EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0531-20170615

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (преработен текст) (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/531/2017-06-15

02012R0531 — BG — 15.06.2017 — 003.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 531/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юни 2012 година

относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 172, 30.6.2012 г., стp. 10)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година

  L 310

1

26.11.2015

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/920 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2017 година

  L 147

1

9.6.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 531/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юни 2012 година

относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

1.  С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че при пътуване в рамките на Съюза ползвателите на обществени мобилни съобщителни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги в Съюза в сравнение с конкурентните национални цени, когато осъществяват или приемат повиквания, когато изпращат и получават SMS съобщения и когато използват съобщителни услуги за пренос на данни с пакетна комутация, като по този начин се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар и същевременно се постига висока степен на защита на потребителите, насърчават се конкуренцията и прозрачността на пазара и се предоставят както стимули за иновации, така и възможности за избор на потребителите.

В него се установяват правила, позволяващи продажбата на регулирани роуминг услуги отделно от националните мобилни съобщителни услуги, и се определят условията за достъп на едро до обществени мобилни съобщителни мрежи с цел предоставяне на регулирани роуминг услуги. В него също така се установяват преходни правила за цените, които доставчиците на роуминг могат да начисляват за предоставянето на регулирани роуминг услуги за гласови повиквания и за SMS съобщения, които се генерират и терминират в рамките на Съюза, и за съобщителни услуги за пренос на данни с пакетна комутация от роуминг клиентите при роуминг в мобилна съобщителна мрежа в рамките на Съюза. Той се прилага както за цените на едро, начислявани от мрежовите оператори, така и за цените на дребно, начислявани от доставчиците на роуминг.

2.  Отделната продажба на регулирани роуминг услуги от националните мобилни съобщителни услуги е необходима междинна стъпка за увеличаване на конкуренцията, за да се намалят тарифите за роуминг за клиенти, за да се постигне вътрешен пазар за мобилни съобщителни услуги, и като краен резултат, за да няма разлика между национални тарифи и тарифи за роуминг.

3.  В настоящия регламент се установяват и правила за увеличаване на прозрачността на цените и за подобряване на предоставянето на информация за цените на ползвателите на роуминг услугите.

4.  Настоящият регламент представлява специална мярка по смисъла на член 1, параграф 5 от Рамковата директива.

5.  Максималните цени, установени в настоящия регламент, са посочени в евро.

6.  Когато максималните цени по членове 7, 9, и 12 са изразени в парични единици, различни от еврото, първоначалните граници съгласно тези членове се определят в тези парични единици чрез прилагане на референтните обменни курсове, публикувани на 1 май 2012 г. от Европейската централна банка в Официален вестник на Европейския съюз.

За целите на последващите граници, предвидени в член 7, параграф 2, член 9, параграф 1 и член 12, параграф 1, преразгледаните стойности се определят чрез прилагане на референтните обменни курсове, както са публикувани на 1 май през съответната календарна година. За максималните цени по член 7, параграф 2, член 9, параграф 1 и член 12, параграф 1, границите, изразени в парични единици, различни от еврото, се преразглеждат ежегодно след 2015 г. Преразглежданите ежегодно граници, изразени в тези парични единици, се прилагат от 1 юли, като се използват референтните обменни курсове, публикувани на 1 май на същата година.

7.  Когато максималните цени по членове 8, 10 и 13 са изразени в парични единици, различни от еврото, първоначалните граници съгласно тези членове се определят в тези парични единици чрез прилагане на усреднените референтни обменни курсове, публикувани на 1 март, 1 април и 1 май 2012 г. от Европейската централна банка в Официален вестник на Европейския съюз.

За целите на последващите граници, предвидени в член 8, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 13, параграф 2, преразгледаните стойности се определят чрез прилагане на усреднените референтни обменни курсове, както са публикувани на 1 март, 1 април и 1 май през съответната календарна година. За максималните цени по член 8, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 13, параграф 2, границите, изразени в парични единици, различни от еврото, се преразглеждат ежегодно след 2015 г. Ежегодно преразгледаните граници в тези парични единици се прилагат от 1 юли, като се използват усреднените референтни обменни курсове, публикувани на 1 март, 1 април и 1 май от същата година.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 2 от Директивата за достъп, член 2 от Рамковата директива и член 2 от Директивата за универсалната услуга.

2.  В допълнение към определенията по параграф 1 се прилагат следните определения:

а) „доставчик на роуминг“ означава предприятие, което предоставя регулирани роуминг услуги на дребно на роуминг клиент;

б) „местен доставчик“ означава предприятие, което предоставя на роуминг клиент национални мобилни съобщителни услуги;

в) „алтернативен доставчик на роуминг“ означава доставчик на роуминг, различен от местния доставчик;

г) „местна мрежа“ означава обществена съобщителна мрежа, която се намира в държава-членка и се използва от доставчика на роуминг за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно на роуминг клиент;

д) „посетена мрежа“ означава наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, намираща се в държава-членка, различна от тази, в която се намира местният доставчик на роуминг клиента, и позволяваща на роуминг клиент да осъществява или приема повиквания, да изпраща или получава SMS съобщения или да използва услуги за пренос на данни с пакетна комутация съгласно договорености с оператора на местната мрежа;

е) „роуминг в рамките на Съюза“ означава използването на мобилно устройство от роуминг клиент за осъществяване или приемане на вътрешни за Съюза повиквания, за изпращане или за получаване на вътрешни за Съюза SMS съобщения или за използване на съобщения за пренос на данни с пакетна комутация, по време на пребиваването на този клиент в държава-членка, различна от тази, в която се намира мрежата на местния доставчик, посредством договорености между оператора на местната мрежа и оператора на посетената мрежа;

ж) „роуминг клиент“ означава клиент на доставчик на роуминг, който предоставя регулирани роуминг услуги посредством наземна обществена мобилна съобщителна мрежа, разположена в Съюза, чийто договор или договореност с този доставчик на роуминг позволява роуминг в рамките на Съюза;

з) „регулирано роуминг повикване“ означава мобилно гласово телефонно повикване, осъществено от роуминг клиент, което е генерирано в посетена мрежа и е терминирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Съюза, или е прието от роуминг клиент, като е генерирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Съюза и е терминирано в посетена мрежа;

▼M1 —————

▼B

й) „SMS съобщение“ означава кратко текстово съобщение (Short Message Service), което се състои основно от буквени и/или цифрови знаци и което може да бъде изпращано между мобилни и/или стационарни номера, предоставени в съответствие с националните номерационни планове;

к) „регулирано SMS съобщение при роуминг“ означава SMS съобщение, изпратено от роуминг клиент, което е генерирано в посетена мрежа и е терминирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Съюза или е получено от роуминг клиент, като е генерирано в обществена съобщителна мрежа в рамките на Съюза и е терминирано в посетена мрежа;

▼M1 —————

▼B

м) „регулирана услуга за роуминг на данни“ означава роуминг услуга, която позволява използването на съобщения за пренос на данни с пакетна комутация от роуминг клиент чрез неговото мобилно устройство, когато е свързано с посетена мрежа. Регулираната услуга за роуминг на данни не включва преноса или получаването на регулирани повиквания или SMS съобщения при роуминг, но включва преноса и получаването на ММS съобщения;

▼M1 —————

▼B

о) „роуминг достъп на едро“ означава пряк роуминг достъп на едро или достъп до препродажбата на роуминг на едро;

