EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0531-20170615

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/531/2017-06-15

02012R0531 — CS — 15.06.2017 — 003.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 531/2012

ze dne 13. června 2012

o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 172 30.6.2012, s. 10)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015,

  L 310

1

26.11.2015

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/920 ze dne 17. května 2017,

  L 147

1

9.6.2017
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 531/2012

ze dne 13. června 2012

o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení zavádí společný přístup pro zajištění toho, aby uživatelé veřejných mobilních komunikačních sítí na cestách v rámci Unie neplatili ve srovnání s konkurenčními vnitrostátními cenami přemrštěné ceny za roamingové služby na území Unie při uskutečňování volání nebo příjmu volání, odesílání a příjmu SMS zpráv a používání paketově komutovaných datových komunikačních služeb, čímž se přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu za současného dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, podpoří se hospodářská soutěž a transparentnost na trhu, podnítí se inovační činnost a rozšíří se možnost volby pro spotřebitele.

Stanoví pravidla, která umožní prodej regulovaných roamingových služeb oddělený od prodeje vnitrostátních mobilních komunikačních služeb a stanoví podmínky pro velkoobchodní přístup k veřejným mobilním komunikačním sítím za účelem poskytování regulovaných roamingových služeb. Stanoví také přechodná pravidla pro ceny, které si mohou poskytovatelé roamingu účtovat za poskytování regulovaných roamingových služeb za hlasová volání a SMS zprávy zahájené a ukončené v Unii a za paketově komutované datové komunikační služby používané roamingovými zákazníky při roamingu v mobilní komunikační síti v rámci Unie. To platí jak pro ceny účtované operátory sítí na velkoobchodní úrovni, tak pro ceny účtované poskytovateli roamingu na maloobchodní úrovni.

2.  Oddělený prodej regulovaných roamingových služeb a vnitrostátních mobilních komunikačních služeb je nezbytným dílčím krokem na cestě k posílení hospodářské soutěže s cílem snížit roamingové tarify pro zákazníky v zájmu dosažení vnitřního trhu mobilních komunikačních služeb a v konečném důsledku bez rozlišování mezi vnitrostátními a roamingovými tarify.

3.  Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, jejichž cílem je zvýšit transparentnost cen a zlepšit poskytování informací o cenách uživatelům roamingových služeb.

4.  Toto nařízení představuje zvláštní opatření ve smyslu čl. 1 odst. 5 rámcové směrnice.

5.  Maximální ceny stanovené tímto nařízením jsou uvedeny v eurech.

6.  Pokud jsou maximální ceny podle článků 7, 9 a 12 vyjádřeny v jiných měnách než v euru, stanoví se počáteční limity ve smyslu uvedených článků v těchto měnách za použití referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 1. května 2012 Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro účely následných limitů podle čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 se upravené ceny určují za použití referenčního směnného kurzu zveřejněného dne 1. května daného kalendářního roku. Pro maximální ceny podle čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 se limity vyjádřené v jiných měnách než v euru po roce 2015 každoročně upravují. Každoročně upravené limity v těchto měnách se uplatňují od 1. července za použití referenčního směnného kurzu zveřejněného dne 1. května daného roku.

7.  Pokud jsou maximální ceny podle článků 8, 10 a 13 vyjádřeny v jiných měnách než v euru, stanoví se počáteční limity ve smyslu uvedených článků v těchto měnách za použití průměru referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 1. března, 1. dubna a 1. května 2012 Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro účely následných limitů podle čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 2 se upravené ceny určují za použití průměru referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 1. března, 1. dubna a 1. května daného kalendářního roku. Pro maximální ceny podle čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 2 se limity vyjádřené v jiných měnách než v euru po roce 2015 každoročně upravují. Každoročně upravené limity v těchto měnách se uplatňují od 1. července za použití průměru referenčních směnných kurzů zveřejněných dne 1. března, 1. dubna a 1. května daného roku.

Článek 2

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 přístupové směrnice, v článku 2 rámcové směrnice a v článku 2 směrnice o univerzální službě.

2.  Kromě definic uvedených v odstavci 1 se použijí tyto definice:

a) „poskytovatelem roamingu“ se rozumí podnik, který poskytuje roamingovému zákazníkovi regulované maloobchodní roamingové služby;

b) „domovským poskytovatelem“ se rozumí podnik, který poskytuje roamingovému zákazníkovi vnitrostátní mobilní komunikační služby;

c) „alternativním poskytovatelem roamingu“ se rozumí poskytovatel roamingu odlišný od domovského poskytovatele;

d) „domovskou sítí“ se rozumí veřejná komunikační síť nacházející se na území členského státu a využívaná poskytovatelem roamingu k poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb roamingovým zákazníkům;

e) „navštívenou sítí“ se rozumí veřejná pozemní mobilní komunikační síť nacházející se na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází domovský poskytovatel roamingového zákazníka, která umožňuje roamingovým zákazníkům uskutečňovat nebo přijímat volání, odesílat nebo přijímat SMS zprávy nebo využívat paketově komutované datové komunikace na základě ujednání s operátorem domovské sítě;

f) „roamingem na území Unie“ se rozumí využívání mobilního zařízení roamingovým zákazníkem k uskutečňování nebo příjmu volání v rámci Unie, k odesílání či příjmu SMS zpráv v rámci Unie nebo k využívání paketově komutovaných datových komunikací na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se nachází síť domovského poskytovatele, a to na základě ujednání mezi operátorem domovské sítě a operátorem navštívené sítě;

g) „roamingovým zákazníkem“ se rozumí zákazník poskytovatele regulovaných roamingových služeb prostřednictvím veřejné pozemní mobilní komunikační sítě nacházející se na území Unie, jehož smlouva nebo ujednání s tímto poskytovatelem roamingu umožňuje roaming na území Unie;

h) „regulovaným roamingovým voláním“ se rozumí mobilní hlasové telefonní volání uskutečněné roamingovým zákazníkem, které má původ v navštívené síti a končí ve veřejné komunikační síti v rámci Unie, nebo mobilní hlasové telefonní volání přijaté roamingovým zákazníkem, které má původ ve veřejné komunikační síti v rámci Unie a končí v navštívené síti;

▼M1 —————

▼B

j) „SMS zprávou“ se rozumí textová zpráva služby krátkých textových zpráv, která je složena především z abecedních nebo numerických znaků a kterou lze odesílat mezi mobilními nebo pevnými čísly přidělenými podle národních číslovacích plánů;

k) „regulovanou roamingovou SMS zprávou“ se rozumí SMS zpráva odeslaná roamingovým zákazníkem, která má původ v navštívené síti a končí ve veřejné komunikační síti v rámci Unie, nebo SMS zpráva přijatá roamingovým zákazníkem, která má původ ve veřejné komunikační síti v rámci Unie a končí v navštívené síti;

▼M1 —————

▼B

m) „regulovanou roamingovou datovou službou“ se rozumí roamingová služba umožňující využívání paketově komutovaných datových komunikací roamingovým zákazníkem pomocí jeho mobilního zařízení tehdy, když je připojen k navštívené síti. Regulovaná roamingová datová služba nezahrnuje přenos nebo příjem regulovaných roamingových volání nebo SMS zpráv, ale zahrnuje přenos a příjem MMS zpráv;

