EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0531-20170615

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning) (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/531/2017-06-15

02012R0531 — SV — 15.06.2017 — 003.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 531/2012

av den 13 juni 2012

om roaming i allmänna mobilnät i unionen

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 172 30.6.2012, s. 10)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015

  L 310

1

26.11.2015

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/920 av den 17 maj 2017

  L 147

1

9.6.2017
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 531/2012

av den 13 juni 2012

om roaming i allmänna mobilnät i unionen

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Genom denna förordning införs en gemensam metod för att se till att användare av allmänna mobilnät under resor inom unionen inte betalar orimliga priser för unionsomfattande roamingtjänster jämfört med konkurrensutsatta nationella priser när de ringer eller tar emot samtal, när de skickar eller tar emot sms-meddelanden och när de använder paketförmedlande datakommunikationstjänster, och på så sätt bidra till en välfungerande inre marknad och samtidigt åstadkomma en hög nivå av konsumentskydd, främja konkurrens och insyn på marknaden och skapa både incitament för innovation och valfrihet för konsumenterna.

I denna förordning fastställs regler som möjliggör separat försäljning avreglerade roamingtjänster i förhållande till nationella mobilkommunkationstjänster och det fastställs villkor för tillträde på grossistnivå till allmänna mobilnät i syfte att tillhandahålla reglerade roamingtjänster. Det fastställs också tillfälliga regler för de avgifter som får tas ut av roamingleverantörer för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster för rösttelefonisamtal som rings och tas emot inom unionen, för sms-meddelanden som sänds och tas emot inom unionen och för paketförmedlande datakommunikationstjänster som används av roamingkunder i ett mobilnät inom unionen. Den gäller både för de avgifter som tas ut av nätoperatörer i grossistledet och de avgifter som tas ut av roamingleverantörer i slutkundsledet.

2.  Separat försäljning av reglerade roamingtjänster i förhållande till nationella mobilkommunikationstjänster är ett nödvändigt mellanliggande steg för att öka konkurrensen så att roamingtaxorna kan sänkas för kunderna, i syfte att uppnå en inre marknad för mobilkommunikationstjänser där det till slut inte finns någon differentiering mellan nationella taxor och roamingtaxor.

3.  Genom denna förordning införs också bestämmelser som syftar till ökad insyn i priser och förbättrad tillgång till information om avgifter för användare av roamingtjänster.

4  Denna förordning är en särskild åtgärd i den mening som avses i artikel 1.5 i ramdirektivet.

5.  De högsta avgifter som fastställs i denna förordning uttrycks i euro.

6.  När de högsta avgifterna enligt artiklarna 7, 9 och 12 anges i andra valutor än euron ska de första taken enligt dessa artiklar fastställas i de valutorna genom tillämpning av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 1 maj 2012 av Europeiska centralbanken i Europeiska unionens officiella tidning.

För de senare tak som föreskrivs i artiklarna 7.2, 9.1 och 12.1 ska de reviderade värdena fastställas genom tillämpning av de referensväxelkurser som har offentliggjorts den 1 maj det relevanta kalenderåret. I fråga om de högsta avgifterna enligt artiklarna 7.2, 9.1 och 12.1 ska taken i andra valutor än euron revideras årligen från och med 2015. De årligen reviderade taken i dessa valutor ska tillämpas från den 1 juli med användning av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 1 maj samma år.

7.  När de högsta avgifterna enligt artiklarna 8, 10 och 13 anges i andra valutor än euron ska de första taken enligt dessa artiklar fastställas i de valutorna genom tillämpning av genomsnittet av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 1 mars, den 1 april och den 1 maj 2012 av Europeiska centralbanken i Europeiska unionens officiella tidning.

För de senare tak som förskrivs i artiklarna 8.2, 10.2 och 13.2 ska de reviderade värdena fastställas genom tillämpning av genomsnittet av de referensväxelkurser som har offentliggjorts den 1 mars, den 1 april och den 1 maj det relevanta kalenderåret. För de högsta avgifterna enligt artiklarna 8.2, 10.2 och 13.2 ska taken i alla andra valutor än euron revideras årligen från och med 2015. De årligen reviderade taken i dessa valutor ska tillämpas från och med den 1 juli med användning av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 1 mars, den 1 april och den 1 maj samma år.

Artikel 2

Definitioner

1.  I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i tillträdesdirektivet, artikel 2 i ramdirektivet och artikel 2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster gälla.

2.  Utöver de definitioner som avses i punkt 1 gäller följande definitioner:

a)

roamingleverantör : ett företag som levererar reglerade roamingtjänster i slutkundsledet till en roamingkund,

b)

nationell leverantör : ett företag som tillhandahåller nationella mobilkommunikationstjänster till en roamingkund,

c)

alternativ leverantör av roamingtjänster : en annan leverantör av roamingtjänster än den nationella leverantören,

d)

hemmanät : ett allmänt kommunikationsnät i en medlemsstat via vilket en roamingleverantör levererar reglerade roamingtjänster i slutkundsledet till en roamingkund,

e)

värdnät : ett markbundet allmänt mobilnät i en annan medlemsstat än den där roamingkundens nationella leverantör har sitt nät, via vilket en roamingkund kan ringa eller ta emot samtal, skicka eller ta emot sms-meddelanden eller använda paketförmedlande datakommunikation, och detta möjliggörs genom en överenskommelse med hemmanätsoperatören,

f)

unionsomfattande roaming : användning av en mobil terminal av en roamingkund som befinner sig i en annan medlemsstat än den där den nationella leverantören har sitt nät, för att ringa eller ta emot samtal inom unionen, eller för att skicka eller ta emot sms-meddelanden inom unionen eller använda paketförmedlande datakommunikation, och detta möjliggörs genom en överenskommelse mellan hemma- och värdnätsoperatörerna,

g)

roamingkund : kund till en leverantör av reglerade roamingtjänster som tillhandahålls genom ett markbundet allmänt mobilnät inom unionen, vars avtal eller överenskommelse med den roamingleverantören möjliggör unionsomfattande roaming,

h)

reglerat roamingsamtal : ett mobilt rösttelefonisamtal som en roamingkund ringer från ett värdnät och som tas emot på ett allmänt kommunikationsnät inom unionen eller som tas emot av en roamingkund och som rings från ett allmänt kommunikationsnät inom unionen och tas emot i ett värdnät,

▼M1 —————

▼B

j)

sms-meddelande : ett textmeddelande (sms, short message service), främst bestående av alfabetiska och/eller numeriska tecken som kan skickas mellan mobilnummer och/eller fasta nummer som tilldelats i enlighet med den nationella nummerplanen,

k)

reglerat sms-roamingmeddelande : ett sms-meddelande som en roamingkund skickar från ett värdnät och som tas emot på ett allmänt kommunikationsnät inom unionen eller som tas emot av en roamingkund och som skickas från ett allmänt kommunikationsnät inom unionen och tas emot i ett värdnät,

▼M1 —————

▼B

m)

reglerad dataroamingtjänst : en roamingtjänst som gör det möjligt att använda paketförmedlande datakommunikation för en roamingkund som använder sin mobila terminal under det att den är uppkopplad till ett värdnät. En reglerad dataroamingtjänst omfattar inte överföring eller mottagande av reglerade roamingsamtal eller sms-meddelanden, men däremot överföring och mottagande av mms-meddelanden,

▼M1 —————

▼B

o)

roamingtjänsttillträde i grossistledet : direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet eller tillträde till återförsäljning av roamingtjänster i grossistledet,

p)

direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet : att en mobilnätsoperatör enligt definierade villkor gör faciliteter och/eller tjänster tillgängliga för ett annat företag i syfte att detta andra företag ska tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingkunder,

q)

tillträde till återförsäljning av roamingtjänster i grossistledet : tillhandahållande av roamingtjänster i grossistledet av en annan mobilnätsoperatör än operatören för värdnätet till ett annat företag i syfte att detta andra företag ska tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingkunder,

▼M1

r)

nationellt slutkundspris : en roamingleverantörs nationella slutkundsavgift per enhet för ringda samtal och skickade sms-meddelanden (som både skickas och tas emot genom olika allmänna kommunikationsnät inom samma medlemsstat) och för data som en kund förbrukar; om det inte finns någon fastställd nationell slutkundsavgift per enhet ska det nationella slutkundspriset anses motsvara samma avgiftsmekanism som det som tillämpas på kunden för ringda samtal och skickade sms-meddelanden (som både skickas och tas emot genom olika allmänna kommunikationsnät inom samma medlemsstat) och data som förbrukats i den kundens medlemsstat,

s)

separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet : tillhandahållande av reglerade dataroamingtjänster som av en alternativ roamingleverantör tillhandahålls till roamingkunden direkt genom ett värdnät.

