32002L0024Oficialusis leidinys L 124 , 09/05/2002 p. 0001 - 0044


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/24/EB

2002 m. kovo 18 d.

dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) 1992 m. birželio 30 d. Tarybos direktyvoje 92/61/EEB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo [4] nustatyta Bendrijos pagal atskirosiose direktyvose nustatytus techninius reikalavimus pagamintų dviračių ir triračių motorinių transportų priemonių, sudėtinių dalių ir atskirųjų techninių mazgų tipo patvirtinimo tvarka.

(2) Visos išsamiame sistemų, sudėtinių dalių ir atskirųjų techninių mazgų, kurie turi būti reglamentuojami Bendrijos lygmeniu, sąraše numatytos atskirosios direktyvos buvo priimtos.

(3) Pradėjus taikyti 1997 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tam tikrų sudėtinių dalių ir rodiklių [5], galima taikyti visą tipo patvirtinimo tvarką.

(4) Siekiant, kad tipo patvirtinimo sistema tinkamai veiktų, be abejo, yra būtina paaiškinti tam tikras administracines taisykles ir papildyti Direktyvos 92/61/EEB priedų normas. Šiuo tikslu, atsižvelgiant į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [6] normas, pirmiausia būtina suderintas tipo patvirtinimo liudijimų numeravimo ir išimčių taikymo taisykles įdiegti iš dalies pakeistų techninių standartų neatitinkančioms transporto priemonėms ir transporto priemonėms, sudėtinėms dalims bei atskiriesiems techniniams mazgams, pagamintiems naudojant technologijas, dėl kurių Bendrijos susitarimai kol kas nepasirašyti.

(5) Atsižvelgus į pastaruoju metu sukurtas technologijas, sudėtinių dalių patikrinimą ir pirmiau minėtų transporto priemonių charakteristikas, buvo paliktos tik šios direktyvos I priede numatytos technologijos, sudėtinės dalys ir rodikliai, nes visos kitos nėra tinkamos reglamentavimui. Tačiau, atsižvelgiant į technologijos pažangą ir plėtrą būtų tikslinga išnagrinėti visas kitas sudėtines dalis ir charakteristikas, ypač susijusias su transporto priemonės papildomu saugumu, kad jie būtų pridėti prie nustatytųjų pirmiau minėtame I priede.

(6) Bendrijos patvirtinimo tvarka leidžia kiekvienai valstybei narei patvirtinti, kad kiekvieno tipo transporto priemonė buvo patikrinta pagal atskirosiose direktyvose nustatytus reikalavimus ir kad tai priemonei buvo išduotas tipo patvirtinimo liudijimas. Ši tvarka taip pat skirta tam, kad visoms patvirtinto tipo reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms gamintojai galėtų parengti atitikties liudijimą. Jeigu transporto priemonei buvo išduotas atitikties liudijimas, tą priemonę galima pateikti į rinką, parduoti ir registruoti, kad ją būtų galima naudoti visoje Bendrijoje.

(7) Kadangi pavienės valstybės narės negali užtikrinti, kad būtų patobulintas Bendrijos transporto priemonės patvirtinimo atsižvelgiant į tipąsistemos veikimas ir kad dėl to, atsižvelgiant į siūlomų priemonių mastą ir poveikį, tai būtų geriau užtikrinti Bendrijos lygmeniu, nes Bendrija gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šios direktyvos taikymo sritis neapima tų dalykų, kurie nebūtini pirmiau minėtiems tikslams pasiekti.

(8) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį naudojimosi Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7].

(9) Siekiant užtikrinti aiškumą, patartina šia direktyva panaikinti ir pakeisti Direktyvą 92/61/EEB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Taikymo sritis ir sąvokų apibrėžimai

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma visoms dviratėms arba triratėms motorinėms transporto priemonėms, sudvejintais arba kitokiais ratais, skirtoms važiuoti keliu, ir jų sudėtinėms dalims arba atskiriesiems techniniams mazgams.

Direktyva netaikoma šioms transporto priemonėms:

a) transporto priemonėms, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 6 km/h;

b) transporto priemonėms, skirtoms kontroliuoti pėsčiųjų eismą;

c) transporto priemonėms, skirtoms naudotis neįgaliesiems;

d) transporto priemonėms, skirtoms varžyboms, kurios rengiamos keliuose arba kitose vietose;

e) transporto priemonėms, naudotoms iki Direktyvos 92/61/EEB taikymo;

f) traktoriams ir mašinoms, naudojamiems žemės ūkio arba panašiems poreikiams;

g) transporto priemonėms, kurios pirmiausia buvo suprojektuotos pramogai važinėti neišvažiuojamais keliais ir kurių ratai sumontuoti simetriškai: vienas ratas — priekinėje transporto priemonės dalyje, o du — galinėje;

h) pedalais varomiems dviračiams, turintiems ne didesnės kaip 0,25 kW tolygios nominaliosios galios pagalbinį elektros variklį, kurio išėjimo galia palaipsniui mažėja ir visiškai išjungiama, kai transporto priemonė pradeda važiuoti 25 km/h greičiu, arba anksčiau, jeigu dviratininkas nustoja mynęs pedalus,

nei tų transporto priemonių sudėtinėms dalims arba techniniams mazgams, jeigu jie nėra skirti tam, kad būtų sumontuoti transporto priemonėse, kurioms taikoma ši direktyva.