п) „пряк роуминг достъп на едро“ означава предоставянето на съоръжения и/или услуги от оператор на мобилна мрежа на друго предприятие при определени условия с цел това друго предприятие да предоставя регулирани роуминг услуги на роуминг клиенти;

р) „достъп до препродажба на роуминг на едро“ означава предоставянето на роуминг услуги на едро от оператор на мобилна мрежа, различен от оператора на посетената мрежа, на друго предприятие с цел това друго предприятие да предоставя регулирани роуминг услуги на роуминг клиенти;

▼M1

с) „национална цена на дребно“ означава единична национална цена на дребно на доставчик на роуминг услуги, приложима за изходящи повиквания и изпратени SMS съобщения (и в двата случая генерирани и терминирани в различни обществени съобщителни мрежи в рамките на същата държава-членка), както и за данни, потребени от даден клиент. В случай че няма определена единична национална цена на дребно, тогава се приема, че националната цена на дребно се равнява на същия механизъм за таксуване като този, който се прилага за клиента за изходящи повиквания и изпратени SMS съобщения (и в двата случая генерирани и терминирани в различни обществени съобщителни мрежи в рамките на същата държава-членка), както и за данни, потребени в държавата-членка на този клиент;

т) „отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни“ означава предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни, предоставяни пряко на роуминг клиентите в посетена мрежа от алтернативен доставчик на роуминг.

▼B

Член 3

Роуминг достъп на едро

1.  Операторите на мобилни мрежи изпълняват всички разумни искания за роуминг достъп на едро.

2.  Операторите на мобилни мрежи могат да отхвърлят искания за роуминг достъп на едро само въз основа на обективни критерии.

3.  Роуминг достъпът на едро обхваща достъпа до всички мрежови елементи и свързани с тях съоръжения, съответните услуги, софтуер и информационни системи, необходими за предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите.

▼M2

4.  Правилата за регулираните цени за роуминг на едро, предвидени в членове 7, 9 и 12, се прилагат за предоставянето на достъп до всички съставни елементи на достъпа до роуминг на едро, посочени в параграф 3, освен ако двете страни по договора за роуминг на едро изрично се споразумеят, че средната цена за роуминг на едро, която произтича от прилагането на договора, не зависи от максималната регулирана цена за роуминг на едро за срока на действие на договора.

▼B

Без да се засягат разпоредбите на първа алинея, в случай на достъп до препродажба на роуминг на едро операторите на мобилни мрежи могат да прилагат справедливи и разумни цени за съставните елементи извън приложното поле на параграф 3.

5.  Операторите на мобилни мрежи публикуват примерна оферта, съобразена с насоките на ОЕРЕС, посочени в параграф 8, и я предоставят на разположение на предприятието, което иска роуминг достъп на едро. Операторите на мобилни мрежи предоставят на предприятието, което иска достъп, съобразен с настоящия член проект за договор за такъв достъп най-късно един месец след първоначалното получаване на искането от оператора на мобилна мрежа. Роуминг достъпът на едро се предоставя в разумен срок, който не надвишава три месеца след сключването на договора. Операторите на мобилни мрежи, които получат искане за роуминг достъп на едро, и предприятията, които искат достъп, се договарят добросъвестно.

▼M2

6.  Примерната оферта, посочена в параграф 5, е достатъчно подробна и съдържа всички съставни елементи, необходими за достъп до роуминг на едро, както е посочено в параграф 3, като включва и описание на предложенията, свързани с прекия достъп до роуминг на едро и с достъпа до препродажба на роуминг на едро, както и на свързаните с тях условия.

Посочената примерна оферта може да включва условия за предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с достъп до роуминг на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодичното им пътуване в рамките на Съюза. Когато са посочени в дадена примерна оферта, тези условия включват конкретни мерки, които операторът на посетената мрежа може да предприеме за предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с достъпа до роуминг на едро, както и обективните критерии, въз основа на които може да се предприемат такива мерки. Тези критерии могат да се отнасят до информацията за съвкупния роуминг трафик. Те не се отнасят до конкретна информация, свързана с индивидуалния трафик на клиентите на доставчика на роуминг.

Примерната оферта може, inter alia, да предвижда, че когато операторът на посетената мрежа има разумни основания да счита, че е налице ползване на постоянен роуминг от значителна част от клиентите на доставчика на роуминг или неправилно използване или злоупотреба с достъпа до роуминг на едро, операторът на посетена мрежа може да изиска от доставчика на роуминг да предостави, без да се засяга изискванията на Съюза и националните изисквания за защита на данните, информация, позволяваща да се определи дали значителна част от клиентите на доставчика на роуминг са в положение на постоянен роуминг, или дали е налице неправилно използване или злоупотреба с достъпа до роуминг на едро в мрежата на посетения оператор, като например информация относно дела на клиенти, при които е установено, че съществува риск от неправилно използване или злоупотреба с регулирани роуминг услуги на дребно, въз основа на обективни показатели в съответствие с подробните правила относно прилагането на „политиката за справедливо ползване“, приета съгласно член 6г.

Примерната оферта може, като последна мярка, когато по-малко строгите мерки не са довели до справяне със ситуацията, да предвижда възможността за прекратяване на договора за роуминг на едро, когато операторът на посетената мрежа е установил, че, въз основа на обективни критерии, е налице постоянен роуминг, извършван от значителна част от клиентите на доставчика на роуминг, или неправилно използване или злоупотреба с достъпа до роуминг на едро и е уведомил за това оператора на местната мрежа.

Операторът на посетената мрежа може едностранно да прекрати договора за роуминг услуги на едро по съображения за наличие на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с достъпа до роуминг на едро, само след предварително разрешение от националния регулаторен орган на оператора на посетената мрежа.

В рамките на три месеца от получаване на искането от оператора на посетената мрежа за разрешение за прекратяване на договора за роуминг услуги на едро националният регулаторен орган на оператора на местната мрежа решава дали да удовлетвори или да отхвърли разрешението и уведомява Комисията за това.

Националните регулаторни органи на оператора на посетената мрежа и на оператора на местната мрежа могат да изискат от ОЕРЕС да приеме становище относно действието, което ще бъде предприето, в съответствие с настоящия регламент. ОЕРЕС приема становището си в срок от един месец от получаването на искането.

Когато е било поискано становище на ОЕРЕС, националният регулаторен орган на оператора на посетената мрежа изчаква и отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС, преди да реши, в рамките на тримесечния срок, посочен в шеста алинея, дали да удовлетвори или да отхвърли прекратяването на договора за роуминг на едро.

Националният регулаторен орган на оператора на посетената мрежа оповестява публично информацията относно разрешенията за прекратяване на договори за роуминг на едро, при надлежно спазване на търговската тайна.

Алинеи от пета до девета от настоящия параграф не засягат правомощието на даден национален регулаторен орган да изисква незабавното преустановяване на нарушения на задълженията, установени в настоящия регламент, в съответствие с член 16, параграф 6, както и правото на оператора на посетената мрежа да прилага подходящи мерки за борба с измамите.

При необходимост националните регулаторни органи налагат промени в примерните оферти, включително по отношение на конкретните мерки, които може да предприеме операторът на посетената мрежа за предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с достъпа до роуминг на едро, както и обективните критерии, въз основа на които операторът на посетена мрежа може да предприеме такива мерки, с цел осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия член.

