EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:413:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 413, 9 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 413

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
9 december 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 413/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2019/C 413/02

Zaak C-616/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal correctionnel de Foix - Frankrijk) – Strafzaak tegen Mathieu Blaise e.a. (Prejudiciële verwijzing – Milieu – Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Geldigheid – Voorzorgsbeginsel – Definitie van het begrip „werkzame stof” – Combinatie van werkzame stoffen – Betrouwbaarheid van de beoordelingsprocedure – Toegang van het publiek tot het dossier – Onderzoeken naar toxiciteit bij langdurige blootstelling – Pesticiden – Glyfosaat)

2

2019/C 413/03

Zaak C-621/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria - Hongarije) – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss (Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de consument – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13/EEG – Artikel 3, lid 1 – Beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen in overeenkomsten – Artikel 4, lid 2 – Artikel 5 – Vereiste van duidelijke en begrijpelijke formulering van bedingen in overeenkomsten – Bedingen houdende de verplichting tot betaling van vergoedingen voor niet gespecificeerde diensten)

3

2019/C 413/04

Zaak C-673/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof - Duitsland) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Planet49 GmbH (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 95/46/EG – Richtlijn 2002/58/EG – Verordening (EU) 2016/679 – Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie – Cookies – Begrip „toestemming van de betrokkene” – Verklaring van toestemming door middel van een standaard aangevinkt selectievakje)

4

2019/C 413/05

Zaak C-18/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberste Gerichtshof - Oostenrijk) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited („Prejudiciële verwijzing – Informatiemaatschappij – Vrij verkeer van diensten – Richtlijn 2000/31/EG – Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden – Artikel 14, leden 1 en 3 – Verlener van „host”-diensten – Mogelijkheid om van de dienstverlener te eisen dat hij een inbreuk beëindigt of voorkomt – Artikel 18, lid 1 – Persoonlijke, materiële en territoriale beperkingen van de reikwijdte van een rechterlijk bevel – Artikel 15, lid 1 – Geen algemene toezichtverplichting)

5

2019/C 413/06

Zaak C-42/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof - Duitsland) – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, rechtsopvolgster van Moneybox Deutschland GmbH (Prejudiciële verwijzing – Belastingwetgeving – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Zesde richtlijn (77/388/EEG) – Vrijstellingen – Artikel 13, B, onder d), punt 3 – Handelingen betreffende betalingen – Diensten die door een vennootschap aan een bank worden verstrekt in verband met de exploitatie van geldautomaten)

6

2019/C 413/07

Zaak C-70/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State - Nederland) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P (Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 2/76 – Artikel 7 – Besluit nr. 1/80 – Artikel 13 – Standstillbepalingen – Nieuwe beperking – Afname, vastlegging en bewaring van biometrische gegevens van Turkse onderdanen in een centraal bestand – Dwingende redenen van algemeen belang – Doelstelling van voorkoming en bestrijding van identiteits- en documentfraude – Artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op eerbiediging van het privéleven – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Evenredigheid)

6

2019/C 413/08

Zaak C-93/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Court of Appeal in Northern Ireland - Verenigd Koninkrijk) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department (Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht van een onderdaan van een derde land die een rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn is van minderjarige burgers van de Unie – Artikel 7, lid 1, onder b) – Voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen – Bestaansmiddelen die voortvloeien uit inkomsten uit arbeid die wordt verricht zonder verblijfs- en arbeidsvergunning)

7

2019/C 413/09

Gevoegde zaken C-152/18 P en C-153/18 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 oktober 2019 – Crédit mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit mutuel Arkéa (C-153/18 P)/Europese Centrale Bank, Europese Commissie (Hogere voorziening – Economisch en monetair beleid – Artikel 127, lid 6, VWEU – Verordening (EU) nr. 1024/2013 – Artikel 4, lid 1, onder g) – Prudentieel toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen – Verordening (EU) nr. 468/2014 – Artikel 2, punt 21, onder c) – Verordening (EU) nr. 575/2013 – Artikel 10 – Onder toezicht staande groep – Instellingen die blijvend zijn aangesloten bij een centraal orgaan)