▼B

Artikel 3

Roamingtjänsttillträde i grossistledet

1.  Mobilnätsoperatörer ska bevilja alla rimliga ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet.

2.  Mobilnätsoperatörer får avslå ansökningar om roamingtjänsttillträde i grossistledet enbart på grundval av objektiva kriterier.

3.  Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska omfatta tillträde till alla nätelement och tillhörande faciliteter, relevanta tjänster, programvarusystem och informationssystem som behövs för att tillhandahålla reglerade roamingtjänster till kunder.

▼M2

4.  De bestämmelser om reglerade roamingavgifter i grossistledet som anges i artiklarna 7, 9 och 12 ska tillämpas på tillhandahållande av tillträde till alla de delar av roamingtjänsttillträde i grossistledet som avses i punkt 3, såvida inte båda parter i avtalet om roaming i grossistledet uttryckligen kommer överens om att de genomsnittliga roamingavgifter i grossistledet som uppstår genom tillämpningen av avtalet inte omfattas av den högsta reglerade roamingavgiften i grossistledet för avtalets giltighetstid.

▼B

Vad beträffar återförsäljning av roamingtjänsttillträde i grossistledet, och utan att det påverkar tillämpningen av första stycket, får mobilnätsoperatörer ta ut rättvisa och rimliga priser för delar som inte omfattas av punkt 3.

5.  Mobilnätsoperatörer ska offentliggöra ett referenserbjudande med beaktande av de Berec-riktlinjer som avses i punkt 8 och göra det tillgängligt för det företag som begär tillträde. Mobilnätsoperatörer ska tillhandahålla det företag som begär roamingtjänsttillträde i grossistledet ett utkast till avtal om tillträde, som står i överensstämmelse med denna artikel, senast en månad efter det att begäran först togs emot av mobilnätsoperatören. Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska beviljas inom rimlig tid och senast tre månader efter tidpunkten för avtalets ingående. Mobilnätsoperatörer som tar emot en begäran om roamingtjänsttillträde i grossistledet och företag som begär tillträde ska förhandla i god tro.

▼M2

6.  Det referenserbjudande som avses i punkt 5 ska vara tillräckligt detaljerat och innehålla samtliga delar som är nödvändiga för roamingtjänsttillträde i grossistledet, som avses i punkt 3, och innehålla en beskrivning av de erbjudanden som är relevanta för direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet och tillträde till återförsäljning av roamingtjänster i grossistledet och de därmed förenade villkoren.

Detta referenserbjudande kan inbegripa villkor för att förhindra permanent roaming eller onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet för andra ändamål än tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster till roamingleverantörernas kunder när de sistnämnda företar periodiska resor inom unionen. Om så anges i ett referenserbjudande ska i villkoren anges vilka särskilda åtgärder som värdnätsoperatören får vidta för att förhindra permanent roaming eller onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet liksom de objektiva kriterier på grundval av vilka sådana åtgärder får vidtas. I dessa kriterier får det hänvisas till aggregerade uppgifter om roamingtrafiken. De får inte hänvisa till särskilda uppgifter om individuell roamingtrafik för roamingleverantörens kunder.

I referenserbjudandet får det bland annat föreskrivas, att när en värdnätsoperatör har skälig anledning att anta att en betydande andel av roamingleverantörens kunder bedriver permanent roaming eller att det föreligger onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet, får värdnätsoperatören uppmana roamingleverantören att, utan att det påverkar unionens eller nationella krav på skydd av personuppgifter, tillhandahålla information på grund av vilken det kan fastställas om ett betydande antal av roamingleverantörens kunder befinner sig i en situation där de bedriver permanent roaming, eller om det föreligger onormal användning, eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet i värdnätsoperatörens nät, såsom informationen om andelen kunder för vilken en risk för missbruk eller onormal användning av reglerade roamingtjänster som tillhandahålls till nationella slutkundspriser har fastställts på grundval av objektiva indikatorer i enlighet med de närmare bestämmelser om tillämpningen av ”policyn för skälig användning” som antas i enlighet med artikel 6d.

Referenserbjudandet får, i sista hand och om mindre strikta åtgärder inte har avhjälpt situationen, föreskriva en möjlighet att säga upp ett avtal om roaming i grossistledet, om värdnätsoperatören, på grundval av objektiva kriterier, konstaterat att det föreligger en situation där en betydande del av roamingleverantörens kunder bedriver permanent roaming, eller att det föreligger onormal användning, eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet, och har underrättat hemmaoperatören om detta.

Värdnätsoperatören får ensidigt säga upp ett avtal om roaming i grossistledet på grund av permanent roaming eller onormal användning, eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet endast efter förhandsgodkännande från värdnätsoperatörens nationella regleringsmyndighet.

Inom tre månader från värdnätsoperatörens mottagande av begäran om godkännande att säga upp ett avtal om roaming i grossistledet ska värdnätsoperatörens nationella regleringsmyndighet, efter att ha hört hemmaoperatörens nationella regleringsmyndighet, besluta att bifalla eller avslå ett sådant godkännande och underrätta kommissionen om detta.

Värdnätsoperatörens och hemmaoperatörens nationella regleringsmyndigheter får vardera begära att Berec ska avge ett utlåtande om de åtgärder som ska vidtas i enlighet med denna förordning. Berec ska avge sitt utlåtande inom en månad från mottagandet av en sådan begäran.

Om Berec har hörts ska värdnätsoperatörens nationella regleringsmyndighet invänta och i största möjliga utsträckning beakta Berecs utlåtande innan myndigheten, utan att detta påverkar den tremånadersgräns som avses i sjätte stycket, fattar beslut om att bifalla eller avslå godkännande att säga upp avtalet om roaming i grossistledet.

Värdnätsoperatörens nationella regleringsmyndighet ska göra uppgifter om sådana godkännanden av en uppsägning av avtalet om roaming i grossistledet allmänt tillgängliga, om inte annat följer av hänsyn till affärshemligheter.

Femte till nionde styckena i denna punkt påverkar inte den nationella regleringsmyndighetens befogenhet att kräva att åsidosättanden av skyldigheterna enligt denna förordning omedelbart upphör, i enlighet med artikel 16.6 och värdnätsoperatörens rätt att vidta lämpliga åtgärder mot bedrägeri.

Om det är nödvändigt ska nationella regleringsmyndigheter se till att ändringar införs i referenserbjudandena, inklusive de särskilda åtgärder som värdnätsoperatören får vidta för att förhindra permanent roaming eller onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet, samt om de objektiva kriterier enligt vilka värdnätsoperatören får vidta sådana åtgärder, för att de skyldigheter som anges i denna artikel genomförs.