▼M1 —————

▼B

o) „velkoobchodním roamingovým přístupem“ se rozumí přímý velkoobchodní roamingový přístup nebo velkoobchodní roamingového přístup za účelem dalšího prodeje;

p) „přímým velkoobchodním roamingovým přístupem“ se rozumí zpřístupnění zařízení nebo služeb operátorem mobilní sítě jinému podniku za stanovených podmínek tak, aby tento jiný podnik poskytoval regulované roamingové služby roamingovým zákazníkům;

q) „velkoobchodním roamingovým přístupem za účelem dalšího prodeje“ se rozumí poskytování roamingových služeb na velkoobchodním základě operátorem mobilní sítě jiným, než je operátor navštívené sítě, jinému podniku tak, aby tento jiný podnik poskytoval regulované roamingové služby roamingovým zákazníkům;

▼M1

r) „vnitrostátní maloobchodní cenou“ se rozumí vnitrostátní maloobchodní cena za jednotku stanovená poskytovatelem roamingu za uskutečněná volání a odeslané SMS zprávy (v obou případech zahájené a ukončené v různých veřejných komunikačních sítích v témž členském státě), a za data spotřebovaná zákazníkem; v případě, že neexistuje žádná konkrétní vnitrostátní maloobchodní cena za jednotku, považuje se za vnitrostátní maloobchodní cenu cena získaná stejným mechanismem stanovování poplatků, jaký se na zákazníka použije za uskutečněná volání a odeslané SMS zprávy (v obou případech zahájené a ukončené v různých veřejných komunikačních sítích v témž členském státě), a za data spotřebovaná v členském státě uvedeného zákazníka;

s) „odděleným prodejem regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb“ se rozumí poskytování regulovaných roamingových datových služeb roamingovým zákazníkům přímo v navštívené síti alternativním poskytovatelem roamingu.

▼B

Článek 3

Velkoobchodní roamingový přístup

1.  Operátoři mobilních sítí vyhoví všem oprávněným žádostem o velkoobchodní roamingový přístup.

2.  Operátoři mobilních sítí mohou zamítnout žádosti o velkoobchodní roamingový přístup pouze na základě objektivních kritérií.

3.  Velkoobchodní roamingový přístup zahrnuje přístup ke všem síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, příslušným službám a softwarovým a informačním systémům nezbytným pro poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům.

▼M2

4.  Pravidla pro regulované velkoobchodní roamingové ceny stanovená v článcích 7, 9 a 12 se použijí na poskytování přístupu ke všem součástem velkoobchodního roamingového přístupu uvedeným v odstavci 3, ledaže se obě strany velkoobchodní roamingové dohody výslovně dohodly na tom, že se na průměrnou velkoobchodní cenu za roaming vyplývající z uplatňování dohody po dobu její platnosti nevztahuje maximální regulovaná velkoobchodní roamingová cena.

▼B

Aniž je dotčen první pododstavec, mohou operátoři mobilních sítí v případě velkoobchodního roamingového přístupu za účelem dalšího prodeje účtovat spravedlivé a přiměřené ceny za součásti, které v odstavci 3 uvedeny nejsou.

5.  Operátoři mobilních sítí zveřejní referenční nabídku s přihlédnutím k pokynům sdružení BEREC uvedeným v odstavci 8 a zpřístupní ji podniku požadujícímu velkoobchodní roamingový přístup. Operátoři mobilních sítí poskytnou podniku požadujícímu přístup návrh smlouvy, který splňuje podmínky tohoto článku, pro takovýto přístup, a to nejpozději do jednoho měsíce od původního obdržení žádosti operátorem mobilní sítě. Velkoobchodní roamingový přístup je udělen v přiměřené časové lhůtě, která nepřesáhne tři měsíce od uzavření smlouvy. Operátoři mobilních sítí, kteří obdrželi žádost o velkoobchodní roamingový přístup a podniky požadující přístup jednají v dobré víře.

▼M2

6.  Referenční nabídka uvedená v odstavci 5 musí být dostatečně podrobná a zahrnuje všechny nezbytné součásti velkoobchodního roamingového přístupu uvedené v odstavci 3, a zároveň poskytuje popis nabídek týkajících se přímého velkoobchodního roamingového přístupu a velkoobchodního roamingového přístupu za účelem dalšího prodeje a souvisejících podmínek.

Uvedená referenční nabídka může zahrnovat podmínky mající zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie. Je-li tak stanoveno v referenční nabídce, tyto podmínky zahrnují zvláštní opatření, která operátor navštívené sítě může přijmout, aby zabránil trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, jakož i objektivní kritéria, na jejichž základě mohou být tato opatření přijata. Tato kritéria se mohou týkat informací o celkovém roamingovém provozu. Nesmějí se však týkat konkrétních informací ohledně provozu jednotlivých zákazníků poskytovatele roamingu.

V referenční nabídce lze mimo jiné stanovit, že v případech, kdy má operátor navštívené sítě oprávněné důvody se domnívat, že dochází k trvalému roamingu ze strany významného podílu zákazníků poskytovatele roamingu nebo k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, může požadovat, aby mu poskytovatel roamingu, aniž jsou dotčeny unijní a vnitrostátní požadavky na ochranu údajů, poskytl informace, na jejichž základě lze určit, zda se významný podíl zákazníků tohoto poskytovatele roamingu skutečně nachází v situaci trvalého roamingu nebo zda dochází k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu v síti navštíveného operátora, přičemž se může jednat například o informace o podílu zákazníků, u nichž se dá předpokládat riziko nezvyklého využívání či zneužívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných za příslušnou vnitrostátní maloobchodní cenu, a to na základě objektivních ukazatelů v souladu s podrobnými pravidly týkajícími se uplatňování politiky přiměřeného využívání, jež byla přijata podle článku 6d.

Pokud není možné situaci vyřešit mírnějšími opatřeními, lze jako krajní opatření v referenční nabídce stanovit možnost ukončit velkoobchodní roamingovou dohodu v případě, kdy operátor navštívené sítě na základě objektivních kritérií zjistí, že dochází k trvalému roamingu ze strany významného podílu zákazníků poskytovatele roamingu nebo k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, a informuje o tom operátora domovské sítě.

Operátor navštívené sítě může velkoobchodní roamingovou dohodu jednostranně ukončit z důvodu trvalého roamingu nebo nezvyklého využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pouze po získání předchozího povolení od vnitrostátního regulačního orgánu tohoto operátora navštívené sítě.

Do tří měsíců od obdržení žádosti operátora navštívené sítě o povolení ukončit velkoobchodní roamingovou dohodu, rozhodne vnitrostátní regulační orgán operátora navštívené sítě, po konzultaci s vnitrostátním regulačním orgánem operátora domovské sítě, zda takové povolení udělí či nikoliv, a informuje o tom Komisi.

Vnitrostátní regulační orgán operátora navštívené sítě nebo vnitrostátní regulační orgán operátora domovské sítě mohou požádat sdružení BEREC o vydání stanoviska, pokud jde o opatření, která mají být přijata v souladu s tímto nařízením. BEREC vydá své stanovisko do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti.

Bylo-li sdružení BEREC konzultováno, vnitrostátní regulační orgán operátora navštívené sítě vyčká, než BEREC vydá stanovisko, a v co nejvyšší míře toto stanovisko zohlední, předtím než v tříměsíční lhůtě uvedené v šestém pododstavci rozhodne o tom, zda povolení k ukončení velkoobchodní roamingové dohody udělí či nikoliv.

Vnitrostátní regulační orgán operátora navštívené sítě zveřejní informace týkající se povolení k ukončení velkoobchodních roamingových dohod, s výhradou zachovávání důvěrnosti obchodních informací.

