EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0060

Direktiva Komisije 2001/60/ES z dne 7. avgusta 2001 o prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkovBesedilo velja za EGP.

OJ L 226, 22.8.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 138 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 138 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; implicitno zavrnjeno 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/60/oj

32001L0060Uradni list L 226 , 22/08/2001 str. 0005 - 0006


Direktiva Komisije 2001/60/ES

z dne 7. avgusta 2001

o prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov [1] in zlasti člena 20 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Komisije 98/98/ES [2] o 25. prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/33/ES [4], določa nova merila in nov opozorilni stavek (R67) za hlape, ki lahko povzročijo zaspanost in omotico. Določbe v Prilogi V k Direktivi 1999/45/ES je treba zato dopolniti.

(2) Direktiva Komisije 2001/59/ES [5] uvaja novo besedilo za opozorilni stavek R40 za uporabo pri 3. skupini rakotvornih snovi. Zaradi tega se bo staro besedilo opozorilnega stavka R40 sedaj navajalo kot R68 in se bo še naprej uporabljalo za 3. skupino mutagenih snovi in za nekatere snovi z nesmrtonosnimi nepovratnimi učinki. Zaradi tega je treba spremeniti sklicevanja na stavek R40 v Prilogi II k Direktivi 1999/45/ES.

(3) Direktiva 2001/59/ES v Prilogi VI k Direktivi 67/548/EGS uvaja jasnejše napotke za razvrstitev snovi in pripravkov z jedkimi učinki. Zaradi tega je treba ustrezno dopolniti Prilogo II k Direktivi 1999/45/ES.

(4) Znano je, da lahko cementni pripravki, ki vsebujejo krom (VI), v nekaterih okoliščinah povzročijo alergijske reakcije. Zaradi tega je zaželeno z dopolnitvijo Priloge V k Direktivi 1999/45/ES predpisati, da se taki pripravki opremijo z opozorilno oznako.

(5) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z nevarnimi snovmi in pripravki, ustanovljenem na podlagi člena 20 Direktive 1999/45/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 1999/45/ES se spremeni, kot sledi:

1. V delu A Priloge II:

- v odstavku 3.3 se izraz "R40" nadomesti s izrazom "R68",

- v odstavku 8.2 se izraz "R40" nadomesti s izrazom "R68" vsakič, ko se pojavi.

2. V delu B Priloge II:

- v odstavku 2.1 (vključno s preglednico II) se izraz "R40" nadomesti s izrazom "R68" vsakič, ko se pojavi,

- v odstavku 2.2 (vključno s preglednico II A) se izraz "R40" nadomesti s izrazom "R68" vsakič, ko se pojavi,

- v odstavku 6.1 se izraz "R40" nadomesti s izrazom "R68" drugič, ko se pojavi (tj. za 3. skupino mutagenosti),

- v preglednici VI se izraz "R40" nadomesti s izrazom "R68" v četrti vrsti, stolpec 1 in 3 (tj. za 3. skupino mutagenosti),

- v odstavku 6.2 se izraz "R40" nadomesti s izrazom "R68" drugič, ko se pojavi (tj. za 3. skupino mutagenosti),

- v preglednici VI A se izraz "R40" nadomesti s izrazom "R68" v četrti vrsti, stolpec 1 in 3 (tj. za 3. skupino mutagenosti).

3. V delu B Priloge II se preglednici IV in IV A dopolnita z naslednjo opombo:

"Opomba:

Enostavna uporaba konvencionalne metode za pripravke, ki vsebujejo snovi, razvrščene kot jedke ali dražilne, ima lahko za posledico uvrstitev v prenizek ali previsok razred nevarnosti, če se ne upoštevajo ustrezni drugi dejavniki (npr. pH vrednost pripravka). Zaradi tega pri razvrščanju glede na jedkost upoštevajte napotek v odstavku 3.2.5 Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS in v drugi in tretji alinei člena 6(3) te direktive."

Člen 2

Priloga V(B) k Direktivi 1999/45/ES se dopolni z novima odstavkoma 11 in 12 v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. julija 2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice uporabljajo zakone in druge predpise iz odstavka 1:

(a) za pripravke, ki ne spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 91/414/EGS [6] o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ali Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/8/ES [7] o dajanju biocidnih pripravkov v promet, od 30. julija 2002;

(b) in za pripravke, ki spadajo v področje uporabe Direktive 91/414/EGS ali Direktive 98/8/ES, od 30. julija 2004.

3. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. avgusta 2001

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

[2] UL L 355, 30.12.1998, str. 1.

[3] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[4] UL L 136, 8.6.2000, str. 90.

[5] UL L 225, 21.8.2001, str. 1.

[6] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[7] UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

V Prilogi V(B) k Direktivi 1999/45/ES se dodata naslednja odstavka 11 in 12:

"11. Pripravki, ki vsebujejo snov, za katero se uporablja stavek R67: hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico

Če pripravek vsebuje eno ali več snovi, za katere velja stavek R67, mora biti v oznaki pripravka navedeno besedilo tega stavka v skladu s Prilogo III k Direktivi 67/548/EGS, če znaša skupna koncentracija teh snovi, ki jih pripravek vsebuje, najmanj 15 %, razen če:

- je bil pripravku na podlagi razvrstitve že dodeljen stavek R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ali R39/26,

- ali če embalaža pripravka ne vsebuje več kot 125 ml pripravka.

12. Cementi in cementni pripravki

Na embalaži cementov in cementnih pripravkov, ki vsebujejo topni krom (VI) v količini nad 0,0002 % skupne suhe teže cementa, mora biti naveden napis:

"Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijsko reakcijo", razen če pripravek že ni razvrščen kot snov, ki povzroča preobčutljivost, in označen s stavkom R43."

--------------------------------------------------

Top