▼B

7.  Om det företag som begär tillträde önskar att avtalsförhandlingarna också ska inbegripa delar som inte omfattas av referenserbjudandet, ska mobilnätsoperatören svara på en sådan begäran inom rimlig tid, dock senast två månader från och med att begäran först mottogs. När det gäller denna punkt ska punkterna 2 och 5 inte tillämpas.

8.  Senast den 30 september 2012, och för att kunna bidra till en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Berec, efter samråd med berörda aktörer och i nära samarbete med kommissionen, fastställa riktlinjer för roamingtjänsttillträde i grossistledet.

9.  Punkterna 5–7 ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Artikel 4

▼M1

Separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet

▼B

1.   ►M1  ————— ◄

Varken nationella leverantörer eller roamingleverantörer ska hindra kunder från att få åtkomst till reglerade roamingtjänster som tillhandahålls direkt genom ett värdnät av en alternativ roamingleverantör.

2.  Roamingkunderna ska när som helst ha rätt att byta roamingleverantör. Om en roamingkund väljer att byta roamingleverantör ska bytet verkställas utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom kortast möjliga tid med hänsyn till den tekniska lösning som valts för genomförandet av den separata försäljningen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet, och under inga omständigheter senare än tre arbetsdagar efter den tidpunkt då avtalet ingicks med den nya roamingleverantören.

3.  Bytet till en alternativ roamingleverantör eller mellan roamingleverantörer ska vara kostnadsfritt för kunderna och möjligt inom samtliga avgiftsplaner. Bytet får inte medföra några åtföljande abonnemang eller ytterligare fasta eller återkommande avgifter som kan hänföras till andra delar av abonnemanget än roamingdelen jämfört med de villkor som var tillämpliga före bytet.

▼M1 —————

▼B

6.  Denna artikel ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

Artikel 5

▼M1

Genomförande av separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet

1.  Nationella leverantörer ska uppfylla den skyldighet gällande separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet som föreskrivs i artikel 4 så att roamingkunder kan använda separata reglerade dataroamingtjänster. Nationella leverantörer ska tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde till faciliteter och tillhörande stödtjänster för separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet. Tillträde till sådana faciliteter och stödtjänster som är nödvändiga för separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet, inbegripet tjänster för användarautentisering, ska vara kostnadsfritt och inte medföra några direkta avgifter för roamingkunderna.

2.  För att säkerställa att genomförandet av separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet genomförs samtidigt och på ett enhetligt sätt inom unionen ska kommissionen, genom genomförandeakter och efter samråd med Berec, anta detaljerade bestämmelser om en teknisk lösning för genomförandet av separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6.2.

3.  Den tekniska lösningen för att genomföra separat försäljning av reglerade dataroamingtjänster i slutkundsledet ska uppfylla följande kriterier:

▼B

a) Konsumentvänlighet, särskilt för att konsumenterna snabbt och lätt ska kunna byta till en alternativ leverantör av roamingtjänster och behålla sitt mobilnummer och använda samma mobila terminal.

b) Förmåga att på konkurrenskraftiga villkor tillgodose all slags efterfrågan från konsumenterna, inklusive vad beträffar omfattande användning av datatjänster.

c) Förmåga att effektivt främja konkurrens, varvid hänsyn även ska tas till operatörernas möjligheter att utnyttja sina infrastrukturtillgångar eller kommersiella arrangemang.

d) Kostnadseffektivitet, varvid hänsyn ska tas till kostnadsfördelningen mellan nationella leverantörer och alternativa roamingleverantörer.

e) Förmåga att fullgöra de skyldigheter som avses i artikel 4.1 på ett effektivt sätt.

f) Medge maximal interoperabilitet.

g) Användarvänlighet, särskilt när det gäller kundernas tekniska hantering av den mobila terminalen vid byte av nät.

h) Säkerställa att unionskundernas roaming i tredjeländer eller tredjelandskundernas roaming inom unionen inte hindras.

i) Säkerställa att reglerna om skydd för privatlivet, personuppgifter, nätsäkerhet och nätintegritet liksom öppenhet i ramdirektivet och särdirektiven respekteras.

j) Ta hänsyn till nationella tillsynsmyndigheters insatser för att öka slutanvändarnas möjlighet att få tillgång till och sprida information eller använda valfria tillämpningar och tjänster i enlighet med artikel 8.4 g i ramdirektivet.

k) Se till att leverantörerna tillämpar lika villkor under likvärdiga omständigheter.

4.  Den tekniska lösningen får innebära en kombination av en eller flera tekniska åtgärder för att uppfylla de kriterier som uppställs i punkt 3.

5.  Om nödvändigt ska kommissionen ge i uppdrag åt ett europeiskt standardiseringsorgan att göra de ändringar av relevanta standarder som behövs för ett harmoniserat genomförande av separat försäljning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet.

6.  Punkterna 1, 3, 4 och 5 i denna artikel ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

Artikel 6

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommunikationskommitté som inrättats enligt artikel 22 i ramdirektivet. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

▼M1

Artikel 6a

Avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet

Med förbehåll för artiklarna 6b och 6c får roamingleverantörer med verkan från och med den 15 juni 2017, förutsatt att den lagstiftningsakt som antas till följd av förslaget som avses i artikel 19.2 är tillämplig den dagen, inte debitera roamingkunder i någon medlemsstat några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för ringda eller mottagna reglerade roamingsamtal, skickade reglerade sms-roamingmeddelanden eller utnyttjade reglerade dataroamingtjänster, inbegripet mms-meddelanden, eller ta ut någon allmän avgift för att terminalutrustningen eller terminaltjänsten ska kunna användas utomlands.

Artikel 6b

Skälig användning

1.  Roamingleverantörer får i enlighet med denna artikel och de genomförandeakter som avses i artikel 6d tillämpa en ”policy för skälig användning” på konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som tillhandahålls till tillämpligt nationellt slutkundspris, i syfte att förhindra missbruk eller onormal användning av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet, som t.ex. att roamingkunder använder sådana tjänster i en annan medlemsstat än den nationella leverantörens medlemsstat i andra syften än för periodiska resor.

En policy för skälig användning ska ge roamingleverantörens kunder möjlighet att förbruka volymer av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet till det tillämpliga nationella slutkundspris som överensstämmer med deras respektive avgiftsplaner.

2.  Artikel 6e ska vara tillämplig på reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som går utöver någon gräns enligt en policy för skälig användning.

Artikel 6c

Hållbart avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet

1.  Under specifika och exceptionella omständigheter och i syfte att säkerställa den nationella debiteringsmodellens hållbarhet får en roamingleverantör, då denne inte har möjlighet att täcka sina totala faktiska och prognostiserade kostnader för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster enligt artikel 6a och 6b genom sina totala faktiska och prognostiserade intäkter från sådana tjänster, ansöka om tillstånd att tillämpa en tilläggsavgift. Denna tilläggsavgift ska endast tillämpas i den mån det är nödvändigt för att täcka kostnaderna för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet, med beaktande av tillämpliga högsta grossistavgifter.

2.  Om en roamingleverantör beslutar att utnyttja punkt 1 i denna artikel ska denna utan dröjsmål lämna in en ansökan till den nationella regleringsmyndigheten och tillhandahålla all nödvändig information i enlighet med de genomförandeakter som avses i artikel 6d. Därefter ska roamingleverantören var tolfte månad uppdatera den informationen och lämna den till den nationella regleringsmyndigheten.

