EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1362

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1362/2014 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se stanoví pravidla pro zjednodušený postup schvalování některých změn operačních programů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu a pravidla týkající se formy a předkládání výročních zpráv o provádění těchto programů

OJ L 365, 19.12.2014, p. 124–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1362/oj

19.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 365/124


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1362/2014

ze dne 18. prosince 2014,

kterým se stanoví pravidla pro zjednodušený postup schvalování některých změn operačních programů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu a pravidla týkající se formy a předkládání výročních zpráv o provádění těchto programů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 a čl. 114 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 20 nařízení (EU) č. 508/2014 musí veškeré změny operačního programu financovaného z Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“) schválit Komise.

(2)

Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014 se mají postupy a časové plány předkládání a schvalování zjednodušit u těchto změn operačních programů a v těchto případech: a) změny operačních programů týkající se převodu finančních prostředků mezi prioritami Unie za podmínky, že nepřekračují 10 % částky přidělené na příslušnou prioritu Unie; b) změny operačních programů týkající se zavedení nebo zrušení opatření nebo typů příslušných operací a souvisejících informací a ukazatelů; c) změny operačních programů týkající se změn v popisu opatření včetně změn podmínek způsobilosti; d) změny v důsledku změn v prioritách Unie v oblasti politiky vynucování a kontroly. Tyto změny operačních programů by neměly ovlivnit celkovou intervenční logiku programu, vybrané priority a specifické cíle Unie, ani výsledky, kterých by měly dosáhnout, a neměly by tudíž vyvolávat žádné pochybnosti, pokud jde o jejich slučitelnost se stávajícími pravidly a postupy.

(3)

Je proto nutné stanovit pravidla pro zjednodušený postup schvalování změn operačních programů uvedených v čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014. Díky tomuto postupu by Komise měla mít možnost návrhy takových změn operačního programu předložené ze strany daného členského státu schvalovat ve zrychleném režimu. Vzhledem k časovým omezením by zjednodušený postup měl být použit, pouze pokud členské státy podají žádost s úplnými informacemi, aby Komise mohla navrhované změny řádně posoudit.

(4)

Podle článku 50 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 114 nařízení (EU) č. 508/2014 má každý členský stát předložit Komisi výroční zprávu o provádění operačního programu do 31. května každého roku v období 2016–2023.

(5)

Výroční zpráva o provádění, kterou členské státy předkládají, by měla poskytovat informace, které jsou konzistentní a umožňují srovnání mezi roky provádění i mezi členskými státy. Zpráva by měla také umožňovat shromažďování údajů na úrovni ENRF nebo v případě potřeby na úrovni všech evropských strukturálních a investičních fondů.

(6)

Je nezbytné stanovit pravidla týkající se formy a předkládání těchto výročních zpráv o provádění.

(7)

S cílem umožnit co nejrychlejší použití opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský námořní a rybářský fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení změn operačních programů zjednodušeným postupem

1.   Pokud členský stát předloží Komisi žádost o schválení změny operačního programu spadající do oblasti působnosti čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014, požádá Komisi o schválení uvedené změny zjednodušeným postupem podle tohoto článku.

2.   Žádosti o schválení zjednodušeného postupu zahrnou pouze změny uvedené v čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014.

3.   Považuje-li Komise informace týkající se změny předložené podle odstavce 1, které jí poskytne dotyčný členský stát, za neúplné, požádá o všechny nezbytné dodatečné informace. Období stanovená v odstavcích 4 a 5 začínají dnem následujícím po dni obdržení úplné žádosti o schválení změny operačního programu, který Komise členskému státu oznámila.

4.   V případě, že Komise nezašle své připomínky členskému státu do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti o schválení zjednodušeným postupem, se změny operačního programu považují za Komisí schválené.

5.   V případě, kdy Komise zaslala své připomínky členskému státu do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti o schválení zjednodušeným postupem, se změny operačního programu schvalují postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014.

Článek 2

Forma a předkládání výročních zpráv o provádění

Obsah výroční zprávy o provádění ve znění uvedeném v článku 50 nařízení (EU) č. 1303/2013 a v čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014 se předkládá v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Vzor výroční zprávy o provádění ENRF

Část A – Každoročně předkládané zprávy

1.   Identifikace výroční zprávy o provádění

Kód CCI

<1.1 type=”S” input=”S”> (1)

Název

<1.2 type=”S” input=”G”>

Verze

<1.3 type=”N” input=”G”>

Rok, za který se podává zpráva

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Datum schválení zprávy monitorovacím výborem

(čl. 113 písm. d) ENRF)

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Přehled provádění operačního programu (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Hlavní informace o provádění operačního programu pro daný rok, včetně finančních nástrojů ve vztahu k finančním údajům a ukazatelům.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Provádění priorit UNIE

3.1.   Přehled provádění (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Informace by měly být poskytovány ve formě krátkých a obecných poznámek k provádění priorit Unie a technické pomoci za daný rok nebo roky s odkazem na klíčové události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto problémů.