Ši direktyva taip pat netaikoma pavienėms transporto priemonėms patvirtinti, išskyrus atvejus, kai tokius patvirtinimus suteikiančios valstybės narės tipo patvirtinimą kiekvienai sudėtinei daliai ir atskirajam techniniam mazgui suteikia pagal šią direktyvą, o ne pagal atitinkamus nacionalinius reikalavimus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos transporto priemonės skirstomos į:

a) mopedus, t. y. dvirates transporto priemones (L1e kategorija) arba trirates transporto priemones (L2e kategorija), kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 45 km/h ir kurios:

i) jei yra dviratės transporto priemonės, turi variklį, kurio:

- darbinis cilindro tūris ne didesnis kaip 50 cm3, jeigu tas variklis yra vidaus degimo, arba

- didžiausia tolygi nominalioji galia neviršija 4 kW, jei tai yra elektros variklis;

ii) jei yra triratės transporto priemonės, turinčios variklį, kurio:

- darbinis cilindro tūris ne didesnis kaip 50 cm3, jeigu tas variklis yra kibirkštinio (priverstinio) uždegimo, arba

- didžiausia naudingoji išėjimo galia neviršija 4 kW, jeigu tai yra kitokio tipo vidaus degimo varikliai, arba

- didžiausia tolygi nominalioji galia neviršija 4 kW, jeigu tai yra elektros variklis;

b) motociklus, t. y. dvirates transporto priemones be priekabos (L3e kategorija) arba su priekaba (L4e kategorija), turinčias variklį, kurio darbinis cilindro tūris didesnis kaip 50 cm3, jeigu tas variklis yra vidaus degimo ir jeigu tų transporto priemonių didžiausias projektinis greitis viršija 45 km/h;

c) triračius motociklus, t. y. transporto priemones su trimis simetriškai išdėstytais ratais (L5e kategorija), turinčias variklį, kurio darbinis cilindro tūris didesnis kaip 50 cm3, jeigu tas variklis yra vidaus degimo ir jeigu tų transporto priemonių didžiausias projektinis greitis viršija 45 km/h.

3. Ši direktyva taip pat taikoma keturračiams motociklams, t. y. motorinėms transporto priemonėms keturiais ratais, kurioms būdingos tokios techninės charakteristikos:

a) lengvieji keturračiai motociklai, kurių eksploatacinė masė ne didesnė kaip 350 kg (L6e kategorija), be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė, masės, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 45 km/h ir:

i) kurių variklio cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3, jeigu tas variklis yra kibirkštinio (priverstinio) uždegimo, arba

ii) kurio didžiausia naudingoji išėjimo galia neviršija 4 kW, jeigu tai yra kitokio tipo vidaus degimo variklis, arba

iii) didžiausia tolygi nominalioji galia neviršija 4 kW, jeigu tai yra elektros variklis.

Tos transporto priemonės turi atitikti triračiams L2e kategorijos mopedams taikomus techninius reikalavimus, jeigu kokiose nors atskirosiose direktyvose nenustatyta kitaip;

b) keturračiai motociklai, išskyrus nurodytuosius a punkte, kurių eksploatacinė masė ne didesnė kaip 400 kg (L7e kategorija) (550 kg skirtų kroviniams vežti transporto priemonių), be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė, masės ir kurių didžiausia naudingoji galia neviršija 15 kW. Tos transporto priemonės laikomos triračiais motociklais ir turi atitikti L5e kategorijos motorinėms triratėms transporto priemonėms taikomus techninius reikalavimus, jeigu kokiose nors atskirosiose direktyvose nenustatyta kitaip.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

1) "transporto priemonės tipas" — tai transporto priemonė arba transporto priemonių (variantų) grupė, kuri:

a) priskirtina bendrai kategorijai (L1e kategorijos dviratis mopedas, L2e kategorijos triratis mopedas ir t. t., kaip apibrėžta 1 straipsnyje);

b) yra pagaminta to paties gamintojo;

c) turi tokią pat važiuoklę, rėmą, porėmį, kėbulo grindų lovio formos elementą arba konstrukciją, prie kurių tvirtinamos pagrindinės sudėtinės dalys;

d) turi vienodo veikimo principo variklį (vidaus degimo, elektros, kombinuotasis ir t. t.);

e) yra vadinama vienodo tipo pavadinimu, kurį jai yra suteikęs gamintojas.

