EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0024

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/24/EK (2002. gada 18. marts), kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEKDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 124, 9.5.2002, p. 1–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/24/oj

32002L0024Official Journal L 124 , 09/05/2002 P. 0001 - 0044


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/24/EK

(2002. gada 18. marts),

kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru[3],

tā kā:

(1) Ar Padomes Direktīvu 92/61/EEK (1992. gada 30. jūnijs) par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu[4], nosaka procedūru to divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu, detaļu un atsevišķu tehnisko vienību Kopienas tipa apstiprināšanai, kuri izgatavoti atbilstīgi tehniskajām prasībām, kas noteiktas atsevišķās direktīvās.

(2) Ir pieņemtas visas atsevišķās direktīvas, kuras paredzētas to sistēmu, detaļu un atsevišķu tehnisku vienību pilnīgajā sarakstā, kas jāreglamentē Kopienā.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/24/EK (1997. gada 17. jūnijs) par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem[5] piemērošanas uzsākšana ļauj tipa apstiprināšanas procedūru piemērot pilnībā.

(4) Lai tipa apstiprināšanas procedūra varētu funkcionēt pareizi, noteikti jāizskaidro daži administratīvie norādījumi un jāpapildina Direktīvas 92/61/EEK pielikumu normas. Ievērojot minēto, jāievieš saskaņotas normas, kas īpaši attiecas uz tipa apstiprinājuma sertifikātu numerāciju, kā arī atbrīvojumi sērijas beigu transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kurās izmanto tehnoloģijas, uz ko vēl neattiecas Kopienas noteikumi to analogo normu veidā, kuras ir Padomes Direktīvā 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu[6].

(5) Ņemot vērā pašreizējās tehnoloģijas, pēc minēto transportlīdzekļu detaļu un parametru testa rezultātiem paturētas tikai tās prasības, kas noteiktas šīs direktīvas I pielikumā, jo visas pārējās nav piemērotas reglamentējošiem nolūkiem. Tomēr, ņemot vērā tehnikas attīstību, ir lietderīgi testēt visas jaunās detaļas un parametrus, īpaši tos, kas attiecas uz sekundāro drošību, lai tos pievienotu tiem, kuri jau iekļauti minētajā I pielikumā.

(6) Kopienas apstiprināšanas procedūra paredzēta, lai veicinātu visu dalībvalstu apstiprinājumu tam, ka visu tipu transportlīdzekļi ir testēti, kā paredzēts atsevišķajās direktīvās, un ka par to izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts. Paredzēts arī dot tiesības ražotājiem sagatavot atbilstības sertifikātu visiem transportlīdzekļiem, kas atbilst apstiprinātajam tipam. Ja transportlīdzeklim ir šāds sertifikāts, tad transportlīdzekli var laist tirgū, pārdot un reģistrēt lietošanai visā Kopienā.

(7) Atsevišķas dalībvalstis nevar attiecīgi panākt Kopienas transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas sistēmas pēc tipa funkcionēšanas uzlabojuma mērķus, un, ņemot vērā ieteicamo pasākumu vērienu un ietekmi, tos labāk var panākt Kopienā, tāpēc Kopiena var ieviest pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz to, kas vajadzīgs šādu mērķu sasniegšanai.

(8) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāievieš saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[7].

(9) Skaidrības labad ir ieteicams atcelt Padomes Direktīvu 92/61/EEK un to aizstāt ar šo direktīvu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

Darbības joma un definīcijas

1. pants

1. Šo direktīvu piemēro visiem divriteņu un trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kam ir sapāroti vai citādi riteņi un kas paredzēti braukšanai pa autoceļiem, un šādu transportlīdzekļu detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām.

Šo direktīvu nepiemēro šādiem transportlīdzekļiem:

a) transportlīdzekļiem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 6 km/h;

b) transportlīdzekļiem, kurus vada gājējs;

c) transportlīdzekļiem, kuri paredzēti lietošanai fiziskiem invalīdiem;

d) transportlīdzekļiem, kuri paredzēti lietošanai sacensībās uz ceļa vai apvidus apstākļos;

e) transportlīdzekļiem, kuri ir jau ekspluatācijā pirms dienas, kad sāk piemērot Direktīvu 92/61/EEK;

f) traktoriem un mašīnām, kurus lieto lauksaimnieciskiem vai līdzīgiem nolūkiem;

g) transportlīdzekļiem, kuri projektēti galvenokārt izklaidei apvidū un kuriem riteņi novietoti simetriski - viens ritenis ir transportlīdzekļa priekšpusē un divi aizmugurē;

h) velosipēdiem ar pedāļiem, kuri aprīkoti ar palīgelektromotoru, kam nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda ir 0,25 kW un kura jaudu progresīvi samazina un beigās atslēdz, transportlīdzeklim sasniedzot 25 km/h ātrumu, vai drīzāk, ja velosipēdists pārtrauc griezt pedāļus;

ne arī uz to detaļām vai tehniskajām vienībām, ja tās nav uzstādītas transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas šī direktīva.

To nepiemēro atsevišķu transportlīdzekļu apstiprināšanā, izņemot, ja dalībvalstis, kas piešķir šādus apstiprinājumus, pieņem jebkuru tādu detaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu, kurš piešķirts saskaņā ar šo direktīvu, nevis saskaņā ar attiecīgajām valsts prasībām.

2. Transportlīdzekļus, kas minēti 1. punktā, iedala šādi:

a) mopēdi, t.i., divriteņu transportlīdzekļi (L1e kategorija) vai trīsriteņu transportlīdzekļi (L2e kategorija), kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 45 km/h un kuru parametri ir:

i) ja tie ir divriteņu tipa, motoram:

- cilindru tilpums nepārsniedz 50 cm3, ja tas ir iekšdedzes motors, vai

- nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tas ir elektromotors;

ii) ja tie ir trīsriteņu tipa, motoram:

- cilindru tilpums nepārsniedz 50 cm3, ja tas ir dzirksteļaizdedzes (piespiedu aizdedzes) motors, vai

- maksimālā lietderīgā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tas ir iekšdedzes motors, vai

- nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tas ir elektromotors;

b) motocikli, t.i., divriteņu transportlīdzekļi bez blakusvāģa (L3e kategorija) vai ar blakusvāģi (L4e kategorija), kam uzstādīts motors, kura cilindru tilpums pārsniedz 50 cm3, ja tas ir iekšdedzes motors, un/vai kura maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 45 km/h,

c) trīsriteņu motocikli, t.i., transportlīdzekļi ar trijiem simetriski novietotiem riteņiem (L5e kategorija), kam uzstādīts motors, kura cilindru tilpums pārsniedz 50 cm3, ja tas ir iekšdedzes motors, un/vai kura maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 45 km/h.

3. Šo direktīvu piemēro arī kvadricikliem, t.i., mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar četriem riteņiem un šādiem parametriem:

a) vieglajiem kvadricikliem, kuru pašmasa nepārsniedz 350 kg (L6e kategorija), neskaitot akumulatoru masu, ja tie ir elektrotransporta līdzekļi, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 45 km/h, un:

i) kuru motora cilindru tilpums nepārsniedz 50 cm3, ja tas ir dzirksteļaizdedzes (piespiedu aizdedzes) motors, vai

ii) kuru maksimālā lietderīgā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tiem ir cits iekšdedzes motors, vai

iii) kuru nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 4 kW, ja tiem ir elektromotors.

Minētiem transportlīdzekļiem jāatbilst tehniskajām prasībām, ko piemēro L2e kategorijas trīsriteņu mopēdiem, ja nevienā atsevišķajā direktīvā nav norādīts citādi;

b) kvadricikliem, kas nav a) apakšpunktā minētie un kuru pašmasa nepārsniedz 400 kg (L7e kategorija) (550 kg transportlīdzekļiem, kas paredzēti kravu pārvadāšanai), neskaitot akumulatoru masu, ja tie ir elektrotransporta līdzekļi, un kuru motora maksimālā lietderīgā jauda nepārsniedz 15 kW. Minētos transportlīdzekļus uzskata par trīsriteņu motocikliem un tiem jāatbilst tehniskajām prasībām, ko piemēro L5e kategorijas trīsriteņu motocikliem, ja nevienā atsevišķajā direktīvā nav norādīts citādi.

2. pants

Šajā direktīvā:

1. "Transportlīdzekļa tips" ir transportlīdzeklis vai tādu transportlīdzekļu grupa (varianti):

a) kas pieder pie vienas kategorijas (divriteņu mopēds L1e, trīsriteņu mopēds L2e u.c., kā noteikts 1. pantā);

b) ko izgatavojis viens ražotājs;

c) kam ir vienāda šasija, rāmis, balstrāmis, grīdas panelis vai konstrukcija, kurai piestiprinātas galvenās detaļas;

d) kam ir motors ar vienādu darbības principu (iekšdedzes, elektriskais, jauktais vai cits);

e) kam ražotājs piešķīris vienādu tipa apzīmējumu.

Viena tipa transportlīdzekļiem var būt varianti un versijas.

2. "Variants" ir transportlīdzeklis vai tādu viena tipa transportlīdzekļu grupa (versijas):

a) kam ir vienāda virsbūves forma (tās galvenie parametri);

b) kam transportlīdzekļu grupas (versiju) robežās starpība starp darba kārtībā esošu transportlīdzekļu masas mazāko vērtību un lielāko vērtību nepārsniedz 20 % no mazākās vērtības;

c) kam transportlīdzekļu grupas (versiju) robežās starpība starp maksimālās pieļaujamās masas mazāko vērtību un lielāko vērtību nepārsniedz 20 % no mazākās vērtības;

d) kam ir vienāds darbības cikls (divas vai četras taktis, dzirksteļaizdedze vai kompresijaizdedze);

e) kam transportlīdzekļu grupas (versiju) robežās starpība starp spēka iekārtas cilindru tilpuma (iekšdedzes blokam) mazāko vērtību un lielāko vērtību nepārsniedz 30 % no zemākās vērtības;

f) kam ir vienāds cilindru skaits un izvietojums;

g) kam transportlīdzekļu grupas (versiju) robežās starpība starp spēka iekārtas jaudas mazāko vērtību un lielāko vērtību nepārsniedz 30 % no mazākās vērtības;

h) kam ir vienāds (elektromotoru) darbības režīms;

i) kam ir vienāda tipa pārnesumkārba (manuālā, automātiskā utt.).

3. "Versija" ir kāda tipa un varianta transportlīdzeklis, kurā var būt jebkuras ierīces, detaļas vai sistēmas, kas iekļautas informācijas dokumenta II pielikumā ar noteikumu, ka ir tikai:

a) viena noteiktā vērtība, kas attiecas uz:

i) masu lietošanas kārtībā;

ii) maksimālo pieļaujamo masu;

iii) motora jaudu;

iv) motora cilindru tilpumu un

b) viens testa rezultātu komplekts, kas noteikts saskaņā ar VII pielikumu.

4. "Sistēma" ir jebkura transportlīdzekļa sistēma, piemēram, bremzes, izplūdes kontroles iekārta utt., uz ko attiecas prasības, kuras noteiktas kādā atsevišķajā direktīvā.

5. "Atsevišķa tehniska vienība" ir ierīce, piemēram, rezerves izplūdes sistēmas klusinātājs, uz ko attiecas kādas atsevišķās direktīvas prasības, kas paredzētas izmantošanai par transportlīdzekļa daļu, un kam var piešķirt tipa apstiprinājumu atsevišķi, bet tikai attiecībā uz vienu vai vairāku norādīto tipu transportlīdzekļiem, ja par to atsevišķajā direktīvā skaidri izteikts noteikums.

6. "Detaļa" ir ierīce, piemēram, lampa, uz ko attiecas kādas atsevišķās direktīvas prasības un kas paredzēta izmantošanai par transportlīdzekļa daļu, kam var piešķirt tipa apstiprinājumu neatkarīgi no transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma, ja par to atsevišķajā direktīvā ir skaidri izteikts noteikums.

7. "Tipa apstiprināšana" ir procedūra, pēc kuras kāda dalībvalsts apliecina, ka kāda tipa transportlīdzeklis, sistēma, atsevišķa tehniska vienība vai detaļa atbilst tehniskajām prasībām, kas noteiktas šajā direktīvā vai atsevišķajās direktīvās, un testi par ražotāja datu pareizību, kuri paredzēti I pielikuma pilnīgajā sarakstā.

8. "Sapārotie riteņi" ir divi riteņi, kas nostiprināti uz vienas ass, ja attālums starp to zonu centriem, kurās tie saskaras ar zemi, ir mazāks nekā 460 mm. Sapārotos riteņus uzskata par vienu riteni.

9. "Divējādas piedziņas transportlīdzekļi" ir transportlīdzekļi ar divām dažādām piedziņas sistēmām, piemēram, elektrisko sistēmu un termisko sistēmu.

