EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:413:TOC

Službeni list Europske unije, C 413, 9. prosinca 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 413

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
9. prosinca 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2019/C 413/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2019/C 413/02

predmet C-616/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 1. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal correctionnel de Foix - Francuska) – kazneni postupak protiv Mathieua Blaisea i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja – Uredba (EZ) br. 1107/2009 – Valjanost – Načelo opreznosti – Definicija pojma „aktivna tvar” – Kumulacija aktivnih tvari – Pouzdanost postupka ocjene – Pristup javnosti spisu – Testovi dugotrajne toksičnosti – Pesticidi – Glifosat)

2

2019/C 413/03

predmet C-621/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Kúria - Mađarska) – Gyula Kiss protiv CIB Bank Zrt., Emila Kissa, Gyuláné Kiss (Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Direktiva 93/13/EEZ – Članak 3. stavak 1. – Ocjena nepoštenosti ugovornih odredbi – Članak 4. stavak 2. – Članak 5. – Obveza jasnog i razumljivog sastavljanja ugovornih odredbi – Odredbe koje obvezuju na plaćanje naknada za neodređene usluge)

3

2019/C 413/04

predmet C-673/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 1. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. protiv Planet49 GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 95/46/EZ – Direktiva 2002/58/EZ – Uredba (EU) 2016/679 – Obrada osobnih podataka i zaštita privatnosti u području elektroničkih komunikacija – Kolačići – Pojam privole ispitanika – Davanje privole poljem koje je unaprijed označeno kvačicom)

4

2019/C 413/05

predmet C-18/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof - Austrija) – Eva Glawischnig-Piesczek protiv Facebook Ireland Limited (Zahtjev za prethodnu odluku – Informacijsko društvo – Slobodno kretanje usluga – Direktiva 2000/31/EZ – Odgovornost posrednih davatelja usluga – Članak 14. stavci 1. i 3. – Pružatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju – Mogućnost zahtijevanja od pružatelja da okonča povredu ili je spriječi – Članak 18. stavak 1. – Osobne, materijalne i teritorijalne granice dosega naloga – Članak 15. stavak 1. – Nepostojanje opće obveze praćenja)

5

2019/C 413/06

predmet C-42/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof - Njemačka) – Finanzamt Trier protiv Cardpoint GmbH, pravnog sljednika društva Moneybox Deutschland GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Šesta direktiva 77/388/EEZ – Izuzeća – Članak 13. dio B točka (d) podtočka 3. – Transakcije koje se odnose na plaćanja – Usluge koje društvo pruža banci u okviru upravljanja bankomatima)

6

2019/C 413/07

predmet C-70/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State - Nizozemska) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid protiv osoba A, B, P (Zahtjev za prethodnu odluku – Sporazum o pridruživanju EEZ Turska – Odluka br. 2/76 – Članak 7. – Odluka br. 1/80 – Članak 13. – Klauzule o mirovanju („standstill”) – Novo ograničenje – Uzimanje, evidentiranje i pohrana biometrijskih podataka turskih državljana u središnji sustav arhiviranja – Važni razlozi u općem interesu – Cilj sprečavanja i suzbijanja prijevara povezanih s identitetom i ispravama – Članci 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Pravo na poštovanje privatnog života – Pravo na zaštitu osobnih podataka – Proporcionalnost)

6

2019/C 413/08

predmet C-93/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 2. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal in Northern Ireland - Ujedinjena Kraljevina) – Ermira Bajratari protiv Secretary of State for the Home Department (Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Unije – Direktiva 2004/38/EZ – Pravo boravka državljanina treće zemlje koji je izravan srodnik u uzlaznoj liniji maloljetnih građana Unije – Članak 7. stavak 1. točka (b) – Uvjet dostatnih sredstava – Sredstva koja čine dohoci od nesamostalnog rada koji se obavlja bez dozvole boravka i dozvole za rad)

7

2019/C 413/09

spojeni predmeti C-152/18 P i C-153/18 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 2. listopada 2019. – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P) protiv Europske središnje banke, Europske komisije (Žalba – Ekonomska i monetarna politika – Članak 127. stavak 6. UFEU-a – Uredba (EU) br. 1024/2013 – Članak 4. stavak 1. točka (g) – Bonitetni nadzor kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi – Uredba (EU) br. 468/2014 – Članak 2. točka 21. podtočka (c) – Uredba (EU) br. 575/2013 – Članak 10. – Nadzirana grupa – Institucije stalno povezane sa središnjim tijelom)

