EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:413:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 413, 9 grudnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 413

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
9 grudnia 2019


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2019/C 413/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2019/C 413/02

Sprawa C-616/17: Wyrok Trybunału (wielka izba izba) z dnia 1 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal correctionnel de Foix – Francja) – postępowanie karne przeciwko Mathieu Blaise’owi i in. (Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Ważność – Zasada ostrożności – Definicja pojęcia „substancji czynnej” – Łączenie substancji czynnych – Rzetelność procesu oceny – Publiczny dostęp do dokumentacji – Badania toksyczności długookresowej – Pestycydy – Glifosat)

2

2019/C 413/03

Sprawa C-621/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria - Węgry) – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss (Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuł 3 ust. 1 – Ocena nieuczciwego charakteru warunków umownych – Artykuł 4 ust. 2 – Artykuł 5 – Obowiązek zredagowania warunków umownych w sposób jasny i zrozumiały – Warunki zobowiązujące do zapłaty kosztów za usługi nie określone)

3

2019/C 413/04

Sprawa C-673/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Planet49 GmbH (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 95/46/WE – Dyrektywa 2002/58/WE – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze łączności elektronicznej – Cookies – Pojęcie zgody osoby, której dane dotyczą – Oświadczenie o wyrażeniu zgody za pomocą zaznaczonego domyślnie okienka wyboru)

4

2019/C 413/05

Sprawa C-18/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited (Odesłanie prejudycjalne – Społeczeństwo informacyjne – Swobodny przepływ usług – Dyrektywa 2000/31/WE – Odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami – Artykuł 14 ust. 1 i 3 – Usługodawca świadczący usługi hostingowe – Możliwość wymagania od usługodawcy, by przerwał naruszenie lub mu zapobiegł – Artykuł 18 ust. 1 – Osobowe, materialne i terytorialne granice zakresu nakazu – Artykuł 15 ust. 1 – Brak ogólnego obowiązku w zakresie nadzoru)

5

2019/C 413/06

Sprawa C-42/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, następca prawny Moneybox Deutschland GmbH (Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Zwolnienia – Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 – Transakcje dotyczące płatności – Usługi świadczone przez spółkę na rzecz banku w związku z obsługą bankomatów)

6

2019/C 413/07

Sprawa C-70/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State - Niderlandy) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P (Odesłanie prejudycjalne – Układ stowarzyszeniowy EWG – Turcja – Decyzja nr 2/76 – Artykuł 7 – Decyzja nr 1/80 – Artykuł 13 – Klauzule „standstill” – Nowe ograniczenie – Pobieranie, rejestrowanie i przechowywanie w centralnym zbiorze danych danych biometrycznych obywateli tureckich – Nadrzędne względy interesu ogólnego – Cel polegający na zapobieganiu przestępstwom związanym z fałszowaniem tożsamości i dokumentów oraz zwalczaniu tych przestępstw – Artykuły 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do poszanowania życia prywatnego – Prawo do ochrony danych osobowych – Proporcjonalność)

6

2019/C 413/08

Sprawa C-93/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal in Northern Ireland – Zjednoczone Królestwo) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department (Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii Europejskiej – Dyrektywa 2004/38/WE – Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego będącego wstępnym w linii prostej małoletnich obywateli Unii – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) – Wymóg posiadania wystarczających środków – Środki składające się z dochodów pochodzących z pracy wykonywanej bez zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę)

7

2019/C 413/09

Sprawy połączone C-152/18 P i C-153/18 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 października 2019 r. – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P)/Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska (Odwołanie – Polityka gospodarcza i pieniężna – Artykuł 127 ust. 6 TFUE – Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 – Artykuł 4 ust. 1 lit. g) – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi na zasadzie skonsolidowanej – Rozporządzenie (UE) nr 468/2014 – Artykuł 2 pkt 21 lit. c) – Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 – Artykuł 10 – Grupa podlegająca nadzorowi ostrożnościowemu – Instytucje kredytowe trwale powiązane z organem centralnym)

8

2019/C 413/10

Sprawa C-197/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wien - Austria) – postępowanie wszczęte przez Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Odesłanie prejudycjalne – Środowisko – Dyrektywa 91/676/EWG – Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego – Cel polegający na ograniczeniu zanieczyszczenia – Wody dotknięte zanieczyszczeniem – Maksymalna zawartość azotanów na poziomie 50 mg/l – Programy działań przyjęte przez państwa członkowskie – Prawa jednostek do zmiany takiego programu – Legitymacja czynna do występowania przed organami i sądami krajowymi)