10. "Ražotājs" ir persona vai organizācija, kas atbild apstiprinātājai iestādei par visiem tipa apstiprināšanas procesa aspektiem un par ražojumu atbilstības nodrošināšanu. Nav būtiski, vai šī persona vai organizācija ir tieši iesaistīta visos transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķās tehniskās vienības izgatavošanas posmos, uz ko attiecas apstiprināšanas process.

11. "Tehniskais dienests" ir organizācija vai instance, kas izraudzīta par testa laboratoriju, lai veiktu testus vai inspicētu dalībvalsts apstiprinātājas iestādes vārdā. Šādu funkciju var izpildīt arī pati apstiprinātāja iestāde.

II NODAĻA

Tipa apstiprināšanas procedūras

3. pants

Tipa apstiprinājuma pieteikumus ražotājs iesniedz dalībvalsts apstiprinātājai iestādei. Tiem pievieno informācijas dokumentu, kura paraugs transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma nolūkos noteikts II pielikumā un sistēmu, atsevišķu tehnisku vienību vai detaļu tipa apstiprinājuma nolūkos attiecīgās sistēmas, atsevišķās tehniskās vienības vai detaļas direktīvas pielikumā vai papildinājumā un arī pārējos dokumentos, kas paredzēti informācijas dokumentā. Pieteikumus, kas attiecas uz noteiktu transportlīdzekļu, sistēmu, atsevišķu tehnisku vienību vai detaļu tipu, drīkst iesniegt tikai vienai dalībvalstij.

4. pants

1. Visas dalībvalstis piešķir jebkura tipa transportlīdzekļa, sistēmas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas tipa apstiprinājumu, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

a) minētā tipa transportlīdzekļi atbilst atsevišķo direktīvu tehniskajām prasībām un aprakstam, ko ražotājs sniedz saskaņā ar datiem, kuri paredzēti I pielikuma pilnīgajā sarakstā;

b) sistēma, atsevišķa tehniskā vienība vai detaļa atbilst attiecīgo atsevišķo direktīvu tehniskajām prasībām un aprakstam, ko ražotājs sniedz saskaņā ar datiem, kuri paredzēti I pielikuma pilnīgajā sarakstā.

2. Pirms tipa apstiprināšanas dalībvalsts kompetentās iestādes, kas veic minētās darbības, īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, pēc vajadzības sadarbībā ar tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā izgatavo vai ievieš Kopienā attiecīgo ražojumu, atbilstību VI pielikuma noteikumiem tādējādi, ka jaunie transportlīdzekļi, sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas, ko izgatavo, laiž tirgū, pārdošanā vai nodod ekspluatācijā, atbilst apstiprinātajam tipam.

3. Kompetentās iestādes, kas minētas 2. punktā, pēc vajadzības sadarbībā ar tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā izgatavo vai ievieš Kopienā attiecīgo ražojumu, nodrošina VI pielikuma noteikumu turpmāko ievērošanu.

4. Ja transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma pieteikumam pievienots viens sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāts vai vairāki sertifikāti, ko izsniegusi viena vai vairākas dalībvalstis, tad dalībvalstij, kura apstiprina transportlīdzekļa tipu, tās jāpieņem, un tai nav jāizdara 1. punkta b) apakšpunktā noteiktās pārbaudes attiecībā uz sistēmām, atsevišķām tehniskām vienībām un/vai detaļām, kurām piešķirts tipa apstiprinājums.

5. Katra dalībvalsts atbild par sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipa apstiprinājumu, ko tā piešķir. Ražojumu atbilstību pārbauda tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kas piešķir transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, pēc vajadzības sadarbībā ar tām pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras izsniegušas sistēmu, atsevišķu tehnisko vienību vai detaļu tipa apstiprinājuma sertifikātus.

6. Tomēr, ja dalībvalsts konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, atsevišķa tehniskā vienība vai detaļa, kas atbilst 1. punkta noteikumiem, būtiski apdraud ceļu satiksmes drošību, tā var atteikt tipa apstiprinājumu. Par to tā tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, pamatojot pieņemto lēmumu.

5. pants

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde par visiem transportlīdzekļu tipiem, uz ko attiecas tipa apstiprināšanas testi, kurus tā veic, aizpilda tipa apstiprinājuma veidlapu, kas iekļauta III pielikumā, un papildus ieraksta testu rezultātus attiecīgajās pozīcijās veidlapā, kura pievienota transportlīdzekļa apstiprinājuma veidlapai un kuras paraugs ir VII pielikumā.

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde par katru sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipu, uz ko attiecas tipa apstiprināšanas testi, kurus tā veic, aizpilda tipa apstiprinājuma veidlapu, kas iekļauta katras attiecīgās atsevišķās direktīvas pielikumā vai papildinājumā.

3. Transportlīdzekļa, sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar paņēmienu, kas aprakstīts V pielikuma A daļā.

6. pants

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde vienā mēnesī nosūta pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem par katru transportlīdzekļa tipu, ko tā apstiprinājusi vai kam tā atteikusi tipa apstiprinājumu.

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde katru mēnesi nosūta pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipa apstiprinājumu sarakstu, kurus tā piešķīrusi vai atteikusi attiecīgajā mēnesī.

Turklāt pēc citas dalībvalsts kompetentās iestādes prasības tā tūlīt nosūta tipa apstiprinājuma kopiju kopā ar pielikumiem par katru sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipu.

7. pants

1. Ražotājs par katru transportlīdzekli, kas izgatavots atbilstīgi apstiprinātajam tipam, aizpilda atbilstības sertifikātu, kura paraugs norādīts IV pielikuma A daļā. Šādu sertifikātu pievieno katram transportlīdzeklim. Tomēr dalībvalstis, vismaz trīs mēnešus iepriekš paziņojot Komisijai un citām dalībvalstīm, transportlīdzekļa nodokļa aprēķināšanas vai transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta noformēšanas nolūkos var prasīt atbilstības sertifikātā iekļaut datus, kas nav minēti IV pielikuma A daļā ar noteikumu, ka minētie dati skaidri iekļauti informācijas dokumentā.

Atbilstības sertifikātu izstrādā tādā veidā, lai nepieļautu tā viltošanu. Šajā nolūkā tekstu drukā uz papīra, ko aizsargā ar krāsainu grafiku vai ūdenszīmi, kurā attēlota transportlīdzekļa ražotāja identifikācijas zīme.

2. Ražotājs par katru neoriģinālo atsevišķo tehnisko vienību vai detaļu, ko izgatavo atbilstīgi apstiprinātajam tipam, aizpilda atbilstības sertifikātu, kura paraugs ir IV pielikuma B daļā. Šāds sertifikāts nav jāaizpilda par oriģinālajām atsevišķām tehniskām vienībām vai detaļām.

3. Ja apstiprināmā atsevišķā tehniskā vienība vai detaļa pilda savu funkciju vai tai piemīt specifiski parametri tikai saistībā ar citām transportlīdzekļa sastāvdaļām, un ja šā iemesla dēļ atbilstību vienai prasībai vai vairākām prasībām var pārbaudīt tikai, ja apstiprināmā atsevišķā tehniskā vienība vai detaļa darbojas saistībā ar citām īstām vai modelētām transportlīdzekļa sastāvdaļām, attiecīgi jāierobežo atsevišķās tehniskās vienības vai detaļas tipa apstiprinājuma darbības joma. Tādā gadījumā atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātā nosaka visus tās lietošanas ierobežojumus un uzstādīšanas norādījumus. Atbilstību šiem ierobežojumiem un prasībām pārbauda, apstiprinot transportlīdzekļa tipu.

4. Neskarot 2. pantu, tāda atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta turētājam, kas piešķirts saskaņā ar 4. pantu, visas attiecīgās atsevišķās tehniskās vienības vai detaļas, kuras izgatavotas atbilstīgi apstiprinātajam tipam, jāmarķē ar savu fabrikas vai firmas zīmi, jāpievieno tām izziņa par tipu un, ja tas prasīts atsevišķajā direktīvā, jāmarķē ar tipa apstiprinājuma zīmi, kas minēta 8. pantā. Pēdējā gadījumā tam nav jāaizpilda sertifikāts, kas paredzēts 2. punktā.

5. Visiem tāda tipa apstiprinājuma sertifikāta turētājiem, kurš attiecas uz atsevišķu tehnisko vienību vai detaļu un kurā saskaņā ar 3. punktu ir lietojuma ierobežojumi, jāsniedz sīkāka informācija par minētajiem ierobežojumiem un pēc vajadzības jāsniedz uzstādīšanas norādījumi par katru izgatavoto atsevišķu tehnisku vienību vai detaļu.

6. Visiem tāda tipa apstiprinājuma sertifikāta turētājiem, kas attiecas uz neoriģinālas iekārtas atsevišķu tehnisko vienību un kas izsniegts saistībā ar vienu vai vairākiem transportlīdzekļa tipiem, par katru šādu vienību jāsniedz sīkāka informācija, pēc kuras minētos transportlīdzekļus var identificēt.

8. pants

1. Uz visiem transportlīdzekļiem, kas ražoti atbilstīgi tipam, kuram piešķirts tipa apstiprinājums, jābūt tipa apstiprinājuma zīmei, kura izstrādāta saskaņā ar V pielikuma A daļā paredzētā tipa apstiprinājuma numura 1., 3. un 4. iedaļu.

2. Ja attiecīgajā atsevišķajā direktīvā ir tā paredzēts, uz visām atsevišķajām tehniskajām vienībām un visām detaļām, kas ražotas atbilstīgi apstiprinātajam tipam, jābūt tipa apstiprinājuma zīmei, kura atbilst prasībām, kas noteiktas V pielikuma B daļā. Tipa apstiprinājuma numuru, kas iekļauts V pielikuma B daļas 1.2. punktā, jāizstrādā saskaņā ar V pielikuma A daļā noteiktā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļu.

Informāciju, kas ir tipa apstiprinājuma zīmē, var papildināt ar turpmāku informāciju, pēc kuras var identificēt dažus parametrus, kas ir īpaši attiecīgajai atsevišķai tehniskai vienībai vai detaļai. Minēto turpmāko informāciju pēc vajadzības norāda atsevišķajās direktīvās par attiecīgajām atsevišķajām tehniskām vienībām vai detaļām.

9. pants

1. Ražotājs atbild par visu transportlīdzekļu izgatavošanu vai visu sistēmu, atsevišķo tehnisko vienību vai detaļu ražošanu saskaņā ar apstiprināto tipu. Par ražošanas galīgo izbeigšanu vai jebkurām izmaiņām informācijā, kas iekļauta informācijas dokumentā, tipa apstiprinājuma turētājam jāpaziņo tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras izsniegušas attiecīgo tipa apstiprinājumu.

2. Ja 1. punktā minētās dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka šāda tipa izmaiņa nenosaka nevienu izmaiņu esošajā tipa apstiprinājuma sertifikātā vai jauna tipa apstiprinājuma sertifikāta izstrādāšanu, tās attiecīgi informē ražotāju.

3. Ja 1. punktā minētās dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprina, ka šāda izmaiņa informācijā, kas sniegta informācijas dokumentā, attaisno jaunus testus vai jaunas pārbaudes, tad tās attiecīgi informē ražotāju un izdara šādus testus. Ja testos vai pārbaudēs konstatē, ka jāgroza esošais tipa apstiprinājuma sertifikāts vai jāizstrādā jauns sertifikāts, iestādes par to informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar 6. pantu.

4. Ja transportlīdzekļa apstiprinājuma informācijas dokumentā esošie dati mainījušies, ražotājs apstiprinātājai iestādei izsniedz informācijas dokumenta labotās lappuses, skaidri norādot izmaiņas būtību un atkārtotā izdevuma datumu. Tikai tad, ja izmaiņas informācijas dokumentā rada vajadzību grozīt vienu vai vairākus ierakstus IV pielikumā (izņemot 19.1. un 45. līdz 51. punktu ieskaitot) noteiktajā atbilstības sertifikātā, maina atsauces numuru informācijas dokumentā.

5. Ja tipa apstiprinājuma sertifikāts vairs nav derīgs tāpēc, ka galīgi izbeidz attiecīgā apstiprinātā tipa transportlīdzekļa, sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas ražošanu, tad tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kas apstiprinājušas tās tipu, vienā mēnesī informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes.

10. pants

1. Ja dalībvalsts, kas apstiprinājusi tipu, konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas neatbilst apstiprinātajam tipam, tā ievieš pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka visi apstiprinātā tipa ražojumi atkal atbilst apstiprinātajam tipam. Šīs dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par ieviestajiem pasākumiem, kurus pēc vajadzības var paplašināt līdz tipa apstiprinājuma anulēšanai.

