32002L0024

Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 09/05/2002 σ. 0001 - 0044


Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 18ης Μαρτίου 2002

για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα(4), ορίζει τη διαδικασία εγκρίσεως τύπου ΕΚ των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατυπωμένες σε ειδικές οδηγίες τεχνικές απαιτήσεις.

(2) Έχουν θεσπισθεί όλες οι ειδικές οδηγίες που προβλέπονται στο διεξοδικό κατάλογο των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων προς κανονιστική ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο.

(3) Η έναρξη εφαρμογής της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα(5), καθιστά δυνατή την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας έγκρισης τύπου.

(4) Είναι σαφώς αναγκαίο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος έγκρισης τύπου, να διευκρινιστούν ορισμένες διοικητικές διατυπώσεις και να συμπληρωθούν οι προδιαγραφές που περιέχονται στα παραρτήματα της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται να εισαχθούν εναρμονισμένες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά, ιδιαίτερα, την αρίθμηση των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου και τις εξαιρέσεις για τα οχήματα τέλους σειράς, και τα οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν καλύπτονται ακόμη από τις κοινοτικές διατάξεις, κατά το παράδειγμα των προδιαγραφών της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση του τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους(6).

(5) H εξέταση των κατασκευαστικών στοιχείων και χαρακτηριστικών των οχημάτων αυτών, δεδομένων των υπαρχουσών σήμερα τεχνολογιών, είχε ως αποτέλεσμα να επιλεγούν μόνον εκείνα που αναγράφονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας, εφόσον όλα τα άλλα δεν είναι κατάλληλα για ρυθμιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, με βάση την τεχνολογική πρόοδο και ανάπτυξη, είναι σκόπιμο να εξεταστούν επιπλέον κατασκευαστικά στοιχεία και χαρακτηριστικά προκειμένου να προστεθούν σε εκείνα που ήδη περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα I, ιδίως όσα αφορούν την παθητική ασφάλεια.

(6) Η διαδικασία κοινοτικής έγκρισης πρέπει να επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να διαπιστώνει εάν κάθε τύπος οχήματος έχει υποβληθεί στους ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται στις ειδικές οδηγίες και έχει αποτελέσει αντικείμενο έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου. Η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει επίσης στους κατασκευαστές να συντάσσουν πιστοποιητικό πιστότητας για όλα τα οχήματα που είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο τύπο. Εφόσον ένα όχημα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό αυτό, μπορεί να διατίθεται στην αγορά, να πωλείται και να λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας και να χρησιμοποιείται σε όλο το έδαφος της Κοινότητας.

(7) Δεδομένου ότι οι στόχοι της βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος για την κοινοτική έγκριση του οχήματος ανάλογα με τον τύπο είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων των προτεινόμενων μέτρων, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(8) Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7).

(9) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καταργηθεί η οδηγία 92/61/ΕΟΚ και να αντικατασταθεί από την παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΟΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για όλα τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα, με δίδυμους τροχούς ή μη, που προορίζονται για οδική κυκλοφορία καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες των εν λόγω οχημάτων.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

α) οχήματα με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 6 km/h·

β) οχήματα που πρόκειται να οδηγούνται από πεζούς·

γ) οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από σωματικώς ανάπηρα άτομα·

δ) οχήματα που προορίζονται για αγώνες, επί ή εκτός οδού·

ε) οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ·

στ) γεωργικούς ελκυστήρες και γεωργικά ή άλλα μηχανήματα·

ζ) οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για χρήση κυρίως εκτός οδού και για λόγους αναψυχής, με τρεις συμμετρικούς τροχούς, όπου ο ένας είναι στο εμπρόσθιο μέρος και οι άλλοι δύο στο οπίσθιο·

η) ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 kilowatt, των οποίων η ισχύς μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 km/h, ή ενωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση,

καθώς και στα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις τεχνικές ενότητές τους, εφόσον αυτά δεν προορίζονται να τοποθετηθούν στα οχήματα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην έγκριση μεμονωμένων οχημάτων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν αυτού του είδους την έγκριση αποδέχονται κάθε έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής ενότητας που έχει χορηγηθεί βάσει της παρούσας οδηγίας και όχι βάσει των σχετικών εθνικών διατάξεων.