9

2019/C 413/11

Sprawa C-208/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky – Republika Czeska) – Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Limited (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Artykuł 17 ust. 1 – Jurysdykcja w sprawach dotyczących umów konsumenckich – Pojęcie „konsumenta” – Osoba fizyczna przeprowadzająca transakcje na międzynarodowym rynku wymiany walut za pośrednictwem spółki brokerskiej – Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – Dyrektywa 2004/39/WE – Pojęcie „klienta detalicznego”)

10

2019/C 413/12

Sprawa C-260/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Polska) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, dawniej Raiffeisen Bank Polska SA (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 93/13/EWG – Umowy zawierane z konsumentami – Nieuczciwe warunki umowne – Kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej – Klauzula odnosząca się do określania kursu wymiany między walutami – Skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku – Możliwość usunięcia nieuczciwych warunków umownych przez sąd poprzez odwołanie się do klauzul generalnych prawa cywilnego – Ocena interesu konsumenta – Dalsze obowiązywanie umowy z pominięciem nieuczciwych warunków)

11

2019/C 413/13

Sprawa C-267/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel București - Rumunia) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedura udzielania zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 57 ust. 4 – Fakultatywne podstawy wykluczenia – Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Rozwiązanie wcześniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego z powodu częściowego podwykonawstwa – Pojęcie „znaczących lub uporczywych niedociągnięć” – Zakres)

12

2019/C 413/14

Sprawa C-272/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Niemcy) – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Prawo właściwe dla zobowiązań umownych – Wyłączenie prawa spółek z zakresu zastosowania konwencji rzymskiej oraz rozporządzenia (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – Umowa powiernicza zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem, której przedmiotem jest wyłącznie zarządzanie udziałem w spółce komandytowej)

13

2019/C 413/15

Sprawa C-274/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeits- und Sozialgericht Wien – Austria) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie warunków zatrudnienia – Zakaz – Ustawodawstwo krajowe określające dłuższy maksymalny okres stosunków pracy zawartych na czas określony w wypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy niż w wypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – Zasada pro rata temporis – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy – Artykuł 2 ust. 1 lit. b) – Pojęcie „dyskryminacji pośredniej” ze względu na płeć – Artykuł 14 ust. 1 lit. c) – Warunki zatrudnienia i pracy – Artykuł 19 – Ciężar dowodu)

14

2019/C 413/16

C-285/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litwa) – postępowanie wszczęte przez Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija (Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 12 ust. 1 – Stosowanie w czasie – Swoboda państw członkowskich w zakresie wyboru sposobu świadczenia usług – Granice – Zamówienia publiczne będące przedmiotem zamówienia typu „in-house” – Zamówienie typu in-house – Pokrywanie się zakresów zamówienia publicznego i zamówienia typu in-house)

15

2019/C 413/17

Sprawa C-302/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgia) – X/Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne – Polityka imigracyjna – Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi – Dyrektywa 2003/109/WE – Warunki uzyskania statusu rezydenta długoterminowego – Artykuł 5 ust. 1 lit. a) – Stałe, regularne i wystarczające środki)

16

2019/C 413/18

Sprawa C-329/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa - Łotwa) – Valsts ieņēmumu dienests/„Altic” SIA (Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Nabycie środków spożywczych – Odliczenie podatku naliczonego – Odmowa odliczenia – Ewentualnie fikcyjny dostawca – Oszustwo w zakresie VAT – Wymagania dotyczące wiedzy posiadanej przez nabywcę – Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 – Obowiązek śledzenia przemieszczania żywności i identyfikacji dostawcy – Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 882/2004 – Obowiązki rejestracyjne spoczywające na przedsiębiorstwach sektora spożywczego – Wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT)

16

2019/C 413/19

Sprawa C-378/17: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 października (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht -Niemcy) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal (Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 – Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Artykuł 3 ust. 1 – Termin przedawnienia – Rozporządzenia (EWG) nr 3887/92 i (WE) nr 2419/2001 – Zintegrowany system zarządzania niektórymi systemami pomocy i ich kontroli – Zwrot nienależnych kwot – Zastosowanie łagodniejszego przepisu dotyczącego przedawnienia)