3.  När den nationella regleringsmyndigheten mottagit en ansökan enligt punkt 2 ska den bedöma huruvida roamingleverantören har fastställt att denne inte har möjlighet att täcka sina kostnader enligt punkt 1, vilket skulle leda till att den nationella avgiftsmodellens hållbarhet undergrävs. Bedömningen av den nationella avgiftsmodellens hållbarhet ska grunda sig på relevanta objektiva faktorer som är specifika för roamingleverantören, inbegripet objektiva variationer mellan roamingleverantörer i den berörda medlemsstaten och de nationella pris- och intäktsnivåerna. Den nationella regleringsmyndigheten ska tillåta tilläggsavgiften om villkoren i punkt 1 och i den här punkten är uppfyllda.

4.  Inom en månad från mottagandet av en ansökan enligt punkt 2, ska den nationella regleringsmyndigheten godkänna tilläggsavgiften om ansökan inte är uppenbart ogrundad eller tillhandahåller otillräckliga uppgifter. Om den nationella regleringsmyndigheten anser att ansökan är uppenbart ogrundad eller att det saknas information ska den inom ytterligare en period på två månader fatta sitt slutgiltiga beslut om huruvida tilläggsavgiften ska tillåtas, ändras eller avslås, efter att ha gett roamingleverantören möjlighet att yttra sig.

Artikel 6d

Tillämpning av en policy för skälig användning och ett hållbart avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet

1.  För att artiklarna 6b och 6c ska tillämpas enhetligt ska kommissionen, senast den 15 december 2016, efter samråd med Berec anta genomförandeakter som fastställer detaljerade bestämmelser om tillämpningen av policyn för skäliganvändning och metoden för att bedöma om ett avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet är hållbart, samt den ansökan som roamingleverantörer ska lägga fram för denna bedömning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6.2.

2.  Vad gäller artikel 6b ska kommissionen vid antagandet av genomförandeakter som fastställer detaljerade bestämmelser om tillämpningen av policyn för skälig användning beakta följande:

a) Utvecklingen av prissättnings- och konsumtionsmönster i medlemsstaterna.

b) Graden av överensstämmelse mellan de nationella prisnivåerna i unionen.

c) Resemönster i unionen.

d) Märkbara risker för snedvridning av konkurrensen och investeringsincitament på nationella och besökta marknader.

3.  Vad gäller artikel 6c ska kommissionen vid antagandet av genomförandeakter som fastställer detaljerade bestämmelser om metoden för att bedöma om det är hållbart för en roamingleverantör att avskaffa tilläggsavgifterna för roaming i slutkundsledet grunda dem på följande:

a) Fastställandet av de totala faktiska och prognostiserade kostnaderna för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet genom hänvisning till de faktiska roamingavgifterna i grossistledet för obalanserad trafik och en rimlig andel av de nödvändiga samkostnaderna och gemensamma kostnaderna för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet.

b) Fastställandet av de totala faktiska och prognostiserade intäkterna från tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet.

c) Konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet och roamingleverantörens kunders inhemska konsumtion.

d) Konkurrens-, pris- och intäktsnivå på den nationella marknaden och märkbara risker för att roaming till nationella slutkundspriser i mätbar omfattning skulle påverka utvecklingen av dessa priser.

4.  Kommissionen ska regelbundet se över de genomförandeakter som antagits enligt punkt 1 mot bakgrund av marknadsutvecklingen.

5.  Den nationella regleringsmyndigheten ska noga övervaka och utöva tillsyn över tillämpningen av policyn för skälig användning och åtgärder för ett hållbart avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet, med största hänsyn till relevanta objektiva faktorer som är specifika för den berörda medlemsstaten samt relevanta objektiva variationer mellan olika roamingleverantörer. Utan att det påverkar tillämpningen av förfarandet i artikel 6c.3 ska den nationella regleringsmyndigheten med erforderlig skyndsamhet se till att kraven i artiklarna 6b och 6c och de genomförandeakter som antagits i enlighet med punkt 1 i den här artikeln efterlevs. Den nationella regleringsmyndigheten får när som helst kräva att roamingleverantören ändrar eller upphör med tilläggsavgiften om denna inte är förenlig med artiklarna 6b eller 6c. Den nationella regleringsmyndigheten ska årligen informera kommissionen om tillämpningen av artiklarna 6b och 6c och den här artikeln.

Artikel 6e

Tillhandahållande av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av andra stycket ska en roamingleverantör, om denne tar ut en tilläggsavgift för konsumtion av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet utöver någon gräns enligt en fastställd policy för skälig användning, uppfylla följande krav (exklusive mervärdesskatt):

a) Ingen tilläggsavgift som tas ut för reglerade ringda roamingsamtal, reglerade skickade sms-roamingmeddelanden eller reglerade dataroamingtjänster får överskrida de högsta grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 7.2, 9.1 respektive 12.1.

b) Summan av det nationella slutkundspriset och eventuell tilläggsavgift som tas ut för reglerade ringda roamingsamtal, reglerade skickade sms-roamingmeddelanden eller reglerade dataroamingtjänster får inte överstiga 0,19 EUR per minut, 0,06 EUR per sms-meddelande respektive 0,20 EUR per använd megabyte.

c) Ingen tilläggsavgift som tas ut för reglerade mottagna roamingsamtal får överskrida det i enlighet med punkt 2 fastställda vägda genomsnittet av högsta mobiltermineringstaxor i unionen.

Roamingleverantörer får inte ta ut någon tilläggsavgift för reglerade mottagna sms-roamingmeddelanden eller för mottagna roaming-röstmeddelanden. Detta ska inte påverka andra tillämpliga avgifter, till exempel avgifter för att lyssna av sådana meddelanden.

Roamingleverantörer ska debitera ringda och mottagna roamingsamtal per sekund. Roamingleverantörer får tillämpa en inledande minimidebiteringsperiod på högst 30 sekunder för ringda samtal. Roamingleverantörer ska debitera sina kunder per kilobyte för tillhandahållande av reglerade dataroamingtjänster, utom för mms som får debiteras per enhet. I ett sådant fall får den avgift i slutkundsledet som en roamingleverantör får ta ut från sin roamingkund för överföring eller mottagande av ett mms-roamingmeddelande inte överskrida den högsta avgift i slutkundsledet för reglerade dataroamingtjänster som anges i första stycket.

Under den period som avses i artikel 6f.1 ska denna punkt inte utgöra något hinder för erbjudanden som innebär att roamingkunden, mot en dagsavgift eller annan fast periodisk avgift, tillhandahålls en viss volym av konsumtion av reglerade roamingtjänster, förutsatt att konsumtionen av hela volymen leder till ett enhetspris för reglerade ringda roamingsamtal, mottagna roamingsamtal, skickade sms-roamingmeddelanden och dataroamingtjänster som inte överstiger respektive nationellt slutkundspris och den högsta tilläggsavgift som anges i första stycket i denna punkt.

2.  Kommissionen ska senast den 31 december 2015, efter samråd med Berec och med förbehåll för andra stycket i denna punkt, anta genomförandeakter som fastställer det vägda genomsnittet av de högsta mobiltermineringstaxor som avses i punkt 1 första stycket c. Kommissionen ska årligen se över dessa genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6.2.

Det vägda genomsnittet av högsta mobiltermineringstaxor ska grundas på följande kriterier:

a) Den högsta nivå för mobiltermineringstaxor som införts av de nationella regleringsmyndigheterna på marknaden för terminering av röstsamtal på grossistnivå i enskilda mobilnät i enlighet med artiklarna 7 och 16 i ramdirektivet och artikel 13 i tillträdesdirektivet.

b) Det totala antalet abonnenter i medlemsstaterna.

