EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0648

Sprawa T-648/19: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2019 r. – Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands/Komisja

Dz.U. C 413 z 9.12.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 413/57


Skarga wniesiona w dniu 26 września 2019 r. – Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands/Komisja

(Sprawa T-648/19)

(2019/C 413/69)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Niderlandy) i Converse Netherlands BV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci R. Martens i D. Colgan)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Skarżące wnoszą do Sądu o:

stwierdzenie nieważności w całości zaskarżonej decyzji o wszczęciu postępowania, to jest decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2019 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa SA.51284 (2018/NN) – Niderlandy – Ewentualna pomoc państwa na rzecz Nike (1); oraz

obciążenie Komisji wszystkimi kosztami niniejszego postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżące podnoszą trzy zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE, art. 108 ust. 2 TFUE, art. 1 lit. d), art. 1 lit. e) i art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. (2) ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE, a także art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zasady dobrej administracji oraz zasady równego traktowania, w zakresie w jakim Komisja naruszyła prawo przy wstępnej ocenie dotyczącej tego, czy sporne środki mają charakter pomocy.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE, art. 108 ust. 2 TFUE, art. 296 ust. 2 TFUE, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE, w zakresie w jakim Komisja nie przedstawiła wystarczającego uzasadnienia w odniesieniu do stwierdzenia, że sporne środki posiadają wszystkie elementy pomocy państwa, a w szczególności do kwestii, dlaczego należy je uznać za selektywne.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 296 ust. 2 TFUE, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE, w zakresie w jakim Komisja przedwcześnie wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające i przedstawiła niewystarczające uzasadnienie w odniesieniu do istnienia pomocy państwa, mimo że nie wystąpiły trudności w kontynuowaniu wstępnego postępowania wyjaśniającego.


(1)  Dz.U. 2019, C 226, s. 31.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2015, L 248, s. 9).


Top