17

2019/C 413/20

Sprawa C-632/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État - Belgia) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN) (Odesłanie prejudycjalne – Polityka gospodarcza i pieniężna – Europejski system rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej – Rozporządzenie (UE) nr 549/2013 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych – Instytucja finansowa typu captive – Pojęcie – Spółka oferująca gospodarstwom domowym o średnich lub umiarkowanych dochodach kredyty hipoteczne pod kontrolą instytucji rządowych lub samorządowych)

18

2019/C 413/21

Opinia 1/19: Wniosek o opinię przedstawiony przez Parlament Europejski w trybie art. 218 ust. 11 TFUE

19

2019/C 413/22

Sprawa C-522/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Hiszpania) w dniu 9 lipca 2019 r. – DC/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

19

2019/C 413/23

Sprawa C-523/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Hiszpania) w dniu 9 lipca 2019 r. – ED/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2019/C 413/24

Sprawa C-527/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Hiszpania) w dniu 9 lipca 2019 r. – HG i IH/Bankia S.A.

21

2019/C 413/25

Sprawa C-582/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 23 maja 2019 r. w sprawach połączonych T-3/18 i T-4/18, Holzer y Cia/EUIPO – Annco, wniesione w dniu 30 lipca 2019 r. przez Holzer y Cia, SA de CV

22

2019/C 413/26

Sprawa C-591/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 11 czerwca 2019 r. w sprawie T-138/18, De Esteban Alonso/Komisja wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez Komisję Europejską

23

2019/C 413/27

Sprawa C-613/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 14 sierpnia 2019 r. przez Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

23

2019/C 413/28

Sprawa C-614/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 14 sierpnia 2019 r. przez Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

24

2019/C 413/29

Sprawa C-618/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 16 sierpnia 2019 r. – Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

24

2019/C 413/30

Sprawa C-649/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 3 września 2019 r. – postępowanie karne przeciwko IR

25

2019/C 413/31

Sprawa C-674/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 10 września 2019 r. – UAB „Skonis ir kvapas”/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

26

2019/C 413/32

Sprawa C-684/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 17 września 2019 r. – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

27

2019/C 413/33

Sprawa C-704/19: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2019 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

27

2019/C 413/34

Sprawa C-708/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 25 września 2019 r. – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

28

2019/C 413/35

Sprawa C-718/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 27 września 2019 r. – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL przeciwko Radzie ministrów

29

2019/C 413/36

Sprawa C-724/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 1 października 2019 r. – postępowanie karne przeciwko HP

30

2019/C 413/37

Sprawa C-735/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) (Łotwa) w dniu 7 października 2019 r. — Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

31

2019/C 413/38

Sprawa C-736/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) (Łotwa) w dniu 7 października 2019 r. – ZS „Plaukti”/Lauku atbalsta dienests

32

2019/C 413/39

Sprawa C-737/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 7 października 2019 r. – Bank of China Limited/Ministre de l’Action et des Comptes publics

33

2019/C 413/40

Sprawa C-739/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 7 października 2019 r. – VK/An Bord Pleanála

34

2019/C 413/41

Sprawa C-741/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris (Francja) w dniu 8 października 2019 r. – Republika Mołdawii/spółka Komstroy, następca prawny spółki Energoalians

34

2019/C 413/42

Sprawa C-745/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 10 października 2019 r. – PH, OI/„Еurobank Bulgaria” АD

35

2019/C 413/43

Sprawa C-787/19: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2019 r. – Komisja Europejska/Republika Austrii

36

2019/C 413/44

Sprawa C-791/19: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2019 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

36

 

Sąd

2019/C 413/45

Sprawa T-586/14 RENV: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisja (Dumping – Przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chin – Artykuł 2 ust. 7 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 2 ust. 7 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/1036] – Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej – Pojęcie „znaczących wahań kosztów produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw” – Korzyści podatkowe – Oczywisty błąd w ocenie)

38

2019/C 413/46

Sprawy T-755/15 i T-759/15: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Luksemburg i Fiat Chrysler Finance Europe/Komisja (Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Luksemburg – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i bezprawnie przyznaną oraz nakazująca jej odzyskanie – Interpretacja indywidualna przepisów podatkowych (tax ruling) – Korzyść – Zasada pełnej konkurencji – Selektywny charakter – Domniemanie – Ograniczenie konkurencji – Odzyskanie pomocy)

