EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0700

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2020/700 (2020. gada 25. maijs), ar ko Direktīvas (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798 groza attiecībā uz to transponēšanas laikposmu pagarināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/14/2020/REV/1

OJ L 165, 27.5.2020, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/700/oj

27.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/27


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2020/700

(2020. gada 25. maijs),

ar ko Direktīvas (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798 groza attiecībā uz to transponēšanas laikposmu pagarināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 (2) 57. panta 1. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 (3) 33. panta 1. punktu dalībvalstīs līdz 2019. gada 16. jūnijam bija jāstājas spēkā normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas vajadzīgi, lai tās izpildītu attiecīgās minēto direktīvu prasības. Tomēr saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 57. panta 2. punktu un Direktīvas (ES) 2016/798 33. panta 2. punktu dalībvalstīm bija iespēja pagarināt transponēšanas laikposmu par vienu gadu.

(2)

Septiņpadsmit dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (“Aģentūra”) par Direktīvas (ES) 2016/797 un Direktīvas (ES) 2016/798 transponēšanas termiņu pagarināšanu līdz 2020. gada 16. jūnijam.

(3)

Covid-19 uzliesmojuma izraisītās ārkārtējās un neparedzamās situācijas dēļ dažām no minētajām dalībvalstīm ir grūtības noteiktajos transponēšanas termiņos pabeigt likumdošanas darbu, tāpēc pastāv risks, ka tie netiks ievēroti. To neievērošana varētu dzelzceļa nozarei, valstu iestādēm un Aģentūrai radīt juridisku nenoteiktību par to, kādi tiesību akti attiecas uz dzelzceļa drošību un savstarpējo izmantojamību. Dažu dalībvalstu nespējai Covid-19 uzliesmojuma dēļ transponēt Direktīvas (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798 ir negatīva ietekme uz dzelzceļa nozari.

(4)

Ir būtiski dzelzceļa nozarē nodrošināt juridisko skaidrību un noteiktību, attiecīgā gadījumā atļaujot dalībvalstīm no 2020. gada 16. jūnija ierobežotu laiku turpināt piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK (4) un 2008/57/EK (5).

(5)

Covid-19 uzliesmojums sākās Direktīvu (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798 valsts transponēšanas pasākumu pieņemšanas pēdējā posmā, tāpēc būtu jāatvēl dalībvalstīm papildu laikposms transponēšanas procesa pabeigšanai.

(6)

Direktīvu (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798 transponēšanas termiņi būtu jāpagarina līdz 2020. gada 31. oktobrim. Atbilstīgi būtu jāpielāgo Direktīvu 2004/49/EK un 2008/57/EK atcelšanas datumi, kas noteikti attiecīgi Direktīvas (ES) 2016/797 58. pantā un Direktīvas (ES) 2016/798 34. pantā.

(7)

Pamatojoties uz Direktīvu (ES) 2016/798, ir pieņemti vairāki deleģētie akti, kuros atspoguļoti iepriekšējie transponēšanas termiņi. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, minētie deleģētie tiesību akti ir jāsaskaņo ar jauno transponēšanas termiņu.

(8)

Ņemot vērā steidzamību, ko radījuši Covid-19 uzliesmojuma izraisītie ārkārtas apstākļi, ir lietderīgi paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts 4. pantā Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību (LES), Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam.

(9)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, Covid-19 uzliesmojuma dēļ grozīt Direktīvas (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet rīcības mēroga vai iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(10)

Tāpēc Direktīvas (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā direktīvā paredzētos pasākumus, steidzamības kārtā šai direktīvai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījums Direktīvā (ES) 2016/797

Direktīvu (ES) 2016/797 groza šādi:

1)

direktīvas 54. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Vēlākais no 2019. gada 16. jūnija Aģentūra veic atļauju izsniegšanas uzdevumus, ievērojot 21. un 24. pantu, un 19. pantā minētos uzdevumus attiecībā uz izmantošanas telpām dalībvalstīs, kuras nav paziņojušas Aģentūrai un Komisijai saskaņā ar 57. panta 2. punktu. Atkāpjoties no 21. un 24. panta, dalībvalstu valsts drošības iestādes, kuras ir paziņojušas Aģentūrai un Komisijai, ievērojot 57. panta 2. punktu, var turpināt izsniegt atļaujas saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK līdz 2020. gada 16. jūnijam. Atkāpjoties no 21. un 24. panta, dalībvalstu valsts drošības iestādes, kuras ir paziņojušas Aģentūrai un Komisijai, ievērojot 57. panta 2.a punktu, var turpināt izsniegt atļaujas saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK līdz 2020. gada 31. oktobrim.”;

2)

direktīvas 57. pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Dalībvalstis, kuras ir pagarinājušas transponēšanas laikposmu saskaņā ar 2. punktu, var to pagarināt vēl līdz 2020. gada 31. oktobrim. To transponēšanas pasākumus piemēro no minētās dienas. Minētās dalībvalstis par to paziņo Aģentūrai un Komisijai līdz 2020. gada 29. maijam.”;

3)

direktīvas 58. panta pirmajā daļā datumu “2020. gada 16. jūnija” aizstāj ar “2020. gada 31. oktobrim”.

2. pants

Grozījums Direktīvā (ES) 2016/798

Direktīvu (ES) 2016/798 groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

6.a pants

CSM saskaņošana ar pārskatītajiem termiņiem

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27. pantu, lai atbilstīgi 6. panta 6. punktam pieņemto deleģēto aktu piemērošanas datumus saskaņotu ar 33. panta 2.a punktā noteikto transponēšanas termiņu. 27.a pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.”;

2)

direktīvas 27. pantam pievieno šādu punktu:

“7.   Pilnvaras pieņemt 6.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir no 2020. gada 28. maija līdz 2020. gada 31. oktobrim.”;

3)

iekļauj šādu pantu:

27.a pants

Steidzamības procedūra

1.   Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 27. panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.”;

4)

direktīvas 31. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Vēlākais no 2019. gada 16. jūnija Aģentūra, ievērojot 10. pantu, veic sertificēšanas uzdevumus attiecībā uz darbības telpām dalībvalstīs, kuras nav paziņojušas Aģentūrai vai Komisijai saskaņā ar 33. panta 2. punktu. Atkāpjoties no 10. panta, to dalībvalstu valsts drošības iestādes, kuras ir paziņojušas Aģentūrai un Komisijai saskaņā ar 33. panta 2. punktu, līdz 2020. gada 16. jūnijam var turpināt izsniegt sertifikātus saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK. Atkāpjoties no 10. panta, to dalībvalstu valsts drošības iestādes, kuras ir paziņojušas Aģentūrai un Komisijai saskaņā ar 33. panta 2.a punktu, var turpināt izsniegt sertifikātus saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK līdz 2020. gada 31. oktobrim.”;

5)

direktīvas 33. pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Dalībvalstis, kuras ir pagarinājušas transponēšanas laikposmu saskaņā ar 2. punktu, var to pagarināt vēl līdz 2020. gada 31. oktobrim. To transponēšanas pasākumus piemēro no minētās dienas. Minētās dalībvalstis par to paziņo Aģentūrai un Komisijai līdz 2020. gada 29. maijam.”;

6)

direktīvas 34. panta pirmajā daļā datumu “2020. gada 16. jūnija” aizstāj ar “2020. gada 31. oktobra”.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 25. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. maija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 25. maija lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/798 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa drošību (OV L 138, 26.5.2016., 102. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/57/EK (2008. gada 17. jūnijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.).


Top