EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0234

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/234 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do odprawy czasowej środków transportu przeznaczonych do używania przez osobę fizyczną zamieszkałą na obszarze celnym Unii

Dz.U. L 39 z 14.2.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/234/oj

14.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/234

z dnia 13 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do odprawy czasowej środków transportu przeznaczonych do używania przez osobę fizyczną zamieszkałą na obszarze celnym Unii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) przewiduje możliwość odprawy czasowej środków transportu przywożonych na obszar celny Unii i ich używania na tym obszarze przez osoby fizyczne przy spełnieniu określonych warunków.

(2)

Niedawne przypadki wykazały nadużycia w stosowaniu odprawy czasowej środków transportu.

(3)

Konieczna jest zmiana rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w celu wykluczenia możliwości takich nadużyć.

(4)

Aby uniknąć powstawania długu celnego ze względu na brak informacji na temat nowych przepisów, należy przewidzieć pewien okres na to, by państwa członkowskie i Komisja poinformowały społeczeństwo o nowej sytuacji prawnej.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 561 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 otrzymuje brzmienie:

„2.   Całkowite zwolnienie z należności przywozowych jest przyznawane, w przypadku gdy środki transportu są użytkowane w celach handlowych lub prywatnych przez osobę fizyczną zamieszkałą na obszarze celnym Unii i zatrudnioną przez właściciela, najemcę lub leasingobiorcę środków transportu, mającego swą siedzibę poza tym obszarem.

Prywatne użytkowanie środków transportu jest dozwolone na potrzeby podróży między miejscem pracy a miejscem zamieszkania pracownika lub w celu wykonywania czynności zawodowych pracownika, jak określono w umowie o pracę.

Na żądanie organów celnych osoba użytkująca środek transportu przedstawia kopię umowy o pracę.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


Top