39

2019/C 413/47

Sprawy T-760/15 i T-636/16: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Niderlandy i in./Komisja (Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Niderlandy – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i bezprawnie przyznaną oraz nakazująca jej odzyskanie – Interpretacja indywidualna przepisów podatkowych (tax ruling) – Ceny transferowe – Obliczanie podstawy opodatkowania – Zasada pełnej konkurencji – Korzyść – System odniesienia – Autonomia podatkowa i proceduralna państw członkowskich)

40

2019/C 413/48

Sprawa T-105/17: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – HSBC Holdings i in./Komisja (Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Sektor instrumentów pochodnych stopy procentowej nominowanych w euro – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG – Manipulowanie międzybankowymi stopami referencyjnymi Euribor – Wymiana poufnych informacji – Ograniczenie konkurencji ze względu na cel – Jednolite i ciągłe naruszenie – Grzywny – Kwota podstawowa – Wartość sprzedaży – Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – Obowiązek uzasadnienia)

41

2019/C 413/49

Sprawa T-217/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – FVE Holýšov I i in./Komisja (Pomoc państwa – Rynek energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii – Przepisy ustalające minimalną cenę odkupu energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii lub przyznające premię wytwórcom takiej energii elektrycznej – Zmiana pierwotnych przepisów – Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym po zakończeniu wstępnego etapu badania – Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE – Beneficjenci pomocy i akcjonariusze beneficjentów – Uzasadnione oczekiwania – Zasoby państwowe – Kompetencje Komisji do badania zgodności środków z przepisami prawa Unii innymi niż przepisy odnoszące się do pomocy państwa)

42

2019/C 413/50

Sprawa T-391/17: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Rumunia/Komisja (Prawo instytucjonalne – Europejska inicjatywa obywatelska – Ochrona mniejszości narodowych i językowych – Wzmocnienie różnorodności kulturowej i językowej – Częściowa rejestracja – Zasada przyznania kompetencji – Oczywisty brak uprawnień prawodawczych Komisji – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 5 ust 2 TUE – Artykuł 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 211/2011 – Artykuł 296 TFUE)

43

2019/C 413/51

Sprawa T-466/17: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Printeos i in./Komisja (Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek kopert standardowych/katalogowych i specjalnych kopert z nadrukiem – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Częściowe stwierdzenie nieważności z uwagi na naruszenie obowiązku uzasadnienia – Decyzja zmieniająca – Postępowanie ugodowe – Grzywny – Kwota podstawowa – Wyjątkowe dostosowanie – Pułap wynoszący 10 % całkowitego obrotu – Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – Zasada non bis in idem – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Równość traktowania – Kumulacja sankcji – Proporcjonalność – Zasada słuszności – Nieograniczone prawo orzekania)

44

2019/C 413/52

Sprawa T-780/17: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – US/EBC (Służba publiczna – Personel EBC – Sprawozdanie z oceny 2016 – Coroczny przegląd wynagrodzeń i dodatków – Odmowa przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie)

44

2019/C 413/53

Sprawa T-13/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy Crédit Mutuel – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego – Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania – Skarga wzajemna – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 59 ust. 1 lit. a) i art. 59 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)

45

2019/C 413/54

Sprawa T-39/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – VF/EBC (Służba publiczna – Personel EBC – Sprawozdanie z oceny strony skarżącej – Coroczny przegląd wynagrodzeń i dodatków – Odmowa przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Zasada dobrej administracji)

46

2019/C 413/55

Sprawa T-68/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Kształt butelki elipsoidalnej) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt wypukłej butelki elipsoidalnej, spłaszczonej z przodu i z tyłu – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

47

2019/C 413/56

Sprawa T-219/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mopedy) (Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający moped – Wcześniejszy wzór wspólnotowy – Podstawa unieważnienia – Indywidualny charakter – Odmienne całościowe wrażenie – Poinformowany użytkownik – Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Wykładnia zgodna art. 6 rozporządzenia nr 6/2002 – Brak użycia wcześniejszego niezarejestrowanego trójwymiarowego krajowego znaku towarowego w zarejestrowanym wzorze – Artykuł 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002 – Brak nieuprawnionego użycia w zarejestrowanym wzorze dzieła chronionego przez prawo autorskie jednego z państw członkowskich – Artykuł 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 6/2002)