8

2019/C 413/10

Zaak C-197/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Wien - Oostenrijk) – procedure ingesteld door Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Prejudiciële verwijzing – Milieu – Richtlijn 91/676/EEG – Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen – Doelstelling om de verontreiniging te verminderen – Door verontreiniging getroffen wateren – Nitraatgehalte van maximaal 50 mg/l – Door de lidstaten vastgestelde actieprogramma’s – Rechten van particulieren om een dergelijk programma te wijzigen – Procesbevoegdheid voor de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties)

9

2019/C 413/11

Zaak C-208/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Nejvyšší soud České republiky – Tsjechische Republiek) – Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Limited (Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 17, lid 1 – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip „consument” – Natuurlijke persoon die via een effectenmakelaarskantoor transacties verricht op de internationale wisselmarkt – Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) – Richtlijn 2004/39/EG – Begrip „niet-professionele belegger”)

10

2019/C 413/12

Zaak C-260/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie - Polen) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, voorheen Raiffeisen Bank Polska SA (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 93/13/EEG – Consumentenovereenkomsten – Oneerlijke bedingen – Hypothecair krediet dat is geïndexeerd op een vreemde valuta – Beding betreffende de bepaling van de wisselkoers tussen valuta’s – Gevolgen van de vaststelling dat een beding oneerlijk is – Mogelijkheid voor de rechter om een einde te maken aan oneerlijke bedingen door gebruik te maken van open normen van burgerlijk recht – Beoordeling van het belang van de consument – Voortbestaan van de overeenkomst zonder de oneerlijke bedingen)

11

2019/C 413/13

Zaak C-267/18: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel București - Roemenië) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 57, lid 4 – Facultatieve uitsluitingsgronden – Uitsluiting van een ondernemer van deelname aan een openbare aanbestedingsprocedure – Vroegtijdige beëindiging van een eerdere opdracht wegens gedeeltelijke onderaanneming – Begrip „aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen” – Draagwijdte)

12

2019/C 413/14

Zaak C-272/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof - Oostenrijk) – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Uitsluiting van het vennootschapsrecht uit de werkingssfeer van het Verdrag van Rome van 1980 en verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) – Trustovereenkomst gesloten door een consument en een professionele wederpartij, die uitsluitend het beheer van een deelneming in een commanditaire vennootschap tot doel heeft)

13

2019/C 413/15

Zaak C-274/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeits-und Sozialgericht Wien - Oostenrijk) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid – Clausule 4 – Discriminatieverbod – Minder gunstige behandeling van deeltijdwerkers ten opzichte van voltijdwerkers wat hun arbeidsvoorwaarden betreft – Verbod – Nationale wettelijke regeling die voor arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd voor deeltijdwerkers een langere maximumduur vaststelt dan voor voltijdwerkers – Pro-rata-temporisbeginsel – Richtlijn 2006/54/EG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Artikel 2, lid 1, onder b) – Begrip „indirecte discriminatie” op grond van geslacht – Artikel 14, lid 1, onder c) – Voorwaarden inzake arbeid en arbeid – Artikel 19 – Bewijslast)

14

2019/C 413/16

Zaak C-285/18: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litouwen) – Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija (Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 12, lid 1 – Toepassing ratione temporis – Vrijheid van de lidstaten om de wijze van dienstverlening te kiezen – Grenzen – Overheidsopdrachten die het voorwerp van een zogeheten inhousegunning vormen – Inhousetransactie – Overlapping van een overheidsopdracht en een inhousetransactie)

15

2019/C 413/17

Zaak C-302/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - België) – X/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Voorwaarden voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene – Artikel 5, lid 1, onder a) – Vaste, regelmatige en voldoende inkomsten)