3.  Roamingleverantörer får erbjuda och roamingkunder får aktivt välja en annan roamingtaxa än som fastställts i enlighet med artiklarna 6a, 6b och 6c samt punkt 1 i den här artikeln, som ger roamingkunderna rätt till en annan taxa för reglerade roamingtjänster än vad de skulle ha tilldelats om inget sådant val hade gjorts. Roamingleverantören ska påminna dessa roamingkunder om vilka roamingfördelar som de i ett sådant fall skulle gå miste om.

Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket, ska roamingleverantörer automatiskt tillämpa en taxa som fastställts i enlighet med artiklarna 6a och 6b samt punkt 1 i den här artikeln på alla befintliga och nya roamingkunder.

En roamingkund får när som helst begära byte till eller från en taxa som fastställts i enlighet med artiklarna 6a, 6b och 6c samt punkt 1 i denna artikel. När roamingkunder aktivt väljer att byta från eller tillbaka till en taxa som fastställts i enlighet med artiklarna 6a, 6b och 6c samt punkt 1 i den här artikeln, ska bytet ske inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och vara kostnadsfritt, och får inte vara förenat med villkor eller restriktioner rörande andra delar av abonnemangen än roaming. Roamingleverantörer får fördröja ett byte tills den tidigare roamingtaxan har gällt under en specificerad minimiperiod på högst två månader.

4.  Roamingleverantörer ska säkerställa att ett avtal som omfattar någon typ av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet specificerar huvuddragen för den tillhandahållna reglerade roamingtjänsten i slutkundsledet, däribland särskilt följande:

a) Den eller de specifika avgiftsplanerna och, för varje avgiftsplan, vilka typer av tjänster som erbjuds, inklusive kommunikationsvolymer.

b) Eventuella restriktioner som gäller för konsumtion av tillhandahållna reglerade roamingtjänster i slutkundsledet till gällande nationellt slutkundspris, särskilt kvantifierad information om hur eventuell policy för normal användning tillämpas med hänvisning till huvudparametrarna vad gäller pris, volym eller annat för den berörda tillhandahållna reglerade roamingtjänsten i slutkundsledet.

Roamingleverantörer ska offentliggöra den information som avses i första stycket.

Artikel 6f

Övergångsroamingavgifter i slutkundsledet

1.  Från och med den 30 april 2016 och till och med den 14 juni 2017 får roamingleverantörer ta ut en tilläggsavgift utöver det nationella slutkundspriset för tillhandahållande av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet.

2.  Under den period som avses i punkt 1 i denna artikel ska artikel 6e gälla i tillämpliga delar.

▼B

Artikel 7

Grossistavgifter för reglerade roamingsamtal

▼M2

1.  Med verkan från och med den 15 juni 2017 får den genomsnittliga grossistavgiften, inbegripet bl.a. kostnader för originering, transitering och terminering, som värdnätsoperatören tar ut av en roamingleverantör för ett reglerat roamingsamtal från värdnätet, får inte överstiga skyddsgränsen 0,032  EUR per minut. Denna högsta grossistavgift ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19, förbli 0,032  EUR till och med den 30 juni 2022.

2.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska gälla mellan två operatörer, oavsett vilka de är, och beräknas för en tolvmånadersperiod eller en eventuell kortare period som kan återstå före utgången av tillämpningsperioden beträffande den högsta genomsnittliga grossistavgiften som anges i punkt 1 eller före den 30 juni 2022.

▼B

3.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska beräknas genom att den totala intäkten för roaming i grossistledet divideras med det totala antal roamingminuter i grossistledet som den berörda operatören faktiskt använt för tillhandahållande av roamingsamtal i grossistledet inom unionen under den berörda perioden, uttryckta i ett belopp per sekund, varvid anpassningar ska göras för att ta hänsyn till värdnätsoperatörens möjlighet att tillämpa en minimiavgiftsperiod som inte överstiger 30 sekunder.

▼M1 —————

▼B

Artikel 9

Grossistavgifter för reglerade sms-roamingmeddelanden

▼M2

1.  Från och med den 15 juni 2017 får en högsta genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av roamingleverantören för ett reglerat sms-roamingmeddelande från ifrågavarande värdnät inte överskrida en skyddsgräns på 0,01  EUR per sms-meddelande och ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19, förbli 0,01  EUR till och med den 30 juni 2022.

▼B

2.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska gälla mellan två operatörer, oavsett vilka de är, och beräknas för en tolvmånadersperiod eller den eventuella kortare period som återstår fram till den 30 juni 2022.

3.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska beräknas genom att den totala intäkt för roaming i grossistledet som värdnätsoperatören eller hemmanätsoperatören får in för originering och överföring av reglerade sms-roamingmeddelanden inom unionen under den aktuella perioden divideras med det totala antalet sådana sms-meddelanden som origineras och överförs på den relevanta roamingleverantörens eller hemmanätsoperatörens vägnar under den perioden.

4.  Vid sidan av den avgift som avses i punkt 1 ska värdnätsoperatören inte debitera en roamingkunds roamingleverantör eller hemmanätsoperatör för terminering av ett reglerat sms-roamingmeddelande som skickas till en roamingkund under roaming på dennes värdnät.

▼M1 —————

▼B

Artikel 11

Tekniska egenskaper hos reglerade sms-roamingtjänster

Ingen roamingleverantör, nationell leverantör, hemmanätsoperatör eller värdnätsoperatör får ändra de tekniska egenskaperna hos reglerade sms-roamingtjänster på ett sätt som gör att de skiljer sig från de tekniska egenskaperna hos sms-tjänster på den nationella marknaden.

Artikel 12

Grossistavgifter för reglerade dataroamingtjänster

▼M2

1.  Från och med den 15 juni 2017 får den genomsnittliga grossistavgift som en värdnätsoperatör får ta ut av en roamingleverantör för reglerade dataroamingtjänster från värdnätet inte överstiga en skyddsgräns på 7,70  EUR per gigabyte överförd data. Denna högsta grossistavgift ska sänkas till 6,00  EUR per gigabyte den 1 januari 2018, till 4,50  EUR per gigabyte den 1 januari 2019, till 3,50  EUR per gigabyte den 1 januari 2020, till 3,00  EUR per gigabyte den 1 januari 2021 samt till 2,50  EUR per gigabyte den 1 januari 2022. Den ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19, förbli 2,50  EUR per gigabyte överförda data till och med den 30 juni 2022.

▼B

2.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska gälla mellan två operatörer, oavsett vilka de är, och beräknas för en tolvmånadersperiod eller den eventuella kortare period som kan återstå före den 30 juni 2022.

3.  Den genomsnittliga grossistavgift som avses i punkt 1 ska beräknas genom att den totala intäkt i grossistledet som värdnätsoperatören eller hemmanätsoperatören får in för tillhandahållande av reglerade dataroamingtjänster under den aktuella perioden divideras med det totala antalet megabyte data som faktiskt konsumerats vid tillhandahållandet av dessa tjänster under samma period, uttryckt i kilobyte, på den relevanta roamingleverantörens eller hemmanätsoperatörens vägnar under den perioden.

▼M1 —————

▼B

Artikel 14

Öppenhet i fråga om slutkundsavgifter för roamingsamtal och sms-meddelanden

1.  För att göra roamingkunder uppmärksamma på att de kommer att få betala en roamingavgift när de ringer eller tar emot ett samtal eller skickar ett sms-meddelande, ska varje roamingleverantör, utom när kunden har meddelat roamingleverantören att han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett automatiskt meddelande till kunden när denne reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns, utan oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge denne grundläggande personlig prisinformation om de roamingavgifter (inklusive mervärdesskatt) som gäller när han/hon ringer och tar emot samtal samt skickar sms-meddelanden i den besökta medlemsstaten.

