EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1362

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1362/2014 ( 2014. gada 18. decembris ), ar ko paredz noteikumus par vienkāršotu procedūru, kas izveidota noteiktu grozījumu apstiprināšanai darbības programmās, kuras finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, un ar ko nosaka struktūru un izklāstu gada ziņojumiem par minēto programmu īstenošanu

OV L 365, 19.12.2014, p. 124–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1362/oj

19.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 365/124


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1362/2014

(2014. gada 18. decembris),

ar ko paredz noteikumus par vienkāršotu procedūru, kas izveidota noteiktu grozījumu apstiprināšanai darbības programmās, kuras finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, un ar ko nosaka struktūru un izklāstu gada ziņojumiem par minēto programmu īstenošanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu, 114. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 20. pantu visus grozījumus Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētā darbības programmā apstiprina Komisija.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 22. panta 2. punktu darbības programmu grozījumu iesniegšanas un apstiprināšanas procedūras un termiņi jāvienkāršo šādos gadījumos: a) tādu darbības programmu grozījumu gadījumā, kas attiecas uz līdzekļu pārvietošanu starp Savienības prioritātēm, ja pārvietotie līdzekļi nepārsniedz 10 % no Savienības prioritātei iedalītās summas; b) tādu darbības programmu grozījumu gadījumā, kas attiecas uz pasākumu vai attiecīgo darbības veidu iekļaušanu vai atcelšanu un ar to saistīto informāciju un rādītājiem; c) tādu darbības programmu grozījumu gadījumā, kas attiecas uz pasākumu apraksta izmaiņām, tostarp izmaiņām atbilstības nosacījumos; d) tādu grozījumu gadījumā, kas nepieciešami saistībā ar izmaiņām Savienības prioritātēs attiecībā uz noteikumu izpildes un kontroles politiku. Šādiem darbības programmas grozījumiem nevajadzētu ietekmēt ne vispārējo programmas intervences loģiku, izvēlētās Savienības prioritātes un konkrētos mērķus, ne arī to rezultātus, tāpēc tiem nevajadzētu radīt šaubas par atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem un pastāvošajai praksei.

(3)

Tāpēc ir jāpieņem noteikumi par vienkāršotu procedūru tādu grozījumu apstiprināšanai darbības programmās, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 508/2014 22. panta 2. punktā. Šai procedūrai būtu jāparedz iespēja Komisijai paātrināti apstiprināt tādus grozījumus, ko attiecībā uz savu darbības programmu iesniegusi konkrēta dalībvalsts. Ņemot vērā laika ierobežojumus, vienkāršoto procedūru piemērotu dalībvalstīm, kas iesniedz ar pilnīgu informāciju pamatotu pieprasījumu, ļaujot Komisijai veikt pilnīgu ierosināto grozījumu novērtējumu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. pantu un Regulas (ES) Nr. 508/2014 114. pantu katrai dalībvalstij laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam līdz katra gada 31. maijam jāiesniedz Komisijai gada ziņojums par savas darbības programmas īstenošanu.

(5)

Dalībvalstu iesniegtajā gada īstenošanas ziņojumā būtu jāsniedz informācija, kas ir konsekventa un salīdzināma gan starp īstenošanas gadiem, gan dalībvalstīm. No ziņojumiem būtu jāspēj agregēt datus EJZF līmenī vai vajadzības gadījumā visu Eiropas strukturālo un investīciju fondu līmenī.

(6)

Ir jāparedz noteikumi par minēto gada īstenošanas ziņojumu struktūru un izklāstu.

(7)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības programmu grozījumu apstiprināšana vienkāršotā grozījumu izdarīšanas procedūrā

1.   Kad dalībvalsts iesniedz Komisijai lūgumu apstiprināt savas darbības programmas grozījumus, kas ietilpst Regulas (ES) Nr. 508/2014 22. panta 2. punkta darbības jomā, tā saskaņā ar šo pantu lūdz Komisiju minētos grozījumus apstiprināt ar vienkāršotu procedūru.

2.   Lūgumā apstiprināt ar vienkāršotu procedūru iekļauj tikai tādus grozījumus, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 508/2014 22. panta 2. punktā.

3.   Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās dalībvalsts sniegtā informācija attiecībā uz grozījumu, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktu, ir nepilnīga, tā pieprasa visu vajadzīgo papildu informāciju. Šā panta 4. un 5. punktā noteiktais periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieprasījums apstiprināt darbības programmas grozījumus, kā to dalībvalstij norādījusi Komisija.

4.   Ja Komisija 25 darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts lūgums apstiprināt ar vienkāršotu procedūru, dalībvalstij nav nosūtījusi nevienu apsvērumu, uzskata, ka Komisija darbības programmas grozījumus ir apstiprinājusi.