16

2019/C 413/18

Zaak C-329/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa - Letland) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Altic” (Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Aankoop van levensmiddelen – Aftrek van voorbelasting – Weigering van aftrek – Mogelijkerwijs fictieve leverancier – Btw-fraude – Vereisten betreffende de kennis van de koper – Verordening (EG) nr. 178/2002 – Verplichtingen inzake traceerbaarheid van levensmiddelen en identificatie van de leverancier – Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 882/2004 – Registratieverplichtingen van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven – Invloed op het recht op btw-aftrek)

16

2019/C 413/19

Zaak C-378/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht - Duitsland) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal (Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 – Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – Artikel 3, lid 1 – Verjaringstermijn – Verordeningen (EEG) nr. 3887/92 en (EG) nr. 2419/2001 – Geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Toepassing van een minder strenge regeling inzake verjaring)

17

2019/C 413/20

Zaak C-632/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State - België) – Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA/Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) (Prejudiciële verwijzing – Economisch en monetair beleid – Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie – Verordening (EU) nr. 549/2013 – Sector overheid – Financiële instelling binnen concernverband – Begrip – Vennootschap die onder zeggenschap van een overheidsinstelling hypotheekkredieten verstrekt aan gezinnen met een middelgroot of bescheiden inkomen)

18

2019/C 413/21

Advies 1/19: Verzoek om advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU, ingediend door het Europees Parlement

19

2019/C 413/22

Zaak C-522/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanje) op 9 juli 2019 – DC/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

19

2019/C 413/23

Zaak C-523/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanje) op 9 juli 2019 – ED/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2019/C 413/24

Zaak C-527/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanje) op 9 juli 2019 – HG en IH/Bankia S.A.

21

2019/C 413/25

Zaak C-582/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 juli 2019 door Holzer y Cia, SA de CV tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 23 mei 2019 in de gevoegde zaken T-3/18 en T-4/18, Holzer y Cia/EUIPO - Annco

22

2019/C 413/26

Zaak C-591/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 augustus 2019 door Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 11 juni 2019 in zaak T-138/18, De Esteban Alonso/Commissie

23

2019/C 413/27

Zaak C-613/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 augustus 2019 door Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 6 juni 2019 in zaak T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

23

2019/C 413/28

Zaak C-614/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 augustus 2019 door Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 6 juni 2019 in zaak T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

24

2019/C 413/29

Zaak C-619/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 16 augustus 2019 – Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

24

2019/C 413/30

Zaak C-649/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) op 3 september 2019 – Strafzaak tegen IR

25

2019/C 413/31

Zaak C-674/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 10 september 2019 – „Skonis ir kvapas” UAB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

26

2019/C 413/32

Zaak C-684/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 17 september 2019 – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

27

2019/C 413/33

Zaak C-704/19: Beroep ingesteld op 20 september 2019 – Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

27

2019/C 413/34

Zaak C-708/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 25 september 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

28

2019/C 413/35

Zaak C-718/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 27 september 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL en Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw/Ministerraad

29

2019/C 413/36

Zaak C-724/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) op 1 oktober 2019 – Strafzaak tegen HP

30

2019/C 413/37

Zaak C-735/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) op 7 oktober 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

31

2019/C 413/38

Zaak C-739/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) op 7 oktober 2019 – ZS „Plaukti”/Lauku atbalsta dienests

32

2019/C 413/39

Zaak C-737/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal administratif de Montreuil (Frankrijk) op 7 oktober 2019 – Bank of China Limited/Ministre de l’Action et des Comptes publics

33

2019/C 413/40

Zaak C-739/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 7 oktober 2019 – VK/An Bord Pleanála

34

2019/C 413/41

Zaak C-741/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Paris (Frankrijk) op 8 oktober 2019 – Republiek Moldavië/Vennootschap Komstroy, rechtsopvolger van de vennootschap Energoalians

34

2019/C 413/42

Zaak C-745/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski rayonen sad (Bulgarije) op 10 oktober 2019 – PH, OI/„Eurobank Bulgaria” AD

