Help Print this page 

Document DD_2013_13_017_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 017
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.017.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 017

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1993

L 258

29

 

 

31993L0072

 

 

 

Direktiva Komisije 93/72/EEZ od 1. rujna 1993. o devetnaestoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari

3

1993

L 264

51

 

 

31993L0086

 

 

 

Direktiva Komisije 93/86/EEZ od 4. listopada 1993. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 91/157/EEZ o baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari

5

1997

L 343

19

 

 

31997L0069

 

 

 

Direktiva Komisije 97/69/EZ od 5. prosinca 1997. o dvadeset trećoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1)

7

1998

L 355

1

 

 

31998L0098

 

 

 

Direktiva Komisije 98/98/EZ od 15. prosinca 1998. o dvadesetpetoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1)

10

1999

L 199

57

 

 

31999L0033

 

 

 

Direktiva 1999/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 67/548/EEZ u odnosu na označivanje nekih opasnih tvari u Austriji i Švedskoj

13

2001

L 226

5

 

 

32001L0060

 

 

 

Direktiva Komisije 2001/60/EZ od 7. kolovoza 2001. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (1)

15

2003

L 005

14

 

 

32003L0001

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/1/EZ od 6. siječnja 2003. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga II. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1)

17

2005

L 027

46

 

 

32005L0009

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/9/EZ od 28. siječnja 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Priloga VII. (1)

19

2006

L 271

56

 

 

32006L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/78/EZ od 29. rujna 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Priloga II. (1)

21

2006

L 362

92

 

 

32006L0081

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/81/EZ od 23. listopada 2006. o prilagodbi Direktive 95/17/EZ s obzirom na izostavljanje jednog ili više sastojaka s popisa koji se koristi za označivanje kozmetičkih proizvoda i Direktive 2005/78/EZ o mjerama koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora za primjenu u vozilima zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

23

2007

L 226

19

 

 

32007L0053

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/53/EZ od 29. kolovoza 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Priloga III. (1)

25

2007

L 305

30

 

 

32007D0756

 

 

 

(2007/756/EZ)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 5357)

27

2008

L 064

1

 

 

32008D0163

 

 

 

(2008/163/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2007. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti koja se odnosi na sigurnost u željezničkim tunelima transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 6450) (1)

49

2008

L 104

1

 

 

32008D0284

 

 

 

(2008/284/EZ)
Odluka Komisije od 6. ožujka 2008. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti energetskog podsustava transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 807) (1)

120

2008

L 246

1

 

 

32008L0058

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/58/EZ od 21. kolovoza 2008. o tridesetoj izmjeni Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari, radi njezine prilagodbe tehničkom napretku (1)

199

2010

L 133

1

 

 

32010R0453

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 453/2010 od 20. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1)

203

2011

L 083

1

 

 

32011R0286

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 286/2011 od 10. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (1)

246

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top