EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:413:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 413, 9 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 413

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
9 december 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 413/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2019/C 413/02

Mål C-616/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 1 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal correctionnel de Foix - Frankrike) – brottmål mot Mathieu Blaise m.fl. (Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel – Förordning (EG) nr 1107/2009 – Giltighet – Försiktighetsprincipen – Definition av begreppet ”verksamt ämne” – Flera verksamma ämnen förekommer samtidigt – Bedömningsförfarandets tillförlitlighet – Allmänhetens tillgång till dokumentationen – Långsiktiga toxicitetstester – Bekämpningsmedel – Glyfosat)

2

2019/C 413/03

Mål C-621/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Kúria - Ungern) – Gyula Kiss mot CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal – Direktiv 93/13/EEG – Artikel 3.1 – Bedömning av avtalsvillkorens oskälighet – Artikel 4.2 – Artikel 5 – Skyldighet att formulera avtalsvillkor klart och begripligt – Villkor som ålägger betalning av kostnader för ospecificerade tjänster)

3

2019/C 413/04

Mål C-673/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 1 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mot Planet49 GmbH (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 95/46/EG – Direktiv 2002/58/EG – Förordning (EU) 2016/679 – Behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation – Kakor (cookies) – Begreppet den registrerades samtycke – Förklaring om samtycke genom en på förhand ikryssad ruta)

4

2019/C 413/05

Mål C-18/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof - Österrike) – Eva Glawischnig-Piesczek mot Facebook Ireland Limited (Begäran om förhandsavgörande – Informationssamhället – Fri rörlighet för tjänster – Direktiv 2000/31/EG – Tjänstelevererande mellanhänders ansvar – Artikel 14.1 och 14.3 – Värdtjänstleverantör – Möjlighet att kräva att tjänsteleverantören ser till att en överträdelse upphör eller förhindrar en överträdelse – Artikel 18.1 – Begränsningar av vem ett föreläggande kan rikta sig till, vad det kan avse och vilka geografiska verkningar det kan ha – Artikel 15.1 – Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet)

5

2019/C 413/06

C-42/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof - Tyskland) – Finanzamt Trier mot Cardpoint GmbH, rättslig efterträdare till Moneybox Deutschland GmbH (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Mervärdesskatt – Sjätte direktivet 77/388/EEG – Undantag från skatteplikt – Artikel 13 B d punkt 3 – Transaktioner rörande betalningar – Tjänster som ett bolag tillhandahåller en bank avseende driften av uttagsautomater)

6

2019/C 413/07

Mål C-70/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State - Nederländerna) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mot A, B, P (Begäran om förhandsavgörande – Associeringsavtalet EEG – Turkiet – Beslut nr 2/76 – Artikel 7 – Beslut nr 1/80 – Artikel 13 – ”Standstill”-klausuler – Ny begränsning – Insamling, registrering och lagring av turkiska medborgares biometriska uppgifter i ett centralt register – Tvingande skäl av allmänintresse – Mål bestående i att förebygga och bekämpa identitets- och dokumentbedrägerier – Artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Rätt till respekt för privatlivet – Rätt till skydd av personuppgifter – Proportionalitet)

6

2019/C 413/08

Mål C-93/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal in Northern Ireland – Förenade kungariket) – Ermira Bajratari mot Secretary of State for the Home Department (Begäran om förhandsavgörande – Unionsmedborgarskap – Direktiv 2004/38/EG – Uppehållsrätt för en tredjelandsmedborgare som är släkting i rakt uppstigande led till en underårig unionsmedborgare – Artikel 7.1 b – Krav på tillräckliga tillgångar – Tillgångar i form av inkomster från anställning som innehafts utan uppehålls- och arbetstillstånd)

7

2019/C 413/09

Förenade målen C-152/18 och C-153/18 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 oktober 2018 – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P), Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P) mot Europeiska Centralbanken, Europeiska kommissonen (Överklagande – Ekonomisk och monetär politik – Artikel 127.6 FEUF – Förordning (EU) nr 1024/2013 – Artikel 4.1 g – Gruppbaserad tillsyn över kreditinstitut – Förordning (EU) nr 468/2014 – Artikel 2 led 21 c – Förordning (EU) nr 575/2013 – Artikel 10 – Grupp som står under tillsyn – Kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ)