Transporto priemonės tipas gali apimti variantus ir versijas;

2) "variantas" — tai to paties tipo transporto priemonė arba transporto priemonių (versijų) grupė, jeigu:

a) jų yra tokia pat kėbulo forma (pagrindiniai rodikliai);

b) parengtų eksploatuoti transporto priemonių (versijų) grupės masės didžiausios ir mažiausios vertės skiriasi ne daugiau kaip 20 % mažiausios vertės;

c) transporto priemonių grupės (versijų) maksimalios leistinos masės didžiausios ir mažiausios vertės skiriasi ne daugiau kaip 20 % mažiausios vertės;

d) jų yra vienodas veikimo ciklas (dvitaktis arba keturtaktis variklis, kibirkštinis ar uždegimas nuo suspaudimo);

e) transporto priemonių grupės (versijų) galios agregato (jei tai yra vidaus degimo variklis) darbinio cilindro tūrio didžiausios ir mažiausios vertės skiriasi ne daugiau kaip 30 % mažiausios vertės;

f) jos turi vienodą cilindrų skaičių ir jie išdėstyti vienodu būdu;

g) transporto priemonių grupės (versijų) variklio atiduodamosios galios didžiausios ir mažiausios galios vertės skiriasi ne daugiau kaip 30 % mažiausios vertės;

h) jų elektros variklių veiksena yra vienoda;

i) jų pavarų dėžė (rankinė, automatinė ir t. t.) yra vienodo tipo;

3) "versija" — tai to paties tipo ir varianto transporto priemonė, tačiau ji gali turėti bet kokią II priedo informacijos dokumente išvardytą įrangą, sudėtines dalis arba sistemas, jeigu tik:

a) yra nustatyta viena vertė:

i) parengtos eksploatuoti transporto priemonės masės;

ii) didžiausios leistinos masės;

iii) variklio atiduodamosios galios;

iv) variklio cilindrų darbinio tūrio; ir

b) yra pagal VII priedą nustatytų bandymo rezultatų rinkinys;

4) "sistema" — tai bet kokia transporto priemonės sistema, pvz., stabdžių sistema, išmetamųjų dujų valymo įranga, kuriai taikomi visose atskirosiose direktyvose nustatyti reikalavimai;

5) "atskirasis techninis mazgas" — tai įtaisas, pvz., keičiamosios dujų išmetimo sistemos duslintuvas, kurį pagal atskirosios direktyvos reikalavimus numatyta panaudoti transporto priemonėje ir kurio tipą galima patvirtinti atskirai, tačiau tik atsižvelgiant į vieną arba daugiau nurodytų transporto priemonės tipų, jeigu tą padaryti aiškiai galima pagal atskirosios direktyvos nuostatas;

6) "sudėtinė dalis" — tai įtaisas, pvz., žibintas, kurį pagal atskirosios direktyvos reikalavimus numatyta panaudoti transporto priemonėje ir kurio tipą galima patvirtinti atskirai ir neatsižvelgiant į transporto priemonę, jeigu tą padaryti aiškiai galima pagal atskirosios direktyvos nuostatas;

7) "tipo patvirtinimas" — tai tvarka, kuria valstybė narė patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tipas atitinka šioje direktyvoje arba atskirosiose direktyvose nustatytus techninius ir gamintojų duomenų patikrinimo, kaip nustatyta išsamiame I priede pateiktame sąraše, reikalavimus;

8) "sudvejinti ratai" — tai du prie tos pačios ašies pritvirtinti ratai, kurių sąlyčio su žeme plotų centrus jungianti linija yra trumpesnė kaip 460 mm. Sudvejinti ratai laikomi vienu ratu;

9) "dviejų tipų variklį turinčios transporto priemonės" — tai transporto priemonės, turinčios skirtingas variklio sistemas, pvz., elektrinę ir šiluminę;

10) "gamintojas" — tai tipo patvirtinimo institucijai už visus tipo patvirtinimo proceso aspektus ir produkcijos atitikties užtikrinimą atsakingas asmuo arba įstaiga. Nesvarbu, kad asmuo arba įstaiga tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sudėtinės dalies arba atskirojo techninio mazgo, kuriems taikomas patvirtinimo procesas, surinkimo etapuose;

11) "techninės priežiūros centras" — tai organizacija arba įstaiga, kuri kaip bandymo laboratorija, valstybės narės tipo patvirtinimo institucijos vardu buvo paskirta atlikti bandymų arba patikrinimų. Šią veiklą gali vykdyti ir pati tipo patvirtinimo institucija.

II SKYRIUS

Tipo patvirtinimo suteikimo tvarka

3 straipsnis

Gamintojas paraiškas patvirtinti tipą įteikia valstybės narės tipo patvirtinimo institucijai. Su paraiškomis įteikiamas informacinis dokumentas, kurio pavyzdys, jeigu prašoma patvirtinti transporto priemonės tipą, pateiktas II priede, o jeigu sistemų, atskirųjų techninių mazgų sudėtinių dalių tipą, — atitinkamos sistemos, atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies direktyvos priede arba priedėlyje, taip pat kiti informaciniame dokumente nurodyti dokumentai. Paraiškas tvirtinti tam tikrą transporto priemonės, sistemos, atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tipą galima įteikti tik vienai valstybei narei.