▼B

7.  Когато предприятието, което иска достъп, желае да започне търговски преговори за добавяне на съставни елементи, които не са включени в примерната оферта, операторите на мобилни мрежи отговарят на такова искане в разумен срок, който не надвишава два месеца от първоначалното му получаване. За целите на настоящия параграф параграфи 2 и 5 не се прилагат.

8.  В срок до 30 септември 2012 г. и с цел да допринесе за последователното прилагане на настоящия член, ОЕРЕС установява насоки за роуминг достъпа на едро, след като се консултира със заинтересованите страни и в тясно сътрудничество с Комисията.

9.  Параграфи 5—7 се прилагат от 1 януари 2013 г.

Член 4

▼M1

Отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни

▼B

1.   ►M1  ————— ◄

Нито местните доставчици, нито доставчиците на роуминг не възпрепятстват клиентите да ползват регулирани роуминг услуги за данни, предоставяни пряко в посетена мрежа от алтернативен доставчик на роуминг.

2.  Роуминг клиентите имат право във всеки един момент да преминат към друг доставчик на роуминг. Когато роуминг клиент избере да премине към друг доставчик на роуминг, преминаването се извършва без необосновано забавяне и, при всички случаи, в най-кратък възможен срок предвид избраното техническо решение за прилагането на отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно, но при никакви обстоятелства не по-късно от три работни дни след сключването на споразумението с новия доставчик на роуминг.

3.  Преминаването към алтернативен доставчик на роуминг или между два доставчика на роуминг е безплатно за клиентите и е възможно при всички тарифни планове. То не е свързано с абонамент или допълнителни фиксирани или периодични такси, отнасящи се до различни от роуминга елементи на абонамента, в сравнение с условията, преобладаващи преди преминаването.

▼M1 —————

▼B

6.  Настоящият член се прилага от 1 юли 2014 г.

Член 5

▼M1

Въвеждане на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни

1.  Местните доставчици въвеждат задължението за отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни съгласно член 4, така че роуминг клиентите да използват отделни регулирани услуги за роуминг на данни. Местните доставчици изпълняват всички разумни искания за достъп до механизмите и съответните услуги по поддръжка, свързани с отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни. Достъпът до тези механизми и услуги по поддръжка, които са необходими за отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни, включително услугите за идентификация на потребителя, е безплатен и не води до пряко таксуване на роуминг клиентите.

2.  За да се гарантира съгласувано и едновременно въвеждане в целия Съюз на отделната продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни, посредством актове за изпълнение и след като се консултира с ОЕРЕС Комисията, приема подробни правила за техническо решение за въвеждането на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

3.  Техническото решение за въвеждане на отделна продажба на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни отговаря на следните критерии:

▼B

а) съобразеност с потребителите, и по-специално позволява на потребителите лесно и бързо да преминат към алтернативен доставчик на роуминг, като същевременно запазят своя мобилен телефонен номер и използват същото мобилно устройство;

б) способност да се обслужват всички категории потребителско търсене при конкурентни условия, включително интензивно ползване на услуги за пренос на данни;

в) способност за ефективно насърчаване на конкуренцията, като също така е съобразено с възможностите операторите да използват своите инфраструктурни активи или търговски договорености;

г) ефективност на разходите, като се взема предвид разпределянето на разходите между местни доставчици и алтернативни доставчици на роуминг;

д) способност за привеждане в действие на задълженията по член 4, параграф 1 по ефикасен начин;

е) допускане на максимална степен на оперативна съвместимост;

ж) съобразеност с ползвателите, по-специално по отношение на техническата работа с крайното мобилно устройство при смяна на мрежите;

з) гарантиране, че не се затруднява роумингът на клиенти от Съюза в трети държави, нито на клиенти от трети държави в Съюза;

и) гарантиране, че се спазват правилата за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, за сигурност и цялост на мрежите и за прозрачност съгласно Рамковата директива и специалните директиви;

й) съобразяване със стремежа на националните регулаторни органи да насърчават възможността крайните ползватели да имат достъп до информация и да разпространяват такава, както и да ползват приложения и услуги по свой избор, в съответствие с член 8, параграф 4, буква ж) от Рамковата директива;

к) гарантиране, че доставчиците прилагат еднакви условия при еднакви обстоятелства;

4.  Техническото решение може да съчетава една или няколко технически възможности, така че да бъдат изпълнени предвидените в параграф 3 критерии.

5.  При необходимост Комисията възлага на Европейския орган по стандартизация задача по адаптирането на съответните стандарти, които са нужни за хармонизираното въвеждане на отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно.

6.  Параграфи 1, 3, 4 и 5 от настоящия член се прилагат от 1 юли 2014 г.

Член 6

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по съобщенията, създаден съгласно член 22 от Рамковата директива. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼M1

Член 6а

Премахване на надценките на дребно за роуминг

Считано от 15 юни 2017 г., при условие че законодателният акт, приет в резултат на предложението, посочено в член 19, параграф 2, е приложим на тази дата, доставчиците на роуминг не налагат никаква надценка в допълнение на националната цена на дребно на роуминг клиенти в която и да е държава-членка за изходящо или входящо регулирано роуминг повикване, за изпратено регулирано SMS съобщение при роуминг и за използвани регулирани услуги за роуминг на данни, включително MMS съобщения, нито каквато и да е обща такса за активиране на крайно устройство или услуга за използване в чужбина, като се спазват условията на членове 6б и 6в.

Член 6б

Справедливо ползване

1.  Доставчиците на роуминг могат да прилагат в съответствие с настоящия член и с актовете за изпълнение, посочени в член 6г, „политика за справедливо ползване“ спрямо потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на равнището на приложимите национални цени на дребно, за да се избегне злоупотреба или неправилно използване на регулирани роуминг услуги на дребно от страна на роуминг клиенти, като например използването на такива услуги от роуминг клиенти в държава-членка, различна от тази на техния местен доставчик, за цели, различни от периодично пътуване.

Политиката за справедливо ползване позволява на клиентите на доставчик на роуминг да потребяват обеми от регулирани роуминг услуги на дребно на приложимите национални цени на дребно, които са в съответствие с техните тарифни планове.

2.  Член 6д се прилага по отношение на регулираните роуминг услуги на дребно, които надхвърлят установеното в политиката за справедливо ползване.

Член 6в

Устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг

1.  При определени и извънредни обстоятелства, с оглед да се осигури устойчивостта на модела на национално таксуване, когато роуминг доставчикът не може да възстанови своите общи действителни и прогнозни разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги съгласно член 6а и член 6б от своите общи действителни и прогнозни приходи от предоставянето на такива услуги, този роуминг доставчик може да поиска разрешение за прилагане на надценка. Тази надценка се прилага само доколкото е необходимо за възстановяване на разходите от предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно, като се вземат предвид приложимите максимални цени на едро.

2.  Когато доставчик на роуминг реши да се възползва от параграф 1 от настоящия член, той незабавно изпраща искане до националния регулаторен орган и му предоставя цялата необходима информация в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 6г. На всеки 12 месеца след това доставчикът на роуминг актуализира тази информация и я предоставя на националния регулаторен орган.

