EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0234

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/234, 13. veebruar 2015 , millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93 seoses sellise transpordivahendi ajutise impordiga, mis on ette nähtud kasutamiseks liidu tolliterritooriumil elava füüsilise isiku poolt

OJ L 39, 14.2.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/234/oj

14.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 39/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/234,

13. veebruar 2015,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93 seoses sellise transpordivahendi ajutise impordiga, mis on ette nähtud kasutamiseks liidu tolliterritooriumil elava füüsilise isiku poolt

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2454/93 (2) on ette nähtud võimalus importida ajutiselt liidu tolliterritooriumile transpordivahend, mida kasutavad füüsilised isikud kõnealusel territooriumil teatud tingimustel.

(2)

Hiljuti on esinenud transpordivahendite ajutise impordi väärkasutuse juhtumeid.

(3)

Sellise väärkasutuse välistamiseks on vaja muuta määrust (EMÜ) nr 2454/93.

(4)

Selleks et uusi sätteid käsitleva teabe puudumine ei tekitaks tollivõlga, tuleks liikmesriikide ja komisjoni jaoks ette näha ajavahemik üldsuse teavitamiseks uuest õiguslikust olukorrast.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2454/93 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 561 lõige 2 asendatakse järgmisega.

„2.   Täielik imporditollimaksudest vabastus antakse juhul, kui transpordivahendit kasutab ärilisel eesmärgil või eraviisiliselt füüsiline isik, kelle elukoht on liidu tolliterritooriumil ja kes on transpordivahendi väljaspool seda territooriumi asuva omaniku, rendilevõtja või liisinguvõtja teenistuses või muul viisil tema poolt volitatud.

Transpordivahendi eraviisiline kasutamine on lubatud töötaja töökoha ja elukoha vahelisteks sõitudeks või töötaja töölepinguga ette nähtud ametialaste ülesannete täitmiseks.

Tolliasutuse taotluse korral peab transpordivahendit kasutav isik esitama töölepingu koopia.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. veebruar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


Top