Pátým až devátým pododstavcem tohoto odstavce není dotčena pravomoc vnitrostátního regulačního orgánu požadovat okamžité ukončení porušování povinností podle tohoto nařízení v souladu s čl. 16 odst. 6 ani právo operátora navštívené sítě uplatňovat vhodná opatření za účelem boje proti podvodům.

Vnitrostátní regulační orgány nařídí v případě potřeby změny referenčních nabídek, a to i pokud jde o zvláštní opatření, která operátor navštívené sítě může přijmout, aby zabránil trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, a stanoví objektivní kritéria, na jejichž základě může operátor navštívené sítě takováto opatření přijmout, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku.

▼B

7.  Pokud si podnik požadující přístup přeje zahájit obchodní jednání s cílem zahrnout rovněž součásti, které nejsou zahrnuty v referenční nabídce, operátoři mobilních sítí na takovou žádost odpoví v přiměřené lhůtě, která nepřesáhne dva měsíce od jejího původního obdržení. Pro účely tohoto odstavce se odstavce 2 a 5 nepoužijí.

8.  Do 30. září 2012 a s cílem přispět k důslednému používání tohoto článku stanoví sdružení BEREC po konzultaci zúčastněných stran a v úzké spolupráci s Komisí pokyny pro velkoobchodní roamingový přístup.

9.  Odstavce 5 až 7 se použijí ode dne 1. ledna 2013.

Článek 4

▼M1

Oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb.

▼B

1.   ►M1  ————— ◄

Domovský poskytovatel ani poskytovatel roamingu nebrání zákazníkům v přístupu k regulovaným roamingovým datovým službám poskytovaným alternativním poskytovatelem roamingu přímo v navštívené síti.

2.  Roamingoví zákazníci mají mít právo kdykoli změnit poskytovatele roamingu. Pokud se roamingový zákazník rozhodne přejít k jinému poskytovateli roamingu, převedení se provede bez zbytečného odkladu a v každém případě v nejkratší možné lhůtě v závislosti na zvoleném technickém řešení pro zavádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb, ale v každém případě nejdéle do tří pracovních dnů od uzavření dohody s novým poskytovatelem roamingu.

3.  Převedení na alternativního poskytovatele roamingu nebo mezi poskytovateli roamingu je zákazníkům poskytováno bezplatně a lze jej provést v rámci každého tarifního plánu. Nevyžaduje uzavření související účastnické smlouvy ani nevyžaduje dodatečné pevné nebo pravidelné platby týkající se jiných prvků účastnické smlouvy než roamingu v porovnání s podmínkami platnými před převedením.

▼M1 —————

▼B

6.  Tento článek se použije ode dne 1. července 2014.

Článek 5

▼M1

Provádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb.

1.  Domovští poskytovatelé zavedou povinnost týkající se odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb podle článku 4, aby roamingoví zákazníci mohli oddělené regulované roamingové datové služby využívat. Domovští poskytovatelé splní všechny oprávněné žádosti o přístup k zařízením a souvisejícím podpůrným službám významným pro oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb. Přístup k těmto zařízením a podpůrným službám, které jsou nezbytné k tomu, aby byl umožněn oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb, včetně služeb ověření uživatele, je poskytován bezplatně a roamingovým zákazníkům za něj nejsou účtovány žádné přímé poplatky.

2.  Aby se zajistilo důsledné a souběžné provádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb v celé Unii, Komise prostřednictvím prováděcích aktů a po konzultaci sdružení BEREC přijme podrobná pravidla týkající se technického řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.

3.  Technické řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb splňuje tato kritéria:

▼B

a) vstřícnost vůči spotřebitelům, zejména v tom smyslu, že spotřebitelům umožňuje snadno a rychle přecházet k alternativnímu poskytovateli roamingu při zachování dosavadního mobilního telefonního čísla a používání stejného mobilního zařízení;

b) schopnost splnit všechny kategorie požadavků zákazníků konkurenceschopným způsobem, včetně intenzivního využívání datových služeb;

c) schopnost účinně podporovat hospodářskou soutěž rovněž při zohlednění možnosti operátorů využívat infrastrukturu v jejich vlastnictví nebo svá obchodní ujednání;

d) nákladová efektivnost při zohlednění rozdělení nákladů mezi domovskými poskytovateli a alternativními poskytovateli roamingu;

e) schopnost efektivně plnit povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1;

f) umožňuje maximální stupeň interoperability;

g) vstřícnost vůči zákazníkům, zejména pokud jde o technickou manipulaci s mobilním zařízením prováděnou zákazníky při změně sítí;

h) zajišťuje, že není bráněno využívání roamingových služeb zákazníky Unie ve třetích zemích nebo zákazníky třetích zemí v Unii;

i) zajištění dodržování pravidel na ochranu soukromí, osobních údajů, bezpečnosti a integrity sítí a transparentnosti požadovaných rámcovou směrnicí a zvláštními směrnicemi;

j) zohlednění skutečnosti, že vnitrostátní regulační orgány prosazují možnost koncových uživatelů mít přístup k informacím a šířit je nebo využívat aplikace a služby, které si zvolí, v souladu s čl. 8 odst. 4 písm. g) rámcové směrnice;

k) zajištění toho, že poskytovatelé uplatňují rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností.

4.  Za účelem splnění kritérií uvedených v odstavci 3 může technické řešení kombinovat jednu nebo více technických možností.

5.  Komise v případě nutnosti udělí zmocnění evropskému normalizačnímu orgánu, aby přizpůsobil příslušné normy, jež jsou pro harmonizované zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb nezbytné.

6.  Odstavce 1, 3, 4 a 5 tohoto článku se použijí ode dne 1. července 2014.

Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Komunikační výbor, zřízený článkem 22 rámcové směrnice. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

▼M1

Článek 6a

Zrušení maloobchodních příplatků za roaming

S účinkem ode dne 15. června 2017, za předpokladu, že legislativní akt, který má být přijat na základě návrhu uvedeného v čl. 19 odst. 2 bude k tomuto dni použitelný, nesmí poskytovatelé roamingu účtovat roamingovým zákazníkům v žádném členském státě žádný příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za uskutečněné nebo přijaté regulované roamingové volání, za odeslanou regulovanou roamingovou SMS zprávu a za využité regulované roamingové datové služby, včetně MMS zpráv, ani žádný obecný poplatek umožňující používat koncové zařízení nebo službu v zahraničí, s výhradou článků 6b a 6c.

Článek 6b

Přiměřené využívání

1.  Poskytovatelé roamingu mohou uplatňovat v souladu s tímto článkem a prováděcími akty uvedenými v článku 6d politiku přiměřeného využívání („fair use policy“), pokud jde o spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných na příslušné úrovni vnitrostátních maloobchodních cen, s cílem zabránit zneužívání či nezvyklému využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb roamingovými zákazníky, jako je využívání těchto služeb roamingovými zákazníky v jiném členském státě, než je stát jejich domovského poskytovatele, pro jiné účely než pravidelné cesty.

Politika přiměřeného využívání umožní zákazníkům poskytovatele roamingu využívat takový objem regulovaných maloobchodních roamingových služeb za platné vnitrostátní maloobchodní ceny, jenž je v souladu s tarifními plány každého z nich.

2.  Článek 6e se použije na regulované maloobchodní roamingové služby spotřebované nad rámec objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání.