3.  При получаване на искане съгласно параграф 2 националният регулаторен орган преценява дали доставчикът на роуминг е установил, че не е в състояние да възстанови разходите си в съответствие с параграф 1, при което устойчивостта на неговия модел на национално таксуване би била накърнена. Оценката на устойчивостта на модела на национално таксуване се основава на съответни обективни фактори, специфични за доставчика на роуминг, включително обективни различия между доставчиците на роуминг в съответната държава-членка и равнището на националните цени и приходи. Националният регулаторен орган разрешава надценката, когато са изпълнени условията по параграф 1 и настоящия параграф.

4.  Освен в случаите, когато искането е явно неоснователно или предоставя недостатъчна информация, националният регулаторен орган разрешава прилагането на надценка в срок от един месец от получаването на искането съгласно параграф 2. Когато националният регулаторен орган счита, че искането е явно неоснователно, или счита, че предоставената информация е била недостатъчна, след предоставяне на доставчика на роуминг възможност да бъде изслушан, той взема окончателно решение в допълнителен срок от два месеца за разрешаване, изменение или отхвърляне на надценката.

Член 6г

Прилагане на политика за справедливо ползване и за устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг

1.  За да се осигури последователност при прилагането на членове 6б и 6в, след като се консултира с ОЕРЕС, до 15 декември 2016 г. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за прилагане на политиката за справедливо ползване и за методология за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг и искането, което трябва да се представи от доставчика на роуминг услуги за целите на това оценяване. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

2.  По отношение на член 6б, при приемането на актове за изпълнение за определяне на подробни правила за прилагане на политиката за справедливо ползване, Комисията взема предвид следното:

а) развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите-членки;

б) степента на сближаване на нивата на националните цени в рамките на Съюза;

в) моделите на пътуване в Съюза;

г) всички наблюдаеми рискове от нарушаване на конкуренцията и инвестиционните стимули на националните и посетените пазари.

3.  По отношение на член 6в, при приемането на актове за изпълнение за определяне на подробните правила за методологията за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг на доставчика на роуминг, Комисията ги основава на следното:

а) определянето на общите действителни и прогнозни разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно отчитане на действащите цени на едро за роуминг за небалансиран трафик и разумен дял на съвместните и общите разходи, необходими за предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно;

б) определянето на общи действителни и прогнозни приходи от предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно;

в) потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно и националното потребление от клиентите на доставчика на роуминг;

г) нивото на конкуренцията, цените и приходите на националния пазар и всеки наблюдаем риск, че роумингът на национални цени на дребно би оказал съществено въздействие върху развитието на тези цени.

4.  Комисиятаправи периодичен преглед на актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 1, с оглед на пазарните промени.

5.  Националният регулаторен орган осъществява стриктно наблюдение и надзор върху прилагането на политиката за справедливо използване и мерките във връзка с устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, като отчита в максимална степен съответните обективни фактори, специфични за съответната държава-членка и съответните обективни различия между доставчиците на роуминг. Без да се засяга процедурата, предвидена в член 6в, параграф 3, националният регулаторен орган своевременно осигурява прилагането на изискванията по член 6б и член 6в и на актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 1 от настоящия член. Националният регулаторен орган може по всяко време да поиска от доставчика на роуминг да измени или преустанови прилагането на надценката, ако тя не е съобразена с член 6б или член 6в. Националният регулаторен орган ежегодно информира Комисията за прилагането на членове 6б и 6в от настоящия член.

Член 6д

Предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно

1.  Без да се засягат разпоредбите на втора алинея, когато доставчикът на роуминг прилага надценка за потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, които превишават определените лимити по политиката за справедливо ползване, той спазва следните изисквания (без ДДС):

а) всяка надценка, прилагана за изходящи регулирани роуминг повиквания, изпратени регулирани SMS съобщения при роуминг и регулирани услуги за роуминг на данни, не надвишава максималните цени на едро, предвидени съответно в член 7, параграф 2, член 9, параграф 1 и член 12, параграф 1;

б) сборът от националната цена на дребно и всяка надценка, прилагана за изходящи регулирани роуминг повиквания, изпратени регулирани SMS съобщения при роуминг или регулирани услуги за роуминг на данни не надвишава съответно 0,19 EUR на минута, 0,06 EUR на SMS и 0,20 EUR за потребен мегабайт;

в) надценката, прилагана за входящи регулирани роуминг повиквания, не надвишава средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа в Съюза, определени в съответствие с параграф 2.

Доставчиците на роуминг не прилагат надценки за получени регулирани SMS съобщения при роуминг или получени съобщения по гласовата поща при роуминг. Това не засяга другите приложими такси, например таксите за прослушване на такива съобщения.

Доставчиците на роуминг таксуват изходящите и входящите роуминг повиквания на секунда. Доставчиците на роуминг могат да прилагат първоначален минимален период на таксуване към изходящите повиквания, който не надвишава 30 секунди. Доставчиците на роуминг таксуват клиентите си за предоставяне на регулирани услуги за роуминг на данни на база килобайт пренесени данни, освен за ММS съобщения, които може да се таксуват на бройка. В този случай цената на дребно, която доставчик на роуминг може да начисли на свой роуминг клиент за изпращане или получаване на MMS съобщение при роуминг, не надвишава максималната цена на дребно за регулирани услуги за роуминг на данни, установена в първата алинея.

През периода, посочен в член 6е, параграф 1, настоящият параграф не засяга предложения за предоставяне на роуминг клиенти на определен обем на потребление на регулирани услуги за роуминг на ден или друга фиксирана периодична цена, при условие че потреблението на пълния размер на посочения обем води до единична цена за изходящи и входящи регулирани роуминг повиквания, изпратени SMS съобщения и услуги за роуминг на данни, която не превишава съответната национална цена на дребно и максималната надценка, установена в първата алинея от настоящия параграф.

2.  До 31 декември 2015 г. Комисията, след като се консултира с ОЕРЕС и при спазване на втора алинея от настоящия параграф, приема актове за изпълнение за определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа, посочена в параграф 1, първа алинея, буква в). Комисията преразглежда ежегодно посочените актове за изпълнение. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

Средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилна мрежа се определя съгласно следните критерии:

а) максималното ниво на цените за терминиране в мобилна мрежа, наложени на пазара на едро за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи от националните регулаторни органи в съответствие с член 7 и член 16 от Рамковата директива, както и член 13 от Директивата за достъпа, и

б) общия брой на абонатите в държавите-членки.

3.  Доставчиците на роуминг могат да предлагат, а роуминг клиентите могат да избират изрично роуминг тарифа, която е различна от определената в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и параграф 1 от настоящия член, при което роуминг клиентите се възползват от тарифа за регулирани роуминг услуги, различна от тази, която биха получили при липса на такъв избор. Доставчикът на роуминг напомня на тези роуминг клиенти какви предимства при роуминг биха загубили в такъв случай.

Без да се засягат разпоредбите на първа алинея, доставчиците на роуминг прилагат тарифа, определена в съответствие с член 6а и член 6б, и параграф 1 от настоящия член, за всички съществуващи и нови роуминг клиенти.

Роуминг клиентите могат във всеки един момент да поискат да преминат към тарифа, определена в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и в параграф 1 от настоящия член, или да я сменят. Когато роуминг клиентите съзнателно предпочетат да сменят тарифата, определена в съответствие с член 6а, член 6б и член 6в и в параграф 1 от настоящия член, или да се върнат към нея, прехвърлянето се извършва в рамките на един работен ден след получаването на искането, то е безплатно и не е обвързано с условия или ограничения, свързани с други елементи на абонамента, различни от роуминга. Доставчиците на роуминг могат да отложат прехвърляне до изтичането на определен минимален период, не по-дълъг от два месеца, от началото на прилагане на предишната роуминг тарифа.