8

2019/C 413/10

mål C-197/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Wien - Österrike) – i ett förfarande som inletts av Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Direktiv 91/676/EEG – Skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket – Målet att minska förorening – Förorenat vatten – Nitrathalt på högst 50 mg/l – Åtgärdsprogram som upprättats av medlemsstaterna – Enskildas rätt att kräva ändring av ett sådant program – Talerätt vid nationella myndigheter och domstolar)

9

2019/C 413/11

Mål C-208/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší soud České republiky – Republiken Tjeckien) – Jana Petruchová mot FIBO Group Holdings Limited (Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Artikel 17.1 – Behörighet vid konsumenttvister – Begreppet konsument – Fysisk person som genomför transaktioner på den internationella valutamarknaden genom ett mäklarföretag – Förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I) – Direktiv 2004/39/EG – Begreppet icke-professionell kund)

10

2019/C 413/12

Mål C-260/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Warszawie - Polen) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak mot Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, tidigare Raiffeisen Bank Polska SA (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 93/13/EEG – Avtal som ingås med konsumenter – Oskäliga avtalsvillkor – Hypotekslån som är indexerat mot en utländsk valuta – Avtalsvillkor om hur växlingskursen mellan valutorna ska fastställas – Rättsverkningar av att ett avtalsvillkor fastställts vara oskäligt – Möjlighet för domstolen att avhjälpa oskäliga avtalsvillkor med tillämpning av allmänna civilrättsliga bestämmelser – Bedömning av konsumentens intresse – Avtalet består utan de oskäliga avtalsvillkoren)

11

2019/C 413/13

Mål C-267/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel București - Rumänien) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA mot Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling – Förfarande vid offentlig upphandling – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 57.4 – Fakultativa uteslutningsgrunder – Uteslutning av en ekonomisk aktör från deltagande i ett förfarande för offentlig upphandling – Uppsägning av ett tidigare kontrakt på grund av att en del därav lagts ut på en underleverantör – Begreppet ”allvarliga eller ihållande brister” – Räckvidd)

12

2019/C 413/14

Mål C-272/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof - Österrike) – Verein für Konsumenteninformation mot TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (Begäran om förhandsavgörande – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Civilrättsligt samarbete – Tillämplig lag för avtalsförpliktelser – Reglerna om bolag omfattas inte av Romkonventionen och förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I) – Förvaltningsavtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument och vars enda syfte är att förvalta en kommanditbolagsandel)

13

2019/C 413/15

Mål C-274/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Arbeits- und Sozialgericht Wien - Österrike) – Minoo Schuch-Ghannadan mot Medizinische Universität Wien (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Ramavtal om deltidsarbete – Klausul 4 – Icke-diskrimineringsprincipen – Mindre förmånlig behandling av deltidsarbetande än heltidsarbetande vad gäller anställningsvillkor – Förbud – Nationell lagstiftning som tillåter en längre tidsgräns för visstidsanställningar för deltidsarbetande än för heltidsarbetande – Principen om tidsproportionalitet – Direktiv 2006/54/EG – Likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet – Artikel 2.1 b – Begreppet indirekt diskriminering på grund av kön – Artikel 14.1 c – Anställnings- och arbetsvillkor – Artikel 19 – Bevisbörda)

14

2019/C 413/16

Mål C-285/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litauen) – förfarande anhängiggjort av Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija (Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 12.1 – Tillämpning i tiden – Medlemsstaternas valfrihet vad gäller sättet att tillhandahålla tjänster – Gränser – Offentlig upphandling med så kallad ”in house”-tilldelning – Intern transaktion – Överlappning mellan en offentlig upphandling och en intern transaktion)

15

2019/C 413/17

Mål C-302/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgien) – X mot Belgische Staat (Begäran om förhandsavgörande – Invandringspolitik – Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning – Direktiv 2003/109/EG – Villkor för att förvärva ställning som varaktigt bosatt – Artikel 5.1 a – Stabila, regelbundna och tillräckliga försörjningsmedel)

