EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0060

Dyrektywa Komisji 2001/60/WE z dnia 7 sierpnia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznychTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 226, 22.8.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 138 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 138 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Uchylona w sposób domniemany przez 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/60/oj

32001L0060Dziennik Urzędowy L 226 , 22/08/2001 P. 0005 - 0006


Dyrektywa Komisji 2001/60/WE

z dnia 7 sierpnia 2001 r.

dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r. odnoszącą się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych [1], w szczególności jej art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 98/98/WE [2] dostosowująca do postępu technicznego po raz 25 dyrektywę Rady 67/548/EWG [3], ostatnio zmienioną dyrektywą 2000/33/WE [4], ustanawia nowe kryteria i nową frazę R (R67) dla oparów mogących spowodować senność i zawroty głowy. Dlatego też uzupełnia się przepisy wymienione w załączniku V do dyrektywy 1999/45/WE.

(2) Dyrektywa Komisji 2001/59/WE [5] wprowadza nowe słownictwo dla frazy R40 w przypadku oznaczania kancerogenów kategorii 3. W konsekwencji stare słownictwo frazy R fraza R40 będzie teraz powoływane jako R68 i będzie kontynuować się jego używanie dla czynników mutagenicznych kategorii 3 oraz dla niektórych substancji bez nieodwracalnego działania śmiertelnego. Dlatego też niezbędne jest uzupełnienie odniesienia do R40 w załączniku II do dyrektywy 1999/45/WE.

(3) Dyrektywa 2001/59/WE wprowadza do załącznika VI do dyrektywy 67/548/EWG wyraźniejsze wskazówki dotyczące klasyfikacji substancji i preparatów do efektów korozyjnych. Dlatego też niezbędne jest stosowne uzupełnienie załącznika II do dyrektywy 1999/45/WE.

(4) Wiadomym jest, iż preparaty spajające ze składem chromu (VI) mogą spowodować w niektórych okolicznościach reakcje alergiczne. Dlatego też wskazane jest wymaganie, by takie preparaty wyraźnie eksponowały etykietę ostrzeżenia według uzupełniającego załącznika V do dyrektywy 1999/45/WE.

(5) Środki ustalone w niniejszej dyrektywie pozostają w zgodności z opinią Komitetu ds. przystosowywania do postępu technicznego dyrektyw w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu substancjami i preparatami niebezpiecznymi ustalonych na mocy art. 20 dyrektywy 1999/45/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 1999/45/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II część A:

- w ust. 3.3 kadencję "R40" zastępuje się "R68",

- w ust. 8.2 kadencję "R40" zastępuje się "R68" przy każdym jej pojawieniu się;

2) w załączniku II część B:

- w ust. 2.1 (włączając tabelę II) kadencję "R40" zastępuję się "R68" przy każdym jej pojawieniu się,

- w ust. 2.2 (włączając tabelę II A) kadencję "R40" zastępuje się "R68" przy każdym jej pojawieniu się,

- w ust. 6.1 kadencję "R40" zastępuje się "R68" przy drugim jej pojawieniu się (np. w odniesieniu do kategorii 3 czynników mutogennych),

- w tabeli VI kadencję "R40" zastępuje się "R68" w czwartym rzędzie, kolumnie 1 i 3 (np. w odniesieniu do kategorii 3 czynników mutogennych),

- w ust. 6.2 kadencję "R40" zastępuje się "R68" przy drugim jej pojawieniu się (np. w odniesieniu do kategorii 3 czynników mutogennych),

- w tabeli VI A kadencję "R40" zastępuje się "R68" w czwartym rzędzie, kolumnie 1 i 3 (np. w odniesieniu do kategorii 3 czynników mutogennych);

3) w załączniku II części B tabele IV i IV A uzupełnia się następującą adnotacją:

"NB:

Proste zastosowanie konwencjonalnej metody dla preparatów zawierających substancje sklasyfikowane jako żrące lub drażniące może skutkować niższą lub wyższą klasyfikacją zagrożenia, jeżeli inne stosowne czynniki (np. pH preparatu) nie są brane pod uwagę. Dlatego też, w klasyfikowaniu korozyjności, bierze się pod uwagę poradę podaną w ust. 3.2.5 załącznika VI do dyrektywy 67/548/EWG oraz w tiret drugim i trzecim art. 6 ust. 3, niniejszej dyrektywy."

Artykuł 2

Załącznik V lit. B) do dyrektywy 1999/45/WE uzupełniany jest przez dodanie nowych ust. 11 i 12 według załącznika I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 lipca 2002 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

2. Państwa Członkowskie stosują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne określone w ust. 1:

a) dla preparatów nieobjętych zakresem dyrektywy Rady 91/414/EWG [6] w sprawie wprowadzenia na rynek środka ochrony roślin lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/8/WE [7], w sprawie wprowadzania na rynek produktów biobójczych od dnia 30 lipca 2002 r.;

b) oraz do preparatów objętych zakresem dyrektywy 91/414/EWG lub dyrektywy 98/8/WE od dnia 30 lipca 2004 r.

3. W przypadku gdy Państwa Członkowskie przyjmują te przepisy, obejmują one odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienia towarzyszą im przy okazji ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalają, jak odniesienie takie należy poczynić.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2001 r.

W imieniu Komisji

Erkki Liikanen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 200 z 30.7.1999, str. 1.

[2] Dz.U. L 355 z 30.12.1998, str. 1.

[3] Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1.

[4] Dz.U. L 136 z 8.6.2000, str. 90.

[5] Dz.U. L 225 z 21.8.2001, str. 1.

[6] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[7] Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Do załącznika V lit. B) do dyrektywy 1999/45/WE dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

"11. Preparaty zawierające substancje przypisane frazie R67: opary mogące powodować senność i zawroty głowy

Wtedy gdy preparat zawiera jedną lub więcej substancji przypisanych frazie R67, etykieta preparatu musi zawierać słownictwo niniejszej frazy, jak wymieniono w załączniku III do dyrektywy 67/548/EWG, kiedy łączna koncentracja tych substancji obecna w preparacie jest równoważna lub wyższa niż 15 %, chyba że:

- preparat jest już zaklasyfikowany do fraz R20, R23, R26, R68/20, R39/23 lub R39/26,

- lub preparat znajduje się w opakowaniu nieprzekraczającym 125 ml.

12. Cementy i preparaty spajające

Opakowanie cementów i preparatów spajających zawierające ponad 0,0002 % rozpuszczalnego chromu (VI) łącznej masy suchej cementu musi nosić napis:

"Zawiera chrom (VI). Może powodować reakcje alergiczne"

chyba że preparat jest już zaklasyfikowany i etykietowany jako powodujący uczulenia z frazą R43."

--------------------------------------------------

Top