4.  Доставчиците на роуминг гарантират, че в договор, който включва какъвто и да е вид регулирана роуминг услуга на дребно, се посочват основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно, включително по-специално:

а) конкретния тарифен план или тарифни планове и за всеки тарифен план – видовете предлагани услуги, включително обемите на съобщителните услуги;

б) наложени ограничения върху потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, по-специално количествена информация за начина, по който се прилага политиката за справедливо ползване по отношение на основното ценообразуване, обема или други параметри на предоставяната конкретна регулирана роуминг услуга на дребно.

Доставчиците на роуминг публикуват информацията, посочена в първа алинея.

Член 6е

Преходни надценки на дребно за роуминг

1.  От 30 април 2016 г. до 14 юни 2017 г. доставчиците на роуминг могат да прилагат надценка в допълнение към националната цена на дребно за предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно.

2.  За периода, посочен в параграф 1 от настоящия член, член 6д се прилага mutatis mutandis.

▼B

Член 7

Цени на едро за осъществяване на регулирани роуминг повиквания

▼M2

1.  Считано от 15 юни 2017 г., средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да начисли на доставчика на роуминг за предоставянето на регулиран роуминг за повикване, генерирано в тази посетена мрежа, включваща, наред с другото, разходите по генериране, транзитиране и терминиране на повикването, не превишава защитната граница от 0,032 EUR на минута. Без да се засяга член 19, тази максимална цена на едро остава 0,032 EUR до 30 юни 2022 г.

2.  Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се прилага между всеки два оператора и се изчислява за период от 12 месеца или за всякакъв по-кратък период, оставащ до края на периода на прилагане на максималната средна цена на едро, посочена в параграф 1, или преди 30 юни 2022 г.

▼B

3.  Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява, като се разделят получените общи приходи от роуминг на едро на общия брой минути роуминг на едро, реално използвани от съответния оператор за предоставянето на роуминг повиквания на едро в рамките на Съюза за съответния период, изчислено на база секунда, коригирано така, че да се вземе предвид възможността за оператора на посетената мрежа да прилага първоначален минимален период на таксуване, който не надвишава 30 секунди.

▼M1 —————

▼B

Член 9

Цени на едро за регулирани SMS съобщения при роуминг

▼M2

1.  Считано от 15 юни 2017 г., средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да начисли на доставчика на роуминг за предоставянето на регулиран роуминг за SMS съобщение, генерирано в дадената посетена мрежа, не превишава защитната граница от 0,01 EUR на SMS съобщение и без да се засяга член 19, остава 0,01 EUR до 30 юни 2022 г.

▼B

2.  Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се прилага между всеки два оператора и се изчислява за период от 12 месеца или за всякакъв по-кратък период, оставащ до 30 юни 2022 г.

3.  Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява, като общите приходи по цени на едро, получени от оператора на посетената мрежа или от оператора на местна мрежа за генериране и предаване на регулирани SMS съобщения при роуминг в рамките на Съюза за съответния период, се разделят на общия брой на тези SMS съобщения, генерирани и предадени от името на съответния доставчик на роуминг или оператор на местна мрежа в рамките на същия период.

4.  Операторът на посетената мрежа не налага на доставчика на роуминг на роуминг клиент, нито на оператора на местната мрежа на такъв клиент такси, отделно от посочените в параграф 1, за терминирането на регулирано SMS съобщение при роуминг, изпратено на роуминг клиент, при роуминг в същата посетена мрежа.

▼M1 —————

▼B

Член 11

Технически характеристики на регулираните SMS съобщения при роуминг

Доставчиците на роуминг, местните доставчици, операторите на местни мрежи или операторите на посетени мрежи нямат право да променят техническите характеристики на регулираните SMS съобщения при роуминг по начин, който ще ги направи различни от техническите характеристики на SMS съобщенията, доставяни в рамките на техния местен пазар.

Член 12

Цени на едро за регулирани услуги за роуминг на данни

▼M2

1.  Считано от 15 юни 2017 г., средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да начисли на доставчика на роуминг за предоставяне на регулирани роуминг услуги за пренос на данни чрез посетената мрежа, не превишава защитната граница от 7,70 EUR за гигабайт пренесени данни. Тази максимална цена на едро се понижава на 6,00  EUR за гигабайт на 1 януари 2018 г., на4,50  EUR за гигабайт на 1 януари 2019 г., на 3,50  EUR за гигабайт на 1 януари 2020 г., на 3,00 EUR за гигабайт на 1 януари 2021 г. и на 2,50  EUR за гигабайт на 1 януари 2022 г. Без да се засяга член 19, тя остава 2,50  EUR за гигабайт пренесени данни до 30 юни 2022 г.

▼B

2.  Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се прилага между всеки два оператора и се изчислява за период от 12 месеца или за всякакъв по-кратък период, оставащ до 30 юни 2022 г.

3.  Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява, като общите приходи по цени на едро, получени от оператора на посетената мрежа или оператора на местната мрежа за предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни за съответния период, се разделят на общия обем в мегабайти на данните, реално потребени при предоставянето на тези услуги в рамките на този период, изчислени на база килобайт пренесени данни от страна на съответния доставчик на роуминг или оператор на местна мрежа в рамките на този период.

▼M1 —————

▼B

Член 14

Прозрачност на цените на дребно за повиквания и SMS съобщения при роуминг

1.  За да обърнат внимание на роуминг клиентите за това, че ще им бъде начислена цена за роуминг при осъществяване или приемане на повикване или при изпращане на SMS съобщение, всеки доставчик на роуминг, освен ако клиентът не го е уведомил, че не желае тази услуга, предоставя на клиента при влизането му в държава-членка, различна от тази на неговия местен доставчик, автоматично, без неоснователно забавяне и безплатно основна персонализирана информация за цените за роуминг (с включен ДДС), които се прилагат за осъществяването и приемането от този клиент на повиквания и за изпращането на SMS съобщения в посетената държава-членка.

▼M1

Тази основна персонализирана тарифна информация се изразява в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента и включва информация относно:

а) политиката за справедливо ползване, която се налага на роуминг клиента на територията на Съюза и надценките, които се прилагат при превишаване на политиката за справедливо ползване; и

б) надценките, които се прилагат в съответствие с член 6в.

▼B

Тази информация включва и безплатния номер, посочен в параграф 2, за получаване на по-подробна информация и информация относно възможността за достъп до службите за спешни случаи чрез безплатно набиране на европейския номер за спешни повиквания „112“.

При всяко съобщение клиентът трябва да има възможност безплатно и лесно да уведоми доставчика на роуминг, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение. Клиент, който е уведомил, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение, има право по всяко време и безплатно да поиска от доставчика на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.

Доставчиците на роуминг предоставят основната персонализирана информация за цените, посочена в първата алинея, автоматично и безплатно чрез гласово повикване на незрящи клиенти и на клиенти с частично нарушено зрение, ако те поискат това.

▼M1

Първа, втора, четвърта и пета алинея, с изключение на позоваването на политиката за справедливо ползване и надценката, прилагана в съответствие с член 6в, се прилагат и по отношение на гласовите услуги и SMS услугите при роуминг, използвани от пътуващи извън Съюза роуминг клиенти и предоставяни от доставчик на роуминг.