16

2019/C 413/18

Mål C-329/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa - Lettland) – Valsts ieņēmumu dienests mot ”Altic” SIA (Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Uppköp av livsmedel – Avdrag för ingående mervärdesskatt – Nekat avdrag – Eventuellt fiktiv leverantör – Mervärdesskattebedrägeri – Krav i fråga om vad köparen ska känna till – Förordning (EG) nr 178/2002 – Krav på att livsmedel ska kunna spåras och på att identiteten på leverantörer ska kunna fastställas – Förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 882/2004 – Registreringskrav för livsmedelsföretag – Påverkan på möjligheten att göra avdrag för mervärdesskatt)

16

2019/C 413/19

Mål C-378/18: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht - Tyskland) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen mot Reinhard Westphal (Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 – Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Artikel 3.1 – Preskriptionstid – Förordningar (EEG) nr 3887/92 och (EG) nr 2419/2001 – Integrerat administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Tillämpning av regeln om den lindrigaste preskriptionstiden)

17

2019/C 413/20

Mål C-632/18: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État - Belgien) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL mot Institut des Comptes nationaux (ICN) (Begäran om förhandsavgörande – Ekonomisk och monetär politik – Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen – Förordning (EU) nr 549/2013 – Sektorn offentlig förvaltning – Koncerninternt finansinstitut – Begrepp – Bolag som erbjuder hushåll med låg eller medelstor inkomst hypotekslån under kontroll av en offentlig förvaltningsenhet)

18

2019/C 413/21

Yttrande 1/19: Begäran om yttrande framställd av Europaparlamentet i enlighet med artikel 218.11 FEUF

19

2019/C 413/22

Mål C-522/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 9 juli 2019 – DC mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

19

2019/C 413/23

Mål C-523/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 9 juli 2019 – ED mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2019/C 413/24

Mål C-527/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 9 juli 2019 – HG och IH mot Bankia S.A.

21

2019/C 413/25

Mål C-582/19 P: Överklagande ingett den 30 juli 2019 av Holzer y Cia, SA de CV av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 23 maj 2019 i de förenade målen T-3/18 och T-4/18: Holzer y Cia mot EUIPO - Annco

22

2019/C 413/26

Mål C-591/19 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 11 juni 2019 i mål T-138/18, De Esteban Alonso mot kommissionen

23

2019/C 413/27

Mål C-613/19 P: Överklagande ingett den 14 augusti 2019 av Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

23

2019/C 413/28

Mål C-614/19: Överklagande ingett den 14 augusti 2019 av Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

24

2019/C 413/29

Mål C-618/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 16 augusti 2019 – Gestione Fiscalità Locale SpA mot Regione Campania

24

2019/C 413/30

Mål C-649/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 3 september 2019 – brottmål mot IR

25

2019/C 413/31

Mål C-674/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 10 september 2019 – ”Skonis ir kvapas” UAB mot Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

26

2019/C 413/32

Mål C-684/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 17 september 2019 – mk advokaten GbR mot MBK Rechtsanwälte

27

2019/C 413/33

Mål C-704/19: Talan väckt den 20 september 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

27

2019/C 413/34

Mål C-708/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 25 september 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH mot Hauptzollamt Duisburg

28

2019/C 413/35

Mål C-718/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (Belgien) den 27 september 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL och Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL mot Conseil des ministres

29

2019/C 413/36

Mål C-724/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 1 oktober 2019 – brottmål mot HP

30

2019/C 413/37

Mål C-735/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 7 oktober 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited mot Finanšu un kapitāla tirgus komisij

31

2019/C 413/38

Mål C-736/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 7 oktober 2019 – ZS ”Plaukti” mot Lauku atbalsta dienests

32

2019/C 413/39

Mål C-737/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal administratif de Montreuil (Frankrike) den 7 oktober 2019 – Bank of China Limited mot Ministre de l'Action et des Comptes publics

33

2019/C 413/40

Mål C-739/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 7 oktober 2019 – VK mot An Bord Pleanála