Priorita Unie

Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto problémů

Název priority Unie <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Ukazatele výsledků, výstupů a finanční ukazatele pro ENRF (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Údaje pro ukazatele výsledků, výstupů a finanční ukazatele a určování milníků a cílů pro výkonnostní rámec pomocí tabulky 1–3.

TABULKA 1

Ukazatele výsledků pro ENRF (referenční tabulka OP vzor 3.2)

Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé priority Unie

Priorita Unie (Název priority Unie <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Specifický cíl

Ukazatel výsledku

Měrná jednotka

Cílová hodnota (2023)

Roční hodnota

Kumulativní hodnota

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Název specifického cíle <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Název ukazatele výsledku <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABULKA 2

Ukazatele výstupů pro ENRF (referenční tabulka OP vzor 3.3 a 7.1)

Níže uvedená tabulka se bude opakovat pro každý vybraný specifický cíl příslušné priority Unie.

Priorita Unie (Název priority Unie <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Specifický cíl (Název specifického cíle <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Vybraná příslušná opatření

Tematický cíl

Ukazatele výstupů

Kumulativní hodnota

Ukazatel

Zahrnuto do výkonnostního rámce

Milník (2018)

Cílová hodnota (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Název opatření <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Název ukazatele <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABULKA 3

Finanční ukazatele pro ENRF (referenční tabulka OP vzor 7.1)

Priorita Unie

Finanční ukazatele

Kumulativní hodnota

Ukazatel

Milník (2018)

Cílová hodnota (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Název priority Unie <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Název ukazatele <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Finanční údaje

TABULKA 4

Finanční údaje pro ENRF (referenční tabulka OP vzor 8.2, 8.3 a 9.2)

Priorita Unie

Vybraný specifický cíl

Tematický cíl

Opatření

Veřejné příspěvky celkem

(v EUR)

Příspěvek ENRF

(v EUR)

Příspěvek na oblast změny klimatu z příspěvku ENRF

(v EUR)

ENRF míra spolufinancování

(%)

Celkové způsobilé výdaje operací vybraných pro poskytnutí podpory

(v EUR)

Celkový veřejný příspěvek operací vybraných pro poskytnutí podpory

(v EUR)

Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace

(%)

Příspěvek operací vybraných k podpoře na oblast změny klimatu

(v EUR)

Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu

(v EUR)

Celková výše způsobilých veřejných výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu

(v EUR)

Podíl celkových způsobilých veřejných výdajů vykázaných příjemci z celkového přídělu

(%)

Příspěvek v oblasti změny klimatu z celkové výše způsobilých veřejných výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu

(v EUR)

Počet vybraných operací

1.

Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech a účinně využívajícího zdroje

Název specifického cíle <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Název opatření <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Podpora provádění společné rybářské politiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Podpora uvádění na trh a zpracování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Podpora provádění integrované námořní politiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABULKA 5

Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast (článek 70 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Priorita Unie

Způsobilé výdaje v rámci ENRF vzniklé při operacích prováděných mimo programovou oblast vykázané příjemcem řídicímu orgánu

(v EUR)

Podíl celkového finančního přídělu pro prioritní osu

(%)

1.

Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech a účinně využívajícího zdroje

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Podpora provádění společné rybářské politiky

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Podpora uvádění na trh a zpracování

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Podpora provádění integrované námořní politiky

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Technická pomoc

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

CELKEM OP

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatá nápravná opatření

4.1.   Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Členské státy jsou povinny poskytnout informace o konkrétních předběžných podmínkách, které nebyly splněny v době přijetí operačního programu.

Popis stavu plnění a opatření přijatých za účelem splnění specifických předběžných podmínek s ohledem na plánovaná opatření a harmonogram, které byly stanoveny v dohodě o partnerství a operačním programu. (použije se pouze na zprávy předložené v roce 2016 a 2017)

TABULKA 6

Opatření přijatá za účelem splnění příslušných předběžných podmínek specifických pro ENRF

Tematické předběžné podmínky, které nejsou splněny nebo byly splněny jen částečně

Nesplněná kritéria

Opatření, která je třeba přijmout

Lhůta

(Datum)

Subjekty odpovědné za splnění

Opatření dokončená ve lhůtě

(A/N)

Splněná kritéria

(A/N)

Očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření

Poznámky

Název tematické předběžné podmínky <4.1.1 type=”S” input=”S”>

Název kritéria <4.1.1 type=”S” input=”S”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Záležitostí, které ovlivňují výkonnost programu, a přijatá nápravná opatření (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