▼B

2.  В допълнение към параграф 1, клиентите имат правото да поискат и да получат, безплатно и независимо от местонахождението им в рамките на Съюза, по-подробна персонализирана ценова информация за цените за роуминг, които се прилагат в посетената мрежа за гласови повиквания и SMS съобщения, както и информация относно мерките за прозрачност, приложими съгласно настоящия регламент, чрез мобилно гласово повикване или чрез SMS. Това искане се отправя на безплатен номер, определен за целта от доставчика на роуминг. Задълженията, предвидени в параграф 1, не се отнасят за устройства, които не поддържат SMS функционалност.

▼M1

2а.  Доставчикът на роуминг изпраща съобщение до роуминг клиента, когато бъде изразходван приложимият обем за справедливо ползване на регулирани гласови услуги или SMS услуги при роуминг или друг праг на потребление, прилаган в съответствие с член 6в. В това съобщение се посочва надценка, която ще се прилага за допълнително потребление от роуминг клиента на регулирани гласови услуги или SMS услуги при роуминг. Всеки клиент има правото да поиска от своя доставчик на роуминг да преустанови изпращането на такива съобщения, както и правото по всяко време и безплатно да поиска от своя доставчик на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.

▼M1

3.  При сключване на абонамент доставчиците на роуминг предоставят на всички клиенти пълна информация за приложимите цени за роуминг. Освен това те предоставят на роуминг клиентите си и актуализирана информация за приложимите цени за роуминг без неоснователно забавяне при всяка промяна в тези цени.

Впоследствие доставчиците на роуминг изпращат съобщение за напомняне в разумни интервали от време на всички клиенти, които са избрали друга тарифа.

▼B

4.  Доставчиците на роуминг осигуряват на своите клиенти информация относно начините за избягване на неосъзнат роуминг в граничните райони. Доставчиците на роуминг вземат подходящи мерки, за да защитят своите клиенти от заплащане за несъзнателно използване на роуминг услуги, докато се намират в своята държава-членка.

Член 15

Прозрачност и защитни механизми за услуги на дребно за роуминг на данни

1.  Доставчиците на роуминг гарантират, че техните роуминг клиенти са подходящо информирани както преди, така и след сключването на договор, относно цените, прилагани при използването на регулирани услуги за роуминг на данни, по начин, който помага на клиентите да разберат финансовите последици от подобно използване на услугите и който им позволява да проследяват и контролират своите разходи за регулирани услуги за роуминг на данни в съответствие с параграфи 2 и 3.

Когато е целесъобразно, доставчиците на роуминг информират своите клиенти, преди сключването на договор и редовно след това, относно риска от автоматично и неконтролирано свързване и изтегляне на данни при роуминг. Освен това доставчиците на роуминг уведомяват своите клиенти безплатно и по ясен и лесно разбираем начин относно начините за изключване на тези автоматични връзки за данни при роуминг с цел да се избегне неконтролираното потребление на услуги за роуминг на данни.

▼M1

2.  Чрез автоматично съобщение доставчикът на роуминг информира роуминг клиента, че последният използва регулирани услуги за роуминг на данни и предоставя основна персонализирана тарифна информация за цените (в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента), приложими при предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни за конкретния роуминг клиент в конкретната държава-членка, освен ако клиентът е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае тази информация.

Тази персонализирана тарифна информация включва информация относно:

а) политиката за справедливо ползване, която се налага на роуминг клиента на територията на Съюза и надценките, които се прилагат при надвишаване на политиката за справедливо ползване; и

б) надценките, които се прилагат в съответствие с член 6в.

Информацията се предоставя на мобилното устройство на роуминг клиента, например чрез SMS съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговото мобилно устройство всеки път, когато роуминг клиентът влезе в държава-членка, различна от държавата-членка на неговия местен доставчик, и за първи път започне да ползва услуга за роуминг на данни в тази конкретна държава-членка. Информацията се предоставя безплатно и по подходящ начин, който улеснява нейното получаване и лесно разбиране, в момента, в който роуминг клиентът започне да ползва регулирана услуга за роуминг на данни.

Клиент, който е уведомил своя роуминг доставчик, че не изисква автоматична тарифна информация има право по всяко време и безплатно да поиска от своя роуминг доставчик тази услуга да му бъде предоставяна отново.

▼M1

2а.  Доставчикът на роуминг изпраща съобщение, когато бъде изразходван приложимият обем за справедливо ползване на регулирано потребление на роуминг на данни или друг праг на потребление, прилаган в съответствие с член 6в. В това съобщение се посочва надценката, която ще се прилага за допълнително потребление от роуминг клиента на регулирани услуги за роуминг на данни. Всеки клиент има правото да поиска от своя доставчик на роуминг да преустанови изпращането на такива съобщения, както и правото по всяко време и безплатно да поиска от своя доставчик на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.

▼M1

3.  Всеки доставчик на роуминг предоставя на всички свои роуминг клиенти възможността да избират изрично и безплатно услуга, чрез която се предоставя своевременно информация относно достигнатото потребление, изразено като обем или в паричната единица, в която роуминг клиентът получава сметките си за регулираните услуги за роуминг на данни, като тази информация гарантира, че без изрично съгласие на клиента натрупаната сума за регулирани услуги за роуминг на данни за определен период на използване на услугите, с изключение на MMS съобщенията, таксувани на бройка, не превишава определена парична граница.

▼B

За тази цел доставчиците на роуминг осигуряват една или повече парични максимални граници за определени периоди на използване на услугите, при условие че клиентът е предварително информиран за съответните обеми. Една от тези граници (паричната граница по подразбиране) се доближава до сумата от 50 EUR за дължими такси за период на фактуриране от един месец (без ДДС), но не я надхвърля.

Друга възможност е доставчикът на роуминг да може да определя граници, изразени в обем, при условие че клиентът е предварително информиран за съответните парични суми. Една от тези граници (границата по отношение на обем по подразбиране) съответства на парична сума, която не надхвърля 50 EUR за дължими такси за период на фактуриране от един месец (без ДДС).

Освен това доставчикът на роуминг може да предложи на своите роуминг клиенти други граници, с различни, тоест по-високи или по-ниски, месечни горни парични граници.

Границите по подразбиране, посочени във втора и трета алинея, се прилагат за всички клиенти, които не са избрали друга граница.

Всеки доставчик на роуминг осигурява и изпращането на подходящо съобщение до мобилното устройство на роуминг клиента, например чрез SMS съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговия компютър, когато услугите за роуминг на данни достигнат 80 % от договорената парична граница или граница по отношение на обема. Всеки клиент има правото да поиска от своя доставчик на роуминг да преустанови изпращането на такива съобщения, както и правото по всяко време и безплатно да поиска от своя доставчик тази услуга да му бъде предоставена отново.

Когато тази парична граница или граница по отношение на обем изглежда, че ще бъде превишена, се изпраща съобщение до мобилното устройство на роуминг клиента. В съобщението се посочва процедурата, която трябва да се следва, ако клиентът желае предоставянето на тези услуги да продължи, и разноските, свързани с всяка допълнително използвана единица данни. Ако роуминг клиентът не отговори, както е приканен в полученото съобщение, доставчикът на роуминг незабавно спира предоставянето и таксуването на регулираните услуги за роуминг на данни за този клиент, докато роуминг клиентът не поиска продължаване или подновяване на предоставянето на тези услуги.

