EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0234

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/234 af 13. februar 2015 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår midlertidig indførsel af transportmidler, som er beregnet til at blive anvendt af en fysisk person med bopæl i Unionens toldområde

EUT L 39 af 14.2.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; stiltiende ophævelse ved 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/234/oj

14.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/234

af 13. februar 2015

om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår midlertidig indførsel af transportmidler, som er beregnet til at blive anvendt af en fysisk person med bopæl i Unionens toldområde

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) giver mulighed for, at transportmidler midlertidigt kan indføres i Fællesskabets toldområde og anvendes af fysiske personer på dette område på særlige betingelser.

(2)

Nylige hændelser har antydet et misbrug af midlertidig indførsel af transportmidler.

(3)

En ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 er påkrævet for at udelukke muligheden for et sådant misbrug.

(4)

For at undgå stiftelse af toldskyld som følge af manglende oplysninger om de nye bestemmelser bør der afsættes en periode, inden for hvilken medlemsstaterne og Kommissionen informerer offentligheden om den nye retlige situation.

(5)

Forordning (EØF) nr. 2454/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 561 i forordning (EØF) nr. 2454/93 affattes stk. 2 således:

»2.   Fuldstændig fritagelse for importafgifter bevilges, når transportmidler benyttes til erhvervsmæssig eller privat brug af en fysisk person, der har bopæl i Fællesskabets toldområde og ansat af ejeren, lejeren eller leasingtageren af transportmidlet, som er etableret uden for dette område.

Privat brug af transportmidlet er tilladt for rejser mellem den ansattes arbejdssted og bopæl eller med det formål, at arbejdstageren udfører en arbejdsopgave, som er anført i ansættelseskontrakten.

På toldmyndighedernes forlangende skal den person, der benytter transportmidlet, fremvise en kopi af ansættelseskontrakten.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


Top