▼M1

Denna grundläggande personliga prisinformation ska ges i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören och ska inbegripa information om:

a) den policy för skälig användning som roamingkunden omfattas av inom unionen samt de tilläggsavgifter som gäller utöver begränsningarna enligt den policyn för skälig användning, och

b) den tilläggsavgift som tas ut i enlighet med artikel 6c.

▼B

Den ska också inbegripa uppgifter om det gratisnummer som avses i punkt 2 för erhållande av mer detaljerad information och information om att larm- och räddningstjänst kan ringas kostnadsfritt på det europeiska larmnumret 112.

Kunden ska i samband med varje meddelande ha möjlighet att kostnadsfritt och enkelt meddela roamingleverantören att han/hon inte vill ha det automatiska meddelandet. En kund som har meddelat att han/hon avsäger sig det automatiska meddelandet ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller tjänsten igen.

Roamingleverantörerna ska automatiskt och kostnadsfritt tillhandahålla kunder som är blinda eller har nedsatt syn den grundläggande personliga prisinformation som avses i första stycket via ett rösttelefonisamtal, om kunden så önskar.

▼M1

Första, andra, fjärde och femte styckena, med undantag av hänvisningen till policyn för skälig användning och den tilläggsavgift som tillämpas i enlighet med artikel 6c, ska också tillämpas på roamingsamtalstjänster och sms-roamingtjänster som utnyttjas av roamingkunder som reser utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

▼B

2.  Utöver det som fastställs i punkt 1 ska kunder, oberoende av var de befinner sig i unionen, ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer detaljerad personlig prisinformation om de roamingavgifter som gäller i värdnätet för rösttelefonisamtal och sms-meddelanden, samt information om de åtgärder för att öka insynen som är tillämpliga enligt denna förordning, genom ett mobilt rösttelefonisamtal eller ett sms-meddelande. En sådan begäran ska ställas till ett gratisnummer som roamingleverantören avdelat för detta ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska inte gälla för terminaler som inte stöder sms-funktioner.

▼M1

2a.  Roamingleverantören ska skicka ett meddelande till roamingkunden när gällande volym för skälig användning av reglerade röst- eller sms-roamingtjänster har förbrukats till fullo eller eventuell användningsgräns som tillämpas i enlighet med artikel 6c nåtts. Meddelandet ska ange den tilläggsavgift som kommer att tillämpas för roamingkundens eventuella ytterligare förbrukning av reglerade samtals- eller sms-roamingtjänster. Alla kunder ska ha rätt att kräva att roamingleverantören slutar att skicka sådana meddelanden och ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller tjänsten igen.

▼M1

3.  Roamingleverantörerna ska tillhandahålla alla kunder fullständiga upplysningar om gällande roamingavgifter när abonnemanget tecknas. De ska dessutom utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla sina roamingkunder uppdaterade uppgifter om gällande roamingavgifter varje gång dessa avgifter ändras.

Roamingleverantörerna ska därefter med rimliga intervaller skicka påminnelser till samtliga kunder som valt en annan taxa.

▼B

4.  Roamingleverantörerna ska ge sina kunder tillgång till information om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks. Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i hemmedlemsstaten.

Artikel 15

Öppenhets- och skyddsmekanism för dataroamingtjänster i slutkundsledet

1.  Roamingleverantörer ska se till att deras roamingkunder både före och efter det att ett avtal ingås får lämplig information om de avgifter som gäller när de använder reglerade dataroamingtjänster, och informationen ska ges så att kunderna utan svårighet kan förstå de ekonomiska konsekvenserna av användandet och på så sätt kan övervaka och kontrollera sina utgifter för reglerade dataroamingtjänster i enlighet med punkterna 2 och 3.

Roamingleverantörerna ska i förekommande fall innan ett avtal ingås och regelbundet därefter informera sina kunder om risken med automatisk och okontrollerad dataroaminganslutning och nedladdning av data vid roaming. Dessutom ska roamingleverantörerna kostnadsfritt och på ett tydligt och lättbegripligt sätt informera sina kunder om hur dessa automatiska dataroaminganslutningar stängs av för att förhindra okontrollerad förbrukning av dataroamingtjänster.

▼M1

2.  Roamingkunden ska genom ett automatiskt meddelande från roamingleverantören upplysas om att denne använder reglerade dataroamingtjänster och få grundläggande personlig taxainformation om avgifterna (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören), och som tillämpas i den berörda medlemsstaten vid leverans av reglerade dataroamingtjänster till den kunden, utom i de fall kunden har meddelat roamingleverantören att han eller hon avsäger sig denna information.

Den grundläggande personliga taxainformationen ska innehålla uppgifter om

a) den policy för skälig användning som roamingkunden omfattas av i unionen och de tilläggsavgifter som tillämpas när nivåerna enligt den policyn för skälig användning överskrids, och

b) eventuella tilläggsavgifter som tillämpas i enlighet med artikel 6c.

Informationen ska sändas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på den mobila terminalen, varje gång roamingkunden reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns och för första gången utnyttjar en dataroamingtjänst i den medlemsstaten. Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid den tidpunkt då roamingkunden börjar använda en reglerad dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att den är lätt att ta emot och förstå.

En kund som har meddelat sin roamingleverantör att han eller hon avsäger sig automatisk taxainformation ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller denna tjänst igen.

▼M1

2a.  Roamingleverantören ska skicka ett meddelande när gällande volym för skälig användning av reglerad roamingtjänst har förbrukats till fullo eller eventuell användningsgräns som tillämpas i enlighet med artikel 6c nåtts. Meddelandet ska ange den tilläggsavgift som kommer att tillämpas för roamingkundens eventuella ytterligare förbrukning av reglerade dataroamingtjänster. Alla kunder ska ha rätt att kräva att roamingleverantören slutar att skicka sådana meddelanden och ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt kräva att roamingleverantören tillhandahåller tjänsten igen.

▼M1

3.  Varje roamingleverantör ska ge alla sina roamingkunder möjlighet att aktivt och kostnadsfritt välja en tjänst som med erforderlig skyndsamhet tillhandahåller information om den sammanlagda konsumtionen, uttryckt i volym eller i den valuta som roamingkunden faktureras i för sina kostnader för reglerade dataroamingtjänster, och som garanterar att de sammanlagda utgifterna för reglerade dataroamingtjänster under en angiven användningsperiod, med undantag för mms som faktureras per enhet, inte utan kundens uttryckliga medgivande överskrider ett visst kostnadstak.

▼B

I detta syfte ska roamingleverantören erbjuda ett eller flera kostnadstak för angivna användningsperioder, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande volymbelopp. Ett av dessa tak (standardkostnadstaket) ska ligga nära, men inte överstiga, 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

Alternativt får roamingleverantören fastställa kostnadstak uttryckta i volym, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande penningbelopp. Ett av dessa tak (standardvolymtaket) ska ha ett motsvarande penningbelopp som inte överstiger 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

Utöver detta får roamingleverantören erbjuda sina roamingkunder andra kostnadstak med andra, dvs. högre eller lägre, högsta kostnadstak per månad.

De standardtak som avses i andra och tredje stycket ska gälla för alla kunder som inte har valt ett annat tak.

Varje roamingleverantör ska också se till att ett lämpligt meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på datorn när dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det överenskomna kostnads- eller volymtaket. Alla kunder ska ha rätt att begära att roamingoperatören slutar att skicka sådana meddelanden samt att när som helst och kostnadsfritt begära att leverantören tillhandahåller tjänsten igen.

När kostnads- eller volymtaket annars skulle överskridas ska ett meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal. Det meddelandet ska upplysa kunden om hur denne ska gå tillväga för att få fortsatt tillgång till dessa tjänster och om kostnaderna för varje ytterligare enhet som används. Om roamingkunden inte svarar enligt uppmaningen i det mottagna meddelandet ska roamingleverantören omedelbart upphöra att tillhandahålla och att ta betalt av roamingkunden för reglerade dataroamingtjänster, om inte och till dess att roamingkunden begär fortsatt eller förnyad tillgång till dessa tjänster.