8

2019/C 413/10

predmet C-197/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Wien - Austrija) – postupak koji su pokrenuli Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Direktiva 91/676/EEZ – Zaštita voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora – Cilj smanjenja onečišćenja – Onečišćenje vode – Maksimalan udio nitrata od 50 mg/l – Programi djelovanja koje su donijele države članice – Prava pojedinaca na izmjenu takvog programa – Aktivna procesna legitimacija za podnošenje zahtjeva pred nacionalnim tijelima i sudovima)

9

2019/C 413/11

predmet C-208/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší soud České republiky - Češka Republika) – Jana Petruchová protiv FIBO Group Holdings Limited (Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Članak 17. stavak 1. – Nadležnost za potrošačke ugovore – Pojam „potrošač” – Fizička osoba koja posredstvom brokerskog društva trguje na međunarodnom deviznom tržištu – Uredba (EZ) br. 593/2008 (Rim I) – Direktiva 2004/39/EZ – Pojam „mali ulagatelj”)

10

2019/C 413/12

predmet C-260/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Warszawie - Poljska) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak protiv Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, ranije Raiffeisen Bank Polska SA (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Potrošački ugovori – Nepoštene odredbe – Hipotekarni kredit indeksiran u stranoj valuti – Odredba koja se odnosi na utvrđivanje tečaja između valuta – Učinci utvrđenja nepoštenosti odredbe – Mogućnost suda da zamijeni nepoštene odredbe primjenom općih odredaba građanskog prava – Ocjena potrošačeva interesa – Nastavak važenja ugovora bez nepoštenih odredaba)

11

2019/C 413/13

predmet C-267/18: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea de Apel București - Rumunjska) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA protiv Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupak javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 4. – Fakultativne osnove za isključenje – Isključenje gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku javne nabave – Raskid prethodnog ugovora zbog njegova djelomičnog davanja u podugovor – Pojam „značajni i postojani nedostaci” – Doseg)

12

2019/C 413/14

predmet C-272/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio l’Oberster Gerichtshof - Austrija) – Verein für Konsumenteninformation protiv TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Pravo koje se primjenjuje na ugovorne obveze – Isključenje prava društava iz područja primjene Rimske konvencije i Uredbe (EZ) br. 593/2008 (Rim I) – Fiducijarni ugovor sklopljen između poduzetnika i potrošača čiji je jedini cilj upravljanje udjelom u komanditnom društvu)

13

2019/C 413/15

predmet C-274/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Arbeits- und Sozialgericht Wien - Austrija) – Minoo Schuch-Ghannadan protiv Medizinische Universität Wien (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Okvirni sporazum o radu s nepunim radnim vremenom – Članak 4. – Načelo nediskriminacije – Nepovoljnije postupanje prema radnicima s nepunim radnim vremenom u odnosu na radnike s punim radnim vremenom s obzirom na njihove uvjete zapošljavanja – Zabrana – Nacionalno zakonodavstvo koje određuje najdulje trajanje radnih odnosa na određeno vrijeme, a koje je dulje za radnike s nepunim radnim vremenom nego za radnike s punim radnim vremenom – Načelo pro rata temporis – Direktiva 2006/54/EZ – Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada – Članak 2. stavak 1. točka (b) – Pojam „neizravna diskriminacija” na temelju spola – Članak 14. stavak 1. točka (c) – Uvjeti zapošljavanja i uvjeti rada – Članak 19. – Teret dokazivanja)

14

2019/C 413/16

predmet C-285/18: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litva) – postupak koji su pokrenuli Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija (Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 12. stavak 1. – Vremenska primjena – Sloboda država članica u pogledu izbora načina pružanja usluga – Granice – Ugovori o javnoj nabavi koji su predmet takozvane dodjele in-house – Transakcija in-house – Preklapanje ugovora o javnoj nabavi i transakcije in-house)

15

2019/C 413/17

predmet C-302/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgija) – X protiv Belgische Staat (Zahtjev za prethodnu odluku – Useljenička politika – Status državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem – Direktiva 2003/109/EZ – Uvjeti za stjecanje statusa osobe s dugotrajnim boravištem – Članak 5. stavak 1. točka (a) – Siguran, redovit i dostatan izvor sredstava)