2. Τα οχήματα της παραγράφου 1 υποδιαιρούνται σε:

α) μοτοποδήλατα, ήτοι τα δίκυκλα (κατηγορία L1e) ή τρίκυκλα (κατηγορία L2e) που έχουν μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μέχρι 45 km/h και που παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i) τα μεν δίκυκλα, έχουν κινητήρα:

- κυβισμού 50 cm3 ή μικρότερου, αν είναι εσωτερικής καύσεως, ή

- μεγίστης καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα·

ii) τα δε τρίκυκλα, έχουν κινητήρα:

- κυβισμού 50 cm3 ή μικρότερου, αν είναι επιβαλλομένης (με σπινθήρα) ανάφλεξης, ή

- μεγίστης καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν είναι εσωτερικής καύσεως, ή

- μεγίστης καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα·

β) μοτοσικλέτες, ήτοι δίτροχα με καλάθι (side car) (κατηγορία L3e) ή χωρίς καλάθι (κατηγορία L4e), που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω των 50 cm3, εάν είναι εσωτερικής καύσης, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h·

γ) τρίκυκλα, ήτοι οχήματα με τρεις συμμετρικά διατεταγμένους τροχούς (κατηγορία L5e) που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω των 50 cm3, εάν είναι εσωτερικής καύσης, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στα τετράκυκλα, δηλαδή τα οχήματα με κινητήρα με τέσσερις τροχούς και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) τα ελαφρά τετράκυκλα, των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg (κατηγορία L6e), μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h, και

i) των οποίων ο κινητήρας έχει κυβισμό μικρότερο ή ίσο προς 50 cm3 προκειμένου για κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη (με σπινθήρα), ή

ii) των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειμένου για άλλους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ή

iii) των οποίων η μέγιστη συνεχής καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 kW προκειμένου για ηλεκτροκινητήρες.

Τα οχήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα της κατηγορίας L2e, εκτός αν υπάρχουν διατάξεις περί του αντιθέτου σε άλλες ειδικές οδηγίες·

β) τετράκυκλα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 400 kg (κατηγορία L7e) (500 kg στη περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων), μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW. Τα οχήματα αυτά λογίζονται ως τρίκυκλα μοτοποδήλατα και πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα της κατηγορίας L5e, εκτός αν υπάρχουν διατάξεις περί του αντιθέτου σε άλλες ειδικές οδηγίες.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. "Τύπος οχήματος": το όχημα ή η ομάδα οχημάτων (παραλλαγές), τα οποία:

α) ανήκουν σε μία και μόνη κατηγορία (δίκυκλο μοτοποδήλατο L1e, τρίκυκλο μοτοποδήλατο L2e κ.λπ., όπως ορίζονται στο άρθρο 1)·

β) προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή·

γ) έχουν το ίδιο σασί, πλαίσιο, βοηθητικό σκελετό, δάπεδο ή δομή, στο οποίο προσαρτώνται τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία·

δ) έχουν κινητήρα με την ίδια αρχή λειτουργίας (εσωτερική καύση, ηλεκτροκινητήρας, υβριδικός κινητήρας κ.λπ.)·

ε) φέρουν την ίδια ονομασία τύπου που δίδεται από τον κατασκευαστή.

Ένας τύπος οχήματος μπορεί να έχει παραλλαγές και εκδόσεις.