47

2019/C 413/57

Sprawa T-255/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – US/EBC (Służba publiczna – Personel EBC – Umowa na czas określony – Odmowa przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie)

48

2019/C 413/58

Sprawa T-356/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego V V-WHEELS – Wcześniejsze graficzne niezarejestrowane, krajowe i unijne znaki towarowe VOLVO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

49

2019/C 413/59

Sprawa T-458/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Multifit/EUIPO (real nature) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego real nature – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

49

2019/C 413/60

Sprawa T-492/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Scanner Pro – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

50

2019/C 413/61

Sprawa T-507/18: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – Francja/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Francję w ramach programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI) – Nieprawidłowe księgowanie niektórych przesyłek bananów (lata budżetowe 2013 – 2016) – Ryczałtowa korekta finansowa)

51

2019/C 413/62

Sprawa T-650/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego REAKTOR – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru opisowego – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Bezpośredni i konkretny związek między towarami i usługami objętymi zgłoszeniem znaku towarowego)

52

2019/C 413/63

Sprawa T-553/16: Postanowienie Sądu z dnia 20 września 2019 r. – von Blumenthal i in./EBI (Służba publiczna – Personel EBI – Wynagrodzenie – Coroczna waloryzacja podstawowej siatki płac – Metoda obliczania – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

52

2019/C 413/64

Sprawa T-746/17: Postanowienie Sądu z dnia 24 września 2019 r. – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – Umorzenie postępowania – Artykuł 137 regulaminu postępowania przed Sądem – Koszty sądowe, których można było uniknąć – Artykuł 139 lit. a) regulaminu postępowania przed Sądem)

53

2019/C 413/65

Sprawy połączone T-748/17 i T-770/17: Postanowienie Sądu z dnia 24 września 2019 r. – TrekStor i Beats Electronics/EUIPO – Beats Electronics i TrekStor (iBeat) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – Umorzenie postępowania – Artykuł 137 regulaminu postępowania przed Sądem – Koszty sądowe, których można było uniknąć – Artykuł 139 lit. a) regulaminu postępowania przed Sądem)

54

2019/C 413/66

Sprawa T-749/17: Postanowienie Sądu z dnia 24 września 2019 r. – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – Umorzenie postępowania – Artykuł 137 regulaminu postępowania przed Sądem – Koszty sądowe, których można było uniknąć – Artykuł 139 lit. a) regulaminu postępowania przed Sądem)

55

2019/C 413/67

Sprawa T-566/19: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 września 2019 r. – Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland/Komisja (Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Pomoc państwa – Przedłużenie terminu – Brak interesu)

56

2019/C 413/68

Sprawa T-613/19: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2019 r. – ENIL Brussels Office i in./Komisja

56

2019/C 413/69

Sprawa T-648/19: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2019 r. – Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands/Komisja

57

2019/C 413/70

Sprawa T-663/19: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2019 r. – Hasbro przeciwko EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

58

2019/C 413/71

Sprawa T-693/19: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2019 r. – Kerry Luxembourg przeciwko EUIPO – Ornua (KERRYMAID)

59

2019/C 413/72

Sprawa T-696/19: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2019 r. – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Mniej migreny dla lepszego życia)

60

2019/C 413/73

Sprawa T-697/19: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2019 r. – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

61

2019/C 413/74

Sprawa T-705/19: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2019 r. – GV/Komisja

61

2019/C 413/75

Sprawa T-707/19: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2019 r. – FF&GB Srl/EUIPO (ONE-OFF)

62

2019/C 413/76

Sprawa T-709/19: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2019 r. – GW/Trybunał Obrachunkowy

63

2019/C 413/77

Sprawa T-720/19: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2019 r. – Ashworth/Parlament

64

2019/C 413/78

Sprawa T-675/18: Postanowienie Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Trifolio-M i in./EFSA

66

2019/C 413/79

Sprawa T-287/19: Postanowienie Sądu z dnia 24 września 2019 r. – BigBen Interactive/EUIPO - natcon7 (nacon)

66

2019/C 413/80

Sprawa T-494/19: Postanowienie Sądu z dnia 20 września 2019 r. – CupoNation/EUIPO (Cyber Monday)

66


PL

 

Top