16

2019/C 413/18

predmet C-329/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa - Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests protiv „Altic” SIA (Zahtjev za prethodnu odluku – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Kupovina hrane – Odbitak pretporeza – Uskraćivanje odbitka – Moguće fiktivni dobavljač – Utaja PDV-a – Zahtjevi u vezi sa saznanjima kupca – Uredba (EZ) br. 178/2002 – Obveze sljedivosti hrane i identifikacije dobavljača – Uredbe (EZ) br. 852/2004 i (EZ) 882/2004 – Obveze registracije subjekata u poslovanju s hranom – Utjecaj na pravo na odbitak PDV-a)

16

2019/C 413/19

predmet C-378/18: Presuda Suda (osmo vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht - Njemačka) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen protiv Reinharda Westphala (Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ, Euratom) br. 2988/95 – Zaštita financijskih interesa Europske unije – Članak 3. stavak 1. – Rok zastare – Uredbe (EEZ) br. 3887/92 i (EZ) br. 2419/2001 – Integrirani administrativni i kontrolni sustav za određene programe potpora Zajednice – Povrat preplaćenih iznosa – Primjena najblažeg pravila o zastari)

17

2019/C 413/20

predmet C-632/18: Presuda Suda (osmo vijeće) od 3. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État - Belgija) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL protiv Institut des Comptes nationaux (ICN) (Zahtjev za prethodnu odluku – Ekonomska i monetarna politika – Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji – Uredba (EU) br. 549/2013 – Sektor opće države – Zatvoreno financijsko društvo – Pojam – Društvo koje kućanstvima s prosječnim ili skromnim prihodima nudi hipotekarne kredite pod državnim nadzorom)

18

2019/C 413/21

mišljenje 1/19: Zahtjev za mišljenje koji je podnio Europski parlament na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a

19

2019/C 413/22

predmet C-522/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2019. uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Španjolska) – DC protiv Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

19

2019/C 413/23

predmet C-523/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2019. uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Španjolska) – ED protiv Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2019/C 413/24

predmet C-527/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2019. uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Španjolska) – HG i IH protiv Bankia S.A.

21

2019/C 413/25

predmet C-582/19 P: Žalba koju je 30. srpnja 2019. podnio Holzer y Cia, SA de CV protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 23. svibnja 2019. u spojenim predmetima T-3/18 i T-4/18, Holzer y Cia protiv EUIPO-a - Annco

22

2019/C 413/26

predmet C-591/19 P: Žalba koju je 1. kolovoza 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 11. lipnja 2019. u predmetu T-138/18, De Esteban Alonso protiv Komisije

23

2019/C 413/27

predmet C-613/19 P: Žalba koju je 14. kolovoza 2019. podnio Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 6. lipnja 2019. u predmetu T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

23

2019/C 413/28

Žalba koju je:

24

2019/C 413/29

predmet C-618/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. kolovoza 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA protiv Regione Campania

24

2019/C 413/30

predmet C-649/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. rujna 2019. uputio Spetsializiran nakazatelen sad (Bugarska) – Kazneni postupak protiv IR

25

2019/C 413/31

predmet C-674/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. rujna 2019. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – „Skonis ir kvapas” UAB protiv Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

26

2019/C 413/32

predmet C-684/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. rujna 2019. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – mk advokaten GbR protiv MBK Rechtsanwälte GbR

27

2019/C 413/33

predmet C-704/19: Tužba podnesena 20. rujna 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

27

2019/C 413/34

predmet C-708/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2019. uputio Finanzgericht Düsseldorf (Njemačka) – Von Aschenbach & Voss GmbH protiv Hauptzollamt Duisburg

28

2019/C 413/35

predmet C-718/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. rujna 2019. uputio Cour constitutionnelle (Belgija) – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL protiv Conseil des ministres

29

2019/C 413/36

predmet C-724/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2019. uputio Specializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv HP-a

30

2019/C 413/37

predmet C-735/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. listopada 2019. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – Euromin Holdings (Cyprus) Limited protiv Finanšu un kapitāla tirgus komisija

31

2019/C 413/38

predmet C-736/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. listopada 2019. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – ZS „Plaukti” protiv Lauku atbalsta dienests

32

2019/C 413/39

predmet C-737/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. listopada 2019. uputio Tribunal administratif de Montreuil (Francuska) – Bank of China Limited protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

