EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0700

Directiva (UE) 2020/700 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/14/2020/REV/1

OJ L 165, 27.5.2020, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/700/oj

27.5.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/27


DIRECTIVA (UE) 2020/700 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 mai 2020

de modificare a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 în ceea ce privește prelungirea perioadelor lor de transpunere

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 57 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului (2) și cu articolul 33 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului (3), statele membre trebuiau să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor relevante ale directivelor respective până la 16 iunie 2019. Cu toate acestea, în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/797 și al articolului 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, statele membre aveau posibilitatea de a prelungi perioada de transpunere cu un an.

(2)

Șaptesprezece state membre au notificat Comisiei și Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare „agenția”) cu privire la prelungirea termenelor de transpunere a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 până la 16 iunie 2020.

(3)

Din cauza situației extraordinare și imprevizibile cauzate de epidemia de COVID-19, unele dintre aceste state membre se confruntă cu dificultăți în a finaliza lucrările legislative în termenele de transpunere date și, prin urmare, riscă să nu le poată respecta. O asemenea nerespectare ar putea crea insecuritate juridică pentru industria feroviară, pentru autoritățile naționale și pentru agenție în ceea ce privește legislația care se aplică siguranței și interoperabilității feroviare. Incapacitatea anumitor state membre de a transpune Directivele (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 din cauza epidemiei de COVID-19 are consecințe negative asupra sectorului feroviar.

(4)

Este esențial să se asigure claritate și securitate juridică pentru industria feroviară, permițând, acolo unde este cazul, ca statele membre să aplice în continuare, începând cu 16 iunie 2020 și pentru o perioadă limitată de timp, Directivele 2004/49/CE (4) și 2008/57/CE (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(5)

Întrucât epidemia de COVID-19 a intervenit în timpul etapei finale de adoptare a măsurilor naționale de transpunere a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798, statelor membre ar trebui să li se acorde o perioadă suplimentară pentru finalizarea procesului de transpunere.

(6)

Termenele de transpunere a Directivelor (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 ar trebui să fie prelungite până la 31 octombrie 2020. Datele de abrogare a Directivelor 2004/49/CE și 2008/57/CE, stabilite la articolul 58 din Directiva (UE) 2016/797 și, respectiv, la articolul 34 din Directiva (UE) 2016/798, ar trebui modificate în consecință.

(7)

În baza Directivei (UE) 2016/798 au fost adoptate o serie de acte delegate care reflectă termenele anterioare de transpunere. Având în vedere situația actuală, actele delegate respective ar trebui aliniate la noul termen de transpunere.

(8)

Având în vedere urgența impusă de circumstanțele excepționale cauzate de epidemia de COVID‐19, s-a considerat adecvat să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(9)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume acela de a modifica Directivele (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 având în vedere epidemia de COVID‐19, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(10)

Directivele (UE) 2016/797 și (UE) 2016/798 ar trebui modificate în consecință.

(11)

Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezenta directivă, aceasta ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Directivei (UE) 2016/797

Directiva (UE) 2016/797 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 54, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cel mai târziu începând cu 16 iunie 2019 agenția îndeplinește atribuțiile de autorizare în temeiul articolelor 21 și 24, precum și atribuțiile menționate la articolul 19, în ceea ce privește zonele de utilizare din statele membre care nu au transmis notificări agenției și Comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2). Prin derogare de la articolele 21 și 24, autoritățile naționale de siguranță din statele membre care au notificat agenția și Comisia în temeiul articolului 57 alineatul (2) pot continua să elibereze autorizații în conformitate cu Directiva 2008/57/CE până la 16 iunie 2020. Prin derogare de la articolele 21 și 24, autoritățile naționale de siguranță din statele membre care au notificat agenția și Comisia în temeiul articolului 57 alineatul (2a) pot continua să elibereze autorizații în conformitate cu Directiva 2008/57/CE până la 31 octombrie 2020.”

2.

La articolul 57, se introduce următorul alineat:

„(2a)   Statele membre care au prelungit perioada de transpunere în conformitate cu alineatul (2) pot prelungi în mod suplimentar această perioadă până la 31 octombrie 2020. Măsurile lor de transpunere se aplică de la data respectivă. Statele membre în cauză notifică agenției și Comisiei acest lucru până la 29 mai 2020.”

3.

La articolul 58 primul paragraf, data de „16 iunie 2020” se înlocuiește cu cea de „31 octombrie 2020”.

Articolul 2

Modificarea Directivei (UE) 2016/798

Directiva (UE) 2016/798 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

Articolul 6a

Alinierea MCS-urilor la termenele revizuite

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 27 pentru a alinia datele de aplicare ale actelor delegate adoptate în temeiul articolului 6 alineatul (6) la termenul de transpunere prevăzut la articolul 33 alineatul (2a). Procedura prevăzută la articolul 27a se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.”

2.

La articolul 27, se adaugă următorul alineat:

„(7)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolului 6a se conferă Comisiei începând de la 28 mai 2020 și până la 31 octombrie 2020.”

3.

Se introduce următorul articol:

Articolul 27a

Procedura de urgență

(1)   Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)   Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.”

4.

La articolul 31, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Cel mai târziu începând cu 16 iunie 2019, agenția îndeplinește atribuțiile de certificare în temeiul articolului 10, în ceea ce privește zonele de operare din statele membre care nu au notificat agenția sau Comisia în conformitate cu articolul 33 alineatul (2). Prin derogare de la articolul 10, autoritățile naționale de siguranță din statele membre care au notificat agenția și Comisia în temeiul articolului 33 alineatul (2) pot continua să elibereze certificate în conformitate cu Directiva 2004/49/CE până la 16 iunie 2020. Prin derogare de la articolul 10, autoritățile naționale de siguranță din statele membre care au notificat agenția și Comisia în temeiul articolului 33 alineatul (2a) pot continua să elibereze certificate în conformitate cu Directiva 2004/49/CE până la 31 octombrie 2020.”

5.

La articolul 33, se introduce următorul alineat:

„(2a)   Statele membre care au prelungit perioada de transpunere în conformitate cu alineatul (2) pot prelungi în mod suplimentar această perioadă până la 31 octombrie 2020. Măsurile lor de transpunere se aplică de la data respectivă. Statele membre în cauză notifică agenției și Comisiei acest lucru până la 29 mai 2020.”

6.

La articolul 34 primul paragraf, data de „16 iunie 2020” se înlocuiește cu cea de „31 octombrie 2020”.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Poziția Parlamentului European din 15 mai 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 25 mai 2020.

(2)  Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (JO L 138, 26.5.2016, p. 44).

(3)  Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară) (JO L 138, 26.5.2016, p. 102).

(4)  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).

(5)  Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (JO L 191, 18.7.2008, p. 1).


Top