5.   Ja Komisija dalībvalstij ir nosūtījusi apsvērumus 25 darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts lūgums apstiprināt ar vienkāršotu procedūru, darbības programmas grozījumu apstiprina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 30. panta 2. punktā un Regulas (ES) Nr. 508/2014 20. panta 1. punktā noteikto procedūru.

2. pants

Gada īstenošanas ziņojumu struktūra un izklāsts

Gada īstenošanas ziņojuma saturu, kas noteikts Regulas (ES) 1303/2013 50. pantā un Regulas (ES) 508/2014 114. panta 2. punktā, izklāsta saskaņā ar šīs regulas pielikumā sniegto paraugu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

EJZF gada īstenošanas ziņojuma paraugs

A daļa. Ikgadējais ziņojums

1.   Gada īstenošanas ziņojuma identifikācija

CCI

<1.1 type=”S” input=”S”>  (1)

Nosaukums

<1.2 type=”S” input=”G”>

Redakcija

<1.3 type=”N” input=”G”>

Pārskata gads

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Datums, kad ziņojumu apstiprinājusi uzraudzības komiteja

(EJZF regulas 113. panta d) punkts)

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Darbības programmas īstenošanas pārskats (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu attiecīgajā gadā, tostarp par finanšu instrumentiem, saistībā ar finanšu un rādītāju datiem.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Savienības prioritāšu īstenošana

3.1.   Īstenošanas pārskats (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Informāciju sniedz kā īsu un vispārīgu komentāru par Savienības prioritāšu un tehniskās palīdzības īstenošanu attiecīgajā gadā vai gados, atsaucoties uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veikti, lai tās atrisinātu.

Savienības prioritāte

Pamatinformācija par prioritātes īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veikti, lai tās atrisinātu

Savienības prioritātes nosaukums <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Rezultātu, iznākumu un finansiālie rādītāji attiecībā uz EJZF (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Dati attiecībā uz rezultātu, iznākumu un finansiālajiem rādītājiem, kā arī dati darbības rezultātu satvara starpposma mērķu un galamērķu identificēšanai, izmantojot 1.–3. tabulu.

1. TABULA.

Rezultātu rādītāji attiecībā uz EJZF (DP parauga 3.2. atsauču tabula)

Tabula jāatkārto par katru Savienības prioritāti

Savienības prioritāte (Savienības prioritātes nosaukums <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Konkrētais mērķis

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Mērķvērtība (2023)

Gada vērtība

Kumulatīvā vērtība

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Konkrētā mērķa nosaukums <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Rezultāta rādītāja nosaukums <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. TABULA.

iznākumu rādītāji attiecībā uz EJZF (DP parauga 3.3. un 7.1. atsauču tabula)

Tabula jāatkārto katram izvēlētajam attiecīgās Savienības prioritātes konkrētajam mērķim

Savienības prioritāte (Savienības prioritātes nosaukums <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Konkrētais mērķis (konkrētā mērķa nosaukums <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Attiecīgie izvēlētie pasākumi

Tematiskais mērķis

Iznākuma rādītāji

Kumulatīvā vērtība

Rādītājs

Ietverts darbības rezultātu satvarā

Starpposma mērķis (2018)

Mērķvērtība (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Pasākuma nosaukums <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Rādītāja nosaukums <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. TABULA.

Finansiālie rādītāji attiecībā uz EJZF (DP parauga 7.1. atsauču tabula)

Savienības prioritāte

Finanšu rādītāji

Kumulatīvā vērtība

Rādītājs

Starpposma mērķis (2018)

Mērķvērtība (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Savienības prioritātes nosaukums <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Rādītāja nosaukums <3.3.2 type=”S” input=”G”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Finanšu dati

4. TABULA.

Finanšu dati attiecībā uz EJZF (DP parauga 8.2., 8.3. un 9.2. atsauču tabula)

Savienības prioritāte

Konkrētais izvēlētais mērķis

Tematiskais mērķis

Pasākums

Publiskais ieguldījums kopā

(EUR)

EJZF ieguldījums

(EUR)

Ieguldījums klimata pārmaiņās no EJZF ieguldījuma

(EUR)

EJZF līdzfinansējuma proporcija

(%)

Atbalstam izvēlēto darbību kopējie atbilstīgie izdevumi

(EUR)

Kopējais publiskais ieguldījums atbalstam izvēlētajās darbībās

(EUR)

Daļa no kopējā piešķīruma izvēlētajām darbībām

(%)

Atbalstam izvēlēto darbību ieguldījums klimata pārmaiņās

(EUR)

Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei

(EUR)

Kopējie atbilstīgie publiskie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei

(EUR)

Atbalsta saņēmēju deklarēto kopējo atbilstīgo publisko izdevumu daļa no kopējā piešķīruma

(%)

Tādu kopējo atbilstīgo publisko izdevumu ieguldījums klimata pārmaiņās, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei

(EUR)

Izvēlēto darbību skaits

1.

Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību

Konkrētā mērķa nosaukums <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Pasākuma nosaukums <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sekmēt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sekmēt KZP īstenošanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Uzlabot nodarbinātību un teritoriālo kohēziju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sekmēt tirdzniecību un apstrādi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Sekmēt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskā palīdzība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. TABULA.

Ārpus programmas teritorijas īstenoto darbību izmaksas (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 70. pants)

Savienības prioritāte

Atbilstīgie izdevumi EJZF ietvaros, kas radušies darbībās ārpus programmas darbības teritorijas, kuru saņēmējs ir deklarējis vadošajai iestādei

(EUR)

Kopējā finanšu piešķīruma daļa attiecīgajam prioritārajam virzienam

(%)

1.

Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Sekmēt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Sekmēt KZP īstenošanu

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Uzlabot nodarbinātību un teritoriālo kohēziju

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Sekmēt tirdzniecību un apstrādi

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Sekmēt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Tehniskā palīdzība

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

KOPĀ DP

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   PROBLĒMAS, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBU, UN VEIKTIE KOREKTĪVIE PASĀKUMI

4.1.   Darbības, ka veiktas, lai izpildītu ex-ante nosacījumus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Dalībvalstīm jāsniedz informācija par konkrētiem ex-ante nosacījumiem, kas nav izpildīti darbības programmas pieņemšanas brīdī.

Konkrētu ex-ante nosacījumu izpildei veikto darbību apraksts, ņemot vērā partnerības nolīgumā un darbības programmā paredzētās darbības un plānoto laika grafiku. (Piemēro tikai tiem ziņojumiem, kas iesniegti 2016. un 2017. gadā.)

6. TABULA.

Darbības, kas veiktas, lai izpildītu EJZF īpašos ex-ante nosacījumus

Tematiski ex-ante nosacījumi, kas nav izpildīti vai ir daļēji izpildīti

Neizpildītie kritēriji

Veicamās darbības

Termiņš

(datums)

Par izpildi atbildīgās struktūras

Darbība pabeigta laikā

(J/N)

Kritēriji izpildīti

(J/N)

Plānotais pārējo darbību pilnīgas īstenošanas datums

Komentāri

Tematiskā ex-ante nosacījuma nosaukums <4.1.1 type=”S” input=”S”>

Kritērija nosaukums <4.1.1 type=”S” input=”S”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Problēmas, kas ietekmē programmas darbību, un veiktie korektīvie pasākumi (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Informācija par smagiem pārkāpumiem un koriģējošām darbībām (Regulas (ES) Nr. 508/2014 114. panta 2. punkts)

Informācija par smagu pārkāpumu gadījumiem un saistībā ar to veiktajām darbībām, kā minēts 10. panta 1. punktā, un informācija par noturības nosacījumu neievērošanu un koriģējošajām darbībām, kā noteikts 10. panta 2. punktā.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Informācija par darbībām, kas veiktas, lai nodrošinātu atbilstību 41. panta 8. punktam (Regulas (ES) Nr. 508/2014 114. panta 2. punkts)

Jāsniedz kopsavilkums par veikto darbību progresu 41. panta 8. punktā izklāstīto noteikumu izpildē attiecībā uz prioritāti līdz 60 % no publiskā sektora atbalsta sniegt mazapjoma piekrastes zvejas jomā, ieskaitot datus par faktisko mazapjoma piekrastes zvejas daļu pasākumos, kurus finansē 41. panta 2. punkta ietvaros.

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Informācija par darbībām, kas veiktas, lai nodrošinātu atbalsta saņēmēju publiskošanu (Regulas (ES) Nr. 508/2014 114. panta 2. punkts)

Veikto darbību kopsavilkums jāsniedz atbilstoši EJZF regulas V pielikumam, īpaši ņemot vērā valsts tiesību aktus, tostarp jebkādu piemērojamo maksimālo apjomu attiecībā uz fizisko personu datu publicēšanu.

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Darbības saistībā ar novērtēšanas plānu un novērtējumu kopsavilkumI (Regulas (ES) Nr. 508/2014 114. panta 2. punkts, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Sniedz kopsavilkumu par darbībām, kas veiktas saistībā ar novērtēšanas plāna īstenošanu, tostarp to turpmāko pasākumu īstenošanu, kas noteikti pēc novērtējumu secinājumu pieņemšanas.

