EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0060

Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie van 7 augustus 2001 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 226, 22.8.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 138 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 138 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; stilzwijgende opheffing door 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/60/oj

32001L0060

Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie van 7 augustus 2001 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 226 van 22/08/2001 blz. 0005 - 0006


Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie

van 7 augustus 2001

tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten(1) en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 98/98/EG van de Commissie(2) tot vijfentwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/33/EG van de Commissie(4), bevat nieuwe criteria en een nieuwe R-zin (R67) voor dampen die slaperigheid en duizeligheid kunnen veroorzaken. De bepalingen in bijlage V van Richtlijn 1999/45/EG dienen derhalve te worden aangevuld.

(2) Bij Richtlijn 2001/59/EG van de Commissie(5) wordt een nieuwe formulering ingevoerd voor R-zin R40 wanneer deze wordt toegepast voor carcinogene stoffen van categorie 3. De oude formulering van R40 wordt nu gegeven aan R68, die voortaan zal worden gebruikt voor mutagene stoffen van categorie 3 en voor bepaalde stoffen met onherstelbare effecten die niet dodelijk zijn. Dit betekent dat de verwijzingen naar R40 in bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG dienen te worden gewijzigd.

(3) Bij Richtlijn 2001/59/EG worden in bijlage VI van Richtlijn 67/548/EEG duidelijker bepalingen opgenomen over de indeling van stoffen en preparaten vanwege bijtende effecten. Derhalve dient bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG dienovereenkomstig te worden aangepast.

(4) Het is bekend dat cementpreparaten die chroom(VI) bevatten in bepaalde omstandigheden allergische reacties kunnen veroorzaken. Daarom is het wenselijk door aanvulling van bijlage V van Richtlijn 1999/45/EG de verplichting in te voeren dat op dergelijke preparaten een waarschuwing wordt aangebracht.

(5) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 20 van Richtlijn 1999/45/EG ingestelde Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector gevaarlijke stoffen en preparaten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 1999/45/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In deel A van bijlage II wordt

- onder punt 3.3 "R40" vervangen door "R68";

- onder punt 8.2 elke vermelding van "R40" vervangen door "R68".

2. In deel B van bijlage II wordt

- onder punt 2.1 (met inbegrip van tabel II) elke vermelding van "R40" vervangen door "R68";

- onder punt 2.2 (met inbegrip van tabel II A) elke vermelding van "R40" vervangen door "R68";

- onder punt 6.1 de tweede vermelding van "R40" (d.w.z. bij mutageen van categorie 3) vervangen door "R68";

- in tabel VI de vermelding van "R40" in de kolommen 1 en 3 van de vierde rij (d.w.z. bij mutageen van categorie 3) vervangen door "R68";

- onder punt 6.2 de tweede vermelding van "R40" (d.w.z. bij mutageen van categorie 3) vervangen door "R68";

- in tabel VI A de vermelding van "R40" in de kolommen 1 en 3 van de vierde rij (d.w.z. bij mutageen van categorie 3) vervangen door "R68".

3. Aan de tabellen IV en IV A in deel B van bijlage II wordt de volgende opmerking toegevoegd: ">RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

Wanneer op preparaten die stoffen bevatten die als bijtend of irriterend zijn ingedeeld, zonder meer de conventionele methode wordt toegepast, kan dit ertoe leiden dat de gevaren te laag of te hoog worden ingeschat als er geen rekening wordt gehouden met andere relevante factoren (zoals de pH van het preparaat). Daarom moet bij de indeling als bijtend rekening worden gehouden met de bepalingen onder punt 3.2.5 van bijlage VI van Richtlijn 67/548/EEG en artikel 6, lid 3, tweede en derde streepje, van deze richtlijn.".

Artikel 2

Aan deel B van bijlage V van Richtlijn 1999/45/EG worden de in bijlage I van de onderhavige richtlijn opgenomen punten 11 en 12 toegevoegd.

Artikel 3

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juli 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. De lidstaten passen de in lid 1 genoemde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen toe:

a) vanaf 30 juli 2002 op preparaten die niet onder Richtlijn 91/414/EEG van de Raad(6) betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen of Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad(7) betreffende het op de markt brengen van biociden vallen;

b) vanaf 30 juli 2004 op preparaten die onder Richtlijn 91/414/EEG of Richtlijn 98/8/EG vallen.

3. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 augustus 2001.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.

(2) PB L 355 van 30.12.1998, blz. 1.

(3) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

(4) PB L 136 van 8.6.2000, blz. 90.

(5) PB L 225 van 21.8.2001, blz. 1.

(6) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(7) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

BIJLAGE

Aan deel B van bijlage V van Richtlijn 1999/45/EG worden de volgende punten 11 en 12 toegevoegd: "11. Preparaten die een stof bevatten waaraan de zin R67 is toegekend: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Wanneer een preparaat een of meer stoffen bevat waaraan de zin R67 is toegekend, moet op het etiket van dit preparaat de tekst van deze zin, zoals vermeld in bijlage III van Richtlijn 67/548/EEG, worden aangebracht wanneer de totale concentratie van deze stoffen in het preparaat 15 % of hoger is, tenzij:

- aan het preparaat al de zinnen R20, R23, R26, R68/20, R39/23 of R39/26 zijn toegekend,

- of de inhoud van de verpakking van het preparaat niet meer dan 125 ml bedraagt.

12. Cement en cementpreparaten

Op de verpakking van cement en cementpreparaten met een hoeveelheid zeswaardig chroom van meer dan 0,0002 % van het totale drooggewicht van het cement moet de volgende vermelding worden aangebracht: "Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken". tenzij het preparaat al wordt ingedeeld en geëtiketteerd als een sensibiliserende stof met zin R43.".

Top