▼B

Siekdamas šio tikslo, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nustato vieną ar kelias didžiausias leistinas nurodyto naudojimo laikotarpio finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad vartotojas turi būti iš anksto informuojamas apie atitinkamą kiekį. Viena iš tų ribų (numatytoji finansinė riba) turi siekti beveik 50 EUR per mėnesį (neįskaitant PVM), tačiau neviršyti šios mokėtinų mokesčių sumos.

Arba tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, laikydamasis sąlygos, kad vartotojui iš anksto pranešama apie atitinkamas finansines ribas. Viena iš tų ribų (numatytoji kiekybinė riba) turi turėti atitinkamą ne didesnę kaip 50 EUR per mėnesį mokėtinų mokesčių finansinę ribą (neįskaitant PVM).

Be to, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali pasiūlyti savo tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojams kitas ribas su įvairiomis, t. y. didesnėmis ar mažesnėmis, didžiausiomis leistinomis finansinėmis ribomis per mėnesį.

Numatytos ribos, nurodytos antroje ir trečioje pastraipose, taikomos visiems vartotojams, kurie nepasirinko kitos ribos.

Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai taip pat užtikrina, kad duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 80 % sutartos finansinės arba kiekybinės ribos į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą, pavyzdžiui, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kompiuterio ekrane iškylančiu langu, būtų išsiųstas atitinkamas pranešimas. Visi vartotojai turi teisę reikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nebesiųstų tokių pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Viršijus finansinę ar kiekybinę ribą, į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą siunčiamas pranešimas. Tame pranešime nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi imtis, jei nori, kad šios paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, kuris bus panaudotas, kaina. Jei vartotojas neatsako taip, kaip nurodyta gautame pranešime, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nedelsdamas nustoja tarptinklinio ryšio vartotojui teikti reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas ir skaičiuoti už jas mokestį, nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio vartotojas pareikalauja, kad tokios paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl pradėtos teikti.

Jei tarptinklinio ryšio vartotojas prašo „finansinės ar kiekybinės ribos“ paslaugos arba nori jos atsisakyti, šis prašymas įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais, per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas.

4.  2 ir 3 dalys netaikomos mašinų sąveikos prietaisams, kurie keičiasi duomenimis judriuoju ryšiu.

5.  Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai imasi pagrįstai reikalingų priemonių savo vartotojams apsaugoti, kad jiems netektų mokėti už nepageidautą tarptinklinio ryšio įsijungimą, jiems esant savo valstybėje narėje. Tai apima informacijos teikimą vartotojams, kaip išvengti nepageidauto tarptinklinio ryšio įsijungimo pasienio regionuose.

▼M1

6.  Šis straipsnis, išskyrus 5 dalį ir 2 dalies antrą pastraipą bei 2a dalį, laikantis šios dalies antros ir trečios pastraipų, taikomas ir tarptinklinio ryšio vartotojų, kurie keliauja už Sąjungos ribų, naudojamoms tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugoms, kurias teikia tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas.

▼B

Jei vartotojas pasirenka 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą paslaugą, 3 dalyje numatyti reikalavimai netaikomi, jei už Sąjungos ribų lankomos šalies tinklo operatorius neleidžia tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui realiuoju laiku stebėti vartotojų naudojimosi paslaugomis apimčių.

Tokiu atveju vartotojui atvykus į tokią šalį jam nedelsiant ir nemokamai SMS žinute pranešama, kad informacija apie paslaugas, kuriomis jis pasinaudojo, ir garantija, kad nebus viršyta nustatyta finansinė riba, neteikiamos.

16 straipsnis

Priežiūra ir vykdymo užtikrinimas

1.  Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje.

▼M1

Nacionalinės reguliavimo institucijos griežtai stebi ir prižiūri, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai naudojasi 6b, 6c straipsniais ir 6e straipsnio 3 dalimi.

▼M2

2.  Nacionalinės reguliavimo institucijos ir, kai tinkama, EERRI viešai skelbia su šio reglamento, visų pirma 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 ir 12 straipsnių, taikymu susijusią naujausią informaciją taip, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai ją gauti.

▼B

3.  Nacionalinės reguliavimo institucijos, besirengdamos 19 straipsnyje numatytai peržiūrai, stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų skambučių ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS, didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, taip pat ir atokiausiuose regionuose, nurodytuose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje. Be to, nacionalinės reguliavimo institucijos skiria dėmesio ypatingai padėčiai, kai nepageidaujamai įsijungia tarptinklinis ryšys pasienio regionuose kaimyninėse valstybėse narėse ir stebi, ar srauto nukreipimo technologijos nėra naudojamos vartotojų nenaudai.

Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi su nepageidaujamo tarptinklinio ryšio įsijungimu susijusią padėtį ir renka apie tai informaciją bei imasi atitinkamų priemonių.

4.  Nacionalinės reguliavimo institucijos turi įgaliojimus nurodyti įmonėms, kurioms taikomi įpareigojimai pagal šį reglamentą, pateikti visą su šio reglamento įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu susijusią informaciją. Tos įmonės paprašius pateikia tokią informaciją nedelsdamos ir tokiais terminais bei taip išsamiai, kaip nurodo nacionalinė reguliavimo institucija.

▼M2

4a.  Kai nacionalinė reguliavimo institucija mano, kad informacija turi būti laikoma konfidencialia vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinėmis taisyklėmis dėl verslo konfidencialumo, Komisija, EERRI ir bet kurios kitos atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina tokį konfidencialumą. Užtikrinant verslo konfidencialumą neturi būti trukdoma nacionalinei reguliavimo institucijai, Komisijai, EERRI ir visoms kitoms atitinkamoms reguliavimo institucijoms laiku dalytis informacija šio reglamento peržiūros, stebėsenos ir taikymo priežiūros tikslais.

▼B

5.  Nacionalinės reguliavimo institucijos gali imtis priemonių savo iniciatyva, kad užtikrintų šio reglamento laikymąsi. Visų pirma, siekdamos užtikrinti tinkamą prieigą ir sujungimą, jos prireikus naudojasi Prieigos direktyvos 5 straipsnyje nustatytomis galiomis, kad garantuotų visuotinį galutinių paslaugų gavėjų ryšį ir tarptinklinio ryšio paslaugų sąveiką, jeigu, pavyzdžiui, vartotojai negali tarptinkliniu ryšiu siųsti reguliuojamų SMS žinučių kitoje valstybėje narėje esančio antžeminio viešojo judriojo ryšio duomenų perdavimo tinklo vartotojams arba iš jų gauti tokių žinučių, nes nesusitarta dėl tokių žinučių siuntimo.

6.  Kai nacionalinė reguliavimo institucija nustato, kad buvo pažeisti šiame reglamente nustatyti įpareigojimai, ji turi įgaliojimus reikalauti nedelsiant nutraukti tokį pažeidimą.

17 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.  Iškilus elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas valstybėje narėje teikiančių įmonių ginčui dėl šiame reglamente numatytų pareigų, taikomos Pagrindų direktyvos 20 ir 21 straipsniuose nustatytos ginčų sprendimo procedūros.

▼M2

Lankomos šalies tinklo operatorių ir kitų operatorių ginčai dėl kainų, taikomų produktams, kurie būtini reguliuojamoms didmeninėms tarptinklinio ryšio paslaugoms teikti, gali būti perduoti nagrinėti kompetentingai nacionalinei reguliavimo institucijai ar institucijoms pagal Pagrindų direktyvos 20 arba 21 straipsnį. Tokiu atveju kompetentinga nacionalinė reguliavimo institucija ar institucijos gali pasikonsultuoti su EERRI dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis pagal Pagrindų direktyvą, specialiąsias direktyvas arba šį reglamentą siekiant išspręsti ginčą. Kai buvo konsultuotasi su EERRI, kompetentinga nacionalinė reguliavimo institucija ar institucijos laukia EERRI nuomonės prieš imdamosi veiksmų siekiant išspręsti ginčą.

▼B

2.  Esant neišspręstam ginčui dėl į šį reglamentą įtrauktų klausimų su vartotojais ar galutiniais vartotojais, valstybės narės užtikrina, kad būtų numatytos Universaliųjų paslaugų direktyvos 34 straipsnyje nustatytos neteisminio ginčų sprendimo procedūros.