34

2019/C 413/41

Mål C-741/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av cour d'appel de Paris (Frankrike) den 8 oktober 2019 – Republiken Moldavien mot bolaget Komstroy, som har trätt i stället för bolaget Energoalians

34

2019/C 413/42

Mål C-745/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 10 oktober 2019 – PH, OI mot Еurobank Bulgaria АD

35

2019/C 413/43

Mål C-787/19: Talan väckt den 23 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

36

2019/C 413/44

Mål C-791/19: Talan väckt den 25 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

36

 

Tribunalen

2019/C 413/45

Mål T-586/14 RENV: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mot kommissionen (Dumpning – Import av solfångarglas med ursprung i Kina – Artikel 2.7 b och c i förordning (EG) nr 1225/2009 (nu artikel 2.7 b och c i förordning (EU) 2016/1036) – Ställning som företag som är verksamt under marknadsekonomiska förhållanden – Begreppet ”betydande snedvridning av företagens tillverkningskostnader och ekonomiska situation” – Skattefördelar – Uppenbart oriktig bedömning)

38

2019/C 413/46

Förenade målen T-755/15 och T-759/15: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Luxemburg och Fiat Chrysler Finance Europe mot kommissionen (Statligt stöd – Stöd som genomförts av Luxemburg – Beslut i vilket det slås fast att stödet är oförenligt med den inre markanden och olagligt och det förordnas om att stödet ska återkrävas – Förhandsbesked (tax ruling) – Fördel – Principen om marknadsmässiga villkor – Selektiv karaktär – Presumtion – Begränsning av konkurrensen – Återkrav)

39

2019/C 413/47

Målen T-760/15 och T-636/16: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Nederländerna m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd – Stöd som genomförts av Nederländerna – Beslut enligt vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och olagligt samt enligt vilket stödet ska återbetalas – Förhandsbesked i skattefrågor (tax ruling) – Internprissättning – Beräkningen av beskattningsunderlaget – Armlängdsprincipen – Fördel – Referenssystemet – Medlemsstaternas självbestämmande i skattemässiga och förfarandemässiga frågor)

40

2019/C 413/48

Mål T-105/17: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – HSBC Holdings m.fl. mot kommissionen (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Sektorn för räntederivat i euro – Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet – Manipulation av interbankreferensräntorna i Euribor – Utbyte av konfidentiella uppgifter – Konkurrensbegränsning genom syfte – En enda, fortlöpande överträdelse – Böter – Grundbelopp – Försäljningsvärde – Artikel 23.2 a i förordning (EG) nr 1/2003 – Motiveringsskyldighet)

41

2019/C 413/49

Mål T-217/17: Tribunalens dom av den 20 september 2019 – FVE Holýšov I m.fl.mot kommissionen (Statligt stöd – Marknaden för el producerad från förnybara energikällor – Åtgärder genom vilka det fastställs ett minimiåterköpspris eller genom vilka producenter av sådan el ges en bonus – Ändring av de ursprungliga åtgärderna – Beslut meddelat efter det preliminära granskningsförfarandet, i vilket stödordningen förklaras vara förenlig med den inre marknaden – Artikel 107.3 c FEUF – Stödmottagare och aktieägare i stödmottagare – Berättigade förväntningar – Statliga medel – Kommissionens befogenhet att granska åtgärdernas förenlighet med andra unionsbestämmelser än dem som avser statligt stöd)

42

2019/C 413/50

Mål T-391/17: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Rumänien mot kommissionen (Institutionell rätt – Europeiskt medborgarinitiativ – Skydd av nationella och språkliga minoriteter – Främjande av kulturell och språklig mångfald – Delvis registrering – Principen om tilldelade befogenheter – Inte uppenbart att kommissionen saknar lagstiftningsbefogenhet – Motiveringsskyldighet – Artikel 5.2 FEU – Artikel 4.2 b i förordning (EU) nr 211/2011 – Artikel 296 FEUF)