Всеки път, когато роуминг клиент поиска да ползва или да се откаже от услугата „парична горна граница или горна граница по отношение на обема“, промяната се извършва безплатно в срок от един работен ден от получаване на искането и не е обвързана с условия или ограничения, свързани с други елементи от абонамента.

4.  Параграфи 2 и 3 не се прилагат за устройства от вида „машина до машина“, използващи мобилни съобщения.

5.  Доставчиците на роуминг предприемат разумни мерки, за да защитят своите клиенти от заплащане за несъзнателен достъп до роуминг услуги, докато се намират в своята държава-членка. Това включва предоставянето на информация на клиентите относно начините за избягване на несъзнателен роуминг в граничните райони.

▼M1

6.  Настоящият член, с изключение на параграф 5, параграф 2, втора алинея и параграф 2а и при спазване на втора и трета алинеи от настоящия параграф, се прилага и за услугите за роуминг на данни, използвани от пътуващи извън Съюза роуминг клиенти и предоставяни от доставчик на роуминг.

▼B

Когато клиентът избере услугата, предвидена в параграф 3, първа алинея, изискванията по параграф 3 не се прилагат, ако операторът на посетената мрежа в посетената държава извън Съюза не позволява на доставчика на роуминг да наблюдава потреблението на своите клиенти в реално време.

В този случай при влизането си в тази държава клиентът се уведомява незабавно и безплатно чрез SMS съобщение, че няма информация относно извършеното от него потребление, нито гаранция, че няма да бъде превишена определена парична граница.

Член 16

Контрол и прилагане

1.  Националните регулаторни органи наблюдават и осъществяват надзор за спазването на разпоредбите на настоящия регламент в рамките на своята териториална компетентност.

▼M1

Националните регулаторни органи осъществяват стриктно наблюдение и надзор на доставчиците на роуминг, които се възползват от член 6б, член 6в и член 6д, параграф 3.

▼M2

2.  Националните регулаторни органи и, когато това е уместно, ОЕРЕС предоставят публично актуална информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 6а, 6б, 6в, 6д, 7, 9 и 12, по начин, който позволява на заинтересованите лица да получат лесен достъп до нея.

▼B

3.  При подготовката на прегледа по член 19 националните регулаторни органи наблюдават тенденциите при цените на едро и дребно за предоставяне на гласови съобщителни услуги и съобщителни услуги за пренос на данни, включително SMS и MMS, на роуминг клиенти, включително в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Националните регулаторни органи също така обръщат внимание конкретно на случаите на несъзнателен роуминг в граничните райони на съседни държави-членки и наблюдават дали не се използват техники за управление на трафика във вреда на клиентите.

Националните регулаторни органи наблюдават и събират информация относно случаите на несъзнателен роуминг и вземат подходящи мерки.

4.  Националните регулаторни органи разполагат с правомощието да изискват от предприятията, спрямо които се прилагат задълженията, предвидени в настоящия регламент, да предоставят всякаква информация, необходима за изпълнението и прилагането на настоящия регламент. Тези предприятия предоставят такава информация своевременно, при поискване и в съответствие със сроковете и степента на подробност, изисквани от националния регулаторен орган.

▼M2

4a.  Когато национален регулаторен орган смята информацията за поверителна в съответствие с правилата на Съюза и с националните правила за търговската тайна, Комисията, ОЕРЕС и другите заинтересовани национални регулаторни органи гарантират тази поверителност. Търговската тайна не възпрепятства навременния обмен на информация между националния регулаторен орган, Комисията, ОЕРЕС и другите заинтересовани национални регулаторни органи за целите на прегледа, наблюдението и надзора върху прилагането на настоящия регламент.

▼B

5.  Националните регулаторни органи могат да предприемат действия по собствена инициатива, за да гарантират спазването на настоящия регламент. По специално, при необходимост те упражняват правомощията по член 5 от Директивата за достъп, за да гарантират подходящ достъп и взаимно свързване, така че да осигурят свързаност от край до край и оперативна съвместимост на роуминг услугите, например в случаите, в които клиентите не могат да разменят регулирани SMS съобщения при роуминг с клиентите на наземна обществена мобилна съобщителна мрежа в друга държава-членка поради отсъствието на споразумение, позволяващо доставката на тези съобщения.

6.  Когато национален регулаторен орган констатира нарушение на задълженията по настоящия регламент, той разполага с правомощието да изисква незабавното преустановяване на това нарушение.

Член 17

Разрешаване на спорове

1.  Споровете между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги в държава-членка, във връзка със задълженията, предвидени в настоящия регламент, се уреждат съгласно процедурите за решаване на спорове, установени в членове 20 и 21 от Рамковата директива.

▼M2

Споровете между операторите на посетените мрежи и други оператори относно цените, прилагани за ресурсите, необходими за предоставянето на регулирани роуминг услуги на едро, могат да бъдат отнесени към компетентния национален регулаторен орган или органи съгласно член 20 или 21 от Рамковата директива. В такъв случай компетентният национален регулаторен орган или органи могат да се консултира(т) с ОЕРЕС относно действията, които трябва да бъдат предприети в съответствие с Рамковата директива, специалните директиви или настоящия регламент за разрешаване на спора. Когато е поискано становището на ОЕРЕС, компетентният национален регулаторен орган или органи изчаква(т) становището на ОЕРЕС, преди да предприеме действия за разрешаване на спора.

▼B

2.  При нерешени спорове, в които участва потребител или краен потребител и които засягат въпрос, попадащ в приложното поле на настоящия регламент, държавите-членки осигуряват извънсъдебни процедури за уреждане на спорове съгласно член 34 от Директивата за универсалната услуга.

Член 18

Санкции

Държавите-членки определят система от санкции, приложими при нарушаване на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 30 юни 2013 г., като я уведомяват своевременно за всякакви последващи промени, свързани с тях.

▼M1

Член 19

Преглед

1.  До 29 ноември 2015 г. започва преглед на пазара на едро на роуминг, с цел да оцени мерките, необходими, за да се даде възможност за премахване на надценките на дребно за роуминг до 15 юни 2017 г. Комисията прави преглед, inter alia, на степента на конкуренция на националните пазари на едро, и по-специално оценява нивото на направените разходи на едро и приложимите цени на едро, и на конкурентното положение на оператори с ограничен географски обхват, включително влиянието на търговските споразумения върху конкуренцията, както и способността на операторите да се възползват от икономии от мащаба. Комисията оценява също развитието на конкуренцията на пазарите на дребно на роуминг и всички наблюдаеми рискове от нарушаване на конкуренцията и инвестиционните стимули на местните и посетените пазари. При оценката на мерките, необходими за да се даде възможност за премахване на надценките на дребно за роуминг, Комисията взема предвид необходимостта да се гарантира, че операторите на посетените мрежи са в състояние да си възстановят всички разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на едро, включително съвместни и общи разходи. Комисията взема предвид и необходимостта от предотвратяване на постоянния роуминг или неправилното използване или злоупотребата с роуминг достъп на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодично пътуване в рамките на Съюза.

2.  До 15 юни 2016 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно констатациите от прегледа, посочен в параграф 1.

Този доклад се придружава от подходящо законодателно предложение, предшествано от обществена консултация, за изменение на цените на едро за регулирани роуминг услуги, определени в настоящия регламент, или за осигуряване на друго решение за преодоляване на проблемите, установени на ниво пазар на едро с оглед премахване на надценките на дребно за роуминг до 15 юни 2017 г.