Článek 6c

Udržitelnost zrušení maloobchodních příplatků za roaming

1.  Za zvláštních a výjimečných okolností, kdy poskytovatel roamingu není schopen pokrýt své celkové skutečné a předpokládané náklady na poskytování regulovaných roamingových služeb v souladu s články 6a a 6b ze svých celkových skutečných a předpokládaných příjmů z poskytování takových služeb, může poskytovatel roamingu požádat o povolení účtovat příplatek s cílem zajistit udržitelnost svého modelu pro stanovení vnitrostátních cen. Tento příplatek se účtuje pouze v míře nezbytné pro pokrytí nákladů na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb, s ohledem na platné maximální velkoobchodní ceny.

2.  Pokud se poskytovatel roamingu rozhodne využít odstavce 1 tohoto článku, neprodleně podá u vnitrostátního regulačního orgánu příslušnou žádost a poskytne mu všechny nezbytné informace v souladu s prováděcími akty přijatými podle článku 6d. Poskytovatel roamingu poté každých 12 měsíců tyto informace aktualizuje a předloží je vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

3.  Po obdržení žádosti podle odstavce 2 vnitrostátní regulační orgán posoudí, zda poskytovatel roamingu prokázal, že není schopen pokrýt své náklady podle odstavce 1, čímž by mohla být narušena udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen. Posouzení udržitelnosti modelu pro stanovení vnitrostátních cen je založeno na příslušných objektivních faktorech specifických pro poskytovatele roamingu, včetně objektivních odlišností mezi poskytovateli roamingu v daném členském státě a úrovně vnitrostátních cen a příjmů. Vnitrostátní regulační orgán příplatek povolí, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 a v tomto odstavci.

4.  Není-li žádost zjevně neopodstatněná a poskytuje-li dostatečné informace, vnitrostátní regulační orgán příplatek povolí do jednoho měsíce od obdržení žádosti podle odstavce 2. Pokud má vnitrostátní regulační orgán za to, že žádost je zjevně neopodstatněná, nebo že poskytnuté informace jsou nedostatečné, přijme do dalších dvou měsíců poté, co dal poskytovateli roamingu možnost vyjádřit se, konečné rozhodnutí, kterým se účtování příplatku povoluje, mění nebo zamítá.

Článek 6d

Provádění politiky přiměřeného využívání a udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming

1.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování článků 6b a 6c, přijme Komise po konzultaci sdružení BEREC do 15. prosince 2016 prováděcí akty, jimiž se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.

2.  Pokud jde o článek 6b, Komise při přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání, zohlední:

a) vývoj cen a struktury spotřeby v členských státech;

b) stupeň sbližování úrovně vnitrostátních cen v rámci Unie;

c) zvyklosti v cestování v Unii;

d) veškerá zřejmá nebezpečí narušení hospodářské soutěže a investičních pobídek na vnitrostátních a navštívených trzích.

3.  Pokud jde o článek 6c, bude Komise při přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví podrobná pravidla týkající se metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming, vycházet ze/z:

a) stanovení celkových skutečných a předpokládaných nákladů spojených s poskytováním regulovaných maloobchodních roamingových služeb odkazem na skutečné velkoobchodní ceny za roaming za nevyrovnanou bilanci provozu a přiměřený podíl společných a sdílených nákladů nezbytných k poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb;

b) stanovení celkových skutečných a předpokládaných příjmů z poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb;

c) spotřeby regulovaných maloobchodních roamingových služeb a vnitrostátní spotřeby vytvářené zákazníky poskytovatelů roamingu;

d) úrovně hospodářské soutěže, cen a příjmů na vnitrostátním trhu, a veškerého zřejmého nebezpečí, že by roaming poskytovaný za vnitrostátní maloobchodní ceny měl značný dopad na vývoj těchto cen.

4.  Komise bude pravidelně provádět přezkum prováděcích aktů přijatých podle odstavce 1 s ohledem na vývoj na trhu.

5.  Vnitrostátní regulační orgán striktně dohlíží na uplatňování politiky přiměřeného využívání a opatření týkající se udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming, s maximálním přihlédnutím k příslušným objektivním faktorům specifickým pro daný členský stát a k příslušným objektivním odlišnostem mezi poskytovateli roamingu. Aniž je dotčen postup stanovený v čl. 6c odst. 3, vnitrostátní regulační orgán vymáhá včas požadavky uvedené v článcích 6b a 6c a v prováděcích aktech přijatých podle odstavce 1 tohoto článku. Vnitrostátní regulační orgán může kdykoliv požádat poskytovatele roamingu o změnu nebo neúčtování příplatku, není-li v souladu s články 6b nebo 6c. Vnitrostátní regulační orgán každoročně informuje Komisi o uplatňování článků 6b a 6c a tohoto článku.

Článek 6e

Poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb

1.  Aniž je dotčen druhý pododstavec, uplatňuje-li poskytovatel roamingu příplatek za spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb nad rámec objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání, musí splňovat tyto požadavky (bez DPH):

a) veškeré příplatky účtované za uskutečněná regulovaná roamingová volání, odeslané regulované roamingové SMS zprávy a regulované roamingové datové služby nesmí překročit příslušné maximální velkoobchodní ceny stanovené v čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 1 a čl. 12 odst. 1;

b) součet vnitrostátní maloobchodní ceny a příplatku účtovaného za uskutečněná regulovaná roamingová volání nesmí překročit 0,19 EUR za minutu, za odeslané regulované roamingové SMS zprávy 0,06 EUR za SMS zprávu a za regulované roamingové datové služby 0,20 EUR za spotřebovaný megabyte;

c) veškeré příplatky účtované za přijatá regulovaná roamingová volání nesmějí překročit vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii v souladu s odstavcem 2.

Poskytovatelé roamingu nesmí účtovat žádný příplatek za přijatou regulovanou roamingovou SMS zprávu nebo za přijatou roamingovou hlasovou zprávu. Tím nejsou dotčeny ostatní platné ceny, jako jsou například ceny za poslech těchto zpráv.

Poskytovatelé roamingu účtují uskutečněná a přijatá roamingová volání po sekundách. Poskytovatelé roamingu mohou na uskutečněná volání použít minimální počáteční účtovanou dobu nepřesahující 30 sekund. Poskytovatelé roamingu účtují svým zákazníkům za poskytování regulovaných roamingových datových služeb v tarifikaci po kilobytech, s výjimkou MMS zpráv, za které může být účtována cena za jednotku. V takovém případě maloobchodní cena, kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za přenos či obdržení roamingové MMS zprávy, nesmí překročit maximální maloobchodní cenu za regulované roamingové datové služby stanovenou v prvním pododstavci.

Během období uvedeného v čl. 6f odst. 1 tento odstavec nevylučuje nabídky, které poskytují roamingovým zákazníkům, za denní nebo jiný pevný paušální poplatek, určitý objem pro spotřebu regulovaných roamingových služeb za podmínky, že při spotřebě celého uvedeného objemu vychází za uskutečněná regulovaná roamingová volání, přijatá volání, odeslané SMS zprávy a roamingové datové služby jednotková cena, která nepřevyšuje příslušnou vnitrostátní maloobchodní cenu a maximální výši příplatku, jak je uvedeno v prvním pododstavci tohoto odstavce.

2.  Komise do 31. prosince 2015 přijme po konzultaci sdružení BEREC a s výhradou druhého pododstavce tohoto odstavce prováděcí akty, jimiž se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilní síti uvedený v odst. 1 prvním pododstavci písm. c). Komise provede každoročně přezkum těchto prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.

Vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilní síti vychází z těchto kritérií:

a) maximální úrovně sazeb za ukončení volání v mobilní síti uložených na trhu pro ukončení velkoobchodního hlasového volání na jednotlivých mobilních sítích vnitrostátními regulačními orgány v souladu s články 7 a 16 rámcové směrnice a článkem 13 přístupové směrnice a

b) celkového počtu účastníků v členských státech.

3.  Poskytovatelé roamingu mohou nabízet a roamingoví zákazníci si mohou svobodně vybrat jiný roamingový tarif, než který je stanoven podle článků 6a, 6b a 6c a podle odstavce 1 tohoto článku, a díky čemuž roamingoví zákazníci využívají jiného tarifu pro regulované roamingové služby, než který by jim byl poskytnut, pokud by tento výběr nebyl možný. Poskytovatel roamingu tyto roamingové zákazníky upozorní na povahu roamingových výhod, o něž by tímto přišli.

Aniž je dotčen první pododstavec, poskytovatelé roamingu automaticky uplatní tarif stanovený podle článků 6a a 6b a v odstavci 1 tohoto článku pro všechny stávající i nové roamingové zákazníky.

Každý roamingový zákazník může kdykoli požádat o převedení na některý tarif stanovený podle článků 6a, 6b a 6c a podle odstavce 1 tohoto článku nebo z takového tarifu na jiný tarif. Zvolí-li roamingoví zákazníci svobodně převedení z tarifu stanoveného podle článků 6a, 6b a 6c a podle odstavce 1 tohoto článku nebo na tento tarif, toto převedení proběhne do jednoho pracovního dne od přijetí žádosti, je bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy, než je roaming. Poskytovatelé roamingu mohou převedení pozdržet, dokud neuplyne minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout dva měsíce.

4.  Poskytovatelé roamingu zajistí, aby smlouva, která obsahuje jakýkoliv druh regulované maloobchodní roamingové služby, stanovila hlavní charakteristiky této poskytované regulované maloobchodní roamingové služby, včetně zejména:

a) konkrétního tarifního plánu nebo tarifních plánů, a pro každý takový tarifní plán druhy nabízených služeb včetně objemů komunikace;

b) veškerých omezení uložených na spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných na úrovni příslušných maloobchodních vnitrostátních cen, zejména kvantifikovaných informací o tom, jak se politika přiměřeného využívání uplatňuje odkazem na hlavní cenu, objem nebo jiné parametry příslušné poskytované regulované maloobchodní roamingové služby.

Poskytovatelé roamingu informace uvedené v prvním pododstavci zveřejní.

Článek 6f

Přechodné maloobchodní příplatky za roaming

1.  Od 30. dubna 2016 do 14. června 2017 mohou poskytovatelé roamingu uplatňovat příplatek ke vnitrostátní maloobchodní ceně za poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb.

2.  Během období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku se článek 6e použije obdobně.

▼B

Článek 7

Velkoobchodní ceny za regulovaná roamingová volání

▼M2

1.  S účinkem ode dne 15. června 2017 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za poskytnutí regulovaného roamingového volání, které má původ v této navštívené síti, včetně nákladů na původ, tranzit a ukončení volání, překročit ochranný limit ve výši 0,032 EUR za minutu. Aniž je dotčen článek 19, zůstane tato maximální velkoobchodní cena až do 30. června 2022 ve výši 0,032 EUR.

2.  Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti maximální průměrné velkoobchodní ceny stanovené v odstavci 1 nebo do 30. června 2022.

▼B

3.  Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových obdržených velkoobchodních příjmů z roamingu celkovým počtem minut velkoobchodního roamingu skutečně využitých k poskytnutí velkoobchodních roamingových volání v rámci Unie dotyčným operátorem za dané období, sčítaných po sekundách takovým způsobem, aby operátor navštívené sítě mohl uplatnit počáteční minimální účtovanou dobu, která nepřesahuje 30 sekund.

▼M1 —————

▼B

Článek 9

Velkoobchodní ceny za regulované roamingové SMS zprávy

▼M2

1.  S účinkem ode dne 15. června 2017 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za zprostředkování regulované roamingové SMS zprávy, která má původ v této navštívené síti, překročit ochranný limit ve výši 0,01 EUR za SMS zprávu a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do 30. června 2022 ve výši 0,01 EUR.

▼B

2.  Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do 30. června 2022.

3.  Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů obdržených operátorem navštívené sítě nebo operátorem domovské sítě za originaci a přenos regulovaných roamingových SMS zpráv v Unii za dané období celkovým počtem regulovaných roamingových SMS zpráv originovaných a přenesených jménem příslušného poskytovatele roamingu nebo operátora domovské sítě za toto období.

4.  Operátor navštívené sítě neúčtuje poskytovateli roamingu nebo operátorovi domovské sítě roamingového zákazníka žádnou cenu za ukončení regulované roamingové SMS zprávy odeslané roamingovému zákazníkovi při roamingu v jím navštívené síti, s výjimkou ceny uvedené v odstavci 1.

▼M1 —————

▼B

Článek 11

Technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS zpráv

Žádný poskytovatel roamingu, domovský poskytovatel, operátor domovské sítě nebo operátor navštívené sítě nesmí měnit technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS zpráv způsobem, který by je odlišoval od technických vlastností SMS zpráv poskytovaných na vnitrostátním trhu.

Článek 12

Velkoobchodní ceny za regulované roamingové datové služby

▼M2

1.  S účinkem ode dne 15. června 2017 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, překročit ochranný limit ve výši 7,70 EUR za gigabyte přenesených dat. Tato maximální velkoobchodní cena se ode dne 1. ledna 2018 sníží na 6,00 EUR za gigabyte, ode dne1. ledna 2019 na 4,50 EUR za gigabyte, ode dne 1. ledna 2020 na 3,50 EUR za gigabyte, ode dne 1. ledna 2021 na 3 EUR za gigabyte a ode dne 1. ledna 2022 na 2,50  EUR za gigabyte. Aniž je dotčen článek 19, zůstane ve výši 2,50 EUR za gigabyte přenesených dat až do 30. června 2022.

▼B

2.  Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do 30. června 2022.

3.  Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 se vypočítá vydělením celkových velkoobchodních příjmů obdržených operátorem navštívené sítě nebo operátorem domovské sítě za poskytování regulovaných roamingových datových služeb za stanovené období celkovým počtem megabytů dat skutečně spotřebovaných při poskytování těchto služeb za toto období, sčítaných na základě tarifikace po kilobytech jménem příslušného poskytovatele roamingu nebo operátora domovské sítě v uvedeném období.

▼M1 —————

▼B

Článek 14

Transparentnost maloobchodních cen za roamingová volání a SMS zprávy

1.  Každý poskytovatel roamingu poskytne roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu na území jiného členského státu, než je členský stát jeho domovského poskytovatele, bezplatně, bez zbytečného prodlení a automaticky prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon základní personalizované informace o cenách za roaming (včetně DPH), které platí pro uskutečňování a příjem volání a odesílání SMS zpráv dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě, aby roamingové zákazníky upozornil na skutečnost, že jim budou při uskutečňování nebo příjmu volání a při odesílání SMS zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že takové upozornění nepožaduje.

▼M1

Tyto základní personalizované informace o cenách musí být vyjádřeny v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování domovským poskytovatelem zákazníka, a zahrnují informace o:

a) politice přiměřeného využívání, která se na roamingového zákazníka vztahuje v Unii, a o příplatcích účtovaných za spotřebu nad rámec objemu stanoveného touto politikou přiměřeného využívání; a

b) příplatcích účtovaných podle článku 6c.