Närhelst en roamingkund begär att få välja eller upphäva ett kostnads- eller volymtak ska ändringen utföras kostnadsfritt inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och får inte vara förenad med villkor eller restriktioner gällande andra delar av abonnemanget.

4.  Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på utrustning för maskin till maskin-kommunikation som använder mobil datakommunikation.

5.  Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktlig när de befinner sig i hemmedlemsstaten. Detta ska inbegripa information till kunderna om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks.

▼M1

6.  Denna artikel ska – med undantag för punkt 5 och punkt 2 andra stycket och punkt 2a, och med förbehåll för vad som anges i andra och tredje stycket i denna punkt – också tillämpas på dataroamingtjänster som utnyttjas av roamingkunder vid resa utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

▼B

När kunden väljer den tjänst som avses i punkt 3 första stycket ska kraven i punkt 3 inte tillämpas om värdnätsoperatören i det besökta landet utanför unionen inte tillåter att roamingleverantören övervakar kundernas användning i realtid.

När så är fallet ska kunden vid inresan i ett sådant land utan onödigt dröjsmål och kostnadsfritt genom ett sms-meddelande underrättas om att information om sammanlagd konsumtion inte finns tillgänglig och att garantin för att ett visst kostnadstak inte överskrids inte gäller.

Artikel 16

Tillsyn och verkställighet

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska bevaka och övervaka att denna förordning följs inom deras respektive territorier.

▼M1

De nationella regleringsmyndigheterna ska strikt bevaka och övervaka roamingleverantörer som utnyttjar artiklarna 6b, 6c och 6e.3.

▼M2

2.  De nationella regleringsmyndigheterna och, när så är relevant, Berec ska offentliggöra aktuell information om tillämpningen av denna förordning, särskilt artiklarna 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 och 12 på ett sätt som gör informationen lättillgänglig för berörda parter.

▼B

3.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska, inför den översyn som anges i artikel 19, bevaka utvecklingen av de avgifter i grossist- och slutkundsledet som gäller röst- och datakommunikationstjänster för roamingkunder, däribland sms och mms, inbegripet i de yttersta randområden som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De nationella tillsynsmyndigheterna ska också vara uppmärksamma på det särskilda fallet med oavsiktlig roaming i gränsregioner i angränsande medlemsstater och bevaka huruvida trafikstyrningsteknik används till nackdel för kunderna.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka och samla information om oavsiktlig roaming och vidta lämpliga åtgärder.

4.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att kräva att företag som omfattas av skyldigheter enligt denna förordning lämnar all information som är relevant för förordningens genomförande och verkställighet. Dessa företag ska på begäran lämna denna information utan dröjsmål och inom de tidsgränser och på den detaljnivå som de nationella tillsynsmyndigheterna kräver.

▼M2

4a.  Om en nationell regleringsmyndighet betraktar informationen som konfidentiell i enlighet med unionens och nationella regler om affärshemligheter, ska kommissionen, Berec och berörda regleringsmyndigheter säkerställa att informationen behandlas konfidentiellt. Affärshemligheter ska inte hindra att den nationella regleringsmyndigheten, kommissionen, Berec och andra berörda nationella regleringsmyndigheter sinsemellan utbyter information i rätt tid för ändamål som rör översyn och övervakning av och tillsyn över tillämpningen av denna förordning.

▼B

5.  De nationella tillsynsmyndigheterna får ingripa på eget initiativ för att se till att denna förordning följs. I synnerhet ska de vid behov utnyttja sina befogenheter enligt artikel 5 i tillträdesdirektivet för att sörja för fullgott tillträde och fullgod samtrafik, i syfte att säkerställa att slutanvändarna kan nå varandra samt att det råder interoperabilitet mellan roamingtjänster, t.ex. i en situation där kunder inte kan utväxla reglerade sms-roamingmeddelanden med kunder vid ett markbundet allmänt mobilnät i en annan medlemsstat, till följd av att det saknas ett avtal som möjliggör leverans av sådana meddelanden.

6.  Om en nationell tillsynsmyndighet upptäcker att skyldigheterna enligt denna förordning åsidosätts, ska den ha befogenhet att kräva att åsidosättandet omedelbart upphör.

Artikel 17

Tvistlösning

1.  Vid tvister som rör skyldigheter enligt denna förordning mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster i en medlemsstat, ska de tvistlösningsförfaranden som fastställts i artiklarna 20 och 21 i ramdirektivet tillämpas.

▼M2

Tvister mellan värdnätsoperatörer och andra operatörer om de taxor som tillämpas på de insatser som krävs för att tillhandahålla reglerade roamingtjänster i grossistledet får hänskjutas till den behöriga nationella regleringsmyndigheten eller de behöriga nationella regleringsmyndigheterna i enlighet med artikel 20 eller 21 i ramdirektivet. I ett sådant fall får den behöriga nationella regleringsmyndigheten eller de behöriga nationella regleringsmyndigheterna konsultera Berec om vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet med ramdirektivet, särdirektiven eller denna förordning för att lösa tvisten. Om Berec har hörts ska den eller de behöriga nationella regleringsmyndigheterna avvakta Berecs utlåtande innan åtgärder för att lösa tvisten vidtas.

▼B

2.  Om en olöst tvist i en fråga, inom denna förordnings tillämpningsområde, som berör en konsument eller en slutanvändare, ska medlemsstaterna se till att de förfaranden för lösning av tvister utanför domstol som fastställs i artikel 34 i direktivet om samhällsomfattande tjänster kan användas.

Artikel 18

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av denna förordning och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 30 juni 2013, och ska utan dröjsmål meddela den eventuella senare ändringar som påverkar bestämmelserna.

▼M1

Artikel 19

Översyn

1.  Senast den 29 november 2015 ska kommissionen inleda en översyn av grossistledet på roamingmarknaden i syfte att bedöma vilka åtgärder som krävs för att roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet ska kunna avskaffas senast den 15 juni 2017. Kommissionen ska bland annat se över graden av konkurrens på de nationella grossistmarknaderna, och ska i synnerhet bedöma nivån på de grossistkostnader som uppkommer och de grossistavgifter som tillämpas, samt konkurrenssituationen för operatörer med begränsad geografisk räckvidd, inklusive effekterna av affärsavtal på konkurrensen samt operatörers förmåga att dra fördel av stordriftsfördelar. Kommissionen ska också bedöma konkurrensutvecklingen i slutkundsledet på roamingmarknaderna och eventuella märkbara risker för snedvridning av konkurrensen och investeringsincitament på nationella och besökta marknader. I sin bedömning av vilka åtgärder som krävs för att roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet ska kunna avskaffas ska kommissionen ta hänsyn till behovet av att säkerställa att värdnätsoperatören kan täcka alla kostnader för att tillhandahålla reglerade roamingtjänster i grossistledet, inbegripet samkostnader och gemensamma kostnader. Kommissionen ska också ta hänsyn till behovet av att förhindra permanent roaming eller onormal användning eller missbruk av grossistroamingtillträde för andra ändamål än att tillhandahålla reglerade roamingtjänster åt roamingleverantörernas kunder då de sistnämnda företar periodiska resor inom unionen.

2.  Senast den 15 juni 2016 ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultatet av den översyn som avses i punkt 1.

Rapporten ska åtföljas av ett lämpligt lagstiftningsförslag – föregått av ett offentligt samråd – om ändring av grossistavgifterna för reglerade roamingtjänster i denna förordning eller med en annan lösning på de problem som identifierats på grossistnivå i syfte att avskaffa roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet senast den 15 juni 2017.