35

2019/C 413/43

Zaak C-787/19: Beroep ingesteld op 23 oktober 2019 – Europese Commissie/Republiek Oostenrijk

36

2019/C 413/44

Zaak C-791/19: Beroep ingesteld op 25 oktober 2019 – Commissie/Polen

36

 

Gerecht

2019/C 413/45

Zaak T-586/14 RENV: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissie („Dumping – Invoer van zonneglas van oorsprong uit China – Artikel 2, lid 7, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 1225/2009 [thans artikel 2, lid 7, onder b) en c), van verordening (EU) 2016/1036] – Behandeling als marktgerichte onderneming – Begrip „verstoring van betekenis met betrekking tot de productiekosten en de financiële situatie van de ondernemingen” – Belastingvoordelen – Kennelijke beoordelingsfout”)

38

2019/C 413/46

Zaken T-755/15 en T-759/15: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Luxemburg en Fiat Chrysler Finance Europe/Commissie („Staatssteun – Door Luxemburg ten uitvoer gelegde steunmaatregel – Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt en onwettig wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast – Fiscale ruling (tax ruling) – Voordeel – Zakelijkheidsbeginsel – Selectiviteit – Vermoeden – Mededingingsbeperking – Terugvordering”)

39

2019/C 413/47

Zaken T-760/15 en T-636/16: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Nederland e.a./Commissie („Staatssteun – Door Nederland ten uitvoer gelegde steunmaatregel – Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt en onwettig wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast – Fiscale ruling (tax ruling) – Verrekenprijzen – Berekening van de heffingsgrondslag – Zakelijkheidsbeginsel – Voordeel – Referentiestelsel – Fiscale en procedurele autonomie van de lidstaten”)

40

2019/C 413/48

Zaak T-105/17: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – HSBC Holdings e.a./Commissie („Mededinging – Mededingingsregelingen – Sector van rentederivaten in euro – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-overeenkomst wordt vastgesteld – Manipulatie van de interbancaire Euribor-referentierentetarieven – Uitwisseling van vertrouwelijke informatie – Mededingingsbeperking naar strekking – Eén enkele voortdurende inbreuk – Geldboeten – Basisbedrag – Waarde van de verkopen – Artikel 23, lid 2, van verordening (EG) nr. 1/2003 – Motiveringsplicht”)

41

2019/C 413/49

Zaak T-217/17: Arrest van het Gerecht van 20 september 2019 – FVE Holýšov I e.a./Commissie („Staatssteun – Markt voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen – Maatregelen die de minimale terugkoopprijs van elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen vastleggen of een premie toekennen aan de producenten van dergelijke elektriciteit – Wijziging van de oorspronkelijke maatregelen – Beschikking waarbij de steunregeling aan het einde van de inleidende onderzoeksfase verenigbaar wordt verklaard met de interne markt – Artikel 107, lid 3, onder c), VWEU – Begunstigden van de steun en aandeelhouders van de begunstigden – Gewettigd vertrouwen – Staatsmiddelen – Bevoegdheid van de Commissie om te onderzoeken of de maatregelen verenigbaar zijn met andere bepalingen van het recht van de Unie dan de specifieke bepalingen voor staatssteun”)

42

2019/C 413/50

Zaak T-391/17: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Roemenië/Commissie („Institutioneel recht – Europees burgerinitiatief – Bescherming van nationale en taalkundige minderheden – Vergroting van de culturele en taalkundige diversiteit – Gedeeltelijke registratie – Beginsel van bevoegdheidstoedeling – Geen kennelijk ontbreken van wetgevende bevoegdheden van de Commissie – Motiveringsplicht – Artikel 5, lid 2, VEU – Artikel 4, lid 2, onder b), van verordening (EU) nr. 211/2011 – Artikel 296 VWEU”)