2. "Παραλλαγή": το όχημα ή η ομάδα οχημάτων (εκδόσεις), τα οποία ανήκουν στον ίδιο τύπο και τα οποία:

α) έχουν την ίδια μορφή του αμαξώματος (βασικά χαρακτηριστικά)·

β) εντός της ομάδας των οχημάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της μάζας των έτοιμων προς κυκλοφορία οχημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της κατώτατης τιμής·

γ) εντός της ομάδας των οχημάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας δεν υπερβαίνει το 20 % της κατώτατης τιμής·

δ) έχουν τον ίδιο κύκλο λειτουργίας (δίχρονο ή τετράχρονο), ανάφλεξη με σπινθήρα ή ανάφλεξη με συμπίεση·

ε) εντός της ομάδας των οχημάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής του κυβισμού του κινητήρα (σε περίπτωση κινητήρα εσωτερικής καύσης) δεν υπερβαίνει το 30 % της κατώτατης τιμής·

στ) έχουν τον ίδιο αριθμό και διάταξη κυλίνδρων·

ζ) εντός της ομάδας των οχημάτων (εκδόσεις), η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της ισχύος του κινητήρα δεν υπερβαίνει το 30 % της κατώτατης τιμής·

η) έχουν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας (σε περίπτωση ηλεκτρικού κινητήρα)·

θ) έχουν τον ίδιο τύπο κιβωτίου ταχυτήτων (χειροκίνητο, αυτόματο κ.λπ.).

3. "Έκδοση": το όχημα του ιδίου τύπου και της ίδιας παραλλαγής, το οποίο όμως μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο εξοπλισμού, εξάρτημα ή σύστημα που απαριθμείται στο δελτίο πληροφοριών του παραρτήματος II, με την επιφύλαξη ότι:

α) αναφέρεται μόνο μία τιμή για:

i) τη μάζα του οχήματος έτοιμου προς κυκλοφορία·

ii) τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα·

iii) τη μέγιστη ισχύ του κινητήρα·

iv) τον κυβισμό του κινητήρα και

β) ένα σύνολο αποτελεσμάτων δοκιμών σύμφωνα με το παράρτημα VII.

4. "Σύστημα": οποιοδήποτε σύστημα οχήματος, όπως φρένα, εξοπλισμός ελέγχου εκπομπών κ.λπ., τα οποία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται σε οποιαδήποτε από τις ειδικές οδηγίες.

5. "Χωριστή τεχνική μονάδα": μια διάταξη, όπως ο ανταλλακτικός σιγαστήρας του συστήματος εξάτμισης, που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ειδικής οδηγίας και προορίζεται να αποτελέσει τμήμα ενός οχήματος, η οποία μπορεί να λαμβάνει χωριστή έγκριση τύπου μόνο σε σχέση προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχήματος, εφόσον η ειδική οδηγία το προβλέπει ρητά.

6. "Κατασκευαστικό στοιχείο": διάταξη, όπως ένας προβολέας, που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ειδικής οδηγίας και προορίζεται να αποτελέσει τμήμα ενός οχήματος και η οποία μπορεί να λαμβάνει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα, εφόσον η ειδική οδηγία το προβλέπει ρητά.

7. "Έγκριση τύπου": η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ένα κράτος μέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή των ειδικών οδηγιών και τους ελέγχους της ορθότητας των στοιχείων του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στον εξαντλητικό κατάλογο του παραρτήματος I.

8. "Δίδυμοι τροχοί": δύο τροχοί συναρμολογημένοι επί του ιδίου άξονος, των οποίων η απόσταση μεταξύ των κέντρων των επιφανειών επαφής τους με το έδαφος είναι μικρότερη των 460 mm. Αυτοί οι δίδυμοι τροχοί θεωρούνται ως ένας τροχός.

9. "Οχήματα διπλής προώσεως": τα οχήματα που έχουν δύο διαφορετικά συστήματα προώσεως, π.χ. ηλεκτρικό και θερμικό.

10. "Κατασκευαστής": το πρόσωπο ή ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι της αρμοδίας για την έγκριση αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης τύπου και την εξασφάλιση της πιστότητας της παραγωγής. Αυτό το πρόσωπο ή ο οργανισμός δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής ενότητας που καλύπτεται από τη διαδικασία έγκρισης.