▼M2

3.  Освен това Комисията представя на Европейския парламент и Съвета, в срок до 15 декември 2018 г., междинен доклад, в който се обобщават последиците от премахването на надценките на дребно за роуминг, като се отчитат всички съответни доклади на ОЕРЕС. Впоследствие, след консултации с ОЕРЕС, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета двугодишни доклади, придружени, ако е уместно, от законодателно предложение за изменение на максималните цени на едро за регулирани роуминг услуги, определени в настоящия регламент. Първият такъв доклад следва да бъде представен до 15 декември 2019 г.

Тези двугодишни доклади включват, inter alia, оценка на:

а) наличието и качеството на услугите, включително услугите, които представляват алтернатива на регулираните роуминг услуги на дребно за гласови повиквания, SMS съобщения и пренос на данни, по-специално с оглед на технологичното развитие;

б) степента на конкуренция както на пазарите на роуминг на дребно, така и на едро, и по-специално конкурентното положение на малки, независими или нови оператори на пазара и на ОВММ, включително влиянието на търговските споразумения върху конкуренцията и степента на взаимно свързване между операторите;

в) степента, до която въвеждането на структурните мерки, предвидени в членове 3 и 4, и по-специално въз основа на информацията, предоставена от националните регулаторни органи, на процедурата за предварително разрешение, предвидена в член 3, параграф 6, е дало резултати за развитието на конкуренцията на вътрешния пазар на регулирани роуминг услуги;

г) развитието на тарифните планове на дребно;

д) промени в моделите на потребление на данни както за националните услуги, така и за роуминг услугите;

е) способността на операторите на местни мрежи да поддържат своя национален ценови модел и степента, до която са били разрешавани извънредни надценки за роуминг на дребно съгласно член 6в;

ж) способността на операторите на посетените мрежи да възстановяват ефективно направените от тях разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на едро;

з) въздействието от прилагането на политиките за справедливо ползване от операторите в съответствие с член 6г, включително идентифициране на каквито и да било несъответствия при прилагането и изпълнението на такива политики за справедливо ползване.

4.  С цел оценка на развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг услугите в рамките на Съюза, ОЕРЕС редовно събира данни от националните регулаторни органи за изменението на цените на едро и дребно на регулирани роуминг услуги за гласови повиквания, SMS и пренос на данни, включително цени на едро, прилагани съответно за балансиран и небалансиран трафик за роуминг. Той събира също така данни относно договори за роуминг на едро, за които не се прилагат максималните цени за роуминг на едро, предвидени в членове 7, 9 или 12, и относно изпълнението на договорни мерки на равнище пазар на едро, които са насочени към предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с достъпа до роуминг на едро за цели, различни от предоставянето на регулирани роуминг услуги на клиентите на доставчиците на роуминг при периодично пътуване в рамките на Съюза.

Тези данни се съобщават на Комисията най-малко два пъти годишно. Комисията ги оповестява публично.

Въз основа на събраните данни ОЕРЕС докладва редовно относно развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите членки по отношение както на националните услуги, така и на роуминг услугите и развитието на действителните цени на едро за роуминг за небалансиран трафик между доставчиците на роуминг услуги, както и относно връзката между цените на едро и цените на дребно, цените на едро и разходите на едро за роуминг услуги. ОЕРЕС оценява доколко тези елементи са тясно свързани помежду си.

ОЕРЕС също така ежегодно събира от националните регулаторни органи информация относно прозрачността и сравнимостта на различните тарифи, предлагани от операторите на техните клиенти. Комисията оповестява публично тези данни и констатации.

▼B

Член 20

Изисквания за нотифициране

Държавите-членки нотифицират Комисията относно националните регулаторни органи, отговорни за изпълнението на задачите по настоящия регламент.

Член 21

Отмяна

Регламент (ЕО) № 717/2007 се отменя в съответствие с приложение I, считано от 1 юли 2012 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 22

Влизане в сила и срок на действие

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и неговите разпоредби сe прилагат от тази дата, освен ако не е предвидено друго в отделни членове.

Неговият срок на действие изтича на 30 юни 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IОтмененият регламент и неговото изменение

(посочени в член 21)

Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 32)

 

Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 12)

Само член 1
ПРИЛОЖЕНИЕ IIТаблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 717/2007

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф4

Член 1, параграф 4, първа алинея, първо изречение

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 4, първа алинея, второ изречение

Член 1, параграф 6, първа алинея

Член 1, параграф 7, първа алинея

Член 1, параграф 4, втора алинея, първо изречение

Член 1, параграф 6, втора алинея, първо изречение

Член 1, параграф 7, втора алинея, първо изречение

Член 1, параграф 4, втора алинея, второ изречение

Член 1, параграф 6, втора алинея, второ и трето изречение

Член 1, параграф 7, втора алинея, второ и трето изречение

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, уводни думи

Член 2, параграф 2, уводни думи

Член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 2, буква и)

Член 2, параграф 2, буква б)

Член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 2, буква б)

Член 2, параграф 2, буква в)

Член 2, параграф 2, буква в

Член 2, параграф 2, буква г)

Член 2, параграф 2, буква ж)

Член 2, параграф 2, буква д)

Член 2, параграф 2, буква г)

Член 2, параграф 2, буква е)

Член 2, параграф 2, буква е)

Член 2, параграф 2, буква ж)

Член 2, параграф 2 буква д)

Член 2, параграф 2, буква з)

Член 2, параграф 2 буква и)

Член 2, параграф 2 буква й)

Член 2, параграф 2 буква й)

Член 2, параграф 2 буква к)

Член 2, параграф 2 буква з)

Член 2, параграф 2 буква л)

Член 2, параграф 2, буква к)

Член 2, параграф 2 буква м)

Член 2, параграф 2 буква н)

Член 2, параграф 2 буква о)

Член 2, параграф 2 буква п)

Член 2, параграф 2 буква р)

Членове 3, 4, 5 и 6

Член 3, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 3, параграф 3, първа алинея

Член 3, параграф 3, втора алинея

Член 7, параграф 3

Член 4, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 8, параграф 3

Член 4, параграф 3, трета алинея

Член 8, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 8, параграф 5

Член 4а

Член 9

Член 4б

Член 10

Член 4б, параграф 7

Член 4в

Член 11

Член 12

Член 13

Член 6, параграф 1, първа до пета алинея

Член 14, параграф 1, първа до пета алинея

Член 14, параграф 1, шеста алинея

Член 6, параграф 2

Член 14, параграф 2

Член 6, параграф 3, първа и втора алинея

Член 14, параграф 3, първа и втора алинея

Член 14, параграф 3, трета алинея

Член 14, параграф 4

Член 6а

Член 15

Член 15, параграф 4

Член 15, параграф 5

Член 15, параграф 6

Член 6а, параграф 4

Член 7

Член 16

Член 16, параграф 3, втора алинея

Член 8

Член 17

Член 9

Член 18

Член 10

Член 11, параграф 1, уводни думи

Член 19, параграф 1, уводни думи

Член 19, параграф 1, букви а) и б)

Член 11, параграф 1, първа алинея, първо—четвърто тире

Член 19, параграф 1, букви в)—е)

Член 19, параграф 1, букви ж) и з)

Член 11, параграф 1, втора алинея

Член 19, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 19, параграф 4

Член 12

Член 20

Член 21

Член 13

Член 22

Top