▼B

Rovněž obsahují číslo bezplatné telefonní linky uvedené v odstavci 2, na níž lze získat podrobnější informace a informace o možnosti přístupu ke službám tísňového volání bezplatným vytočením evropského čísla tísňového volání 112.

Při každé zprávě má zákazník příležitost uvědomit bezplatně a jednoduše poskytovatele roamingu o tom, že toto automatické zasílání zpráv nepožaduje. Zákazník, který oznámil, že nepožaduje automatické zasílání zpráv, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Nevidomým osobám a osobám se zbytky zraku poskytují poskytovatelé roamingu na základě žádosti základní personalizované informace o cenách podle prvního pododstavce automaticky hlasovým voláním a bezplatně.

▼M1

První, druhý, čtvrtý a pátý pododstavec, s výjimkou odkazu na politiku přiměřeného využívání a na příplatky účtované podle článku 6c, se rovněž použije na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníky cestujícími mimo území Unie a poskytované poskytovatelem roamingu.

▼B

2.  Kromě možností uvedených v odstavci 1 mají zákazníci kdekoli v Unii právo požadovat a bezplatně obdržet podrobnější personalizované informace o cenách za roaming platných v navštívené síti pro hlasová volání a SMS, jakož i informace o opatřeních v oblasti transparentnosti platných na základě tohoto nařízení, a to formou hlasového volání do mobilní sítě nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je podávána prostřednictvím bezplatné telefonní linky určené k tomuto účelu poskytovatelem roamingu. Povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zařízení, která nepodporují funkci SMS.

▼M1

2a.  Poskytovatel roamingu zasílá roamingovému zákazníkovi oznámení v okamžiku, kdy je vyčerpán příslušný objem regulovaných roamingových hlasových služeb nebo regulovaných roamingových SMS služeb odpovídající přiměřenému využívání nebo je dosaženo určitého prahu využívání uplatňovaného podle článku 6c. V tomto oznámení se uvede příplatek účtovaný za veškerou další spotřebu regulovaných roamingových hlasových služeb nebo regulovaných roamingových SMS služeb roamingovým zákazníkem. Každý zákazník má právo požádat svého poskytovatele roamingu, aby odesílání těchto oznámení ukončil, a má právo kdykoliv a bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

▼M1

3.  Poskytovatelé roamingu poskytují všem zákazníkům při uzavření účastnické smlouvy úplné informace o platných cenách za roaming. Neprodleně rovněž poskytují svým roamingovým zákazníkům aktuální informace o platných cenách za roaming pokaždé, kdy dojde ke změně těchto cen.

Poskytovatelé roamingu všem zákazníkům, kteří si zvolili jiný tarif, poté v přiměřených intervalech zasílají upozornění.

▼B

4.  Poskytovatelé roamingu zpřístupní svým zákazníkům informace o tom, jak se vyhnout nevyžádanému roamingu v příhraničních regionech. Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření na ochranu svých zákazníků před placením roamingových cen za nevyžádané roamingové služby, když se nacházejí ve svém domovském členském státě.

Článek 15

Transparentnost a ochranný mechanismus pro maloobchodní roamingové datové služby

1.  Poskytovatelé roamingu v souladu s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví zákazníci byli před uzavřením i po uzavření smlouvy náležitě informováni o cenách platných pro používání regulovaných roamingových datových služeb, a to způsobem, který zákazníkům usnadní porozumět finančním důsledkům používání těchto služeb a umožní jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně.

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po uzavření smlouvy informují poskytovatelé roamingu případně své zákazníky o riziku automatického a nekontrolovaného připojení a stahování dat prostřednictvím datového roamingu. Poskytovatelé roamingu dále své zákazníky bezplatně a jasným a dobře srozumitelným způsobem informují o tom, jak mohou toto automatické připojení prostřednictvím datového roamingu vypnout, a tím zabránit nekontrolované spotřebě roamingových datových služeb.

▼M1

2.  Poskytovatel roamingu pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá regulované roamingové datové služby, a poskytuje základní personalizované tarifní informace o cenách vyjádřených v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování domovským poskytovatelem zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb tomuto roamingovému zákazníkovi v dotyčném členském státě, s výjimkou případu, kdy zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že tyto informace nepožaduje.

Tyto základní personalizované tarifní informace zahrnují informace o:

a) politice přiměřeného využívání, která se na roamingového zákazníka v Unii vztahuje, a o příplatcích účtovaných za spotřebu nad rámec objemu stanoveného touto politikou přiměřeného využívání; a

b) příplatcích účtovaných podle článku 6c.

Tyto informace jsou doručeny na mobilní zařízení roamingového zákazníka, například prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na mobilním zařízení, pokaždé když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu, než je stát jeho domovského poskytovatele, a poprvé v tomto členském státě spustí roamingovou datovou službu. Tyto informace jsou poskytovány bezplatně v okamžiku, kdy roamingový zákazník spustí regulovanou roamingovou datovou službu, a to vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Zákazník, který svému poskytovateli roamingu oznámil, že nepožaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

▼M1

2a.  Poskytovatel roamingu zasílá oznámení v okamžiku, kdy je vyčerpán příslušný objem regulované roamingové datové služby odpovídající přiměřenému využívání nebo je dosaženo určitého prahu využívání uplatňovaného podle článku 6c. V tomto oznámení se uvede regulovaný roamingový příplatek účtovaný za veškerou další spotřebu regulovaných roamingových datových služeb roamingovým zákazníkem. Každý zákazník má právo požádat svého poskytovatele roamingu, aby odesílání těchto oznámení ukončil, a má právo kdykoliv a bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

▼M1

3.  Každý poskytovatel roamingu poskytne všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvolit si bezplatně nástroj, který včas poskytuje informace o celkové spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány regulované roamingové datové služby, a který zaručuje, že, s výjimkou MMS zpráv účtovaných za jednotku, nepřekročí celkové výdaje za regulované roamingové datové služby ve stanoveném období bez výslovného souhlasu zákazníka určený finanční limit.

▼B

Je-li zákazník předem informován o odpovídajících objemech, poskytovatel roamingu za tímto účelem nabídne jeden či více maximálních finančních limitů pro stanovenou dobu užívání. Jeden z těchto limitů (výchozí finanční limit) se musí blížit částce 50 EUR za splatné služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH), ale nesmí ji překročit.

Pokud je zákazník předem informován o odpovídajících finančních částkách, poskytovatel roamingu může zavést jako alternativu objemové limity. Jeden z těchto limitů (výchozí objemový limit) musí odpovídat částce vyjádřené v penězích, která nesmí překročit částku 50 EUR za splatné služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH).

Poskytovatel roamingu může kromě toho svým roamingovým zákazníkům nabídnout další limity s odlišnými, tj. vyššími nebo nižšími, maximálními měsíčními finančními limity.

Výchozí limity uvedené ve druhém a třetím pododstavci jsou uplatňovány na všechny zákazníky, kteří si nezvolili jiný limit.