<4.1.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Informace o závažných porušeních pravidel a nápravných opatřeních (čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014)

Informace a přijatá opatření týkající se případů závažných porušení pravidel podle čl. 10 odst. 1 a nedodržení podmínek trvalosti a nápravných opatření podle čl. 10 odst. 2.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Informace o opatřeních v zájmu dodržení čl. 41 odst. 8 (čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014)

Předkládá se shrnutí přijatých opatření týkající se pokroku při plnění ustanovení čl. 41 odst. 8 o prioritním cíli zajistit až 60 % veřejné podpory odvětví drobného pobřežního rybolovu, včetně údajů o skutečném podílu drobného pobřežního rybolovu v operacích financovaných v rámci opatření čl. 41 odst. 2

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Informace o opatřeních přijatých s cílem zajistit zveřejnění příjemců (čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014)

Předkládá se shrnutí přijatých opatření v souladu s přílohou V nařízení o EMFF, se zvláštním zřetelem k vnitrostátním právním předpisům včetně jakékoli použitelné prahové hodnoty týkající se zveřejňování údajů fyzických osob

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Činnosti ve vztahu k plánu hodnocení a shrnutí hodnocení (čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014, čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Mělo by být předloženo shrnutí činností uskutečněných v rámci provádění tohoto plánu, a to v návaznosti na závěry hodnocení.

Měl by být předložen souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která jsou k dispozici z předchozího rozpočtového roku, s uvedením názvu a referenčního období použitých hodnotících zpráv.

Kromě toho by zde měl být poskytnut přístup k hodnocení, která byla zveřejněna podle čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Shrnutí pro veřejnost (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Zveřejněno by mělo být shrnutí obsahu výroční zprávy o provádění, které je určeno veřejnosti.

[shrnutí obsahu výroční zprávy o provádění by mělo být zveřejněno a zpřístupněno jako samostatný soubor ve formě přílohy této zprávy. Navrhovaná forma: nahrát do SFC 2014 samostatný soubor, bez strukturovaných údajů, bez omezení ohledně počtu použitých znaků.]

10.   Zpráva o provádění finančních nástrojů (čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V případech, kdy se řídicí orgán rozhodl využít finanční nástroje, musí Komisi zaslat zvláštní zprávu týkající se operací finančních nástrojů jako přílohu k výroční zprávě o provádění, přičemž použije vzor zahrnutý v prováděcím aktu přijatém podle čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Část B – Podávání zpráv předkládaných v roce 2017, 2019 a ve lhůtě uvedené v čl. 138 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 (navíc k části A)

11.   Posouzení provádění operačního programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Ke každé prioritě Unie by mělo být provedeno posouzení týkající se poskytnutých informací a údajů uvedených v části A a pokroku při dosahování cílů programu (obsahující závěry a doporučení z hodnocení)

Priorita Unie

Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu

Název priority Unie <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Posouzení priorit Unie z hlediska toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně zajišťuje jejich konečné naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření

Priorita Unie

Posouzení priorit Unie z hlediska toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně zajišťuje jejich konečné naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření

Název priority Unie <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Horizontální zásady provádění (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k partnerství a víceúrovňové správě, se zvláštním důrazem na roli partnerů při provádění programu.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Hodnocení provádění konkrétních opatření, jež mají zohlednit zásady stanovené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a k opatření, která byla provedena s cílem začlenit do operačního programu hlediska rovnosti žen a mužů.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k udržitelnému rozvoji, včetně přehledu opatření na jeho podporu.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Podávání zpráv o podpoře použité na cíle v oblasti změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Čísla jsou vypočtena automaticky a budou zahrnuta do tabulky 4 o finančních údajích. K uvedeným hodnotám lze uvést poznámky, zejména pokud jsou dané údaje nižší, než se plánovalo.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Část C – Podávání zpráv předkládaných v roce 2019 a ve lhůtě uvedené v čl. 138 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 (navíc k částem A+B)

14.   Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Měly by být předloženy informace a posouzení příspěvku operačního programu k dosažení cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Záležitosti ovlivňující výkonnost programu – výkonnostní rámec (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pokud z posouzení pokroku dosaženého vzhledem k milníkům a cílům ve výkonnostním rámci vyplývá, že některých milníků a cílů nebylo dosud dosaženo, měly by členské státy uvést důvody, kvůli nimž se jich nepodařilo dosáhnout ve zprávě v roce 2019 (milníky) a ve lhůtě uvedené v čl. 138 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 (cíle)

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Vysvětlivky k popisům polí:

 

type (typ): N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta, B = booleovské pole;

 

input (vstup): M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

 

maxlength = maximální počet znaků včetně mezer.


Top