43

2019/C 413/51

Mål T-466/17: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Printeos m.fl. mot kommissionen (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för standardkuvert/via katalog och särskilda tryckta kuvert – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras – Delvis ogiltigförklaring på grund av åsidosättande av motiveringsskyldigheten – Beslut om ändring – Förlikningsförfarande – Böter – Grundbelopp – Exceptionell anpassning – Tak på 10 procent av den totala omsättningen – Artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003 – Principen ne bis in idem – Rättssäkerhet – Berättade förväntningar – Likabehandling – Kumulering av påföljder – Proportionalitet – Skälighet – Obegränsad behörighet)

44

2019/C 413/52

Mål T-780/17: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – US mot ECB (Personalmål – ECB:s personal – Utvärderingsrapport för år 2016 – Det årliga förfarandet för översyn av löner och ersättningar – Vägran att omvandla en visstidsanställning till en tillsvidareanställning – Motiveringsskyldighet – Uppenbart oriktig bedömning)

44

2019/C 413/53

Mål T-13/18: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Crédit mutuel Arkéa mot EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket Crédit Mutuel – Absoluta registreringshinder – Beskrivande karaktär – Särskiljningsförmåga saknas – Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning – Anslutningsöverklagande – Artikel 7.1 b och c samt 7.3 i förordning (EU) 2017/1001)

45

2019/C 413/54

Mål T-39/18: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – VF mot ECB (Personalmål – ECB:s personal – Sökandens utvärderingsrapport – Det årliga förfarandet för översyn av löner och ersättningar – Vägran att omvandla en visstidsanställning till en tillsvidareanställning – Motiveringsskyldighet – Uppenbart oriktig bedömning – Principen om god förvaltningssed)

46

2019/C 413/55

Mål T-68/18: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Fränkischer Weinbauverband mot EUIPO (Formen på en ellipsoidisk flaska) (EU-varumärke – Ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke – Formen av en rund, ellipsoidisk flaska som är platt fram och bak – Absolut registeringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

47

2019/C 413/56

Mål T-219/18: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Piaggio & C./mot EUIPO– Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes) (”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för en moped – Tidigare gemenskapsformgivning – Ogiltighetsgrund – Särprägel – Helhetsintrycken skiljer sig åt – Kunnig användare – Artikel 6 och artikel 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 – Tolkning förenlig med artikel 6 i förordning nr 6/2002 – Ett äldre nationellt tredimensionellt varumärke som inte har registrerats har inte använts i den registrerade formgivningen – Artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 – Ett verk som skyddas av en medlemsstats upphovsrättsliga lagstiftning har inte varit föremål för otillåten användning i den registrerade formgivningen – Artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002”)

47

2019/C 413/57

Mål T-255/18: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – US mot ECB (Personalmål – ECB:s anställda – Visstidsanställning – Vägran att omvandla en visstidsanställning till en tillsvidareanställning – Motiveringsskyldighet – Uppenbart oriktig bedömning)

48

2019/C 413/58

Mål T-356/18: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Volvo Trademark mot EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket V V – WHEELS – De äldre EU-figurmärkena VOLVO, de äldre nationella figurmärkena VOLVO och de äldre icke-registrerade figurmärkena VOLVO – Relativt registreringshinder – Känneteckenslikhet – Artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001)

49

2019/C 413/59

Tribunalens dom av den: (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet real nature – Absoluta registeringshinder – Beskrivande karaktär – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b och c i förordning (EU) 2017/1001)

49

2019/C 413/60

Mål T-492/18: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Zhadanov mot EUIPO (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet Scanner Pro – Absolut registreringshinder – Avsaknad av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning – Artikel 7.3 i förordning (EU) 2017/1001)

50

2019/C 413/61

Mål T-507/18: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Frankrike mot kommissionen (EGFJ och Ejflu – Betalningar som undantagits från finansiering – Betalningar som verkställts av Frankrike i samband med det särskilda åtgärdsprogrammet för vissa regioner på grund av deras avsides läge och ökaraktär (POSEI) – Oriktig bokföring för vissa bananpartier (budgetåren 2013 – 2016) – Finansiell schablonkorrigering)