33

2019/C 413/40

predmet C-739/19: Zahtjev za prethodnu odluku koju je 7. listopada 2019. uputio Supreme Court (Irska) – VK protiv An Bord Pleanála

34

2019/C 413/41

predmet C-741/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. listopada 2019. uputio cour d'appel de Paris (Francuska) – Republika Moldova protiv Društva Komstroy, pravni sljednik društva Energoalians

34

2019/C 413/42

predmet C-745/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. listopada 2019. uputio Sofiyski rayonen sad (Bugarska) – PH, OI protiv „Еurobank Bulgaria” АD

35

2019/C 413/43

predmet C-787/19: Tužba podnesena 23. listopada 2019. – Europska komisija protiv Republike Austrije

36

2019/C 413/44

predmet C-791/19: Tužba podnesena 25. listopada 2019. – Europska komisija protiv Republike Poljske

36

 

Opći sud

2019/C 413/45

predmet T-586/14 RENV: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings protiv Komisije („Damping – Uvoz solarnog stakla podrijetlom iz Kine – Članak 2. stavak 7. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (koji je postao članak 2. stavak 7. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/1036) – Tretman tržišnog gospodarstva – Pojam ‚značajni poremećaji troškova proizvodnje i financijske situacije poduzeća’ – Porezne olakšice – Očita pogreška u ocjeni”)

38

2019/C 413/46

predmeti T-755/15 i T-759/15: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Luksemburg i Fiat Chrysler Finance Europe protiv Komisije („Državne potpore – Potpora koju je proveo Luksemburg – Odluka kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaže njezin povrat – Prethodna porezna presuda (tax ruling) – Prednost – Načelo tržišnih uvjeta – Selektivnost – Presumpcija – Ograničenje tržišnog natjecanja – Povrat”)

39

2019/C 413/47

predmeti T-760/15 i T-636/16: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Nizozemska i dr. protiv Komisije („Državne potpore – Potpore koje je provela Nizozemska – Odluka kojom se potpora proglašava protuzakonitom i protivnom unutarnjem tržištu i nalaže njezin povrat – Porezno mišljenje (tax ruling) – Transferna cijena – Izračunavanje porezne osnovice – Načelo tržišnih uvjeta – Prednost – Referentni sustav – Porezna i procesna autonomija država članica”)

40

2019/C 413/48

predmet T-105/17: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – HSBC Holdings i dr. protiv Komisije („Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Sektor kamatnih izvedenica denominiranih u eurima – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u – Manipulacija referentnim međubankovnim stopama Euribora – Razmjena povjerljivih informacija – Ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na cilj – Jedinstvena i trajna povreda – Novčane kazne – Osnovni iznos – Vrijednost prodaje – Članak 23. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1/2003 – Obveza obrazlaganja”)

41

2019/C 413/49

predmet T-217/17: Presuda Općeg suda od 20. rujna 2019. – FVE Holýšov I i dr. protiv Komisije („Državne potpore – Tržište električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije – Mjere kojima se određuje minimalna cijena otkupa električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili kojima se dodjeljuje bonus proizvođačima takve električne energije – Izmjene početnih mjera – Odluka koja određuje sistem potpora spojiv s unutarnjim tržištem nakon faze prethodnog ispitivanja – Članak 107. stavak 3. točka (c) UFEU-a – Primatelji potpore i članovi društva primatelja – Legitimna očekivanja – Državna sredstva – Nadležnost Komisije za ispitivanje usklađenosti mjera s drugim odredbama prava Unije osim onih o državnim potporama”)

42

2019/C 413/50

predmet T-391/17: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Rumunjska protiv Komisije („Institucijsko pravo – Europska građanska inicijativa – Zaštita nacionalnih i jezičnih manjina – Jačanje kulturne i jezične raznolikosti – Djelomična registracija – Načelo dodjeljivanja – Izostanak očitog nepostojanja Komisijinih zakonodavnih ovlasti – Obveza obrazlaganja – Članak 5. stavak 2. UEU-a – Članak 4. stavak 2. točka (b) Uredbe (EU) br. 211/2011 – Članak 296. UFEU-a”)

