EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0700

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/700 2020 m. gegužės 25 d. kuria iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798, kiek tai susiję su jų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų pratęsimu (Tekstas svarbus EEE)

PE/14/2020/REV/1

OJ L 165, 27.5.2020, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/700/oj

27.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/27


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2020/700

2020 m. gegužės 25 d.

kuria iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798, kiek tai susiję su jų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų pratęsimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 (2) 57 straipsnio 1 dalį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 (3) 33 straipsnio 1 dalį valstybės narės turėjo užtikrinti, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi tų direktyvų atitinkamų nuostatų ne vėliau kaip 2019 m. birželio 16 d. Tačiau pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį valstybės narės turėjo galimybę pratęsti perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį vieniems metams;

(2)

septyniolika valstybių narių pranešė Komisijai ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) apie tai, kad direktyvų (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis pratęsiamas iki 2020 m. birželio 16 d.;

(3)

dėl COVID-19 protrūkio susiklosčius išskirtinei ir nenumatytai padėčiai, kai kurioms iš tų valstybių narių sudėtinga užbaigti teisėkūros darbą per nustatytus perkėlimo į nacionalinę teisę terminus, todėl kyla pavojus, kad jų nebus laikomasi. Tų terminų nesilaikymas geležinkelio sektoriui, nacionalinėms institucijoms ir Agentūrai galėtų sukelti teisinį netikrumą, susijusį su geležinkelių saugai ir sąveikumui taikomais teisės aktais. Tam tikrų valstybių narių nesugebėjimas perkelti direktyvų (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 į nacionalinę teisę dėl COVID-19 protrūkio sukelia neigiamas pasekmes geležinkelių sektoriui;

(4)

geležinkelių sektoriui labai svarbu užtikrinti teisinį aiškumą ir tikrumą, leidžiant atitinkamais atvejais valstybėms narėms nuo 2020 m. birželio 16 d. toliau ribotą laikotarpį taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/49/EB (4) ir 2008/57/EB (5);

(5)

dėl to, kad COVID-19 protrūkis kilo paskutiniajame direktyvų (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių priėmimo etape, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas papildomas laikotarpis perkėlimo į nacionalinę teisę procesui užbaigti;

(6)

direktyvose (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 nustatyti perkėlimo į nacionalinę teisę terminai turėtų būti pratęsti iki 2020 m. spalio 31 d. Direktyvų 2004/49/EB ir 2008/57/EB panaikinimo datos, nurodytos atitinkamai Direktyvos (ES) 2016/797 58 straipsnyje ir Direktyvos (ES) 2016/798 34 straipsnyje, turėtų būti atitinkamai pakoreguotos;

(7)

remiantis Direktyva (ES) 2016/798 priimta keletas deleguotųjų aktų, kuriuose atsižvelgiama į ankstesnius perkėlimo į nacionalinę teisę terminus. Atsižvelgiant į esamą padėtį, tie deleguotieji aktai turi būti suderinti su nauju perkėlimo į nacionalinę teisę terminu;

(8)

atsižvelgiant į skubą, atsiradusią dėl išskirtinių aplinkybių, kurias sukėlė COVID-19 protrūkis, buvo nuspręsta, kad tikslinga taikyti išimtį prie Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis), Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(9)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. iš dalies pakeisti direktyvas (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jos masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(10)

todėl direktyvos (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(11)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šioje direktyvoje numatytas priemones, ši direktyva turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos (ES) 2016/797 pakeitimas

Direktyva (ES) 2016/797 iš dalies keičiama taip:

1)

54 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Ne vėliau kaip nuo 2019 m. birželio 16 d. Agentūra pradeda vykdyti leidimų išdavimo užduotis pagal 21 ir 24 straipsnius, taip pat 19 straipsnyje nurodytas užduotis, susijusias su naudojimo vietomis tose valstybėse narėse, kurios dar nepranešė Agentūrai ir Komisijai pagal 57 straipsnio 2 dalį. Nukrypstant nuo 21 ir 24 straipsnių, valstybių narių, kurios pranešė Agentūrai ir Komisijai pagal 57 straipsnio 2 dalį, nacionalinės saugos institucijos gali ir toliau išduoti leidimus pagal Direktyvą 2008/57/EB iki 2020 m. birželio 16 d. Nukrypstant nuo 21 ir 24 straipsnių, valstybių narių, kurios pranešė Agentūrai ir Komisijai pagal 57 straipsnio 2a dalį, nacionalinės saugos institucijos gali ir toliau išduoti leidimus pagal Direktyvą 2008/57/EB iki 2020 m. spalio 31 d.“;

2)

57 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.   Valstybės narės, kurios pagal 2 dalį pratęsė perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, gali jį papildomai pratęsti iki 2020 m. spalio 31 d. Jų priimtos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės taikomos nuo tos dienos. Tos valstybės narės apie tai praneša Agentūrai ir Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 29 d.“;

3)

58 straipsnio pirmoje pastraipoje data „2020 m. birželio 16 d.“ pakeičiama data „2020 m. spalio 31 d.“.

2 straipsnis

Direktyvos (ES) 2016/798 pakeitimas

Direktyva (ES) 2016/798 iš dalies keičiama taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

BSB suderinimas su pakeistais terminais

Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais pagal 6 straipsnio 6 dalį priimtų deleguotųjų aktų taikymo datos suderinamos su 33 straipsnio 2a dalyje nustatytu perkėlimo į nacionalinę teisę terminu. Pagal šį straipsnį priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 27a straipsnyje numatyta procedūra.“;

2)

27 straipsnis papildomas šia dalimi:

„7.   6a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo 2020 m. gegužės 28 d. iki 2020 m. spalio 31 d.“;

3)

įterpiamas šis straipsnis:

„27a straipsnis

Skubos procedūra

1.   Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 27 straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.“;

4)

31 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Veiklos vietų tose valstybėse narėse, kurios neinformavo Agentūros ar Komisijos pagal 33 straipsnio 2 dalį, atžvilgiu Agentūra imasi vykdyti sertifikavimo užduotis pagal 10 straipsnį ne vėliau kaip nuo 2019 m. birželio 16 d. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, valstybių narių, kurios informavo Agentūrą ir Komisiją pagal 33 straipsnio 2 dalį, nacionalinės saugos institucijos gali ir toliau išduoti saugos sertifikatus pagal Direktyvą 2004/49/EB iki 2020 m. birželio 16 d. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, valstybių narių, kurios informavo Agentūrą ir Komisiją pagal 33 straipsnio 2a dalį, nacionalinės saugos institucijos gali ir toliau išduoti saugos sertifikatus pagal Direktyvą 2004/49/EB iki 2020 m. spalio 31 d.“;

5)

33 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.   Valstybės narės, kurios pagal 2 dalį pratęsė perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, gali jį papildomai pratęsti iki 2020 m. spalio 31 d. Jų priimtos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės taikomos nuo tos dienos. Tos valstybės narės apie tai praneša Agentūrai ir Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 29 d.“;

6)

34 straipsnio pirmoje pastraipoje data „2020 m. birželio 16 d.“ pakeičiama data „2020 m. spalio 31 d.“.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. gegužės 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  2020 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44).

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).

(4)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 164, 2004 4 30, p. 44).

(5)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, p. 1).


Top