2. Ja kāda dalībvalsts konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas neatbilst apstiprinātajam tipam, tā var prasīt, lai apstiprinātāja dalībvalsts pārbauda konstatētās novirzes. Jebkura dalībvalsts, kas apstiprinājusi tipu, vajadzīgos testus izdara sešos mēnešos pēc minētās prasības saņemšanas dienas. Ja konstatē neatbilstību, tad dalībvalsts kompetentās iestādes, kas apstiprinājušas tipu, ievieš pasākumus, kuri noteikti 1. punktā.

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes vienā mēnesī informē cita citu par jebkuru tipa apstiprinājuma anulēšanu un par šāda pasākuma iemesliem.

4. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, apstrīd tā neievērošanu, par kuru tai paziņots, tad ieinteresētās dalībvalstis cenšas šo lietu atrisināt. Par to pastāvīgi informē Komisiju un pēc vajadzības izlīguma panākšanai rīko atbilstīgas apspriedes.

11. pants

Pēc Komisijas priekšlikuma Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var atzīt, ka starptautiskajos noteikumos vai tajos trešo valstu noteikumos, kas iekļauti daudzpusēju nolīgumu vai divpusēju Kopienas un trešo valstu nolīgumu sistēmā, noteiktās procedūras ir līdzvērtīgas šajā direktīvā un atsevišķajās direktīvās noteikto transportlīdzekļu, sistēmu, atsevišķu tehnisko vienību un detaļu tipa apstiprināšanas nosacījumiem un noteikumiem.

12. pants

Ja kāda dalībvalsts konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas apdraud ceļu satiksmes drošību, lai gan to tips ir apstiprināts, tā var uz laiku līdz sešiem mēnešiem savā teritorijā aizliegt to pārdošanu, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu. Tā nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, pamatojot savu lēmumu.

13. pants

Sīki pamato jebkuru lēmumu, kas attiecas uz tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, jebkuru tādu aizliegumu pārdot vai lietot transportlīdzekli, atsevišķu tehnisko vienību vai detaļu, kuru pieņem saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti, lai īstenotu šo direktīvu. Lēmumu dara zināmu ieinteresētajai personai, vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

14. pants

1. Dalībvalstis Komisijai un pārējām dalībvalstīm dara zināmu:

a) tipa apstiprinātāju iestāžu nosaukumus un adreses un pēc vajadzības tās jomas, par kurām šīs iestādes atbild;

b) to tehnisko dienestu nosaukumus un adreses, ko tās apstiprinājušas, norādot minētajiem dienestiem apstiprinātās testa procedūras. Izziņotajiem dienestiem jāatbilst saskaņotajiem testu laboratoriju darbības standartiem (EN 45 001), ievērojot šādus noteikumus:

i) ražotāju nedrīkst apstiprināt par tehnisko dienestu, izņemot gadījumu, kad atsevišķajā direktīvā ir tam skaidri paredzēti noteikumi;

ii) šajā direktīvā par izņēmumu nav uzskatāms tas, ka tehniskais dienests ar apstiprinātājas iestādes piekrišanu lieto citas piederības iekārtu.

2. Pieņem, ka izziņotais dienests atbilst saskaņotajam standartam, bet pēc vajadzības Komisija var prasīt dalībvalstīm apstiprinošu pierādījumu iesniegšanu.

Trešo valstu dienestus drīkst izziņot par apstiprinātajiem tehniskajiem dienestiem tikai, ja tie iekļauti to divpusējo nolīgumu vai daudzpusējo nolīgumu sistēmā, kas noslēgti starp Kopienu un trešām valstīm.

III NODAĻA

Brīvās aprites, pagaidu pasākumu, atbrīvojumu un alternatīvo procedūru nosacījumi

15. pants

1. Dalībvalstis neaizliedz laist tirgū, pārdot, nodot ekspluatācijā vai lietot jaunus transportlīdzekļus, kas atbilst šīs direktīvas prasībām. Sākotnējai reģistrēšanai var iesniegt tikai tos transportlīdzekļus, kas atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Dalībvalstis neaizliedz laist tirgū, pārdot, nodot ekspluatācijā vai lietot jaunas atsevišķas tehniskās vienības vai jaunas detaļas, kas atbilst šīs direktīvas prasībām. Tikai tās atsevišķās tehniskās vienības un detaļas, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, drīkst pirmo reizi laist tirgū un pārdot lietošanai dalībvalstīs.

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta:

a) dalībvalstis var atbrīvot transportlīdzekļus, sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības un detaļas, kas paredzētas:

i) ražošanai nelielās sērijās, kas nepārsniedz 200 viena tipa transportlīdzekļus, sistēmas, atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas gadā;

ii) vai bruņotajiem spēkiem, tiesību aizsardzības iestādēm, civilās aizsardzības dienestiem, ugunsdzēsēju brigādēm vai sabiedrisko darbu struktūrām,

no atbilstības jebkurai atsevišķo direktīvu prasībai.

Par šiem atbrīvojumiem vienā mēnesī pēc to piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis. Trijos mēnešos minētās dalībvalstis nolemj, vai tās pieņem savā teritorijā reģistrējamo transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu. Šādā tipa apstiprinājuma sertifikātā nevar būt virsraksts "EK tipa apstiprinājuma sertifikāts";

b) tipa apstiprinājuma sertifikāti, kas izsniegti valstī līdz 1999. gada 17. jūnijam, dalībvalstīs, kurās tie izsniegti, ir derīgi četrus gadus pēc dienas, no kuras valsts tiesību aktiem jāatbilst attiecīgo direktīvu prasībām.

Tādu pašu periodu attiecina arī uz to tipu transportlīdzekļiem, sistēmām, detaļām vai tehniskām vienībām, kas atbilst to dalībvalstu prasībām, kurās līdz attiecīgo direktīvu īstenošanai piemēro citas tiesību sistēmas, nevis tās, uz kurām pamatojas spēkā esošais tipa apstiprinājums.

Transportlīdzekļus, uz ko attiecas pēdējais atbrīvojums, šajā periodā drīkst laist tirgū, pārdot un nodot ekspluatācijā, neierobežojot to lietošanas termiņu.

Šādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, atsevišķu tehnisko vienību un detaļu laišanai tirgū, pārdošanai un lietošanai nav termiņa.

4. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības saskaņā ar Līgumu noteikt prasības, ko tās uzskata par vajadzīgām, lai, lietojot attiecīgo transportlīdzekli, nodrošinātu lietotāju aizsardzību, ar noteikumu, ka tāpēc transportlīdzekļus nepārveido.

16. pants

1. Atkāpjoties no 15. panta 1. un 2. punkta un VIII pielikumā noteiktajos termiņos dalībvalstis ierobežotā periodā drīkst reģistrēt un atļaut pārdot un nodot ekspluatācijā jaunus transportlīdzekļus, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājums vairs nav derīgs. Šo iespēju ierobežo līdz 12 mēnešu periodam no dienas, kurā beidzas tipa apstiprinājuma derīgums.

Pirmā daļa attiecas tikai uz tiem transportlīdzekļiem, kas bija Kopienas teritorijā un kam bija pievienots derīgs atbilstības sertifikāts, kurš izsniegts, kad attiecīgā transportlīdzekļa tipa apstiprinājums vēl bija derīgs, bet kas nebija reģistrēti vai nodoti ekspluatācijā līdz minētā tipa apstiprinājuma derīguma beigām.

2. Pirms 1. punktu var piemērot attiecīgās kategorijas vienam vai vairākiem tipiem, ražotājs līdz šādu tipu transportlīdzekļu nodošanai ekspluatācijā iesniedz pieprasījumu visu attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Pieprasījumā norāda tehniskos un/vai ekonomiskos iemeslus, kas to pamato.

Trijos mēnešos minētās dalībvalstis lemj, vai un cik attiecīgā transportlīdzekļa tipa vienības tās pieņems reģistrēšanai savā teritorijā. Visas dalībvalstis, kuras skar šādu tipu transportlīdzekļu nodošana ekspluatācijā, nodrošina to, ka ražotājs ievēro VIII pielikuma noteikumus. Dalībvalstis katru gadu Komisijai nosūta piešķirto atbrīvojumu sarakstu.

3. Transportlīdzekļiem, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas pamatojas uz tehnoloģijām vai koncepcijām, kuras savu īpatnību dēļ nevar atbilst vienai vai vairākām prasībām, kas noteiktas atsevišķajās direktīvās, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 8. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

IV NODAĻA

Procedūra pielāgošanai tehnikas attīstībai

17. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai šīs direktīvas pielikumus vai to atsevišķo direktīvu noteikumus, kuras minētas I pielikumā, pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā.

18. pants

1. Komisijai palīdz Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantu (turpmāk "komiteja").

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

V NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

19. pants

Padomes Direktīvu 92/61/EEK tiek atcelta no 2003. gada 9. novembra. Atsauces uz Direktīvu 92/61/EEK uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilsmju tabulu IX pielikumā.

20. pants

1. Dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 2003. gada 9. maijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis piemēro 1. punkta pirmajā daļā minētos noteikumus no 2003. gada 9. novembra. Tomēr pēc ražotāja prasības pēc tam vēl 12 mēnešus var lietot iepriekšējā parauga atbilstības sertifikātu.

3. No 2003. gada 9. maija dalībvalstis neaizliedz to transportlīdzekļu sākotnējo nodošanu ekspluatācijā, kuri atbilst šīs direktīvas prasībām.

4. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

21. pants

Ar šo direktīvu neatzīst par nederīgu nevienu apstiprinājumu, kas piešķirts līdz 2003. gada 9. novembrim, un netraucē šos apstiprinājumus attiecināt atbilstīgi tās direktīvas noteikumiem, saskaņā ar kuru tie piešķirti sākotnēji. Tomēr no 2004. gada 9. novembra atbilstības sertifikātiem, ko izsniedz ražotājs, jāatbilst IV pielikumā norādītajam paraugam.

22. pants

Līdz reģistrēšanas un nodokļu uzlikšanas sistēmas saskaņošanai dalībvalstīs transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, dalībvalstis var pielietot savas kodu sistēmas, lai savā teritorijā atvieglotu reģistrēšanu un nodokļu uzlikšanu. Dalībvalstis var arī prasīt atbilstības sertifikātu papildināt ar valsts kodu.

23. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

24. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 18. martā

Eiropas Parlamenta vārdā -

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

M. Arias Caete

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums: Transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasību saraksts

II pielikums: Informācijas dokuments

III pielikums: EK tipa apstiprinājuma sertifikāts

IV pielikums: Atbilstības sertifikāti

V pielikums: Numerācija un marķējums

VI pielikums: Noteikumi, kas attiecas uz ražojumu atbilstības testiem

VII pielikums: Testa rezultāti

VIII pielikums: Sērijas beigu transportlīdzekļi

IX pielikums: Korelācijas tabula

I PIELIKUMS

TRANSPORTLĪDZEKĻU TIPA APSTIPRINĀŠANAS PRASĪBU SARAKSTS

Transportlīdzekļu detaļu un parametru nosaukumi pilnīgajā sarakstā apzīmēti ar "CONF", ja jāpārbauda to atbilstība ražotāja sniegtajiem datiem, vai ar "SD", ja jāpārbauda to atbilstība Kopienas tiesību aktu prasībām.

(Pēc vajadzības ņem vērā katras turpmāk uzskaitītās atsevišķās direktīvas darbības jomu un jaunākos grozījumus.)