4 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė tipo patvirtinimą suteikia visiems transporto priemonės, sistemos, atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tipams, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

a) transporto priemonės tipas atitinka atskirųjų direktyvų techninius reikalavimus ir gamintojo pateiktą aprašymą pagal duomenis, kurių išsamus sąrašas nustatytas I priede;

b) sistema, atskirasis techninis mazgas arba sudėtinė dalis atitinka atitinkamos atskirosios direktyvos techninius reikalavimus ir gamintojo pateiktą aprašymą pagal duomenis, kurių išsamus sąrašas nustatytas I priede;

2. Prieš pradėdamos tipo patvirtinimo procedūrą valstybės narės kompetentingos institucijos, kurios atlieka tas operacijas, imasi visų būtinų veiksmų, jeigu būtina — bendradarbiaudamos su valstybės narės, kurioje vykdoma gamyba arba kurioje gaminys įvežamas į Bendriją, kompetentingomis institucijomis, kad būtų užtikrinta, jog tas gaminys atitiks VI priedo nuostatas tam, kad naujos surinktos, pateiktos į rinką, siūlomos parduoti arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, atskirieji techniniai mazgai arba sudėtinės dalys atitiktų patvirtintą tipą.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, jeigu būtina, bendradarbiaudamos su valstybės narės, kurioje yra gaminama arba kurioje gaminys įvežamas į Bendriją, kompetentingomis institucijomis, užtikrina, kad būtų toliau laikomasi VI priedo nuostatų.

4. Jeigu įteikiant paraišką patvirtinti transporto priemonės tipą kartu yra įteikiamas vienas arba daugiau sistemos, atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimų, kuriuos yra išdavusi viena arba daugiau valstybių narių, transporto priemonei tipo patvirtinimo tvarką taikanti valstybė narė yra įpareigojama priimti tuos liudijimus ir sistemoms, atskiriesiems techniniams mazgams ir/arba sudėtinėms dalims, kurioms yra suteiktas tipo patvirtinimas, neatlikti pagal šio straipsnio 1 dalies b papunktį privalomų patikrinimų.

5. Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už tuos tipo patvirtinimus, kuriuos ji suteikia sistemai, atskirajam techniniam mazgui arba sudėtinei daliai. Valstybės narės, kuri tipo patvirtinimą suteikia transporto priemonės tipui, kompetentingos institucijos patikrina produkcijos atitiktį, jeigu būtina, bendradarbiaudamos su tomis kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kurios yra išdavusios sistemų, atskirojo techninio mazgo arba sudėtinių dalių tipo patvirtinimo liudijimus.

6. Tačiau jeigu valstybė narė nustato, kad šio straipsnio 1 dalies nuostatas atitinkanti transporto priemonė, sistema, atskirasis techninis mazgas arba sudėtinė dalis vis dėlto kelia didelį pavojų kelių eismo saugumui, ji gali atsisakyti suteikti tipo patvirtinimą. Valstybė narė apie tai nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, ir nurodo priežastis, kuriomis buvo pagrįstas tas sprendimas.

5 straipsnis

1. Valstybės narės kompetentinga institucija visiems transporto priemonės tipams, kuriems ji taiko tipo patvirtinimo tvarką, užpildo III priede pateiktą tipo patvirtinimo formą ir, be to, į prie transporto priemonės patvirtinimo formos, kurios pavyzdys yra pateiktas VII priede, pridėtos formos atitinkamas antraštes įrašo bandymų rezultatus.

2. Valstybės narės kompetentinga institucija kiekvienam sistemos, atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tipui, kuriam ji taiko tipo patvirtinimo tvarką, užpildo kiekvienos atitinkamos atskirosios direktyvos priede arba priede pateiktą tipo patvirtinimo formą.

3. Transporto priemonės, sistemos, atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami V priedo A dalyje aprašytu būdu.

6 straipsnis

1. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms per mėnesį perduoda kiekvieno transporto priemonės tipo, kurį jos patvirtina arba atsisako patvirtinti, patvirtinimo liudijimo su priedais kopiją.

2. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija kitos valstybės kompetentingoms institucijoms kas mėnesį nusiunčia sistemų, atskirųjų techninių mazgų arba sudėtinių dalių, kurių tipą jos patvirtino arba atsisakė patvirtinti, sąrašą.

Be to, gavusi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą, ji nedelsdama turi nusiųsti kiekvieno tipo sistemai, atskirajam techniniam mazgui arba sudėtinei daliai išduoto tipo patvirtinimo liudijimo kopiją su priedais.

7 straipsnis

1. Atitikties liudijimą, kurio pavyzdys pateiktas IV-A priede, gamintojas užpildo kiekvienai transporto priemonei, surinktai pagal patvirtinto tipo reikalavimus. Toks liudijimas turi būti išduotas kiekvienai transporto priemonei. Tačiau valstybės narės, kad galėtų apmokestinti transporto priemonę arba parengti jos registravimo dokumentus, bent prieš tris mėnesius pranešusios Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, gali prašyti, kad atitikties liudijime būtų kita, o ne IV-A priede minima informacija, jeigu ta informacija yra aiškiai įtraukta į informacinį dokumentą.

Atitikties liudijimas turi būti parengtas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Siekiant tai užtikrinti, turi būti spausdinama ant spalvota grafika arba vandens ženklais apsaugoto popieriaus, turinčio transporto priemonės surinkėjo identifikavimo ženklą.

