EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0234

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/234 av den 13 februari 2015 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller temporär import av transportmedel avsedda att användas av en fysisk person bosatt i unionens tullområde

EUT L 39, 14.2.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; tyst upphävande genom 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/234/oj

14.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/234

av den 13 februari 2015

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller temporär import av transportmedel avsedda att användas av en fysisk person bosatt i unionens tullområde

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) ges möjlighet till temporär import av transportmedel till unionens tullområde och för användning på vissa villkor av en fysisk person bosatt i det området.

(2)

Incidenter under den senaste tiden pekar på att det förekommer missbruk av temporär import av transportmedel.

(3)

En ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 är nödvändig för att förhindra sådant missbruk.

(4)

För att undvika att det uppkommer en tullskuld på grund av bristande information om de nya bestämmelserna, bör medlemsstaterna och kommissionen få en viss tidsperiod på sig för att informera allmänheten om den nya rättsliga situationen.

(5)

Förordning (EEG) nr 2454/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 561 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Fullständig befrielse från importtullar ska beviljas när transportmedlen används i kommersiellt eller privat syfte av en fysisk person bosatt inom unionens tullområde och som är anställd av ägaren till, uthyraren av eller den som leasar ut transportmedlet, som är etablerad utanför detta område.

Privat bruk av transportmedlet är tillåtet för resor mellan arbets- och bostadsort för den anställde eller för att utföra en arbetsuppgift enligt anställningsavtalet.

På begäran av tullmyndigheterna, ska den person som använder transportmedlet lägga fram en kopia av anställningsavtalet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


Top