Pozīcijas Nr. Priekšmets Noteikums Direktīvas numurs (ja piemēro)

1. Marka CONF

2. Tips/variants/versija CONF

3. Transportlīdzekļa ražotāja nosaukums un adrese CONF

4. Transportlīdzekļa ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese CONF

5. Transportlīdzekļa kategorija* CONF 2002/24/EK

6. Riteņu skaits un attiecībā uz trīsriteņu transportlīdzekli to novietojums CONF

7. Rāmja skice CONF

8. Motora ražotāja (ja tas nav transportlīdzekļa ražotājs) nosaukums un adrese CONF

9. Motora marka un apraksts CONF

10. Aizdedzes veids CONF

11. Motora darbības cikls** CONF

12. Motora dzesēšanas veids CONF

13. Motora eļļošanas veids** CONF

14. Cilindru vai statoru (rotorvirzuļmotoram) skaits un izvietojums motorā** CONF

15. Motora cilindru diametrs, virzuļu gājiens, cilindru tilpums vai degkameru (rotorvirzuļmotoram) tilpums** CONF

16. Motora ieplūdes sistēmas pilna shēma** CONF

17. Motora kompresijas pakāpe** CONF

18. Motora maksimālais griezes moments un maksimālā lietderīgā jauda: SD 95/1/EK

- dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes tipa motoram, vai CONF

- elektromotoram

19. Pretaizbraukšanas pasākumi mopēdiem un motocikliem SD 97/24/EKK C7

20. Degvielas tvertne** SD 97/24/EKK C6

21. Vilces akumulators(-i) CONF

22. Karburatora vai citāda motora degvielas padeves sistēma (tips un marka) ** CONF

23. Elektrosistēma (nominālais spriegums) CONF

24. Ģenerators (tips un maksimālā jauda) ** CONF

25. Transportlīdzekļa maksimālais projektētais ātrums SD 95/1/EK

26. Masas un parametri SD 93/93/EEK

27. Sakabes ierīces un to piestiprināšana SD 97/24/EK C10

28. Pasākumi pret gaisa piesārņošanu** SD 97/24/EK C5

29. Riepas SD 97/24/EK C1

30. Transmisija CONF

31. Bremžu sistēma SD 93/14/EEK

32. Transportlīdzekļa apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana SD 93/92/EEK

33. Transportlīdzekļa apgaismes ierīces un gaismas signālierīces, kuru obligāta uzstādīšana vai uzstādīšana pēc izvēles ir noteikta aprīkojuma prasību 32. pozīcijā SD 97/24/EK C2

34. Skaņas signālierīce SD 93/30/EEK

35. Vieta pakaļējās numura zīmes piestiprināšanai SD 93/94/EEK

36. Elektromagnētiskā savietojamība SD 97/24/EK C8

37. Trokšņu līmenis un izplūdes sistēma** SD 97/24/EK C9

38. Atpakaļskata spogulis(-i) SD 97/24/EK C4

39. Ārējie izvirzījumi SD 97/24/EK C3

40. Atbalsta kājiņa (izņemot transportlīdzekļiem ar trijiem vai vairāk riteņiem) SD 93/31/EEK

41. Ierīces, kas aizsargā pret transportlīdzekļa neatļautu lietošanu SD 93/33/EEK

42. Logi; priekšējā stikla tīrītāji; priekšējā stikla apskalotāji; pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces trīsriteņu mopēdiem, trīsriteņu motocikliem un kvadricikliem ar virsbūvi SD 97/24/EK C12

43. Pasažieru tureklis divriteņu transportlīdzekļiem SD 93/32/EEK

44. Drošības jostu stiprinājuma punkti un drošības jostas trīsriteņu mopēdiem, trīsriteņu motocikliem un kvadricikliem ar virsbūvi SD 97/24/EK C11

45. Spidometrs SD 2000/7/EK

46. Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija SD 93/29/EEK

47. Obligātie uzraksti (saturs, novietojums un stiprināšanas paņēmiens) SD 93/34/EEK

* Ja abas piedziņas sistēmas ir tādas, ka uz transportlīdzekli attiecas vai nu mopēda vai motocikla, vai trīsriteņu vai kvadricikla definīcija, tad uz divējādas piedziņas transportlīdzekli attiecas pēdējās definīcijas. ** Prasības, kas attiecas uz šo pozīciju, neattiecas uz elektropiedziņas transportlīdzekļiem. Tas neattiecas uz divējādas piedziņas transportlīdzekļiem, kuru viena piedziņas sistēma ir elektriska un otra termiska.

Piezīme.

Atsevišķajās direktīvās nosaka īpašas prasības mazjaudas mopēdiem, t.i., mopēdiem ar pedāļiem, ar palīgmotoru, kura jauda nepārsniedz 1 kW un maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 25 km/h. Minētos īpašos parametrus jo īpaši piemēro detaļām un parametriem šā pielikuma 18., 19., 29., 32., 33., 34., 41., 43. un 46. pozīcijas numurā.

II PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS DOKUMENTSa

(Paraugs)

Visi informācijas dokumenti šajā direktīvā un atsevišķajās direktīvās ir tikai no izrakstiem no šā kopējā saraksta un jāiekļaujas tā numerācijas sistēmā.

1. DAĻA

Par apstiprināmo transportlīdzekli un apstiprināmajām sistēmām, atsevišķām tehniskām vienībām vai detaļām jāsniedz šāda informācija trijos eksemplāros, pievienojot satura sarakstu. Visiem rasējumiem jābūt pietiekami sīkiem un piemērotā mērogā A4 izmērā vai salocītiem līdz minētajam izmēram. Arī fotoattēliem jābūt pietiekami sīkiem. Ja funkcijas vada ar mikroprocesoriem, tad jāsniedz informācija, kas attiecas uz to darbību. Informācijas dokumentā jābūt atsauces numuram, ko piešķir pieteikuma iesniedzējs.

A. INFORMĀCIJA, KAS IR KOPĒJA ATTIECĪBĀ UZ MOPĒDIEM, MOTOCIKLIEM, TRĪSRITEŅU MOTOCIKLIEM UN KVADRICIKLIEM

0. Vispārīgā informācija

0.1. Marka:

0.2. Tips (norādīt visus iespējamos variantus un versijas - katrs variants un katra versija jāidentificē ar kodu, kas ir no cipariem vai ciparu un burtu kombinācijas):

0.2.1. Komercnosaukums (ja ir):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja identifikāciju norāda uz transportlīdzekļab:

0.3.1. Identifikācijas līdzekļu novietojums:

0.4. Transportlīdzekļa kategorijac:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.5.1. Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.6. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, ja tāds ir:

0.7. Obligāto uzrakstu novietojums un piestiprināšanas paņēmiens uz šasijas:

0.7.1. Tipa sērijas numerācija sākas ar Nr.:

0.8. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām - detaļas tipa apstiprinājuma zīmes novietojums un piestiprināšanas paņēmiens:

1. Transportlīdzekļa vispārīga konfigurācija

1.1. Tipveida transportlīdzekļa fotoattēli un/vai rasējumi:

1.2. Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā:

1.2.1. Garenbāze:

1.3. Asu un riteņu skaits (ja vajag, kāpurķēžu vai siksnu skaits):

1.4. Motora novietojums un konfigurācija:

1.5. Sēdvietu skaits:

1.6. Vadības ierīču novietojums - kreisajā vai labajā pusē1:

1.6.1. Transportlīdzeklis aprīkots atbilstīgi braukšanai pa ceļa labo vai kreiso pusi1:

2. Masa (kg)2

2.0. Pašmasad,1:

2.1. Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masa1:

2.1.1. Šādas masas sadalījums pa asīm:

2.2. Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masa1 kopā ar vadītāja masu:

2.2.1. Šādas masas sadalījums pa asīm:

2.3. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa, ko deklarējis ražotājs:

2.3.1. Šādas masas sadalījums pa asīm:

2.3.2. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katras ass:

2.4. Maksimālā spēja uzsākt kustību pret kalnu ar tehniski pieļaujamo maksimālo masu, ko deklarējis ražotājs:

2.5. Maksimālā vilces masa (ja vajag):

2.6. Sakabināto transportlīdzekļu maksimālā masa:

3. Motorse

3.0. Ražotājs:

3.1. Marka:

3.1.1. Tips (norādīts uz motora vai ar citiem identifikācijas līdzekļiem):

3.1.2. Motora numura (ja ir) novietojums:

3.2. Dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes motors1.

3.2.1. Motora īpašie parametri:

3.2.1.1. Darbības cikls (divas vai četras taktis, dzirksteļaizdedze vai kompresijaizdedze)1:

3.2.1.2. Cilindru skaits, konfigurācija un darbības secība:

3.2.1.2.1. Cilindra diametrs: mmf

3.2.1.2.2. Virzuļa gājiens: mmf

3.2.1.3. Cilindra tilpums: cm3g

3.2.1.4. Kompresijas pakāpe2:

3.2.1.5. Cilindra galvas, virzuļa, virzuļa gredzenu un cilindra rasējumi:

3.2.1.6. Tukšgaitas apgriezieni2: min-1

3.2.1.7. Maksimālā lietderīgā jauda: kW, kas atbilst apgriezieniem min-1

3.2.1.8. Maksimālais lietderīgais griezes moments: Nm, kas atbilst............................ min-1

3.2.2. Degviela - dīzeļdegviela/benzīns/maisījums/LPG/cita1.

3.2.3. Degvielas tvertne.

3.2.3.1. Maksimālais tilpums2:

3.2.3.2. Tvertnes rasējums, kurā norādīts izgatavošanas materiāls:

3.2.3.3. Shēma, kurā skaidri norādīts tvertnes novietojums transportlīdzeklī:

3.2.3.4. Uzstādītās degvielas tvertnes apstiprinājuma numurs:

3.2.4. Degvielas padeve.

3.2.4.1. Caur karburatoru(-iem) - jā/nē1:

3.2.4.1.1. Marka(-as):

3.2.4.1.2. Tips(-i):

3.2.4.1.3. Uzstādīto karburatoru skaits:

3.2.4.1.4. Iestatījumi2,

t.i.:

3.2.4.1.4.1. Difuzoru iestatījumi:

3.2.4.1.4.2. Līmeņa iestatījumi, kas attiecas uz pludiņkameru:

3.2.4.1.4.3. Pludiņa masa:

3.2.4.1.4.4. Pludiņa adatvārsts:

vai

3.2.4.1.4.5. Degvielas līkne, kas ir gaisa plūsmas un šīs līknes uzturēšanai vajadzīgā iestatījuma funkcija:

3.2.4.1.5. Aukstās palaišanas sistēma - manuālā/automātiskā1:

3.2.4.1.5.1. Darbības princips:

3.2.4.2. Ar degvielas iesmidzināšanu (tikai kompresijaizdedzes motoriem) - jā/nē1:

3.2.4.2.1. Sistēmas apraksts:

3.2.4.2.2. Darbībasprincips - tiešs/netiešs/caur turbulences kameru1:

3.2.4.2.3. Degvielas sūknis

vai nu:

3.2.4.2.3.1. Marka(-as):

3.2.4.2.3.2. Tips(-i): ,

vai

3.2.4.2.3.3. Degvielas plūsmas maksimālais ātrums2 mm3 uz takti vai ciklu1, ja sūkņa rotācijas ātrums ir min-1, vai raksturīga shēma:

3.2.4.2.3.4. Iesmidzināšanas apsteidze2:

3.2.4.2.3.5. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne2:

3.2.4.2.3.6. Kalibrēšanas procedūra - izmēģinājumu stendā/motorā1:

3.2.4.2.4. Regulators:

3.2.4.2.4.1. Tips:

3.2.4.2.4.2. Atslēgšanās punkts:

3.2.4.2.4.2.1. Atslēgšanās punkts ar slodzi: min-1:

3.2.4.2.4.2.2. Atslēgšanās punkts bez slodzes: min-1:

3.2.4.2.4.3. Tukšgaitas apgriezieni: min-1.

3.2.4.2.5. Iesmidzināšanas cauruļu sistēma:

3.2.4.2.5.1. Garums: mm

3.2.4.2.5.2. Iekšējais diametrs: mm

3.2.4.2.6. Sprausla(-as)

vai nu:

3.2.4.2.6.1. Marka(-as):

3.2.4.2.6.2. Tips(-i):

vai

3.2.4.2.6.3. Atvēršanas spiediens2: kPa vai raksturīga shēma2:

3.2.4.2.7. Aukstās palaišanas sistēma (ja ir):

vai nu:

3.2.4.2.7.1. Marka(-as):

3.2.4.2.7.2. Tips(-i):

vai

3.2.4.2.7.3. Apraksts:

3.2.4.2.8. Rezerves palaišanas ierīce (ja ir):

vai nu:

3.2.4.2.8.1. Marka(-as):

3.2.4.2.8.2. Tips(-i):

vai

3.2.4.2.8.3. Sistēmas apraksts:

3.2.4.3. Ar degvielas iesmidzināšanu (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem) - jā/nēl:

vai nu:

3.2.4.3.1. Sistēmas apraksts:

3.2.4.3.2. Darbībasprincips - iesmidzināšana ieplūdes kolektorā (vienā/vairākos punktos)1/tiešā iesmidzināšana/cits (norādīt)1:

vai

3.2.4.3.2.1. Degvielas sūkņa marka(-as):

3.2.4.3.2.2. Degvielas sūkņa tips(-i):

3.2.4.3.3. Sprauslas - atvēršanas spiediens2: kPa

vai raksturīga shēma2:

3.2.4.3.4. Iesmidzināšanas apsteidze:

3.2.4.3.5. Aukstās palaišanas sistēma:

3.2.4.3.5.1. Darbības princips(-i):

3.2.4.3.5.2. Darbības/iestatījumu robežas1, 2:

3.2.4.4. Degvielas sūknis - ir/nav1:

3.2.5. Elektroiekārta.

3.2.5.1. Nominālais spriegums: V, pozitīvais/negatīvais sazemētais kontakts1:

3.2.5.2. Ģenerators:

3.2.5.2.1. Tips:

3.2.5.2.2. Nominālā jauda: W

3.2.6. Aizdedze.

3.2.6.1. Marka(-as):

3.2.6.2. Tips(-i):

3.2.6.3. Darbībasprincips:

3.2.6.4. Aizdedzes apsteidzes līkne vai darbības iestatījuma punkts2:

3.2.6.5. Statiskais aizdedzes momenta iestatījums2: pirms TDC.

3.2.6.6. Atstarpe starp elektrodu galiem2: mm.

3.2.6.7. Saslēgtā stāvokļa leņķis2: grādi.

3.2.6.8. Radiotraucējumu novēršanas sistēma:

3.2.6.8.1. Radiotraucējumu novēršanas sistēmas terminoloģija un rasējums:

3.2.6.8.2. Līdzstrāvas nominālās pretestības vērtības norāde un - attiecībā uz rezistīviem aizdedzes vadiem - nominālās pretestības norāde uz vienu metru vada:

3.2.7. Dzesēšanas sistēma (ar gaisu/ar šķidrumu)1:

3.2.7.1. Motora temperatūras kontroles ierīces nominālais iestatījums:

3.2.7.2. Ar šķidrumu:

3.2.7.2.1. Šķidruma veids:

3.2.7.2.2. Cirkulācijas sūknis - ir/nav1:

3.2.7.3. Ar gaisu:

3.2.7.3.1. Ventilators - ir/nav1:

3.2.8. Ieplūdes sistēma.

3.2.8.1. Kompresors - ir/nav1:

3.2.8.1.1. Marka(-as):

3.2.8.1.2. Tips(-i):

3.2.8.1.3. Sistēmas apraksts [piemēram, izplūdes maksimālais spiediens kPa, izlaišanas vārsts (ja ir)].

3.2.8.2. Starpdzesētājs - ir/nav1:

3.2.8.3. Ieplūdes cauruļu sistēmas un palīgierīču (sajaukšanas kameras, sildierīces, papildu gaisa ieplūdes ierīču u.c.) apraksts un rasējumi:

3.2.8.3.1. Ieplūdes kolektora apraksts (ar rasējumiem un/vai fotoattēliem):

3.2.8.3.2. Gaisa filtrs, rasējumi:

3.2.8.3.2.1. Marka(-as):

3.2.8.3.2.2. Tips(-i):

3.2.8.3.3. Ieplūdes klusinātāja rasējumi:

vai

3.2.8.3.3.1. Marka(-as):

3.2.8.3.3.2. Tips(-i):

3.2.9. Izplūdes sistēma.

3.2.9.1. Visas izplūdes sistēmas rasējums:

3.2.10. Ieplūdes un izplūdes kanāla minimālais šķērsgriezuma laukums:

3.2.11. Ieplūdes sistēma vai līdzvērtīgi dati:

3.2.11.1. Maksimālais vārstu pacēlums, atvēruma un aizvēruma leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai dati, kas attiecas uz citu iespējamu sistēmu iestatījumiem:

3.2.11.2. Atskaites un/vai iestatījuma diapazoni1:

3.2.12. Pasākumi pret gaisa piesārņošanu.

3.2.12.1. Kartera gāzu pārstrādes ierīce, tikai četrtaktu motoriem (apraksts un rasējumi):

3.2.12.2. Piesārņojuma novēršanas papildierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā pozīcijā):

3.2.12.2.1. Apraksts un/vai rasējumi:

3.2.13. Absorbcijas koeficienta simbola novietojums (tikai kompresijaizdedzes motoriem):

3.3. Elektromotors.

3.3.1. Tips (tinums, ierosa):

3.3.1.1. Maksimālā nepārtrauktā nominālā jaudak: kW.

3.3.1.2. Darba spriegums: V.

3.3.2. Akumulators.

3.3.2.1. Elementu skaits:

3.3.2.2. Masa: kg.

3.3.2.3. Kapacitāte: Ah (ampērstundas).

3.3.2.4. Novietojums:

3.4. Citi motori vai motoru kombinācijas (specifiska informācija, kas attiecas uz šādu motoru daļām):

3.5. Ražotāja atļautā dzesēšanas sistēmas temperatūra.

3.5.1. Dzesēšanai ar šķidrumu.

3.5.1.1. Maksimālā izplūdes temperatūra: °C

3.5.2. Gaisdzesei:

3.5.2.1. Atskaites punkts:

3.5.2.2. Maksimālā temperatūra atskaites punktā: °C

3.6. Eļļošanas sistēma.

3.6.1. Sistēmas apraksts:

3.6.1.1. Eļļas rezervuāra (ja ir) novietojums:

3.6.1.2. Degvielas padeves sistēma (ar sūkni/ar iesmidzināšanu ieplūdes sistēmā/ar degvielas maisījumu u.c.)1:

3.6.2. Eļļošanas līdzekļa maisījums ar degvielu.

3.6.2.1. Procentos:

3.6.3. Eļļas dzesētājs - ir/nav1:

3.6.3.1. Rasējums(-i):

vai

3.6.3.1.1. Marka(-as):

3.6.3.1.2. Tips(-i):

4. Transmisijah

4.1. Transmisijas sistēmas shēma:

4.2. Tips (mehāniskais, hidrauliskais, elektriskais u.c.):

4.3. Sajūgs (tips):

4.4. Pārnesumkārba:

4.4.1. Tips - automātiskā/manuālā1.

4.4.2. Pārnesuma darbināšanas paņēmiens - ar roku/ar kāju1.

4.5. Pārnesuma skaitļi:

N R1 R2 R3 Rt

Minimālā pastāvīgi regulējamā transmisija

1

2

3

Maksimālā pastāvīgi regulējamā transmisija

Atpakaļgaitas pārnesums

N = pārnesuma skaitlis. R1 = primārais pārnesuma skaitlis (attiecība starp motora apgriezieniem un pārnesumkārbas dzenošās vārpstas griešanās ātrumu). R2 = sekundārais pārnesuma skaitlis (attiecība starp pārnesumkārbas dzenošās vārpstas griešanās ātrumu un pārnesumkārbas dzenošās vārpstas griešanās ātrumu). R3 = galīgās piedziņas pārnesuma skaitlis (attiecība starp pārnesumkārbas dzenošās vārpstas griešanās ātrumu un dzenošo riteņu griešanās ātrumu). Rt = kopējais pārnesuma skaitlis.

4.5.1. Transmisijas elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu īss apraksts:

4.6. Transportlīdzekļa maksimālais ātrums (km/h) un pārnesums, ar kuru to sasniedz1:

4.7. Spidometrs.

4.7.1. Marka(-as):

4.7.2. Tips(-i):

4.7.3. Visas sistēmas fotoattēli un/vai rasējumi:

4.7.4. Ātruma diapazons:

4.7.5. Spidometra mērmehānisma pielaide:

4.7.6. Spidometra tehniskā konstante:

4.7.7. Dzenošā mehānisma darbības princips un apraksts:

4.7.8. Dzenošā mehānisma transmisijas kopējais pārnesuma skaitlis:

5. Balstiekārta

5.1. Balstiekārtas konfigurācijas rasējums:

5.1.1. Balstiekārtas elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu īss apraksts:

5.2. Riepas (kategorija, izmēri un maksimālā slodze) un apmales (standarta tips):

5.2.1. Riteņu nominālais apkārtmērs:

5.2.2. Ražotāja ieteiktais spiediens riepās: kPa.

5.2.3. Riepu/riteņu kombinācijas:

5.2.4. Minimālā ātruma kategorijas simbols, kas saderīgs ar transportlīdzekļa teorētisko maksimālo projektēto ātrumu:

5.2.5. Minimālās noslogojamības indekss ar maksimālo slodzi uz vienas riepas:

5.2.6. Transportlīdzekļa lietojuma kategorijas:

6. Stūres iekārta

6.1. Stūres mehānisms un vadības ierīce.

6.1.1. Mehānisma tips:

6.1.2. Stūres iekārtas elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu īss apraksts:

7. Bremžu sistēma

7.1. Bremžu sistēmas ierīču shēma:

7.2. Priekšējās un pakaļējās bremzes, disks un/vai trumulis1.

7.2.1. Marka(-as):

7.2.2. Tips(-i):

7.3. Bremžu sistēmas daļu rasējums.

7.3.1. Loki un/vai kluči1:

7.3.2. Uzlikas un/vai kluči (norādīt marku, materiāla kvalitāti vai identifikācijas marķējumu)1:

7.3.3. Bremžu sviras un/vai pedāļi1:

7.3.4. Hidrauliskie rezervuāri (ja ir):

7.4. Citu ierīču (ja ir) rasējums un apraksts:

7.5. Bremžu sistēmas elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu īss apraksts:

8. Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces

8.1. Visu ierīču saraksts (norādot numuru, marku(-as), tipu, detaļu tipa apstiprinājuma zīmi(-es), galveno tālās gaismas lukturu maksimālo intensitāti, krāsu, atbilstošo signalizatoru):

8.2. Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču novietojuma shēma:

8.3. Avārijas signāllampas (ja ir):

8.4. Papildu prasības, kas attiecas uz speciālajiem transportlīdzekļiem:

8.5. Apgaismes sistēmas un gaismas un signālsistēmas elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu īss apraksts:

9. Aprīkojums

9.1. Sakabes ierīces (ja tādas ir).

9.1.1. Tips - āķis/riņķis/cits1.

9.1.2. Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros norādīts sakabes ierīču novietojums un konstrukcija:

9.2. Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru konfigurācija un identifikācija:

9.2.1. Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros norādīts simbolu, vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru konfigurācija:

9.3. Obligātie uzraksti.

9.3.1. Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros norādīts obligāto uzrakstu un šasijas numura novietojums:

9.3.2. Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros norādīta uzraksta oficiālā daļa (uzrādot izmērus):

9.3.3. Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros norādīts šasijas numurs (uzrādot izmērus):

9.4. Ierīce(-es), kas aizsargā pret transportlīdzekļa neatļautu lietošanu.

9.4.1. Ierīces(-u) tips.

9.4.2. Ierīces(-u) apraksta kopsavilkums:

9.5. Skaņas signālierīce(-es).

9.5.1. Ierīces(-u) un tās lietojuma nolūka apraksta kopsavilkums:

9.5.2. Marka(-as):

9.5.3. Tips(-i):

9.5.4. Tipa apstiprinājuma zīme:

9.5.5. Rasējums(-i), kuros norādīts skaņas signālierīces(-u) novietojums attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūvi:

9.5.6. Ziņas par stiprināšanas paņēmienu, arī par to transportlīdzekļa virsbūves daļu, pie kuras stiprina skaņas signālierīci(-es):

9.6. Pakaļējās numura zīmes novietojums (ja ir, norādīt variantus, var attiecīgi izmantot rasējumus):

9.6.1. Plaknes slīpums pret vertikāli:

B. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS TIKAI UZ DIVRITEŅU MOPĒDIEM UN MOTOCIKLIEM

1. Aprīkojums

1.1. Atpakaļskata spogulis(-i) (lūdzu sniegt šādu informāciju par katru atpakaļskata spoguli).

1.1.1. Marka:

1.1.2. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme:

1.1.3. Variants:

1.1.4. Rasējums(-i), kurā norādīts atpakaļskata spoguļa(-u) novietojums attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju:

1.1.5. Precīza informācija, kas attiecas uz stiprinājuma veidu, kā arī par to transportlīdzekļa konstrukcijas daļu, pie kuras stiprina atpakaļskata spoguli:

1.2. Atbalsta kājiņa.

1.2.1. Veids - centrālā un/vai sāna1.

1.2.2. Rasējums, kurā norādīts kājiņas(-u) novietojums attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju:

1.3. Motocikla blakusvāģu stiprinājumi (ja tādi ir).

1.3.1. Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros norādīts novietojums un konstrukcija:

1.4. Pasažiera tureklis.

1.4.1. Tips - satveres siksna un/vai rokturis1.

1.4.2. Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros norādīts novietojums:

1.5. Mopēdiem, kas aprīkoti ar pedāļiem un uz ko attiecas Direktīvas 97/24/EK 3. nodaļas I pielikuma 3.5. punkts, drošības pasākumu apraksts:

1.6. Direktīvas 97/24/EK 7. nodaļā minētā marķējuma noformējums un novietojums:

C. INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS TIKAI UZ TRĪSRITEŅU MOPĒDIEM, TRĪSRITEŅU MOTOCIKLIEM UN KVADRICIKLIEM

1. Izmēri un masa (mm un kg) (ja vajag, sniegt norādi uz rasējumiem).

1.1. Izmēri, kam jāatbilst šasijām, tās izgatavojot bez virsbūves.

1.1.1. Garums:

1.1.2. Platums:

1.1.3. Transportlīdzekļa augstums bez slodzes:

1.1.4. Priekšējā pārkare:

1.1.5. Pakaļējā pārkare:

1.1.6. Smaguma centra robežstāvoklis transportlīdzeklim ar virsbūvi:

1.2. Masad

1.2.1. Ražotāja deklarētā lietderīgā slodze:

2. Iekārta

2.1. Virsbūve.

2.1.1. Virsbūves veids:

2.1.2. Iekšpuses konfigurācijas rasējums mērogā:

2.1.3. Ārpuses konfigurācijas rasējums mērogā:

2.1.4. Izgatavošanas materiāli un paņēmieni:

2.1.5. Pasažieru salona durvju slēdzenes un viras:

2.1.6. Durvju konfigurācija, izmēri, vēršanas virziens un maksimālā atvēruma leņķis:

2.1.7. Rasējums, kurā norādītas slēdzenes un viras, kā arī to novietojums durvīs:

2.1.8. Slēdzeņu un viru tehniskais apraksts:

2.2. Priekšējais stikls un cits stiklojums.

2.2.1. Priekšējais stikls.

2.2.1.1. Pielietotie materiāli:

2.2.2. Cits stiklojums.

2.2.2.1. Materiāli:

2.3. Priekšējā stikla tīrītājs(-i).

2.3.1. Sīks tehniskais apraksts (ar fotoattēliem vai rasējumiem):

2.4. Priekšējā stikla apskalotājs(-i).

2.4.1. Sīks tehniskais apraksts (ar fotoattēliem vai rasējumiem):

2.5. Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīce.