2. Atitikties liudijimą, kurio pavyzdys yra pateiktas IV-B priede, gamintojas užpildo kiekvienam pagal tipo, kuriam suteiktas sudėtinės dalies tipo patvirtinimas, reikalavimus pagamintam neoriginaliam atskirajam techniniam mazgui arba sudėtinei daliai. Nereikalaujama, kad tas liudijimas būtų pateiktas originaliems atskiriesiems techniniams mazgams arba sudėtinėms dalims.

3. Jeigu atskirasis techninis mazgas arba sudėtinė dalis, kurių tipas turi būti patvirtintas, veikia arba konkretus techninis rodiklis jiems būdingas tik kartu su kitomis sudėtinėmis transporto priemonės dalimis ir dėl to patikrinti, ar yra laikomasi vieno ar daugiau reikalavimų, galima tik tada, kai tas atskirasis techninis mazgas arba sudėtinė dalis, kurie turi būti patvirtinti, iš tikro veikia kartu su kitomis transporto priemonės sudėtinėmis dalimis arba tas jų veikimas yra modeliuojamas, turi būti atitinkamai apribota to atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tipo patvirtinimo taikymo sritis. Atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijime turi būti pateikti visi naudojimo apribojimai ir mazgo arba sudėtinės dalies montavimo nurodymai. Tvirtinant transporto priemonės tipą tikrinama, ar vykdomi pirmiau minėti apribojimai ir reikalavimai.

4. Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies reikalavimų, atskirajam techniniam mazgui arba sudėtinei daliai pagal 4 straipsnį išduoto tipo patvirtinimo turėtojas įpareigojamas prie kiekvieno to pagal patvirtinto tipo reikalavimus pagaminto atskirojo techninio mazgo arba sudėtinės dalies tvirtinti savo gamyklos arba prekės ženklą, tipo ataskaitą ir, jeigu tai padaryti privaloma pagal atskirąją direktyvą, 8 straipsnyje nurodytą tipo patvirtinimo ženklą. Pastaruoju atveju gamintojas neprivalo užpildyti 2 straipsnyje numatyto liudijimo.

5. Visi atskirajam techniniam mazgui arba sudėtinei daliai išduoto tipo patvirtinimo liudijimo, kuriame pagal šio straipsnio 3 dalį yra įrašyti jo naudojimo apribojimai, turėtojai turi pateikti išsamią informaciją apie tuos apribojimus ir tam tikrais atvejais su kiekvienu pagamintu atskiruoju techniniu mazgu arba sudėtine dalimi turi pateikti jų montavimo nurodymus.

6. Visi atskirajam techniniam mazgui arba neoriginaliajai įrangai išduoto tipo patvirtinimo liudijimo, kuris buvo išduotas vienam arba daugiau transporto priemonės tipui, turėtojai su kiekvienu tuo mazgu turi pateikti išsamią informaciją, pagal kurią būtų galima identifikuoti tas transporto priemones.

8 straipsnis

1. Visos pagal patvirtinto tipo reikalavimus surinktos transporto priemonės turi turėti tipo patvirtinimo ženklą, sudarytą pagal tipo patvirtinimo numerio 1, 3 ir 4 skirsnius, pateiktus V priedo A dalyje.

2. Visi pagal patvirtinto tipo reikalavimus pagaminti atskirieji techniniai mazgai ir sudėtinės dalys, jeigu tai yra nustatyta pagal atitinkamą atskirąją direktyvą, turi turėti V priedo B dalyje pateiktus reikalavimus atitinkantį tipo patvirtinimo ženklą. V priedo B dalies 1.2 punkte nurodytas tipo patvirtinimo numeris turi būti sudarytas pagal V priedo A dalies 4 skirsnyje nustatytus tipo patvirtinimo numerio reikalavimus.

Tipo patvirtinimo ženkle pateiktą informaciją galima papildyti kita informacija, kuri leistų identifikuoti minėtam atskirajam techniniam mazgui arba sudėtinei daliai būdingas tam tikras technines charakteristikas. Ta papildoma informacija tam tikrais atvejais apibrėžiama tiems atskiriesiems techniniams mazgams arba sudėtinėms dalims skirtose atskirosiose direktyvose.

9 straipsnis

1. Gamintojas yra atsakingas už tai, kad visos transporto priemonės būtų surinktos arba visi atskirieji techniniai mazgai, sistemos ar sudėtinės dalys būtų pagamintos pagal patvirtinto tipo reikalavimus. Tipo patvirtinimo turėtojas tą tipo patvirtinimą išdavusios valstybės narės kompetentingoms institucijoms turi pranešti apie galutinį gamybos nutraukimą arba visus informaciniame dokumente pateiktos informacijos pakeitimus.

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad dėl tokio tipo pakeitimo nebūtina kaip nors keisti galiojantį tipo patvirtinimo liudijimą ar kad nebūtina parengti naują tipo patvirtinimo liudijimą, jos atitinkamai praneša apie tai gamintojui.

3. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtina, kad dėl informaciniame dokumente pateiktos informacijos pakeitimo būtina atlikti naujus patikrinimus arba bandymus, jos atitinkamai praneša gamintojui ir atlieka tuos bandymus. Jeigu atliekant patikrinimus arba bandymus tenka iš dalies keisti galiojantį tipo patvirtinimo liudijimą arba parengti naują liudijimą, institucijos kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms tai praneša pagal 6 straipsnį.

4. Jeigu pakeičiami pavieniai transporto priemonės tipo patvirtinimo informacijos dokumento duomenys, gamintojas tipo patvirtinimo institucijai išduota iš dalies pakeistus puslapius, kuriuose aiškiai nurodo keitimų pobūdį ir įrašo to pakartotinio išdavimo datą. Informacijos dokumento numeris keičiamas tik tada, kai dėl padarytų informacijos dokumento keitimų būtina iš dalies keisti vieną arba daugiau IV priede pateikto atitikties liudijimo įrašų (išskyrus 19.1 ir 45-51 antraštes).

5. Jeigu tipo patvirtinimo liudijimas nustoja galioti dėl to, kad visiškai nutraukiamas patvirtinto tipo transporto priemonės surinkimas arba sistemos, arba atskirojo techninio mazgo, arba sudėtinės dalies, kuriai buvo suteiktas tipo patvirtinimas, gamyba, tipo patvirtinimo tvarką taikiusios valstybės narės kompetentingos institucijos apie tai per mėnesį praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

10 straipsnis

1. Jeigu tipo patvirtinimo tvarką taikiusi valstybė narė nustato, kad transporto priemonės, sistemos, atskirieji techniniai mazgai arba sudėtinės dalys neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų, ji imasi veiksmų, būtinų užtikrinant, kad gaminant visus gaminius, kuriems buvo suteiktas tipo patvirtinimas, vėl būtų vykdomi nustatyti reikalavimai. Tos valstybės narės kompetentingos institucijos kitų valstybių narių institucijoms praneša apie priemones, kurių buvo imtasi ir kurias tam tikrais atvejais galima sugriežtinti tipo patvirtinimą paskelbus netekusiu galios.

2. Jeigu valstybė narė nustato, kad transporto priemonės, sistemos, atskirieji techniniai mazgai arba sudėtinės dalys neatitinka tipo, kuris buvo patvirtintas, reikalavimų, tipo patvirtinimo tvarką taikiusios valstybės narės ji gali prašyti patikrinti nustatytus pažeidimus. Visos tipo patvirtinimo tvarką taikiusios valstybės narės per šešis mėnesius nuo to prašymo gavimo dienos atlieka būtiną patikrinimą. Jeigu nustatoma, kad nebuvo laikytasi tipo reikalavimų, tipo patvirtinimo tvarką taikiusios valstybės narės kompetentingos institucijos imasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių.

3. Valstybių narių kompetentingos institucijos per mėnesį vienos kitoms praneša apie visus suteiktus tipo patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios, ir visas priežastis, dėl kurių tokios priemonės buvo imtasi.

4. Jeigu tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė užprotestuoja jai pateiktą pranešimą apie tai, kad nebuvo laikytasi nustatytų reikalavimų, suinteresuotosios valstybės narės stengiasi išspręsti reikalą. Pranešama Komisijai ir, jeigu būtina, ji organizuoja atitinkamus pasitarimus, kad būtų pasiektas susitarimas.

11 straipsnis

Taryba, gavusi Komisijos pasiūlymą, kvalifikuota balsų dauguma gali pripažinti šia direktyva ir atskirosiomis direktyvomis nustatytų transporto priemonių, sistemų, atskirųjų techninių mazgų ir sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sąlygų arba nuostatų lygiavertiškumą tarptautinėmis arba trečiųjų šalių taisyklėmis nustatytai tvarkai, taikomai pagal daugiašales arba dvišales Bendrijos sutartis su trečiosiomis šalimis.

12 straipsnis

Jeigu valstybė narė nustato, kad transporto priemonės, sistemos, atskirieji techniniai mazgai arba sudėtinės dalys kelia pavojų kelių eismo saugumui net tada, kai jų tipas buvo patvirtintas, ta valstybė narė ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams savo teritorijoje gali uždrausti parduoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti tas transporto priemones, sistemas, atskiruosius techninius mazgus ir sudėtines dalis. Ji nedelsdama apie tai praneša kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ir nurodo tokio sprendimo priežastis.

13 straipsnis

Priėmus sprendimą, kuriuo pagal nuostatas, priimtas šiai direktyvai įgyvendinti, atsisakoma suteikti tipo patvirtinimą transporto priemonei, atskirajam techniniam mazgui arba sudėtinei daliai arba tas patvirtinimas paskelbiamas netekusiu galios, arba kuriuo uždraudžiama parduoti arba naudoti transporto priemonę, atskirąjį techninį mazgą arba sudėtinę dalį,išsamiai nurodomos tokio sprendimo priežastys. Jos pranešamos suinteresuotajai šaliai, kuri kartu informuojama apie teisių gynimo priemones, tai šaliai valstybėse narėse prieinamas pagal jose galiojančius įstatymus, ir laiką, skirtą pasinaudoti tomis priemonėmis.