Každý poskytovatel roamingu dále zajistí, aby v případě, že roamingové datové služby dosáhnou 80 % dohodnutého finančního nebo objemového limitu, bylo na mobilní zařízení roamingového zákazníka odesláno příslušné upozornění, a to např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači. Každý zákazník má právo požádat svého poskytovatele roamingu, aby odesílání těchto upozornění ukončil, a má právo kdykoliv a bezplatně požádat poskytovatele, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Pokud by byl jinak tento finanční nebo objemový limit překročen, musí být na mobilní zařízení roamingového zákazníka zasláno upozornění. Toto upozornění uvádí postup, kterým se má roamingový zákazník řídit, přeje-li si, aby mu byly tyto služby dále poskytovány, a náklady spojené se spotřebováním každé další jednotky. Pokud roamingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrženém upozornění, poskytovatel roamingu okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o pokračování nebo obnovení poskytování těchto služeb.

Kdykoli roamingový zákazník požádá o zavedení nebo zrušení funkce finančního nebo objemového limitu, proběhne tato změna do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, bezplatně a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy.

4.  Odstavce 2 a 3 se nevztahují na zařízení pro komunikaci mezi stroji, která využívají mobilní datové komunikace.

5.  Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření na ochranu svých zákazníků před placením roamingových cen za nevyžádané roamingové služby v době, kdy se nacházejí ve svém domovském členském státě. To zahrnuje informování zákazníků o tom, jak se vyhnout nevyžádanému roamingu v příhraničních regionech.

▼M1

6.  Tento článek se s výjimkou odstavce 5, druhého pododstavce odstavce 2 a odstavce 2a a s výhradou druhého a třetího pododstavce tohoto odstavce použije rovněž na roamingové datové služby využívané roamingovými zákazníky cestujícími mimo území Unie a poskytované poskytovatelem roamingu.

▼B

Pokud si zákazník zvolí funkci uvedenou v prvním pododstavci odstavce 3, neuplatní se požadavky stanovené v odstavci 3, pokud operátor navštívené sítě mimo Unii neumožní poskytovateli roamingu sledovat v reálném čase její využívání zákazníkem.

V takovém případě je zákazník při vstupu do dané země bez zbytečného odkladu a bezplatně informován prostřednictvím SMS zprávy, že informace o celkové spotřebě a záruka nepřekročení určeného finančního limitu nejsou dostupné.

Článek 16

Dohled a prosazování

1.  Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají sledování a dohled, pokud jde o dodržování tohoto nařízení.

▼M1

Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají striktní dohled nad poskytovateli roamingu využívajícími články 6b a 6c a čl. 6e odst. 3.

▼M2

2.  Vnitrostátní regulační orgány a případně sdružení BEREC zveřejňují aktuální informace o uplatňování tohoto nařízení, zejména článků 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12, a to způsobem, který dotčeným stranám umožňuje k těmto informacím snadný přístup.

▼B

3.  V rámci přípravy přezkumu podle článku 19 vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS a MMS roamingovým zákazníkům, a to včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vnitrostátní regulační orgány rovněž pozorně sledují případy nevyžádaného roamingu v příhraničních regionech sousedících členských států a sledují, zda není řízení provozu v sítích využíváno v neprospěch zákazníků.

Vnitrostátní regulační orgány sledují a sbírají informace o nevyžádaném roamingu a přijímají vhodná opatření.

4.  Vnitrostátní regulační orgány mají pravomoc požadovat od podniků, na něž se vztahují povinnosti podle tohoto nařízení, aby jim poskytly veškeré informace významné pro provádění a prosazování tohoto nařízení. Uvedené podniky poskytují tyto informace neprodleně na žádost vnitrostátního regulačního orgánu a v časových lhůtách a s úrovní podrobnosti údajů, jaké tento orgán požaduje.

▼M2

4a.  Pokud vnitrostátní regulační orgán považuje informace za důvěrné podle unijních a vnitrostátních právních předpisů o zachovávání důvěrnosti obchodních informací, zajistí Komise, sdružení BEREC a ostatní vnitrostátní regulační orgány zachování této důvěrnosti. Zachovávání důvěrnosti obchodních informací nesmí bránit včasné výměně informací mezi dotčeným vnitrostátním regulačním orgánem, Komisí, sdružením BEREC a ostatními dotčenými vnitrostátními regulačními orgány pro účely přezkumu a sledování uplatňování tohoto nařízení a dohledu nad ním.

▼B

5.  Vnitrostátní regulační orgány mohou z vlastního podnětu zasáhnout s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení. V případě nutnosti využívají zejména pravomocí podle článku 5 přístupové směrnice s cílem zajistit přiměřený přístup a vzájemné propojení, aby bylo zabezpečeno spojení od koncového bodu ke koncovému bodu sítě a zaručena interoperabilita roamingových služeb, například v případech, kdy si zákazníci nemohou vyměňovat regulované roamingové SMS zprávy se zákazníky veřejné pozemní mobilní komunikační sítě v jiném členském státě z důvodu neuzavření dohody umožňující doručování těchto zpráv.

6.  Pokud vnitrostátní regulační orgán shledá, že došlo k porušení povinností stanovených tímto nařízením, má pravomoc požadovat okamžité ukončení takového porušování.

Článek 17

Řešení sporů

1.  V případě sporů týkajících se povinností stanovených tímto nařízením mezi podniky, které zajišťují sítě nebo poskytují služby elektronických komunikací v členském státě, se použijí postupy pro řešení sporů stanovené v článcích 20 a 21 rámcové směrnice.

▼M2

Spory mezi operátory navštívené sítě a jinými operátory ohledně sazeb uplatňovaných na vstupy, které jsou nezbytné pro poskytování velkoobchodních roamingových služeb, mohou být předloženy příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo příslušným vnitrostátním regulačním orgánům podle článku 20 nebo článku 21 rámcové směrnice. V takovém případě příslušný vnitrostátní regulační orgán nebo příslušné vnitrostátní regulační orgány mohou se sdružením BEREC konzultovat opatření, která mají být k vyřešení sporu přijata v souladu s rámcovou směrnicí, zvláštními směrnicemi nebo tímto nařízením. Bylo-li konzultováno sdružení BEREC, příslušný vnitrostátní regulační orgán nebo příslušné vnitrostátní regulační orgány vyčkají, předtím než přijmou opatření k vyřešení sporu, než BEREC vydá stanovisko.

▼B

2.  V případě nevyřešených sporů, jejichž účastníky jsou spotřebitelé nebo koncoví uživatelé a které se týkají určité otázky v oblasti působnosti tohoto nařízení, zajistí členské státy dostupnost postupů pro mimosoudní řešení sporů stanovených v článku 34 směrnice o univerzální službě.

Článek 18

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí uvedená ustanovení Komisi do 30. června 2013 a neprodleně Komisi oznámí veškeré následné změny, které se uvedených ustanovení týkají.

▼M1

Článek 19

Přezkum

1.  Do 29. listopadu 2015 zahájí Komise přezkum velkoobchodního trhu s roamingem s cílem posoudit opatření nezbytná k tomu, aby se do 15. června 2017 mohly zrušit maloobchodní příplatky za roaming. Komise provede mimo jiné přezkum míry hospodářské soutěže na vnitrostátních velkoobchodních trzích, a zejména posoudí vzniklé velkoobchodní náklady a uplatňované velkoobchodní ceny, a rovněž postavení operátorů s omezeným zeměpisným rozsahem v hospodářské soutěži, včetně dopadu obchodních dohod na hospodářskou soutěž, jakož i schopnost operátorů využít úspor z rozsahu. Komise rovněž posoudí vývoj hospodářské soutěže na maloobchodních trzích s roamingem a veškerá zřejmá nebezpečí narušování hospodářské soutěže a investiční pobídky na vnitrostátních a navštívených trzích. Při posuzování opatření nezbytných k tomu, aby bylo možné zrušit maloobchodní příplatky za roaming, Komise zohlední potřebu zajistit, aby provozovatelé navštívených sítí mohli pokrýt veškeré náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb, včetně společných a sdílených nákladů. Komise rovněž zohlední potřebu zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu při pravidelných cestách v rámci Unie.

