EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0060

Direktiva Komisije 2001/60/EZ od 7. kolovoza 2001. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka Tekst značajan za EGP

OJ L 226, 22.8.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 419 - 421
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 138 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 138 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Implicitno stavljeno izvan snage 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/60/oj

13/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

15


32001L0060


L 226/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.08.2001.


DIREKTIVA KOMISIJE 2001/60/EZ

od 7. kolovoza 2001.

o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (1), a posebno njezin članak 20.,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 98/98/EZ (2) o dvadeset petoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ (3) kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2000/33/EZ (4), predviđaju se novi kriteriji i novi R izraz (R67) za pare koje mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu. Stoga je potrebno dopuniti odredbe utvrđene Prilogom V. Direktivi 1999/45/EZ.

(2)

Direktivom Komisije 2001/59/EZ (5) uvodi se novi opis oznake R40 kad se on pripisuje karcinogenima 3. kategorije, zbog čega će se stari opis oznake R40 odsad bilježiti s R68, a koristit će se za mutagene 3. kategorije i za određene tvari s nepovratnim učinkom koji nije smrtonosan. Stoga je potrebno izmijeniti upućivanje na R40 u Prilogu II. Direktivi 1999/45/EZ.

(3)

Direktivom 2001/59/EZ u Prilogu VI. Direktivi 67/548/EEZ uvode se jasniji naputci o razvrstavanju tvari i pripravaka s nagrizajućim učinkom. Stoga je potrebno dopuniti Prilog II. Direktivi 1999/45/EZ.

(4)

Poznato je da cementni pripravci koji sadrže krom(VI) mogu u određenim okolnostima izazvati alergijske reakcije. Stoga je poželjno dopunom Priloga V. Direktivi 1999/45/EZ zahtijevati da ti pripravci nose upozoravajuću oznaku.

(5)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za prilagodbu tehničkom napretku direktiva o uklanjanju tehničkih prepreka stavljanju na tržište opasnih tvari i pripravaka, koji je osnovan na temelju članka 20. Direktive 1999/45/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 1999/45/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u Prilogu II. dijelu A:

u stavku 3.3. oznaka „R40” zamjenjuje se s „R68”,

u stavku 8.2. oznaka „R40” zamjenjuje se s „R68” prilikom svakog njezinog navođenja.

2.

u Prilogu II. dijelu B:

u stavku 2.1. (uključujući i tablicu II.) oznaka „R40” zamjenjuje se oznakom „R68” prilikom svakog njezinog spominjanja,

u stavku 2.2. (uključujući i tablicu II. A) oznaka „R40” zamjenjuje se oznakom „R68” prilikom svakog njezinog spominjanja,

u stavku 6.1. oznaka „R40” zamjenjuje se oznakom „R68” prilikom njezinog drugog navođenja (tj. u vezi s mutagenom 3. kategorije),

u tablici VI. oznaka „R40” zamjenjuje se oznakom „R68” u četvrtom retku, stupcima 1. i 3. (tj. u vezi s mutagenom 3. kategorije),

u stavku 6.2. oznaka „R40” zamjenjuje se oznakom „R68” prilikom njezinog drugog navođenja (tj. u vezi s mutagenom 3. kategorije),

u tablici VI. A oznaka „R40” zamjenjuje se oznakom „R68” u četvrtom retku, stupcima 1. i 3. (tj. u vezi s mutagenom 3. kategorije).

3.

U Prilogu II. dijelu B, tablice IV. i IV.A nadopunjuju se sljedećom napomenom:

Napomena:

Jednostavna primjena konvencionalne metode na pripravke koji sadrže tvari razvrstane u skupinu nagrizajućih ili iritirajućih može za posljedicu imati preblagu ili prestrogu procjenu opasnosti, ako se u obzir ne uzmu i drugi relevantni čimbenici (npr. pH vrijednost pripravka). Stoga prilikom razvrstavanja po jačini nagrizanja u obzir uzmite naputak iz stavka 3.2.5. Priloga VI. Direktivi 67/548/EEZ te u drugoj i trećoj alineji članka 6. stavka 3. ove Direktive.”

Članak 2.

Prilog V.(B) Direktivi 1999/45/EZ dopunjuje se novim stavcima 11. i 12. kao u Prilogu I. ovoj Direktivi.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. srpnja 2002. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice zakone i druge propise iz stavka 1. primjenjuju na:

(a)

pripravke koji nisu obuhvaćeni Direktivom Vijeća 91/414/EEZ (6) o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište ili Direktivom 98/8/EZ (7) Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište, počevši od 30. srpnja 2002.;

(b)

pripravke obuhvaćene Direktivom 91/414/EEZ ili Direktivom 98/8/EZ, počevši od 30. srpnja 2004.

3.   Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadeseti dan od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. kolovoza 2001.

Za Komisiju

Erkki LIIKANEN

Član Komisije


(1)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1.

(2)  SL L 355, 30.12.1998., str. 1.

(3)  SL 196, 16.8.1967., str. 1.

(4)  SL L 136, 8.6.2000., str. 90.

(5)  SL L 225, 21.8.2001., str. 1.

(6)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(7)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.


PRILOG

Sljedeći stavci 11. i 12. dodaju se Prilogu V.(B) Direktivi 1999/45/EZ:

„11.   Pripravci koji sadrže tvar kojoj je pripisana oznaka R67: pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu

Kad neki pripravak sadrži jednu ili više tvari kojima je pripisana oznaka R67, naljepnica koju nosi pripravak mora sadržavati opis tog izraza na način utvrđen Prilogom III. Direktivi 67/548/EEZ, ako je ukupna koncentracija tih tvari prisutnih u pripravku jednaka ili viša od 15 %, osim ako:

je pripravak već svrstan među one koji se razvrstavaju oznakama R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ili R39/26, ili

pakiranje pripravka ne prelazi 125 ml.

12.   Cementi i cementni pripravci

Paketi cementa i cementnih pripravaka koji sadrže više od 0,0002 % topivoga kroma(VI) ukupne težine suhog cementa moraju nositi natpis:

‚Sadrži krom(VI). Može izazvati alergijsku reakciju’,

osim ako je taj pripravak oznakom R43 već razvrstan i označen kao pripravak na koji je moguća pojačana osjetljivost.”


Top