51

2019/C 413/62

Mål T-650/18: Tribunalens dom av den 20 september 2019 – Reaktor Group mot EUIPO (REAKTOR) (EU-varumärke – Ansökan om registrering av ordmärket REAKTOR som EU-varumärke – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Särskiljningsförmåga – Artikel 7.1 b och c i förordning (EU) 2017/1001 – Direkt, konkret förhållande till de varor och tjänster som avses med varumärkesansökan)

52

2019/C 413/63

Mål T-553/16: Tribunalens beslut av den 20 september 2019 – von Blumenthal m.fl. mot EIB (Personalmål – EIB:s personal – Lön – Årlig anpassning av skalan för grundlön – Beräkningsmetod – Talan har förlorat sitt föremål – Anledning saknas att döma i saken)

52

2019/C 413/64

Mål T-746/17: Tribunalens beslut av den 24 september 2019 – TrekStor mot EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump) (EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Återkallande av ansökan om upphävande – Anledning saknas att döma i saken – Artikel 137 i tribunalens rättegångsregler – Onödiga rättegångskostnader – Artikel 139 a i tribunalens rättegångsregler)

53

2019/C 413/65

Förenande målen T-748/17 och T-770/17: Tribunalens beslut av den 24 september 2019 – TrekStor och Beats Electronics mot EUIPO – Beats Electronics och TrekStor (iBeat) (EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Återkallande av ansökan om upphävande – Anledning saknas att döma i saken – Artikel 137 i tribunalens rättegångsregler – Onödiga rättegångskostnader – Artikel 139 a i tribunalens rättegångsregler)

54

2019/C 413/66

Mål T-749/17: Tribunalens beslut av den 24 september 2019 – TrekStor mot EUIPO– Beats Electronics (i.Beat jess) (EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Återkallande av ansökan om upphävande – Anledning saknas att döma i saken – Artikel 137 i tribunalens rättegångsregler – Onödig kostnad – Artikel 139 a i tribunalens rättegångsregler)

55

2019/C 413/67

Mål T-566/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 13 september 2019 – Scandlines Danmark och Scandlines Deutschland mot kommissionen (Ansökan om interimistiska åtgärder – Statligt stöd – Förlängning av frist – Intresse saknas)

56

2019/C 413/68

Mål T-613/19: Talan väckt den 10 september 2019 – ENIL Brussels Office m.fl. mot kommissionen

56

2019/C 413/69

Mål T-648/19: Talan väckt den 26 september 2019 – Nike European Operations Netherlands och Converse Netherlands mot kommissionen

57

2019/C 413/70

Mål T-663/19: Överklagande ingett den 30 september 2019 – Hasbro mot EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

58

2019/C 413/71

Mål T-693/19: Överklagande ingett den 9 oktober 2019 – Kerry Luxembourg mot EUIPO – Ornua (KERRYMAID)

59

2019/C 413/72

Mål T-696/19: Överklagande ingett den 14 oktober 2019 – Teva Pharmaceutical Industries mot EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

60

2019/C 413/73

Mål T-697/19: Överklagande ingett den 14 oktober 2019 – Teva Pharmaceutical Industries mot EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

61

2019/C 413/74

Mål T-705/19: Talan väckt den 15 oktober 2019 – GV mot kommissionen

61

2019/C 413/75

Mål T-707/19: Överklagande ingett den 16 oktober 2019 – FF&GB mot EUIPO (ONE-OFF)

62

2019/C 413/76

Mål T-709/19: Talan väckt den 21 oktober 2019 – GW mot revisionsrätten

63

2019/C 413/77

Mål T-720/19: Talan väckt den 18 oktober 2019 – Ashworth mot parlamentet

64

2019/C 413/78

Mål T-675/18: Tribunalens beslut av den 20 september 2019 – Trifolio-M m.fl. mot EFSA

66

2019/C 413/79

Mål T-287/19: Tribunalens beslut av den 24 september 2019 – BigBen Interactive mot EUIPO – natcon7 (nacon)

66

2019/C 413/80

Mål T-494/19: Tribunalens beslut av den 20 september 2019 – CupoNation mot EUIPO (Cyber Monday)

66


SV

 

Top