2.5.1. Sīks tehniskais apraksts (ar fotoattēliem vai rasējumiem):

2.6. Atpakaļskata spogulis(-i) (lūdzu sniegt šādu informāciju par katru atpakaļskata spoguli).

2.6.1. Marka:

2.6.2. Tipa apstiprinājuma zīme:

2.6.3. Variants:

2.6.4. Rasējums(-i), kurā norādīts atpakaļskata spoguļa(-u) novietojums attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju:

2.6.5. Sīkāka informācija, kas attiecas uz stiprināšanas paņēmienu, kā arī par to transportlīdzekļa konstrukcijas daļu, pie kuras stiprina atpakaļskata spoguli:

2.7. Sēdekļi.

2.7.1. Skaits:

2.7.2. Novietojums:

2.7.3. R punkta koordinātes vai rasējums1:

2.7.3.1. Vadītāja sēdeklim:

2.7.3.2. Pārējiem sēdekļiem:

2.7.4. Paredzētais atzveltnes slīpums.

2.7.4.1. Vadītāja sēdeklim:

2.7.4.2. Pārējiem sēdekļiem:

2.7.5. Sēdekļa regulējuma diapazons, ja ir:

2.7.5.1. Vadītāja sēdeklim:

2.7.5.2. Pārējiem sēdekļiem:

2.8. Pasažieru salona apsildes sistēma (ja ir).

2.8.1. Transportlīdzekļa tipa apraksta kopsavilkums, kas attiecas uz apsildes sistēmu, ja tajā izmanto motora dzesēšanas šķidruma siltumu:

2.8.2. Sīks transportlīdzekļa tipa apraksts, kas attiecas uz apsildes sistēmu, ja tajā par siltuma avotu izmanto dzesēšanas gaisu vai izplūdes gāzes, aprakstā iekļauj:

2.8.2.1. Apsildes sistēmas kopskata rasējumu, kurā norādīts tās novietojums transportlīdzeklī (un klusināšanas ierīču konfigurācija (kā arī siltumapmaiņas punktu novietojums)):

2.8.2.2. Ja sistēmās izmanto izplūdes gāzu siltumu, tad siltummaiņa kopskata rasējumu, vai to daļu kopskata rasējumu, kurās notiek siltumapmaiņa (attiecībā uz apsildes sistēmām, kurās izmanto motora dzesēšanas gaisa siltumu):

2.8.2.3. Siltummaiņa vai to daļu griezuma rasējumu, kurās notiek siltumapmaiņa, kopā ar norādi par sienu biezumu, pielietotajiem materiāliem un to virsmas parametriem:

2.8.2.4. Specifikācijas, kas attiecas uz izgatavošanas paņēmienu, un tehniskos datus, kuri attiecas uz citām apsildes sistēmas galvenajām detaļām, piemēram, uz ventilatoru:

2.9. Drošības jostas.

2.9.1. Drošības jostu skaits un novietojums ar norādi uz sēdekļiem, kuriem šāda tipa aprīkojumu var uzstādīt:

D/Ppilnīga tipa apstiprinājuma zīme variants (ja ir).

Priekšējie sēdekļi:

Pakaļējie sēdekļi:

Vidējais pakaļējais un vidējais priekšējais sēdeklis:

Īpašas ierīces (piemēram, sēdekļa augstuma regulators, iepriekšspriegošanas ierīce u.c.):

D = vadītāja puse.

P = priekšā sēdošā pasažiera puse.

2.10. Stiprinājumi

2.10.1. Stiprinājumu skaits un novietojums:

2.10.2. Virsbūves fotoattēli un/vai rasējumi, kuros norādīts stiprinājumu pareizais, efektīvais novietojums un izmēri ar R punkta novietojumu:

2.10.3. Stiprinājumu un to transportlīdzekļa konstrukcijas daļu rasējumi, kurām tie piestiprināti (ar norādi par materiālu veidu):

2.10.4. Tādu tipu jostu* apzīmējums, kuras atļauts piestiprināt stiprinājumiem transportlīdzeklī:

Stiprinājuma novietojums

Transportlīdzekļa konstrukcija Sēdekļa konstrukcija

Priekšējā apakšējie stiprinājumi ārējais iekšējais

labās puses sēdekļa

augšējie stiprinājumi

apakšējie stiprinājumi labajā pusē kreisajā pusē

vidējā sēdekļa

augšējie stiprinājumi

apakšējie stiprinājumi ārējais iekšējais

kreisās puses sēdekļa

augšējie stiprinājumi

Pakaļējā apakšējie stiprinājumi ārējais iekšējais

labās puses sēdekļa

augšējie stiprinājumi

apakšējie stiprinājumi labajā pusē kreisajā pusē

vidējā sēdekļa

apakšējie stiprinājumi

apakšējie stiprinājumi ārējais iekšējais

kreisās puses sēdekļa

augšējie stiprinājumi

* "A" - trijos punktos stiprināma josta. "B" - klēpja josta. "S" - īpašu tipu josta (šajā gadījumā sniedz specifisku informāciju par attiecīgajiem tipiem). "Ar", "Br" vai "Sr" - josta ar inerces spoli. "Are", "Bre" un "Sre" - josta ar inerces spoli un enerģijas absorbcijas ierīci vismaz uz viena stiprinājuma.

2.10.5. Tādas īpaša tipa jostas apraksts, kuras viens stiprinājums ir piestiprināts sēdekļa atzveltnei vai kuram ir enerģijas izkliedes ierīce:

Zemsvītras piezīmes

1 Nevajadzīgo svītrot.

2 Norādīt pielaidi(-es).

a Ja ierīces detaļām ir tipa apstiprinājums, tad aprakstu var aizstāt ar norādi uz attiecīgo detaļu tipa apstiprinājumu. Līdzīgi nav vajadzīgs apraksts, ja detaļas konstrukcija ir saprotama pēc shēmām vai rasējumiem, kas pievienoti sertifikātam. Norādīt attiecīgo pielikumu numurus katrai pozīcijai, ja jāpievieno fotoattēli un rasējumi.

b ja izmanto identifikācijas līdzekļus, tad tie var būt tikai uz transportlīdzekļiem, atsevišķām tehniskām vienībām vai detaļām, kas ir tādu atsevišķo direktīvu piemērošanas jomā, ar kurām regulē detaļu tipa apstiprināšanu.

Ja tipa identifikācijas paņēmiens ietver rakstzīmes, kas neattiecas uz šajā informācijas dokumentā minētā transportlīdzekļa/atsevišķas tehniskās vienības/detaļas tipu aprakstu, šos ciparus dokumentācijā aizstāj ar zīmi "?", piemērs, (ABC??123??).

c klasifikācija saskaņā ar kategorijām, kas minētas 1. pantā:

- divriteņu mopēds (L1e),

- trīsriteņu mopēds (L2e),

- motocikls (L3e),

- motocikls ar blakusvāģi (L4e),

- trīsriteņu motocikls (L5e),

- vieglie kvadricikli (L6e),

- kvadricikli, izņemot vieglos kvadriciklus, kas minēti 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā (L7e).

d 1. Pašmasa ir tāda transportlīdzekļa masa, kas gatavs normālai lietošanai un aprīkots šādi:

- ar papildu aprīkojumu, kas vajadzīgs tikai normālai lietošanai,

- ar pilnīgu elektroiekārtu, ieskaitot ražotāja piegādātās apgaismes ierīces un gaismas signālierīces,

- ar instrumentiem un ierīcēm, kas ir obligātas saskaņā ar tiesību aktiem, pēc kuriem mēra transportlīdzekļa pašmasu,

- ar atbilstošiem šķidrumu daudzumiem, lai nodrošinātu visu transportlīdzekļa daļu pareizu darbību.

NB: Degviela un degvielas/eļļas maisījums nav iekļaujami mērījumā, bet jāiekļauj tādas detaļas kā akumulatora skābe, hidrauliskais šķidrums, dzesēšanas šķidrums un motoreļļa.

2. Masa darba kārtībā ir pašmasa, kam pieskaitīta šādu detaļu masa:

- degvielas masa - tvertne piepildīta vismaz līdz 90 % no ražotāja noteiktā tilpuma,

- tā papildu aprīkojuma masa, ko ražotājs parasti piegādā papildus tam, kurš vajadzīgs normālai darbībai (instrumentu komplekts, bagāžnieks, priekšējais stikls, aizsargaprīkojums utt.).

NB: Transportlīdzekļiem, kurus darbina ar degvielas/eļļas maisījumu:

a) ja degvielu un eļļu sajauc iepriekš, ar vārdu "degviela" jāsaprot iepriekš sagatavotais šāda tipa degvielas un eļļas maisījums;

b) ja degvielu un eļļu iepilda atsevišķi, ar vārdu "degviela" jāsaprot tikai benzīns. Šajā gadījumā eļļa jau ir iekļauta pašmasas mērījumā.

3. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa ir masa, ko ražotājs aprēķinājis īpašiem darbības nosacījumiem, ņemot vērā tādus faktorus kā materiālu stiprību, riepu slodzi u.c.

4. Ražotāja deklarētā maksimālā lietderīgā slodze ir slodze, ko iegūst no 3. iedaļā noteiktās masas atskaitot 2. iedaļā paredzēto masu kopā ar vadītāja masu.

5. Par vadītāja masu pieņem noapaļotu 75 kg masu.

e Ja uzstāda nestandarta motorus un sistēmas, tad ražotājam jāsniedz informācija, kas līdzvērtīga tai, kura norādīta šajā pozīcijā.

f Šim skaitlim jābūt ar precizitāti līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

g Šī vērtība jāaprēķina ar = 3,1416 līdz tuvākajam cm3.

h Prasītā informācija jāsniedz par iespējamu variantu.

i Atļauta 5 % pielaide, nepārsniedzot robežvērtības saskaņā ar 1. panta 3. punktu.

j "R punkts" jeb "sēdekļa atskaites punkts" ir atskaites punkts, ko norādījis ražotājs un:

- kam ir īpašas koordinātes attiecībā uz transportlīdzekļa konstrukciju,

- kas atbilst teorētiskajam ķermeņa/augšstilbu rotācijas punkta stāvoklim zemākajā normālas braukšanas vai lietošanas stāvoklī un galējam aizmugurējam stāvoklim, kuru katram paredzētajam sēdeklim norādījis transportlīdzekļa ražotājs,

- ko kompetentās iestādes, ja tās vēlas, var pieņemt par atskaites punktu visiem sēdekļiem, izņemot priekšējos sēdekļus, ja "H punktu" nevar noteikt ar "trīsdimensiju atskaites sistēmu" vai ar procedūrām "H punkta" noteikšanai.

k Līdz attiecīgās direktīvas pieņemšanai minēto skaitli norāda saskaņā ar starptautisko standartu CEI/IEC 60034 - 1 (10.2., 1999 - 08).