2.  Komise předloží do 15. června 2016 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích přezkumu uvedeného v odstavci 1.

Tato zpráva bude doplněna o odpovídající legislativní návrh, jemuž bude předcházet veřejná konzultace, s cílem změnit velkoobchodní ceny za regulované roamingové služby stanovené v tomto nařízení nebo poskytnout jiné řešení problémů zjištěných na velkoobchodní úrovni s cílem zrušit maloobchodní příplatky za roaming do 15. června 2017.

▼M2

3.  Do 15. prosince 2018 Komise dále předloží Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu, v níž shrne dopady zrušení maloobchodních příplatků za roaming, přičemž zohlední veškeré relevantní zprávy sdružení BEREC. Poté Komise, po konzultaci se sdružením BEREC, předkládá zprávu Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky a v případě potřeby k ní připojí legislativní návrh na změnu maximálních velkoobchodních cen za regulované roamingové služby stanovených v tomto nařízení. První taková zpráva bude předložena do 15. prosince 2019.

Tyto zprávy předkládané každé dva roky obsahují mimo jiné posouzení:

a) dostupnosti a kvality služeb včetně služeb, které představují alternativu regulovaných maloobchodních hlasových, SMS a datových roamingových služeb, zejména s ohledem na technologický vývoj;

b) míry hospodářské soutěže na maloobchodních i velkoobchodních trzích s roamingem, zejména pak postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů v hospodářské soutěži a operátorů virtuálních mobilních sítí, včetně účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů na hospodářskou soutěž;

c) míry, v níž provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4, a, zejména na základě informací, jež poskytly vnitrostátní regulační orgány, udělování předchozího povolení podle čl. 3 odst. 6 přinesly výsledky s ohledem na rozvoj hospodářské soutěže na vnitřním trhu regulovaných roamingových služeb;

d) vývoje dostupných maloobchodních tarifních plánů;

e) změn ve struktuře spotřeby, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby;

f) schopnosti operátorů domovské sítě udržet své modely tvorby vnitrostátních cen a míry, v jaké byly povoleny výjimečné maloobchodní příplatky za roaming podle článku 6c;

g) schopnosti operátorů navštívené sítě pokrýt efektivně vynaložené náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb;

h) dopadu uplatňování politiky přiměřeného využívání ze strany operátorů v souladu s článkem 6d, včetně zjištění jakýchkoli nesrovnalostí při uplatňování a provádění takových politik přiměřeného využívání.

4.  Aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingem na území Unie, sdružení BEREC pravidelně shromažďuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za regulované hlasové, SMS a datové roamingové služby, včetně velkoobchodních cen za vyrovnanou a nevyrovnanou bilanci roamingového provozu. Sdružení BEREC rovněž shromažďuje údaje o velkoobchodních roamingových dohodách, na které se nevztahují maximální velkoobchodní ceny za roaming stanovené v článcích 7, 9 a 12, a o provádění smluvních opatření na velkoobchodní úrovni, jejichž cílem je zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie.

Tyto údaje jsou nejméně dvakrát ročně předávány Komisi. Komise je zveřejní.

Na základě shromážděných údajů sdružení BEREC pravidelně podává zprávu o tvorbě cen a struktuře spotřeby v členských státech, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby, o vývoji skutečných velkoobchodních roamingových sazeb za nevyrovnaný provoz mezi poskytovateli roamingových služeb a o vztahu mezi maloobchodními cenami, velkoobchodními cenami a velkoobchodními náklady, pokud jde o roamingové služby. Sdružení BEREC posoudí, jak úzce spolu tyto prvky souvisejí.

Sdružení BEREC rovněž každoročně shromažďuje informace od vnitrostátních regulačních orgánů týkající se transparentnosti a srovnatelnosti různých tarifů nabízených operátory jejich zákazníkům. Komise tyto údaje a tato zjištění zveřejní.

▼B

Článek 20

Oznamovací povinnost

Členské státy oznámí Komisi vnitrostátní regulační orgány, které odpovídají za plnění úkolů podle tohoto nařízení.

Článek 21

Zrušení

Nařízení (ES) č. 717/2007 se zrušuje v souladu s přílohou I s účinkem ode dne 1. července 2012.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 22

Vstup v platnost a pozbytí platnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a jeho ustanovení se použijí od uvedeného dne, ledaže je v konkrétních článcích stanoveno jinak.

Pozbývá platnosti dnem 30. června 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IZrušené nařízení a jeho následná změna

(uvedené v článku 21)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 32).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 (Úř. vest. L 167, 29.6.2009, s. 12).

pouze článek 1
PŘÍLOHA IISrovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 717/2007

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec první věta

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec druhá věta

Čl. 1 odst. 6 první pododstavec

Čl. 1 odst. 7 první pododstavec

Čl. 1 odst. 4 druhý pododstavec první věta

Čl. 1 odst. 6 druhý pododstavec první věta

Čl. 1 odst. 7 druhý pododstavec první věta

Článek 1 odst. 4 druhý pododstavec druhá věta

Čl. 1 odst. 6 druhý pododstavec druhá a třetí věta

Čl. 1 odst. 7 druhý pododstavec druhá a třetí věta

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 návětí

Čl. 2 odst. 2 návětí

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. i)

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 2 písm. g)

Čl. 2 odst. 2 písm. e)

Čl. 2 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 2 písm. f)

Čl. 2 odst. 2 písm. f)

Čl. 2 odst. 2 písm. g)

Čl. 2 odst. 2 písm. e)

Čl. 2 odst. 2 písm. h)

Čl. 2 odst. 2 písm. i)

Čl. 2 odst. 2 písm.j)

Čl. 2 odst. 2 písm. j)

Čl. 2 odst. 2 písm.k)

Čl. 2 odst. 2 písm. h)

Čl. 2 odst. 2 písm. l)

Čl. 2 odst. 2 písm. k)

Čl. 2 odst. 2 písm. m)

Čl. 2 odst. 2 písm. n)

Čl. 2 odst. 2 písm. o)

Čl. 2 odst. 2 písm. p)

Čl. 2 odst. 2 písm. q)

Články 3, 4, 5 a 6

Čl. 3 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 3

Čl. 4 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 8 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 8 odst. 5

Článek 4a

Článek 9

Článek 4b

Článek 10

Čl. 4b odst. 7

Článek 4c

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Čl. 6 odst. 1 první až pátý pododstavec

Čl. 14 odst. 1 první až pátý pododstavec

Čl. 14 odst. 1 šestý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 14 odst. 2

Čl. 6 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 14 odst. 4

Článek 6a

Článek 15

Čl. 15 odst. 4

Čl. 15 odst. 5

Čl. 15 odst. 6

Čl. 6a odst. 4

Článek 7

Článek 16

Čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec

Článek 8

Článek 17

Článek 9

Článek 18

Článek 10

Čl. 11 odst. 1 návětí

Čl. 19 odst. 1 návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 11 odst. 1 první pododstavec první až čtvrtá odrážka

Čl. 19 odst. 1 písm. c) až f)

Čl. 19 odst. 1 písm. g) a h)

Čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

Čl. 19 odst. 4

Článek 12

Článek 20

Článek 21

Článek 13

Článek 22

Top