18 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės apie tas nuostatas praneša Komisijai ne vėliau kaip 2013 m. birželio 30 d. ir nedelsdamos jai praneša apie visus vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

▼M1

19 straipsnis

Peržiūra

1.  Ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 29 d. Komisija inicijuoja didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos peržiūrą, siekdama įvertinti, kokios priemonės yra būtinos, kad būtų sudarytos galimybės ne vėliau kaip 2017 m. birželio 15 d. panaikinti papildomus mokesčius už mažmeninį tarptinklinį ryšį. Komisija peržiūri, inter alia, konkurencijos nacionalinėse didmeninėse rinkose lygį, visų pirma įvertindama patirtų didmeninių sąnaudų ir taikomų didmeninių mokesčių lygį, ir operatorių, kurių geografinė aprėptis ribota, konkurencinę padėtį, įskaitant komercinių susitarimų poveikį konkurencijai ir operatorių gebėjimą pasinaudoti masto ekonomijos privalumais. Komisija taip pat įvertina konkurencijos raidą mažmeninėse tarptinklinio ryšio rinkose ir bet kokią pastebimą konkurencijos ir paskatų investicijoms iškraipymo riziką savosios ir lankomos šalies rinkose. Vertindama, kokios priemonės yra būtinos siekiant sudaryti galimybes panaikinti papildomus mokesčius už mažmeninį tarptinklinį ryšį, Komisija atsižvelgia į poreikį užtikrinti, kad lankomos šalies tinklo operatoriai galėtų susigrąžinti visas reguliuojamų didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas, įskaitant jungtines ir bendras sąnaudas. Komisija taip pat atsižvelgia į poreikį užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai pastarieji periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje.

2.  Ne vėliau kaip 2016 m. birželio 15 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie 1 dalyje nurodytos peržiūros rezultatus.

Kartu su ta ataskaita pateikiamas atitinkamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, prieš tai surengus viešąsias konsultacijas, kuriuo iš dalies keičiami šiuo reglamentu nustatyti didmeniniai reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčiai arba pateikiamas kitas didmeniniu lygmeniu nustatytų problemų sprendimas, siekiant ne vėliau kaip 2017 m. birželio 15 d. panaikinti papildomus mokesčius už mažmeninį tarptinklinį ryšį.

▼M2

3.  Be to, Komisija ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 15 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai tarpinę ataskaitą, kurioje, atsižvelgiant į bet kurią atitinkamą EERRI ataskaitą, apibendrinamas papildomų mokesčių už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas panaikinimo poveikis. Po to, pasikonsultavusi su EERRI, Komisija kas dvejus metus teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, prireikus, kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos šiame reglamente nustatytos didžiausios didmeninės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainos. Pirma tokia ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 15 d.

Tose kas dvejus metus teikiamose ataskaitose, inter alia, vertinama:

a) paslaugų prieinamumas ir kokybė, įskaitant paslaugas, kurios yra reguliuojamų mažmeninių balso, SMS žinučių ir tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų alternatyva, visų pirma atsižvelgiant į technologijų vystymąsi;

b) konkurencijos tiek mažmeninėse, tiek didmeninėse tarptinklinio ryšio rinkose laipsnis, ypač mažų, nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių operatorių ir virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatorių konkurencinė padėtis, įskaitant komercinių susitarimų poveikį konkurencijai bei operatorių tarpusavio ryšio laipsnį;

c) tai, kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų struktūrinių priemonių ir visų pirma, remiantis nacionalinių reguliavimo institucijų pateikta informacija, 3 straipsnio 6 dalyje nustatytos išankstinio leidimo procedūros įgyvendinimas padėjo formuotis konkurencijai reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkoje;

d) esamų mažmeninių tarifų planų raida;

e) duomenų vartojimo modelių pokyčiai tiek savo šalyje teikiamų, tiek tarptinklinio ryšio paslaugų srityse;

f) savo šalies tinklo operatorių galimybės toliau taikyti savo šalyse taikomus kainodaros modelius ir kiek nacionalinės reguliavimo institucijos, vadovaudamosi 6c straipsniu, leidžia taikyti papildomus mokesčius už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas;

g) lankomos šalies tinklo operatorių galimybės padengti faktiškai patirtas reguliuojamų didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas;

h) operatorių taikomų sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo pagal 6d straipsnį poveikis, be kita ko, nustatant bet kokius neatitikimus taikant ir įgyvendinant tokias sąžiningo naudojimo taisykles.