2. DAĻA ATSEVIŠĶO DIREKTĪVU APSTIPRINĀJUMA NUMURI

Par apstiprināmā tipa transportlīdzekli attiecībā uz esošajiem sistēmu, atsevišķu tehnisko vienību vai detaļu apstiprinājumiem jāsniedz šāda informācija *:

Pozīcijas Nr. Atsevišķās direktīvas Nr. Priekšmets Apstiprinājuma Nr.1 Attiecinājuma datums Varianti un versijas, uz ko attiecas

18. 95/1/EK Motora maksimālais griezes moments un maksimālā lietderīgā jauda

19. 97/24/EK (C7) Pretaizbraukšanas pasākumi mopēdiem un motocikliem

20. 97/24/EK (C6) Degvielas tvertne

25. 95/1/EK Transportlīdzekļa maksimālais projektētais ātrums

26. 93/93/EEK Masa un gabarīti

27. 97/24/EK (CIO) Piekabes sakabes ierīces

28. 97/24/EK (C5) Pasākumi pret gaisa piesārņošanu

29. 97/24/EK (C1) Riepas

31. 93/14/EEK Bremžu sistēma

32. 93/92/EEK Transportlīdzekļa apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana

33. 97/24/EK (C2) Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces

34. 93/30/EEK Skaņas signālierīce

35. 93/94/EK Vieta pakaļējās numura zīmes piestiprināšanai

36. 97/24/EK (C8) Elektromagnētiskā savietojamība

37. 97/24/EK (C9) Trokšņu līmenis un izplūdes sistēma

38. 97/24/EK (C4) Atpakaļskata spogulis(-i)

39. 97/24/EK (C3) Ārējie izvirzījumi

40. 93/31/EEK Atbalsta kājiņa (izņemot transportlīdzekļiem ar trijiem vai vairāk riteņiem)

41. 93/33/EEK Ierīces, lai aizsargātu pret transportlīdzekļa neatļautu lietošanu

42. 97/24/EK (12) Logi; logu tīrītāji; logu apskalotāji un citi

43. 93/32/EEK Pasažieru tureklis divriteņu transportlīdzekļiem

44. 97/24/EEK (C11) Drošības jostu stiprinājuma punkti un drošības jostas

45. 2000/7/EK Spidometrs

46. 93/29/EEK Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija

47. 93/34/EEK Obligātie uzraksti

1 Piemēri ir V pielikumā. * Nav jāsniedz informācija, kas attiecas uz sistēmām, atsevišķām tehniskām vienībām vai detaļām, kuras jāiekļauj apskatē vai testā, lai piešķirtu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu kopumā. Piezīme. Pozīciju numuri ir saskaņoti ar I pielikumu (prasību sarakstu).

III PIELIKUMS

PARAUGS

(Maksimālais izmērs - A4 (210 x 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums attiecas uz:

- tipa apstiprinājumu[8]

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu1

- tipa apstiprinājuma atteikumu1

- tipa apstiprinājuma anulēšanu1

transportlīdzekļa tipam saistībā ar Direktīvu 2002/24/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

0. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

0.1. Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips:

0.2.1. Komercnosaukums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1. Šāda marķējuma atrašanas vieta:

0.4. Kategorija[9]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.5.1. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

Apakšā parakstījusies persona apliecina, ka ražotāja iepriekš aprakstītā transportlīdzekļa tipa apraksts pievienotajā informācijas dokumentā ir pareizs un ka kompetentās apstiprinātājas iestādes atlasījušas tā vienu vai vairākus reprezentatīvus paraugus, kuri iesniegti kā šāda tipa transportlīdzekļa prototipi, un ka pievienotie testa rezultāti ir piemērojami minētā tipa transportlīdzeklim.

Šāda tipa transportlīdzeklis atbilst/neatbilst[10] visu to attiecīgo atsevišķo direktīvu (ar jaunākajiem grozījumiem) tehniskajām prasībām, kas iekļautas tabulā Direktīvas 2002/24/EK I pielikumā.

Tipa apstiprinājums ir piešķirts/atteikts/anulēts1.

(vieta) (paraksts) (datums)

Piesaistes:

Informācijas dokuments; 1. un 2. daļa (II pielikums).

Testa rezultāti (VII pielikums).

To personu vārds(-i), uzvārds(-i) un paraksta paraugs(-i), kurām ir atļauts parakstīt atbilstības sertifikātus, un norāde uz viņu ieņemamo amatu sabiedrībā.

Atbilstības sertifikāta paraugs.

IV PIELIKUMS

Atbilstības sertifikāti

A. ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS, KO PIEVIENO KATRAM APSTIPRINĀTĀ TIPA SĒRIJAS TRANSPORTLĪDZEKLIM

(paraugs)

(Maksimālais izmērs - A4 (210 x 297 mm) vai salocīts līdz A4 formātam)

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Sertifikāta 1. puse

Es, apakšā parakstījies,

(pilns vārds un uzvārds)

apliecinu, ka šis transportlīdzeklis:

0.1. Marka: (ražotāja tirdzniecības nosaukums)

0.2. Tips:

Variants1:

Versija1:

0.2.1. Komercnosaukums(-i) (ja tāds ir):

0.4. Transportlīdzekļa kategorija2:

0.4.1. Transportlīdzekļa kategorija saskaņā ar Direktīvas 97/24/EK 7. nodaļu (ja ir piemērojama) - A/B/C/D3.

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.6. Obligātās ražotāja plāksnes novietojums4:

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs:

0.7. Transportlīdzekļa identifikācijas numura novietojums uz šasijas4:

visos aspektos atbilst EK tipa apstiprinājumā aprakstītajam tipam.

EK tipa apstiprinājuma numurs:

datums:

Transportlīdzekli bez neviena turpmākā apstiprinājuma var pastāvīgi reģistrēt braukšanai pa labo/kreiso pusi3 un lietošanai ar spidometru, kas nolasa metriskās/angļu3 mērvienības.

(vieta) (datums)

(paraksts) (ieņemamais amats)

Sertifikāta 2. puse

Papildu informācija

1. Asu skaits: un riteņu skaits:

3. Garenbāze: mm.

6.1. Garums: mm

7.1. Platums: mm.

8. Augstums: mm.

12.1. Transportlīdzekļa masa (iekaitot virsbūvi) darba kārtībā: kg.

12.2. Transportlīdzekļa pašmasa: kg.

14.1. Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa: kg.

14.2. Šādas masas sadalījums pa asīm:

uz 1. asi: kg; uz 2. asi: kg.

14.3. Tehniski pieļaujamā masa uz vienas ass:

uz 1. asi: kg; uz 2. asi: kg.

17. Piekabes maksimālā masa:

(bremzējamas): kg;

(nebremzējamas): kg.

19.1. Maksimālā vertikālā slodze piekabes savienojuma punktā: kg.

20. Motora ražotājs:

21. Motora tips, kas norādīts motora marķējumā:

21.2. Motora numurs:

22. Darbības princips - elektriskais/dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze, četrtaktu/divtaktu3.

23. Cilindru skaits un konfigurācija: 5

24. Cilindra tilpums: cm3

25. Degviela: 6

26. Ja piemēro, maksimālā lietderīgā jauda vai nominālā maksimālā nepārtrauktā jauda:

kW, kam atbilst min-1.

26.1. Maksimālās lietderīgās jaudas vai nominālās maksimālās nepārtrauktās jaudas attiecība pret darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masu:

(kW/kg)

28. Pārnesumkārba (tips): 7

29. Pārnesumskaitļi: 1 2 3 4 5 6.

32. Riepu izmēru apzīmējums:

Riepu izmēri 1. asij: Riepu izmēri 2. asij:

37. Virsbūve - ir/nav3.

41. Durvju skaits un konfigurācija8, 9:

42.1. Sēdekļu skaits un novietojums10:

43.1. Sakabes ierīces, ja ir, apstiprinājuma zīme:

44. Maksimālais ātrums: km/h.

45. Trokšņu līmenis11:

stacionāri: dB(A), ja motora apgriezieni ir: min-1,

garāmbraucot: dB(A).

46. Emisijas 11:

I tipa testā - CO: g/km HC: g/km NOX g/km HC + NOX: g/km.

II tipa testā - mopēdiem - CO: g/min HC: g/min,

motocikliem un trīsriteņu motocikliem - CO: tilpuma %.

Redzamais gaisa piesārņojums, ko rada kompresijaizdedzes motors:

- absorbcijas koeficienta koriģētā vērtība: m-1.

47. Fiskālā jauda vai valsts koda numurs(-i):

Itālija: Francija: Spānija:

Beļģija: Vācija: Luksemburga:

Dānija: Nīderlande: Grieķija:

Apvienotā Karaliste: Īrija: Portugāle:

Austrija: Zviedrija: Somija:

50. Piezīmes:

51. Atbrīvojumi:

Zemsvītras piezīmes

1 Norādīt arī ciparu vai jaukto ciparu/burtu identifikācijas kodu. Šādā variantā vai attiecīgi versijas kodā nedrīkst būt vairāk nekā 25 - 35 zīmju vietas.

2 Klasifikācija saskaņā ar kategorijām II pielikuma c) zemsvītras piezīmē.

3 Svītrot, ja nav piemērojams.

4 Norādīt novietojumu, ievērojot šos kodus:

R - transportlīdzekļa labā puse,

C - transportlīdzekļa vidus,

L - transportlīdzekļa kreisā puse,

x - horizontālais attālums (mm) no galējās priekšējās ass (ar "-", ja priekšējās ass priekšā),

y - horizontālais attālums (mm) no transportlīdzekļa garenvirziena viduslīnijas,

z - attālums (mm) no zemes,

(r/o) - daļas jānoņem vai jāatver, lai piekļūtu marķējumam. Piemērs VIN plāksnei, ko stiprina motocikla caurules labajā pusē, 500 mm aiz priekšējās ass, 30 mm no viduslīnijas un 1100 mm augstumā:

R, x500, y30, z1100.

Piemērs VIN plāksnei, ko piestiprina kvadriciklam transportlīdzekļa labajā pusē, 100 mm priekšējās ass priekšā, 950 mm no transportlīdzekļa garenvirziena viduslīnijas un 700 mm augstumā, zem motora pārsega:

R, x-100, y950, z700 (r/o).

5 Norādīt cilindru konfigurāciju ar šiem kodiem:

LI - rindā,

V - V-veidā,

O - pretējs cilindru motors,

S - viencilindra motors.

6 Norādīt degvielas veidu ar šādiem kodiem:

P - benzīns,

D - dīzeļdegviela,

M - maisījums,

LPG - sašķidrinātā naftas gāze,

O - cits.

7M - manuālā,

A - automātiskā.

8 Transportlīdzekļiem ar virsbūvi.

9 Norādīt konfigurāciju ar šādiem kodiem:

R - transportlīdzekļa labā puse,

L - transportlīdzekļa kreisā puse,

F - transportlīdzekļa priekšpuse,

RE - transportlīdzekļa aizmugure.

Piemērs transportlīdzeklim ar 2 kreisās puses durvīm un 1 labās puses durvīm -

2L, 1R.

10 Norādīt novietojumu ar šādiem kodiem:

rx - rindas numurs,

R - transportlīdzekļa labā puse,

C - transportlīdzekļa vidus,

L - transportlīdzekļa kreisā puse.

Piemērs transportlīdzeklim ar 2 sēdekļiem - 1 labajā pusē un 1 kreisajā pusē - pirmajā rindā un ar 3 aizmugurējiem sēdekļiem - 1 labajā pusē, 1 vidū, 1 kreisajā pusē - otrajā rindā -

r1: 1R,1L r2: 1R,1C,1L.

11 Apstiprinājumam piemērojamās pamatdirektīvas un tās direktīvas numurs, ar ko tajā izdarīti jaunākie grozījumi. Ja direktīvas īstenošanai ir divi vai vairāki posmi, tad norādīt arī īstenošanas posmu.

B. ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS, KO PIEVIENO KATRAI ATSEVIŠĶAI TEHNISKAI VIENĪBAI VAI DETAĻAI, KAS NEPIEDER PIE TĀ TIPA SĒRIJAS ORIĢINĀLĀ APRĪKOJUMA, KURAM IR PIEŠĶIRTS TIPA APSTIPRINĀJUMS

(paraugs)

Es, apakšā parakstījies,......................................................(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka (atsevišķā tehniskā vienība vai detaļa):

1. Marka:

2. Tips:

3. Numurs tipa sērijā:

atbilst tipam, kas apstiprināts:

(datums) (kas apstiprinājis):

un aprakstīts detaļu tipa apstiprinājuma sertifikātā Nr.:

un informācijas dokumentā Nr.:

vieta: (datums):

(paraksts)

(ieņemamais amats)

V PIELIKUMS

NUMERĀCIJA UN MARĶĒJUMS

A. TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTU NUMURĒŠANAS SISTĒMA

(5. panta 3. punkts)

1. Tipa apstiprinājuma numurs ir no:

- četrām iedaļām transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem un

- piecām turpmāk sīkāk izklāstītām iedaļām sistēmu, detaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprinājumiem. Numurs sastāv no piecām iedaļām, kas atdalītas ar "*" zīmi.

