EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_031_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 31

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 031

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2001

L 114

1

 

 

32001R0761

 

 

 

Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година за допускане на доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО)

3

2001

L 121

34

 

 

32001L0020

 

 

 

Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно прилагането на добрата клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба

32

2001

L 130

33

 

 

32001L0031

 

 

 

Директива 2001/31/ЕО на Комисията от 8 май 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/387/ЕИО на Съвета относно вратите на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

43

2001

L 139

14

 

 

32001D0395

 

 

 

Решение на Съвета от 14 май 2001 година относно присъединяването на Европейската общност към Регламент № 13-Н на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно одобрението на компонент на леките моторни превозни средства по отношение на спирачните им системи

45

2001

L 146

1

 

 

32001L0030

 

 

 

Директива 2001/30/ЕО на Комисията от 2 май 2001 година за изменение на Директива 96/77/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (1)

47

2001

L 181

19

 

 

32001D0497

 

 

 

Решение на Комисията от 15 юни 2001 година относно общите договорни клаузи за трансфера на лични данни към трети страни съгласно Директива 95/46/ЕО (нотифицирано под номер С(2001) 1539) (1)

70

2001

L 190

18

 

 

32001L0052

 

 

 

Директива 2001/52/EО на Комисията от 3 юли 2001 година за изменение на Директива 95/31/EО за установяване на специфични критерии за чистота на подсладители, предназначени за влагане в храни (1)

84

2001

L 190

21

 

 

32001D0524

 

 

 

Решение на Комисията от 28 юни 2001 година относно публикуването на справочни данни за стандарти EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 и EN 13432:2000 в Официален вестник на Европейските общности във връзка с Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (нотифицирано под номер С(2001) 1681) (1)

87

2001

L 194

36

 

 

32001L0041

 

 

 

Директива 2001/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 юни 2001 година относно двадесет и първо изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати, по отношение на вещества класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията

90

2001

L 205

39

 

 

32001D0579

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юли 2001 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 71-1:1998 Безопасност на играчките — Част 1: Механични и физични свойства, точка 4.20 г) в съответствие с Директива 88/378/ЕИО на Съвета (нотифицирано под № С(2001) 1905) (1)

93

2001

L 209

33

 

 

32001D0596

 

 

 

Решение на Комисията от 8 януари 2001 година за изменение на Решения 95/467/ЕО, 96/578/ЕО, 96/580/ЕО, 97/176/ЕО, 97/462/ЕО, 97/556/ЕО, 97/740/ЕО, 97/808/ЕО, 98/213/ЕО, 98/214/ЕО, 98/279/ЕО, 98/436/ЕО, 98/437/ЕО, 98/599/ЕО, 98/600/ЕО, 98/601/ЕО, 1999/89/ЕО, 1999/90/ЕО, 1999/91/ЕО, 1999/454/ЕО, 1999/469/ЕО, 1999/470/ЕО, 1999/471/ЕО, 1999/472/ЕО, 2000/245/ЕО, 2000/273/ЕО и 2000/447/ЕО относно процедурата за удостоверяване на съответствието на определени строителни материали съгласно член 20 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2000) 3695) (1)

96

2001

L 211

25

 

 

32001L0043

 

 

 

Директива 2001/43/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2001 година за изменение на Директива 92/23/ЕИО на Съвета относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета и техния монтаж

106

2001

L 212

24

 

 

32001L0058

 

 

 

Директива 2001/58/ЕО на Комисията от 27 юли 2001 година относно второ изменение на Директива 91/155/ЕИО за определяне и установяване на подробни правила на системата за специфична информация, отнасяща се до опасни препарати в изпълнение на член 14 от Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на опасни вещества в изпълнение на член 27 от Директива 67/548/ЕИО на Съвета (информационни листове за безопасност) (1)

128

2001

L 226

5

 

 

32001L0060

 

 

 

Директива 2001/60/ЕО на Комисията от 7 август 2001 година за адаптиране към техническия прогрес на Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати (1)

138

2001

L 227

41

 

 

32001L0063

 

 

 

Директива 2001/63/ЕO на Комисията от 17 август 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките срещу емисията на газообразни и механични замърсители от двигатели с вътрешно горене, които ще се монтират в подвижна техника, която не е предназначена за движение по пътищата

141

2001

L 235

20

 

 

32001D0671

 

 

 

Решение на Комисията от 21 август 2001 година за приложение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно класификацията на покриви и покривни покрития, които са изложени на външен огън (нотифицирано под номер C(2001) 2474) (1)

144

2001

L 247

24

 

 

32001D0681

 

 

 

Решение на Комисията от 7 септември 2001 година относно насоките за прилагане на Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета, позволяващ доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одит (СОУОСО) (нотифицирано под номер С(2001) 2504) (1)

147

2001

L 253

17

 

 

32001R1852

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията от 20 септември 2001 година за определяне на подробни правила за публичното оповестяване на определена информация и за защита на предоставената информация съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

171

2001

L 283

41

 

 

32001L0090

 

 

 

Директива 2001/90/EO на Комисията от 26 октомври 2001 година относно седмо адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (креозот) (1)

173

2001

L 286

27

 

 

32001L0091

 

 

 

Директива 2001/91/EO на Комисията от 29 октомври 2001 година относно осмо адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (хексахлоретан) (1)

176

2001

L 292

21

 

 

32001L0056

 

 

 

Директива 2001/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 година относно отоплението на купето на моторните превозни средства и на техните ремаркета, за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 78/548/ЕИО на Съвета

178

2001

L 311

1

 

 

32001L0082

 

 

 

Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти

200

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top