4.  Kad būtų galima vertinti konkurencijos pokyčius visos Sąjungos tarptinklinio ryšio rinkose, EERRI iš nacionalinių reguliavimo institucijų reguliariai renka duomenis apie reguliuojamų tarptinkliniu ryšiu teikiamų balso, SMS žinučių ir duomenų perdavimo paslaugų mažmeninių ir didmeninių kainų, įskaitant atitinkamai subalansuotam ir nesubalansuotam tarptinkliniam srautui taikomas didmenines kainas, pokyčius. Ji taip pat renka duomenis apie didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų susitarimus, pagal kuriuos netaikomos 7, 9 arba 12 straipsnyje numatytos didžiausios didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, ir apie didmeniniu lygmeniu įgyvendinamas sutartines priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią nuolatiniam tarptinklinio ryšio naudojimui arba neįprastam didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos naudojimui ar piktnaudžiavimui tokia prieiga kitais tikslais nei reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų teikimas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų vartotojams, kai šie periodiškai keliauja Sąjungos teritorijoje.

Apie tuos duomenis pranešama Komisijai bent du kartus per metus. Komisija juos skelbia viešai.

Remdamasi surinktais duomenimis, EERRI reguliariai praneša apie savo šalyje teikiamų ir tarptinklinio ryšio paslaugų kainų bei vartojimo modelių raidą valstybėse narėse, faktinių tarptinklinio ryšio didmeninių kainų už nesubalansuotą srautą tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų raidą, taip pat apie ryšį tarp mažmeninių kainų, didmeninių kainų ir didmeninių kainų už tarptinklinio ryšio paslaugas. EERRI įvertina, kaip glaudžiai tie elementai yra susiję tarpusavyje.

Be to, EERRI iš nacionalinių reguliavimo institucijų kasmet renka informaciją apie operatorių vartotojams siūlomų tarifų skaidrumą ir palyginamumą. Komisija tuos duomenis ir išvadas skelbia viešai.

▼B

20 straipsnis

Pranešimo reikalavimai

Valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalines reguliavimo institucijas, atsakingas už šiame reglamente nustatytų užduočių atlikimą.

21 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 panaikinamas pagal I priedą nuo 2012 m. liepos 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

22 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo pabaiga

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir jo nuostatos taikomos nuo tos dienos, jeigu konkrečiuose straipsniuose nenurodyta kitaip.

Jis nustoja galioti 2022 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASPanaikinamas reglamentas ir jo pakeitimai

(pagal 21 straipsnį)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007 (OL L 171, 2007 6 29, p. 32)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 544/2009 (OL L 167, 2009 6 29, p. 12)

tiktai 1 straipsnis
II PRIEDASAtitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 717/2007

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys

1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos antras sakinys

1 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 4 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

1 straipsnio 6 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

1 straipsnio 7 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

1 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antras sakinys

1 straipsnio 6 dalies antros pastraipos antras ir trečias sakiniai

1 straipsnio 7 dalies antros pastraipos antras ir trečias sakiniai

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 2 dalies i punktas

2 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnio 2 dalies c punktas

2 straipsnio 2 dalies c punktas

2 straipsnio 2 dalies d punktas

2 straipsnio 2 dalies g punktas

2 straipsnio 2 dalies e punktas

2 straipsnio 2 dalies d punktas

2 straipsnio 2 dalies f punktas

2 straipsnio 2 dalies f punktas

2 straipsnio 2 dalies g punktas

2 straipsnio 2 dalies e punktas

2 straipsnio 2 dalies h punktas

2 straipsnio 2 dalies i punktas

2 straipsnio 2 dalies j punktas

2 straipsnio 2 dalies j punktas

2 straipsnio 2 dalies k punktas

2 straipsnio 2 dalies h punktas

2 straipsnio 2 dalies l punktas

2 straipsnio 2 dalies k punktas

2 straipsnio 2 dalies m punktas

2 straipsnio 2 dalies n punktas

2 straipsnio 2 dalies o punktas

2 straipsnio 2 dalies p punktas

2 straipsnio 2 dalies q punktas

3, 4, 5 ir 6 straipsniai

3 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 3 dalies, antra pastraipa

8 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

8 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 5 dalis

4a straipsnis

9 straipsnis

4b straipsnis

10 straipsnis

4b straipsnio 7 dalis

4c straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

6 straipsnio 1 dalies pirma–penkta pastraipos

14 straipsnio 1 dalies pirma–penkta pastraipos

14 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

14 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

14 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

14 straipsnio 4 dalis

6a straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 6 dalis

6a straipsnio 4 dalis

7 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

8 straipsnis

17 straipsnis

9 straipsnis

18 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

19 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

19 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma–ketvirta įtraukos

19 straipsnio 1 dalies c–f punktai

19 straipsnio 1 dalies g–h punktai

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

19 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 4 dalis

12 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

13 straipsnis

22 straipsnis

Top