EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0700

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

PE/14/2020/REV/1

OJ L 165, 27.5.2020, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/700/oj

27.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/27


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/700

ze dne 25. května 2020,

kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 57 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (2) a čl. 33 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (3) členské státy měly do 16. června 2019 uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s příslušnými ustanoveními uvedených směrnic. Podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797 a čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 však měly členské státy možnost prodloužit lhůtu pro provedení ve vnitrostátním právu o jeden rok.

(2)

Sedmnáct členských států oznámilo Komisi a Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) prodloužení lhůt pro provedení směrnic (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798 do 16. června 2020.

(3)

Vzhledem k mimořádné a nepředvídatelné situaci způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 čelí některé z těchto členských států potížím při dokončování legislativních prací v daných lhůtách pro provedení, a tudíž hrozí, že tyto lhůty nebudou dodrženy. Nedodržení lhůt by mohlo vést k právní nejistotě pro železniční průmysl, vnitrostátní orgány a agenturu, pokud jde o právní předpisy, které upravují bezpečnost a interoperabilitu železnic. Neschopnost některých členských států provést směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 má nepříznivé důsledky pro železniční odvětví.

(4)

Je nezbytné zajistit právní srozumitelnost a jistotu pro železniční průmysl tím, že se v příslušných případech členským státům umožní, aby od 16. června 2020 a po omezenou dobu i nadále uplatňovaly směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (4) a 2008/57/ES (5).

(5)

Jelikož k rozšíření onemocnění COVID-19 došlo v konečné fázi přijímání vnitrostátních opatření k provedení směrnic (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, měla by být členským státům k dokončení procesu provedení ve vnitrostátním právu povolena dodatečná lhůta .

(6)

Lhůty pro provedení směrnic (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu by měly být prodlouženy do 31. října 2020. V souladu s tím by mělo být přizpůsobeno datum zrušení směrnice 2004/49/ES, stanovené v v článku 58 směrnice (EU) 2016/797, a směrnice 2008/57/ES, stanovené v článku 34 směrnice (EU) 2016/798.

(7)

Na základě směrnice (EU) 2016/798 byla přijata řada aktů v přenesené pravomoci, které odrážejí předchozí lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu. Tyto akty je v současné situaci třeba uvést do souladu s novou lhůtou pro provedení.

(8)

Vzhledem k naléhavosti způsobené výjimečnými okolnostmi vyvolanými rozšířením onemocnění COVID-19 je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“), Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(9)

Jelikož cíle této směrnice, totiž změny směrnic (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798 v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu či účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

Směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Pro dosažení rychlé použitelnosti opatření stanovených touto směrnicí by tato směrnice měla vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice (EU) 2016/797

Směrnice (EU) 2016/797 se mění takto:

1)

v článku 54 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Agentura provede úkoly spojené s vydáváním povolení podle článků 21 a 24 a úkoly uvedené v článku 19 nejpozději od 16. června 2019 ve vztahu k oblastem použití v členských státech, které agenturu a Komisi neinformovaly v souladu s čl. 57 odst. 2. Odchylně od článků 21 a 24 mohou vnitrostátní bezpečnostní orgány členských států, které agenturu a Komisi podle čl. 57 odst. 2 informovaly, pokračovat ve vydávání povolení podle směrnice 2008/57/ES do 16. června 2020. Odchylně od článků 21 a 24 mohou vnitrostátní bezpečnostní orgány členských států, které agenturu a Komisi informovaly podle čl. 57 odst. 2a, pokračovat ve vydávání povolení podle směrnice 2008/57/ES do 31. října 2020.“;

2)

v článku 57 se vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.   Členské státy, které prodloužily lhůtu pro provedení v souladu s odstavcem 2, ji mohou dále prodloužit do 31. října 2020. Jejich prováděcí opatření se použijí od uvedeného dne. Uvedené členské státy o tom uvědomí agenturu a Komisi do 29. května 2020.“;

3)

v čl. 58 prvním pododstavci se datum „16. června 2020“ nahrazuje datem „31. října 2020“.

Článek 2

Změna směrnice (EU) 2016/798

Směrnice (EU) 2016/798 se mění takto:

1)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Sladění CSM s revidovanými lhůtami

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 za účelem sladění dat použitelnosti aktů v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 6 odst. 6 s lhůtou pro provedení stanovenou v čl. 33 odst. 2a. Na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku se použije postup stanovený v článku 27a.“;

2)

v článku 27 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„7.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 6a je svěřena Komisi na dobu od 28. května 2020 do 31. října 2020.“;

3)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 27a

Postup pro naléhavé případy

1.   Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 27 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.“;

4)

v článku 31 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Agentura začne provádět úkoly spojené s vydáváním osvědčení podle článku 10 nejpozději od 16. června 2019 ohledně oblasti provozu v členských státech, které nepodaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 33 odst. 2. Odchylně od článku 10 mohou vnitrostátní bezpečnostní orgány členských států, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 33 odst. 2, pokračovat ve vydávání osvědčení podle směrnice 2004/49/ES do 16. června 2020. Odchylně od článku 10 mohou vnitrostátní bezpečnostní orgány členských států, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 33 odst. 2a, pokračovat ve vydávání osvědčení podle směrnice 2004/49/ES do 31. října 2020.“;

5)

v článku 33 se vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.   Členské státy, které prodloužily lhůtu pro provedení v souladu s odstavcem 2, ji mohou dále prodloužit do 31. října 2020. Jejich prováděcí opatření se použijí od uvedeného dne. Uvedené členské státy o tom uvědomí agenturu a Komisi do 29. května 2020.“;

6)

v čl. 34 prvním pododstavci se datum „16. června 2020“ nahrazuje datem „31. října 2020“.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. května 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2020.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).


Top