Sniedz visu tādu programmas novērtējumu secinājumu kopsavilkumu, kas kļuvuši pieejami iepriekšējā finanšu gadā, ar norādi uz izmantoto novērtējuma ziņojumu nosaukumu un pārskata periodu.

Turklāt šeit norāda piekļuvi novērtējumiem, kas ir darīti publiski pieejami saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 54. panta 4. punktu.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Plašai sabiedrībai paredzēts kopsavilkums (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 9. punkts)

Gada īstenošanas ziņojumu satura kopsavilkumu, kas paredzēts plašai sabiedrībai, publisko.

[Plašai sabiedrībai paredzēto gada īstenošanas ziņojuma satura kopsavilkumu publisko un augšupielādē kā atsevišķu datni gada īstenošanas ziņojuma pielikuma veidā. Ierosinātais formāts: augšupielādēts SFC2014 sistēmā kā atsevišķa datne bez strukturētiem datiem un bez izmantoto zīmju skaita ierobežojumiem.]

10.   Ziņojums par finanšu instrumentu īstenošanu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 1. punkts)

Ja vadošā iestāde izvēlas izmantot finanšu instrumentus, tā nosūta Komisijai īpašu ziņojumu par finanšu instrumentu darbībām kā pielikumu gada īstenošanas ziņojumam, izmantojot tajā īstenošanas aktā noteikto paraugu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 3. punktu.

B daļa. Ziņojumi, kas jāiesniedz 2017. un 2019. gadā un līdz termiņam, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 138. panta 1. punktā (papildus A daļai)

11.   Darbības programmas īstenošanas izvērtējums (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Katrai Savienības prioritātei izvērtē A daļā sniegto informāciju un datus, kā arī virzību uz programmas mērķu sasniegšanu (ņemot vērā novērtējumu rezultātus un ieteikumus).

Savienības prioritāte

Datu izvērtējums un virzība uz programmas mērķu sasniegšanu

Savienības prioritātes nosaukums <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Katras Savienības prioritātes izvērtējums attiecībā uz to, vai virzība uz starpposma mērķiem un galamērķiem ir pietiekama, lai nodrošinātu to sasniegšanu, attiecīgā gadījumā norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas.

Savienības prioritāte

Izvērtējums, vai virzība uz starpposma mērķiem un galamērķiem ir pietiekama, lai nodrošinātu to sasniegšanu, norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas.

Savienības prioritātes nosaukums <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Īstenošanas horizontālie principi (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Konkrētu darbību īstenošanas izvērtējums, lai ņemtu vērā Regulas (ES) 1303/2013 5. pantā noteiktos partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības principus, īpašu uzmanību pievēršot partneru nozīmei programmas īstenošanā.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Konkrētu darbību īstenošanas izvērtējums, lai ņemtu vērā Regulas (ES) 1303/2013 7. pantā noteiktos sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanas un diskriminācijas novēršanas principus, tostarp pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kā arī kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa integrēšanu darbības programmā.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Konkrētu darbību īstenošanas izvērtējums, lai ņemtu vērā Regulas (ES) 1303/2013 8. pantā noteiktos ilgtspējīgas attīstības principus, tostarp pārskats par veiktajām darbībām ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Ziņojums par atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

Vērtības aprēķina automātiski un tās tiks iekļautas 4. tabulā par finanšu datiem. Var sniegt norādīto vērtību skaidrojumu, jo īpaši tad, ja faktiski tās ir mazākas, nekā plānots.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

C daļa. Ziņojumi, kas jāiesniedz 2019. gadā un līdz termiņam, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 138. panta 1. punktā (papildus A un B daļai)

14.   Gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme (RegulaS (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 5. punkts)

Jāsniedz informācija un izvērtējums par darbības programmas ieguldījumu to mērķu sasniegšanā, kas izvirzīts Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Problēmas, kas ietekmē programmas darbību – darbības rezultātu satvars (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Ja progresa novērtējums, kas veikts attiecībā uz darbības satvarā izklāstītajiem starpposma mērķiem un galamērķiem, liecina, ka noteikti starpposma mērķi un galamērķi nav sasniegti, dalībvalstīm ir pienākums 2019. gada ziņojumā (attiecībā uz starpposma mērķiem) un ziņojumā, kas jāiesniedz līdz termiņam, kurš minēts Regulas (ES) 1303/2013 138. panta 1. punktā (attiecībā uz galamērķiem), paskaidrot iemeslus, kuru dēļ tie nav sasniegti.

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Datu lauku apzīmējumu skaidrojums:

 

type: N = numurs, D = datums, S= rinda, C = izvēles rūtiņa, P = procentu daļa, B = Būla vērtība

 

input: M = manuāla, S = atlase, G = sistēmas ģenerēti dati

 

“maxlength” = maksimālais zīmju skaits ar atstarpēm.


Top