43

2019/C 413/51

predmet T-466/17: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Printeos i dr. protiv Komisije („Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Tržište standardnih/kataloških omotnica i posebnih ispisanih omotnica – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a – Djelomično poništenje zbog povrede obveze obrazlaganja – Odluka o izmjeni – Postupak nagodbe – Novčane kazne – Osnovni iznos – Iznimna prilagodba – Granica od 10 % ukupnog prihoda – Članak 23. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1/2003 – Načelo non bis in idem – Pravna sigurnost – Legitimna očekivanja – Jednako postupanje – Kumuliranje sankcija – Proporcionalnost – Pravičnost – Neograničena nadležnost”)

44

2019/C 413/52

predmet T-780/17: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – US protiv ESB-a („Javna služba – Osoblje ESB-a – Izvješće o ocjeni za 2016. – Godišnja revizija plaća i bonusa – Odbijanje prekvalifikacije ugovora na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme – Obveza obrazlaganja – Očita pogreška u ocjeni”)

44

2019/C 413/53

predmet T-13/18: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Crédit mutuel Arkéa protiv EUIPO-a – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) („Žig Europske unije – Postupak proglašavanja žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije Crédit Mutuel – Apsolutni razlozi za odbijanje – Opisni karakter – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Razlikovni karakter stečen uporabom – Protutužba – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) i stavak 3. Uredbe (EU) 2017/1001 – Članak 59. stavak 1. točka (a) i stavak 2. Uredbe 2017/1001”)

45

2019/C 413/54

predmet T-39/18: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – VF protiv ESB-a („Javna služba – Osoblje ESB-a – Izvješće o ocjeni tužitelja – Godišnja revizija plaća i bonusa – Odbijanje prekvalifikacije ugovora na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme – Obveza obrazlaganja – Očita pogreška u ocjeni – Načelo dobre uprave”)

46

2019/C 413/55

predmet T-68/18: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Fränkischer Weinbauverband protiv EUIPO-a (Elipsoidni oblik boce) („Žig Europske unije – Prijava trodimenzionalnog žiga Europske unije – Elipsoidni oblik zakrivljene boce spljoštene sprijeda i straga – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

47

2019/C 413/56

predmet T-219/18: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Piaggio & C. protiv EUIPO-a – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes) („Dizajn Zajednice – Postupak za proglašavanje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja moped – Raniji dizajn Zajednice – Razlog ništavosti – Individualni karakter – Različit ukupan dojam – Upućeni korisnik – Članak 6. i članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002 – Usklađeno tumačenje članka 6. Uredbe br. 6/2002 – Nepostojanje upotrebe ranijeg trodimenzionalnog nacionalnog neregistriranog žiga u registriranom dizajnu – Članak 25. stavak 1. točka (e) Uredbe br. 6/2002 – Nepostojanje neovlaštene upotrebe djela zaštićenog autorskim pravom države članice u registriranom dizajnu – Članak 25. stavak 1. točka (f) Uredbe br. 6/2002”)

47

2019/C 413/57

predmet T-255/18: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – US protiv ESB-a („Javna služba – Osoblje ESB-a – Ugovor na određeno vrijeme – Odbijanje prekvalifikacije ugovora na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme – Obveza obrazlaganja – Očita pogreška u ocjeni”)

48

2019/C 413/58

predmet T-356/18: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Volvo Trademark protiv EUIPO-a– Paalupaikka (V V-WHEELS) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije V V-WHEELS – Raniji figurativni žigovi VOLVO Europske unije, nacionalni i neregistrirani – Relativni razlog za odbijanje – Sličnost znakova – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001”)

49

2019/C 413/59

predmet T-458/18: Presuda Općeg suda od 20. rujna 2019. – Multifit protiv EUIPO-a (real nature) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije real nature – Apsolutni razlozi za odbijanje – Opisni karakter – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) br. 2017/1001”)

49

2019/C 413/60

predmet T-492/18: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Zhadanov protiv EUIPO-a (Scanner Pro) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije Scanner Pro – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom – Članak 7. stavak 3. Uredbe (EU) 2017/1001”)

50

2019/C 413/61

predmet T-507/18: Presuda Općeg suda od 24. rujna 2019. – Francuska protiv Komisije („EFJP i EPFRR – Izdaci isključeni iz financiranja – Izdaci koje je Francuska imala u okviru programa mogućnosti koji se posebno odnosi na udaljenost i izoliranost (POSEI) – Pogrešna računovodstvena evidencija za određene pošiljke banana (financijske godine 2013. do 2016.) – Paušalni financijski ispravak”)