43

2019/C 413/51

Zaak T-466/17: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Printeos e.a./Commissie („Mededinging – Mededingingsregelingen – Markt van standaardenveloppen en bedrukte enveloppen – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Gedeeltelijke nietigverklaring wegens schending van de motiveringsplicht – Wijzigingsbesluit – Schikkingsprocedure – Geldboeten – Basisbedrag – Uitzonderlijke aanpassing – Plafond van 10 % van de totale omzet – Artikel 23, lid 2, van verordening (EG) nr. 1/2003 – Beginsel ne bis in idem – Rechtszekerheid – Gewettigd vertrouwen – Gelijke behandeling – Cumulatie van sancties – Evenredigheid – Billijkheid – Volledige rechtsmacht”)

44

2019/C 413/52

Zaak T-780/17: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – US/ECB („Openbare dienst – Personeel van de ECB – Beoordelingsrapport 2016 – Jaarlijkse herziening van salarissen en bonussen – Weigering om een overeenkomst voor bepaalde tijd te herkwalificeren als overeenkomst voor onbepaalde tijd – Motiveringplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling”)

44

2019/C 413/53

Zaak T-13/18: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) („Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk Crédit Mutuel – Absolute weigeringsgronden – Beschrijvend karakter – Geen onderscheidend vermogen – Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik – Incidenteel beroep – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 59, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening 2017/1001”)

45

2019/C 413/54

Zaak T-39/18: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – VF/ECB („Openbare dienst – Personeel van de ECB – Beoordelingsrapport van de verzoekende partij – Jaarlijkse herziening van salarissen en bonussen – Weigering om een overeenkomst voor bepaalde tijd te herkwalificeren als overeenkomst voor onbepaalde tijd – Motiveringsplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Beginsel van behoorlijk bestuur”)

46

2019/C 413/55

Zaak T-68/18: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Ellipsvormige fles) („Uniemerk – Aanvraag voor driedimensionaal Uniemerk – Ellipsvormige gebogen fles, vooraan en achteraan afgeplat – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

47

2019/C 413/56

Zaak T-219/18: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Bromfietsen) („Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een bromfiets weergeeft – Ouder gemeenschapsmodel – Nietigheidsgrond – Eigen karakter – Verschillende algemene indruk – Geïnformeerde gebruiker – Artikel 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 – Uitlegging overeenkomstig artikel 6 van verordening nr. 6/2002 – Geen gebruik van een ouder niet-ingeschreven nationaal driedimensionaal merk in het ingeschreven model – Artikel 25, lid 1, onder e), van verordening nr. 6/2002 – Geen gebruik zonder toestemming van een in een lidstaat auteursrechtelijk beschermd werk in het ingeschreven model – Artikel 25, lid 1, onder f), van verordening nr. 6/2002”)

47

2019/C 413/57

Zaak T-255/18: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – US/ECB („Openbare dienst – Personeel van de ECB – Overeenkomst voor bepaalde tijd – Weigering om een overeenkomst voor bepaalde tijd te herkwalificeren als overeenkomst voor onbepaalde tijd – Motiveringplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling”)

48

2019/C 413/58

Zaak T-356/18: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk V V-WHEELS – Oudere, niet-ingeschreven Unie- en nationale beeldmerken VOLVO – Relatieve weigeringsgrond – Overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001”)

49

2019/C 413/59

Zaak T-458/18: Arrest van het Gerecht van 20 september 2019 – Multifit/EUIPO (real nature) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk real nature – Absolute weigeringsgronden – Beschrijvend karakter – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001”)

49

2019/C 413/60

Zaak T-492/18: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Scanner Pro – Absolute weigeringsgrond – Geen door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 3, van verordening (EU) 2017/1001”)

50

2019/C 413/61

Zaak T-507/18: Arrest van het Gerecht van 24 september 2019 – Frankrijk/Commissie („ELGF en Elfpo – Van financiering uitgesloten uitgaven – Uitgaven verricht door Frankrijk in het kader van het programma van speciaal op het afgelegen en insulaire karakter afgestemde maatregelen (POSEI) – Onjuiste boekhouding voor bepaalde partijen bananen (begrotingsjaren 2013 tot en met 2016) – Forfaitaire financiële correctie”)