14 straipsnis

1. Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pavadinimus ir adresus:

a) tipo patvirtinimo institucijų ir tam tikrais atvejais — dalykus, už kuriuos yra atsakingos institucijos;

b) techninės priežiūros centrų, kuriuos valstybės narės yra patvirtinusios, kartu tiksliai apibrėždamos bandymo metodikas, kurias kiekvienas iš tų centrų buvo patvirtintas taikyti. Notifikuotieji techninės priežiūros centrai turi atitikti suderintus bandymo laboratorijų veiklos standartus (EN 45001) pagal tokias nuostatas:

i) gamintojo negalima patvirtinti kaip techninės priežiūros centro, išskyrus tą atvejį, kai tai aiškiai numato atskiroji direktyva;

ii) šioje direktyvoje techninės priežiūros centras nelaikomas turinčiu išimtinę teisę naudoti iš pašalinio šaltinio gautą techniką, jeigu yra gautas tipo patvirtinimo institucijos sutikimas.

2. Notifikuotasis techninės priežiūros centras laikomas atitinkančiu suderinto standarto reikalavimus, tačiau tam tikrais atvejais Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti patvirtinamuosius įrodymus.

Trečiosios šalies techninės priežiūros centrų negalima notifikuoti patvirtintaisiais techninės priežiūros centrais, išskyrus tą atvejį, kai jie notifikuojami pagal dvišales arba daugiašales Bendrijos sutartis su trečiosiomis šalimis.

III SKYRIUS

Laisvo judėjimo sąlygos, laikinosios priemonės, išimtys ir alternatyvi tvarka

15 straipsnis

1. Valstybės narės nedraudžia pateikti į rinką, parduoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti šios direktyvos reikalavimus atitinkančių naujų transporto priemonių. Pirminiam registravimui galima pateikti tik šios direktyvos nuostatas atitinkančias transporto priemones.

2. Valstybės narės nedraudžia pateikti į rinką, parduoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti šios direktyvos reikalavimus atitinkančių naujų atskirųjų techninių mazgų arba sudėtinių dalių. Tik šios direktyvos reikalavimus atitinkančius atskiruosius techninius mazgus ir sudėtines dalis galima pateikti rinkai ir parduoti pirmą kartą, kad juos būtų galima naudoti valstybėse narėse.

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalies:

a) valstybės narės transporto priemonėms, sistemoms, atskiriesiems techniniams mazgams ir sudėtinėms dalims, kurių (-ios):

i) per metus bus pagaminta kiekvieno tipo transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies arba atskirojo techninio mazgo maža serija, ne didesnė kaip 200 vienetų;

ii) skirtos ginkluotosioms pajėgoms, įstatymų įgyvendinimo institucijoms, civilinės saugos tarnyboms, ugniagesiams ar viešųjų darbų įstaigoms,

dėl atskirosiose direktyvose nustatytų bet kokių reikalavimų vykdymo gali taikyti išimtis.

Apie tas suteiktas išimtis per mėnesį nuo jų suteikimo pranešama kitoms valstybėms narėms. Tos valstybės narės per tris mėnesius nusprendžia, ar jos pritaria jų teritorijose įregistruotinų transporto priemonių tipo patvirtinimui. To tipo patvirtinimo liudijimas gali būti be antraštės "EB tipo patvirtinimo liudijimas";

b) iki 1999 m. birželio 17 d. nacionaliniu lygiu išduoti tipo patvirtinimo liudijimai juos išdavusioje valstybėje narėje lieka galioti ketverius metus nuo datos, kuri nustatyta, kad nacionaliniai teisės aktai atitiktų tam tikras direktyvas.

Tas pats ketverių metų laikotarpis taikomas ir kitą, ne tipui patvirtinti numatytą, iki atitinkamų direktyvų įgyvendinimo galiojusią įstatymų leidybos sistemą taikančių valstybių narių nacionalinius reikalavimus atitinkantiems transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių arba techninių objektų tipams.

Transporto priemones, kurioms taikoma minėta išimtis, per tą laikotarpį galima pateikti į rinką, parduoti ir pradėti eksploatuoti be jokio jų naudojimo trukmės apribojimo.

Šioms transporto priemonėms skirtų sistemų, atskirųjų techninių mazgų ir sudėtinių dalių pateikimo į rinką, pardavimo ir naudojimo trukmė neribojama.

4. Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių teisei pagal Sutartį nustatyti reikalavimų, kuriuos jos laiko būtinais, kad būtų užtikrinta naudotojų apsauga tam tikrų transporto priemonių naudojimo laiką, jeigu dėl tų reikalavimų neteks modifikuoti transporto priemonių.

16 straipsnis

1. Nukrypstant nuo 15 straipsnio 1 ir 2 dalies ir paisant VIII priede nustatytų apribojimų, valstybės narės tam tikrą laiką gali registruoti ir leisti parduoti arba pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, atitinkančias transporto priemonės tipo, kurio tipo patvirtinimas nebegalioja, reikalavimus. Tai galima daryti ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos.