51

2019/C 413/62

predmet T-650/18: Presuda Općeg suda od 20. rujna 2019. – Reaktor Group protiv EUIPO-a (REAKTOR) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije REAKTOR – Apsolutni razlozi za odbijanje – Nepostojanje opisnog karaktera – Razlikovni karakter – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Izravan i konkretan odnos s proizvodima i uslugama na koje se odnosi prijava žiga”)

52

2019/C 413/63

predmet T-553/16: Rješenje Općeg suda od 20. rujna 2019. – von Blumenthal i dr. protiv EIB-a („Javna služba – Osoblje EIB-a – Primici od rada – Godišnje usklađivanje ljestvice osnovnih plaća – Način izračuna – Prestanak postojanja predmeta spora – Obustava postupka”)

52

2019/C 413/64

predmet T-746/17: Rješenje Općeg suda od 24. rujna 2019. – TrekStor protiv EUIPO-a– Beats Electronics (i.Beat jump) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Povlačenje zahtjeva za opoziv – Obustava postupka – Članak 137. Poslovnika Općeg suda – Sudski troškovi koje se moglo izbjeći – Članak 139. točka (a) Poslovnika Općeg suda”)

53

2019/C 413/65

spojeni predmeti T-748/17 i T-770/17: Rješenje Općeg suda od 24. rujna 2019. – TrekStor i Beats Electronics protiv EUIPO-a– Beats Electronics i TrekStor (iBeat) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Povlačenje zahtjeva za opoziv – Obustava postupka – Članak 137. Poslovnika Općeg suda – Sudski troškovi koje se moglo izbjeći – Članak 139. točka (a) Poslovnika Općeg suda”)

54

2019/C 413/66

predmet T-749/17: Rješenje Općeg suda od 24. rujna 2019. – TrekStor protiv EUIPO-a – Beats Electronics (i.Beat jess) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Povlačenje zahtjeva za opoziv – Obustava postupka – Članak 137. Poslovnika Općeg suda – Sudski troškovi koje se moglo izbjeći – Članak 139. točka (a) Poslovnika Općeg suda”)

55

2019/C 413/67

predmet T-566/19 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 13. rujna 2019. – Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland protiv Komisije („Zahtjev za određivanje privremenih mjera – Državna potpora – Produljenje roka – Nepostojanje interesa”)

56

2019/C 413/68

predmet T-613/19: Tužba podnesena 10. rujna 2019. – ENIL Brussels Office i drugi protiv Komisije

56

2019/C 413/69

predmet T-648/19: Tužba podnesena 26. rujna 2019. – Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands protiv Komisije

57

2019/C 413/70

predmet T-663/19: Tužba podnesena 30. rujna 2019. – Hasbro protiv EUIPO-a – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

58

2019/C 413/71

predmet T-693/19: Tužba podnesena 9. listopada 2019. – Kerry Luxembourg protiv EUIPO-a – Ornua (KERRYMAID)

59

2019/C 413/72

predmet T-696/19: Tužba podnesena 14. listopada 2019. – Teva Pharmaceutical Industries protiv EUIPO-a (Moins de migraine pour vivre mieux)

60

2019/C 413/73

predmet T-697/19: Tužba podnesena 14. listopada 2019. – Teva Pharmaceutical Industries protiv EUIPO-a (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

61

2019/C 413/74

predmet T-705/19: Tužba podnesena 15. listopada 2019. – GV protiv Komisije

61

2019/C 413/75

predmet T-707/19: Tužba podnesena 16. listopada 2019. – FF&GB protiv EUIPO-a (ONE-OFF)

62

2019/C 413/76

predmet T-709/19: Tužba podnesena 21. listopada 2019. – GW protiv Revizorskog suda

63

2019/C 413/77

predmet T-720/19: Tužba podnesena 18. listopada 2019. – Ashworth protiv Parlamenta

64

2019/C 413/78

predmet T-675/18: Rješenje Općeg suda od 20. rujna 2019. – Trifolio-M i dr. protiv EFSA-e

66

2019/C 413/79

predmet T-287/19: Rješenje Općeg suda od 24. rujna 2019. – BigBen Interactive protiv EUIPO-a – natcon7 (nacon)

66

2019/C 413/80

predmet T-494/19: Rješenje Općeg suda od 20. rujna 2019. – CupoNation protiv EUIPO-a (Cyber Monday)

66


HR

 

Top