EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0680

Verordening (EU) 2019/680 van de Commissie van 30 april 2019 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/3110

PB L 115 van 2.5.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/680/oj

2.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 115/3


VERORDENING (EU) 2019/680 VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2019

tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) heeft in zijn advies van 30 juli 2018 (2) (hierna "het advies van het WCCV" genoemd) geconcludeerd dat fenyleenbis-difenyltriazine veilig is voor gebruik als uv-filter in zonnebrandmiddelen en andere cosmetische producten in een concentratie van maximaal 5 %, en dat het gebruik ervan alleen veilig is in producten die op de huid worden aangebracht en niet in producten die kunnen leiden tot blootstelling bij inademing.

(2)

Gezien het advies van het WCCV en om rekening te houden met de technische en wetenschappelijke vooruitgang, moet het gebruik van fenyleenbis-difenyltriazine als uv-filter in cosmetische producten worden toegestaan in een concentratie van maximaal 5 %, behalve voor toepassingen die door inademing kunnen leiden tot de blootstelling van de longen van de eindgebruiker.

(3)

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 april 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  SCCS/1594/18.


BIJLAGE

In bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt de volgende vermelding toegevoegd:

 

Identiteit van de stof

Voorwaarden

 

Referentienummer

Chemische benaming/INN/XAN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

a

b

c

d

e

f

g

h

i

"31

3,3′-(1,4-Fenyleen)bis(5,6-difenyl-1,2,4-triazine)

Phenylene Bis-Diphenyltriazine

55514-22-2

700-823-1

 

5 %

Niet gebruiken in toepassingen die door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden."

 


Top