Šios straipsnio dalies pirmoji pastraipa taikoma tik Bendrijos teritorijoje buvusioms ir galiojantį atitikties liudijimą, išduotą tebegaliojant atitinkamos transporto priemonės tipo patvirtinimui, turinčioms transporto priemonėms, kurios, iki nustojo galioti pirmiau minėtas tipo patvirtinimas, nebuvo registruotos arba pradėtos eksploatuoti.

2. Kad vienam arba daugiau tam tikros kategorijos tipų būtų galima taikyti šio straipsnio 1 dalį, gamintojas iki tų tipų transporto priemonių eksploatavimo pradžios kiekvienos atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai įteikia prašymą. Prašyme nurodomos techninės ir/arba ekonominės priežastys, dėl kurių tas transporto priemones būtina pradėti eksploatuoti.

Tos valstybės narės per tris mėnesius nusprendžia, ar leis atitinkamo tipo transporto priemonę registruoti savo teritorijoje ir kiek tų priemonių leis registruoti. Kiekviena atitinkama valstybė narė iki tų tipų transporto priemonių eksploatavimo pradžios yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrinta, jog gamintojas laikysis VIII priedo nuostatų. Valstybės narės kasmet siunčia Komisijai suteiktų išimčių sąrašą.

3. Jei tai yra transporto priemonės, sudėtinės dalys arba atskirieji techniniai mazgai, kuriuose buvo naudotos technologijos arba idėjos, dėl specifinio jų pobūdžio negalinčios atitikti vienos arba daugiau atskirųjų direktyvų vieno arba daugiau reikalavimų, taikomas Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies c punktas.

IV SKYRIUS

Derinimo su technikos pažanga tvarka

17 straipsnis

Siekiant, kad šios direktyvos priedus arba I priede nurodytų atskirųjų direktyvų nuostatas būtų galima suderinti su technikos pažanga, visi pakeitimai ir papildymai priimami 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

18 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnį įsteigtas Derinimo su technikos pažanga komitetas (toliau — Komitetas).

2. Jeigu daroma nuoroda į šio straipsnio šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalimi nustatomas trijų mėnesių laikotarpis.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

19 straipsnis

Tarybos direktyva 92/61/EEB panaikinama nuo 2003 m. lapkričio 9 d. Į Direktyvą 92/61/EEB padarytos nuorodos laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos atsižvelgiant į IX priede pateiktą atitikties lentelę.

20 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. gegužės 9 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytas nuostatas taiko nuo 2003 m. lapkričio 9 d. Tačiau ankstesnio pavyzdžio atitikties liudijimą gamintojo prašymu nuo pirmiau minėtos datos galima naudoti 12 mėnesių.

3. Nuo 2003 m. gegužės 9 d. valstybės narės nedraudžia pirmą kartą pradėti eksploatuoti šios direktyvos nuostatas atitinkančių transporto priemonių.

4. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

21 straipsnis

Ši direktyva nepanaikina jokių iki 2003 m. lapkričio 9 d. suteiktų patvirtinimų galiojimo ir nekliudo pratęsti tų patvirtinimų galiojimo pagal direktyvos, pagal kurią jie buvo suteikti iš pradžių, sąlygas. Tačiau gamintojo nuo 2004 m. lapkričio 9 d. išduoti atitikties liudijimai turi atitikti IV priede pateiktą pavyzdį.

22 straipsnis

Kol bus suderintos transporto priemonėms, kurias apima ši direktyva, taikomos valstybių narių registravimo ir apmokestinimosistemos, valstybės narės, kad jų teritorijoje būtų lengviau vykdyti registravimą ir apmokestinimą, gali naudoti nacionalines kodų sistemas. Valstybės narės taip pat gali prašyti prie atitikties liudijimo pridėti nacionalinį kodo numerį.

23 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

24 straipsnis

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. kovo 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Arias Cañete

[1] OL C 307 E, 1999 10 26, p. 1.

[2] OL C 368, 1999 12 20, p. 1.

[3] 1999 m. spalio 27 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 154, 2000 6 5, p. 50), 2001 m. spalio 29 d. bendra Tarybos pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2002 m. vasario 5 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 225, 1992 8 10, p. 72. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/7/EB (OL L 106, 2000 5 3, p. 1).

[5] OL L 226, 1997 8 18, p. 1.

[6] OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB (OL L 203, 2000 8 10, p. 9).

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas. | Transporto priemonės tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašas |

II priedas. | Informacijos dokumentas |

III priedas. | EB tipo patvirtinimo liudijimas |

IV priedas. | Atitikties liudijimas |

V priedas. | Numeravimo ir ženklinimo sistema |

VI priedas. | Gaminių atitikties tikrinimo nuostatos |

VII priedas. | Bandymų rezultatai |

VIII priedas. | Iš dalies pakeistų techninių standartų neatitinkančios transporto priemonės |

IX priedas. | Atitikmenų lentelė |

--------------------------------------------------