51

2019/C 413/62

Zaak T-650/18: Arrest van het Gerecht van 20 september 2019 – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk REAKTOR – Absolute weigeringsgronden – Geen beschrijvend karakter – Onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001 – Rechtstreeks en concreet verband met de in de aanvraag om een merk aangeduide goederen en diensten”)

52

2019/C 413/63

Zaak T-553/16: Beschikking van het Gerecht van 20 september 2019 – von Blumenthal e.a./EIB („Openbare dienst – Personeel van de EIB – Bezoldiging – Jaarlijkse aanpassing van de tabel voor de basissalarissen – Berekeningswijze – Verdwijning van het voorwerp van het geding – Afdoening zonder beslissing”)

52

2019/C 413/64

Zaak T-746/17: Beschikking van het Gerecht van 24 september 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump) („Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Intrekking van de vordering tot vervallenverklaring – Afdoening zonder beslissing – Artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht – Vermijdbare proceskosten – Artikel 139, onder a), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht”)

53

2019/C 413/65

Gevoegde zaken T-748/17 en T-770/17: Beschikking van het Gerecht van 24 september 2019 – TrekStor en Beats Electronics/EUIPO – Beats Electronics en TrekStor (iBeat) („Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Intrekking van de vordering tot vervallenverklaring – Afdoening zonder beslissing – Artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht – Vermijdbare proceskosten – Artikel 139, onder a), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht”)

54

2019/C 413/66

Zaak T-749/17: Beschikking van het Gerecht van 24 september 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess) („Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Intrekking van de vordering tot vervallenverklaring – Afdoening zonder beslissing – Artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht – Vermijdbare proceskosten – Artikel 139, onder a), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht”)

55

2019/C 413/67

Zaak T-566/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 13 september 2019 – Scandlines Danmark en Scandlines Deutschland/Commissie („Verzoek om voorlopige maatregelen – Staatssteun – Verlenging van de termijn – Geen belang”)

56

2019/C 413/68

Zaak T-613/19: Beroep ingesteld op 10 september 2019 – ENIL Brussels Office e.a./Commissie

56

2019/C 413/69

Zaak T-648/19: Beroep ingesteld op 26 september 2019 – Nike European Operations Netherlands en Converse Netherlands/Commissie

57

2019/C 413/70

Zaak T-663/19: Beroep ingesteld op 30 september 2019 – Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

58

2019/C 413/71

Zaak T-693/19: Beroep ingesteld op 9 oktober 2019 – Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID)

59

2019/C 413/72

Zaak T-696/19: Beroep ingesteld op 14 oktober 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

60

2019/C 413/73

Zaak T-697/19: Beroep ingesteld op 14 oktober 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

61

2019/C 413/74

Zaak T-705/19: Beroep ingesteld op 15 oktober 2019 – GV/Commissie

61

2019/C 413/75

Zaak T-707/19: Beroep ingesteld op 16 oktober 2019 – FF&GB/EUIPO (ONE-OFF)

62

2019/C 413/76

Zaak T-709/19: Beroep ingesteld op 21 oktober 2019 – GW/Rekenkamer

63

2019/C 413/77

Zaak T-720/19: Beroep ingesteld op 18 oktober 2019 – Ashworth/Parlement

64

2019/C 413/78

Zaak T-675/18: Beschikking van het Gerecht van 20 september 2019 – Trifolio-M e.a./EFSA

66

2019/C 413/79

Zaak T-287/19: Beschikking van het Gerecht van 24 september 2019 – BigBen Interactive/EUIPO – natcon7 (nacon)

66

2019/C 413/80

Zaak T-494/19: Beschikking van de president van het Gerecht van 20 september 2019 – CupoNation/EUIPO (Cyber Monday)

66


NL

 

Top