▼M2

3.  Kommissionen ska dessutom senast den 15 december 2018 överlämna en interimsrapport till Europaparlamentet och rådet, med en sammanfattning av effekterna av avskaffandet av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet, och där ta hänsyn till relevanta rapporter från Berec. Kommissionen ska därefter, efter samråd med Berec, vartannat år överlämna rapporter till Europaparlamentet och rådet, om så är lämpligt, tillsammans med ett lagstiftningsförslag om ändring av grossistavgifterna för reglerade roamingtjänster enligt denna förordning. Den första rapporten ska överlämnas senast den 15 december 2019.

Dessa vartannat år utkommande rapporter ska bland annat innehålla en bedömning av

a) tillgången till och kvaliteten på tjänster, inbegripet sådana som utgör ett alternativ till reglerade samtals-, sms- och dataroamingtjänster i slutkundsledet, särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,

b) graden av konkurrens i såväl slutkunds- som grossistledet på roamingmarknaden, särskilt små, oberoende eller nystartade operatörers och virtuella mobiloperatörers konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals inverkan på konkurrensen samt graden av samtrafik mellan operatörer,

c) i vilken utsträckning genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4, och i synnerhet, på grundval av den information som tillhandahållits av de nationella regleringsmyndigheterna, genomförandet av förfarandet med förhandsgodkännande enligt artikel 3.6, har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för reglerade roamingtjänster,

d) utvecklingen av de avgiftsplaner som finns att tillgå,

e) förändringar i datakonsumtionsmönstren, såväl när det gäller inhemska tjänster som roamingtjänster,

f) möjligheterna för hemmaoperatörer att behålla sina inhemska avgiftsmodeller, och i vilken utsträckning exceptionella tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet har godkänts i enlighet med artikel 6c,

g) huruvida värdnätsoperatörer kan täcka de faktiska kostnaderna för tillhandahållandet av reglerade roamingtjänster i grossistledet,

h) effekterna av operatörernas tillämpning av policyn för skälig användning i enlighet med artikel 6d, inklusive identifiering av eventuell inkonsekvens i tillämpningen och genomförandet av policyn.

4.  För att kunna bedöma konkurrensutvecklingen på de unionsomfattande roamingmarknaderna ska Berec regelbundet samla in uppgifter från de nationella regleringsmyndigheterna om utvecklingen avseende slutkunds- och grossistavgifter för reglerade samtals-, sms- och dataroamingtjänster, även grossistavgifter som tillämpas för balanserad respektive obalanserad roamingtrafik. De ska också samla in uppgifter om de avtal om roaming i grossistledet som inte omfattas av de högsta roamingavgifter i grossistledet som fastställs i artiklarna 7, 9 och 12 och om tillämpningen av avtalsenliga åtgärder i grossistledet som syftar till att hindra permanent roaming, onormal användning eller missbruk av roamingtjänsttillträde i grossistledet för andra ändamål än att tillhandahålla reglerade roamingtjänster till roamingleverantörers kunder när de periodiskt reser inom unionen.

Dessa uppgifter ska anmälas till kommissionen minst två gånger om året. Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna.

På basis av insamlade uppgifter ska Berec regelbundet rapportera om utvecklingen av prissättnings- och konsumtionsmönster i medlemsstaterna för såväl inhemska tjänster som roamingtjänster samt utvecklingen av faktiska roamingavgifter i grossistledet för obalanserad trafik mellan leverantörer av roamingtjänster, samt om förhållandet mellan slutkundspriser, grossistavgifter och grossistkostnader för roamingtjänster. Berec ska bedöma hur nära anknutna de ovannämnda inslagen är till varandra.

Berec ska också årligen samla in uppgifter från de nationella tillsynsmyndigheterna om transparens och jämförbarhet beträffande de olika taxor som operatörerna erbjuder sina kunder. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter och resultat.

▼B

Artikel 20

Krav om underrättelse

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för att fullgöra uppgifter enligt denna förordning.

Artikel 21

Upphävande

Förordning (EG) nr 717/2007 ska upphöra att gälla i enlighet med bilaga I med verkan från den 1 juli 2012.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 22

Ikraftträdande och upphörande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och dess bestämmelser ska tillämpas från och med den dagen, om inget annat föreskrivs i specifika artiklar.

Den ska upphöra att gälla den 30 juni 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IUpphävd förordning och dess ändringsförordning

(enligt artikel 21)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 (EUT L 171, 29.6.2007, s. 32)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 544/2009 (EUT L 167, 29.6.2009, s. 12)

Endast artikel 1
BILAGA IIJämförelsetabell

Förordning (EG) nr 717/2007

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.4 första stycket första meningen

Artikel 1.5

Artikel 1.4 första stycket andra meningen

Artikel 1.6 första stycket

Artikel 1.7 första stycket

Artikel 1.4 andra stycket första meningen

Artikel 1.6 andra stycket, första meningen

Artikel 1.7 andra stycket, första meningen

Artikel 1.4 andra stycket andra meningen

Artikel 1.6 andra stycket, andra och tredje meningen

Artikel 1.7 andra stycket, andra och tredje meningen

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2 inledande orden

Artikel 2.2 inledande orden

Artikel 2.2 a

Artikel 2.2 i

Artikel 2.2 b

Artikel 2.2 a

Artikel 2.2 b

Artikel 2.2 c

Artikel 2.2 c

Artikel 2.2 d

Artikel 2.2 g

Artikel 2.2 e

Artikel 2.2 d

Artikel 2.2 f

Artikel 2.2 f

Artikel 2.2 g

Artikel 2.2 e

Artikel 2.2 h

Artikel 2.2 i

Artikel 2.2 j

Artikel 2.2 j

Artikel 2.2 k

Artikel 2.2 h

Artikel 2.2 l

Artikel 2.2 k

Artikel 2.2 m

Artikel 2.2 n

Artikel 2.2 o

Artikel 2.2 p

Artikel 2.2 q

Artiklarna 3, 4, 5 och 6

Artikel 3.1

Artikel 7.1

Artikel 3.2

Artikel 7.2

Artikel 3.3 första stycket

Artikel 3.3 andra stycket

Artikel 7.3

Artikel 4.1

Artikel 8.1

Artikel 4.2

Artikel 8.2

Artikel 4.3 första stycket

Artikel 4.3 andra stycket

Artikel 8.3

Artikel 4.3 tredje stycket

Artikel 8.4

Artikel 4.4

Artikel 8.5

Artikel 4a

Artikel 9

Artikel 4b

Artikel 10

Artikel 4b.7

Artikel 4c

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 6.1 första till femte stycket

Artikel 14.1 första till femte stycket

Artikel 14.1 sjätte stycket

Artikel 6.2

Artikel 14.2

Artikel 6.3 första och andra styckena

Artikel 14.3 första och andra styckena

Artikel 14.3 tredje stycket

Artikel 14.4

Artikel 6a

Artikel 15

Artikel 15.4

Artikel 15.5

Artikel 15.6

Artikel 6a.4

Artikel 7

Artikel 16

Artikel 16.3 andra stycket

Artikel 8

Artikel 17

Artikel 9

Artikel 18

Artikel 10

Artikel 11.1 inledande orden

Artikel 19.1 inledande orden

Artikel 19.1 leden a och b

Artikel 11.1 första stycket första till fjärde strecksatsen

Artikel 19.1 första stycket leden c–f

Artikel 19.1 leden g och h

Artikel 11.1 andra stycket

Artikel 19.2

Artikel 11.2

Artikel 19.3

Artikel 19.4

Artikel 12

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 13

Artikel 22

Top