Numura 1. iedaļa - mazais burts "e" ar tipa apstiprinājuma izsniedzējas dalībvalsts atšķirības kodu (numuru): Vācijai 1, Francijai 2, Itālijai 3, Nīderlandei 4, Zviedrijai 5, Beļģijai 6, Spānijai 9; Apvienotajai Karalistei 11, Austrijai 12, Luksemburgai 13, Somijai 17, Dānijai 18, Portugālei 21, Grieķijai 23, Īrijai 24.

Numura 2. iedaļa - pamatdirektīvas numurs.

Numura 3. iedaļa - tās direktīvas numurs, ar ko izdarīti jaunākie tipa apstiprinājumam piemērojamie grozījumi.

Attiecībā uz transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem ar to saprot jaunāko direktīvu, ar ko groza kādu šīs direktīvas pantu (vai pantus).

Attiecībā uz sistēmu, detaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumiem ar to saprot jaunāko atsevišķo direktīvu, kurā ir faktiskie noteikumi, kam sistēma, detaļa vai atsevišķā tehniskā vienība atbilst.

Tomēr, ja pamatdirektīva nav grozīta, tad tās numuru atkārto 3. iedaļā.

Ja direktīvā uz dažādiem tehniskajiem standartiem attiecas dažādi īstenošanas datumi, pievieno alfabēta burtu, lai norādītu, uz kuru standartu piešķirtais apstiprinājums attiecas.

Ja sistēmu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu var apstiprināt saskaņā ar vienas un tās pašas atsevišķās direktīvas nodaļām vai iedaļām, aiz atsevišķās direktīvas numura norāda 1.nodaļas1, pielikuma2 un papildinājuma3 numuru, lai norādītu tipa apstiprinājuma priekšmetu. Visos gadījumos minētos numurus atdala ar slīpsvītru "/".

1 Ar arābu cipariem.

2 Ar romiešu cipariem.

3 Ar arābu cipariem un lielajiem burtiem, ja ir.

Numura 4. iedaļa - četrciparu kārtas numurs (ja vajag ar nullēm sākumā) tipa pamatapstiprinājuma numura apzīmēšanai. Numerācija sākas no 0001 katrai pamatdirektīvai.

Numura 5. iedaļa - divciparu kārtas numurs (ja vajag ar nullēm sākumā) attiecinājuma apzīmēšanai. Numerācija sākas no 00 katram tipa pamata apstiprinājuma numuram.

2. Attiecībā uz EK tipa apstiprinājumu visam transportlīdzeklim 2. iedaļu izlaiž.

3. Tikai uz transportlīdzekļa obligātās plāksnes izlaiž 5. iedaļu.

4. Otrā tipa apstiprinājuma piemērs; šādu apstiprinājumu piešķīrusi Nīderlande saskaņā ar Direktīvas 97/24/EK II pielikuma 5. nodaļu -

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Trešā tipa apstiprinājuma (1. attiecinājuma) piemērs; šādu apstiprinājumu piešķīrusi Itālija saskaņā ar Direktīvas 95/1/EK I pielikumu -

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Devītā tipa apstiprinājuma (4. attiecinājuma) piemērs; šādu apstiprinājumu piešķīrusi Apvienotā Karaliste saskaņā ar Direktīvu 93/29/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2000/74/EK -

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Ceturtā tipa apstiprinājuma (2. attiecinājuma) piemērs; šādu apstiprinājumu piešķīrusi Vācija saskaņā ar Direktīvu 92/61/EEK -

e1*92/61*0004*02

8. Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numura piemērs, ko uzspiež uz transportlīdzekļa obligātās plāksnes -

e1*92/61*0004

B. TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

1. Detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājuma zīmi veido:

1.1. Taisnstūris ar mazo burtu "e", aiz kura ir tās dalībvalsts atšķirības numurs, kas izsniegusi tipa apstiprinājumu, t.i.,:

Vācijai - 1,

Francijai - 3,

Itālijai - 3,

Nīderlandei - 4,

Zviedrijai - 5,

Beļģijai - 6,

Spānijai - 9,

Apvienotajai Karalistei - 11,

Austrijai - 12,

Luksemburgai - 13,

Somijai - 17,

Dānijai - 18,

Portugālei - 21,

Grieķijai - 23,

Īrijai - 24;

1.2. Četrciparu numurs, kas ir 4. iedaļā tipa apstiprinājuma numurā, kuru norāda tipa apstiprinājuma veidlapā, ko aizpilda par attiecīgo atsevišķu tehnisku vienību vai detaļu. Numurs atrodas tuvu zem 1.1. punktā minētā taisnstūra. Numura cipari atrodas burta "e" pusē un vērsti vienā virzienā. Lai nesajauktu ar citiem simboliem, romiešu ciparus nedrīkst lietot tipa apstiprinājuma numurā.

2. Tipa apstiprinājuma zīmi piestiprina atsevišķai tehniskai vienībai vai detaļai tā, lai tas nav izdzēšama un ir skaidri salasāma, pat ja atsevišķā tehniskā vienība vai detaļa ir uzstādīta transportlīdzeklim.

3. Tipa apstiprinājuma zīmes paraugs ir šā pielikuma papildinājumā.

Papildinājums

Tipa apstiprinājuma zīmes paraugs

[Insert 2 pictures from tif!]

Paskaidrojums: augšminēto detaļas vai atsevišķas tehniskās vienības tipa apstiprinājumu ar numuru 0676 izdevusi Īrija (e24).

VI PIELIKUMS

NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDI

1. Lai pārbaudītu, vai transportlīdzekļus, sistēmas, atsevišķas tehniskas vienības un detaļas ražo tādā veidā, ka tās atbilst tipam, kuram piešķirts tipa apstiprinājums, piemēro šādus noteikumus.

1.1. Tipa apstiprinājuma sertifikāta turētājam:

1.1.1. jānodrošina ražojumu kvalitātes efektīvas pārraudzības procedūras;

1.1.2. jābūt pieejai pārraudzības aprīkojumam, kas vajadzīgs, lai pārbaudītu visu apstiprināto tipu transportlīdzekļu vai visu tipu sistēmu, atsevišķu tehnisku vienību vai detaļu atbilstību;

1.1.3. jānodrošina to datu reģistrācija, kuri attiecas uz testu rezultātiem, un pievienoto dokumentu glabāšana 12 mēnešus pēc ražošanas izbeigšanas;

1.1.4. jāanalizē visu veidu testos iegūtie rezultāti, lai pārraudzītu un nodrošinātu ražojumu parametru atbilstību, nosakot pieļaujamās novirzes rūpnieciskajā ražošanā;

1.1.5. jāveic pasākumi, lai nodrošinātu visu to tipu ražojumu paredzēto testu izpildi, kuri noteikti attiecīgajā atsevišķajā direktīvā;

1.1.6. jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka pēc jebkuras tādu paraugu vai testu priekšmetu ņemšanas, kas liecina par neatbilstību attiecīgā veida testā, paraugus ņem no jauna un testē no jauna. Jāveic visi pasākumi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

1.2. Kompetentās iestādes, kas izsniegušas tipa apstiprinājuma sertifikātu, var jebkurā laikā pārbaudīt metodes, ar kurām katrā ražotnē pārbauda atbilstību.

1.2.1. Katrā inspicēšanā jāuzrāda inspektoram testu un ražošanas uzskaite.

1.2.2. Inspektors izlases veidā var ņemt paraugus, lai testētu ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var noteikt saskaņā ar paša ražotāja izdarīto testu rezultātiem.

1.2.3. Ja kvalitātes līmenis izrādās neapmierinošs vai ja šķiet, ka jāpārbauda to testu derīgums, kas izdarīti saskaņā ar 1.2.2. punktu, inspektoram jāņem paraugi nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kurš izdarījis testus tipa apstiprināšanai.

1.2.4. Kompetentās iestādes var izdarīt visus testus, kas noteikti atsevišķajā direktīvā(-ās), kura attiecas uz minēto(-iem) ražojumu(-iem).

1.2.5. Kompetentajām iestādēm jāatļauj izdarīt vienu inspicēšanu gadā. Ja ir vajadzīgs cits inspicēšanu skaits, tad to norāda katrā atsevišķajā direktīvā. Ja inspicēšanā konstatē neapmierinošus rezultātus, kompetentajai iestādei jānodrošina, lai, cik iespējams ātri, veiktu visus vajadzīgos pasākumus ražojumu atbilstības atjaunošanai.

VII PIELIKUMS

TESTA REZULTĀTI

(5. panta 1. punkta pirmā daļa)

(Šī lapa jāaizpilda apstiprinātājai iestādei un jāpievieno transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam)

Visos gadījumos informācijai jābūt tādai, ka pēc tās saprotams, uz kuru variantu un versiju tā attiecas.

Vienai versijai nedrīkst būt vairāk par vienu rezultātu.

1. Trokšņu līmeņa testu rezultāti.

Apstiprinājumam piemērojamās pamatdirektīvas un tās direktīvas numurs, ar ko tajā izdarīti jaunākie grozījumi. Ja direktīvas īstenošanai ir divi vai vairāki posmi, norāda arī īstenošanas posmu:

Variants/versija

dB(A) pārvietojoties

dB(A) stacionāri

atbilstīgi (min-1)

2. Izplūdes testu rezultāti.

Apstiprinājumam piemērojamās pamatdirektīvas un tās direktīvas numurs, ar ko tajā izdarīti jaunākie grozījumi. Ja direktīvas īstenošanai ir divi vai vairāki posmi, tad norādīt arī īstenošanas posmu:

Variants/versija

2.1. I tipa tests

CO (g/km)

HC (g/km)[11]

NOx (g/km)1

HC + NOx (g/km)[12]

2.2. II tipa tests

CO (g/min)2

HC (g/min)[13]

CO (tilpuma %)[14]

3. Kompresijaizdedzes motors.

Variants/versija

Absorbcijas koeficienta koriģētā vērtība (m-1)

VIII PIELIKUMS

SĒRIJAS BEIGU TRANSPORTLĪDZEKĻI

(16. panta 1. un 2. punkts)

Tādu transportlīdzekļu maksimālo skaitu, ko nodod ekspluatācijā katrā dalībvalstī saskaņā ar procedūru, kura noteikta 16. panta 2. punktā, ierobežo vienā no minētiem veidiem, ko izvēlas attiecīgā dalībvalsts;

vai nu

a) viena tipa vai vairāku tipu transportlīdzekļu maksimālais skaits nedrīkst pārsniegt 10 % visu attiecīgo tipu transportlīdzekļu, kas attiecīgajā dalībvalstī nodoti ekspluatācijā iepriekšējā gadā. Ja 10 % ir mazāk nekā 100 transportlīdzekļu, dalībvalsts var atļaut nodot ekspluatācijā ne vairāk kā 100 transportlīdzekļus; vai

b) jebkura viena tipa transportlīdzekļu skaitu ierobežo līdz to transportlīdzekļu skaitam, par kuriem izgatavošanas dienā vai pēc tās izsniegts derīgs atbilstības sertifikāts, kas ir derīgs vismaz trīs mēnešus pēc tā izsniegšanas datuma, bet ir zaudējis derīgumu, stājoties spēkā atsevišķai direktīvai.

Par to transportlīdzekļu atbilstības sertifikātiem, ko nodod ekspluatācijā saskaņā ar šo procedūru, izdara īpašu ierakstu.

IX PIELIKUMS

ATBILSMJU TABULA, KAS PAREDZĒTA 19. PANTĀ

Direktīva 92/61/EEK Šī direktīva

I nodaļa I nodaļa

1. pants 1. pants

2. pants 2. pants

II nodaļa II nodaļa

3. pants 3. pants

4. pants 4. pants

5. pants 5. pants

6. pants 6. pants

7. pants 7. pants

8. pants 8. pants

9. panta 1. punkts 9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts 9. panta 2. punkts

9. panta 3. punkts 9. panta 3. punkts

9. panta 4. punkts

9. panta 4. punkts 9. panta 5. punkts

10. pants 10. pants

11. pants 11. pants

12. pants 12. pants

13. pants 13. pants

14. pants 14. pants

III nodaļa III nodaļa

15. pants 15. pants

16. pants

IV nodaļa IV nodaļa

16. pants 17. pants

17. pants

18. pants

19. pants

V nodaļa V nodaļa

18. pants 20. pants

21. pants

22. pants

23. pants

19. pants 24. pants

I pielikums I pielikums

II pielikums II pielikums

III pielikums III pielikums

IV pielikums IV pielikums

V pielikums V pielikums

VI pielikums VI pielikums

VII pielikums

VIII pielikums

IX pielikums

[1] OV C 307 E, 26.10.1999., 1. lpp.

[2] OV C 368, 20.12.1999., 1. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1999. gada 27. oktobra atzinums (OV C 154, 5.6.2000., 50. lpp.), Padomes 2001. gada 29. oktobra kop

Top