11. "Τεχνική υπηρεσία": ο οργανισμός ή ο φορέας ο οποίος έχει εγκριθεί ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος της αρχής έγκρισης ενός κράτους μέλους. Το έργο αυτό μπορεί να ασκείται από την ίδια την αρχή έγκρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Διαδικασίες χορήγησης έγκρισης τύπου

Άρθρο 3

Οι αιτήσεις για έγκριση τύπου υποβάλλονται από τον κατασκευαστή στην αρχή έγκρισης κράτους μέλους. Συνοδεύονται από ένα δελτίο πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου, για μεν την έγκριση τύπου οχήματος, παρατίθεται στο παράρτημα II, για δε την έγκριση τύπου συστημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων ή κατασκευαστικών στοιχείων, περιέχεται σε παράρτημα ή προσάρτημα της οδηγίας που αφορά το σχετικό σύστημα, χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο, καθώς και από τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών. Οι αιτήσεις για ένα συγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου, μπορούν να υποβάλλονται σε ένα μόνον κράτος μέλος.

Άρθρο 4

1. Κάθε κράτος μέλος χορηγεί έγκριση τύπου για όλους τους τύπους οχήματος, συστημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων ή κατασκευαστικών στοιχείων, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο τύπος οχήματος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των ειδικών οδηγιών και ανταποκρίνεται στα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον εξαντλητικό κατάλογο του παραρτήματος I·

β) το σύστημα, η χωριστή τεχνική μονάδα ή το κατασκευαστικό στοιχείο πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής ειδικής οδηγίας και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον εξαντλητικό κατάλογο του παραρτήματος I.

2. Πριν από την έγκριση τύπου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που διενεργούν τις εργασίες αυτές λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζουν, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου το προϊόν κατασκευάζεται ή εισάγεται στην Κοινότητα, ότι τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος VI ώστε τα νέα οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία που κατασκευάζονται, διατίθενται στην αγορά, προσφέρονται προς πώληση ή τίθενται σε κυκλοφορία να είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο.

3. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εξασφαλίζουν, εφόσον απαιτείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου το προϊόν κατασκευάζεται ή εισάγεται στην Κοινότητα, ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος VI.

4. Όταν μια αίτηση έγκρισης τύπου για έναν τύπο οχήματος συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου, τα οποία έχουν εκδοθεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, το κράτος μέλος το οποίο διενεργεί την έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος, υποχρεούται να τα δέχεται και δεν διενεργεί, για τα συστήματα, τις χωριστές τεχνικές μονάδες ή/και τα κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν λάβει έγκριση τύπου, τους ελέγχους που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β).

5. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την έγκριση τύπου συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου την οποία χορηγεί. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορηγούν έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος ελέγχουν τη συμμόρφωση της παραγωγής, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, που έχουν εκδώσει πιστοποιητικά έγκρισης τύπου για συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία.

6. Ωστόσο, εάν κράτος μέλος κρίνει ότι ένα όχημα, σύστημα, χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1 αλλά αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, δύναται να αρνείται την έγκριση τύπου. Ενημερώνει αμέσως σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόφασή του.

Άρθρο 5

1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους συμπληρώνει, για κάθε τύπο οχήματος για τον οποίο χορηγεί έγκριση τύπου, το έντυπο έγκρισης τύπου που παρατίθεται στο παράρτημα III και αναφέρει, επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα των δοκιμών στα αντίστοιχα χωρία του εντύπου το οποίο προσαρτάται στο έντυπο έγκρισης του οχήματος, το υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII.

2. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους συμπληρώνει το έντυπο έγκρισης τύπου, που περιέχεται σε παράρτημα ή προσάρτημα κάθε σχετικής ειδικής οδηγίας, για κάθε τύπο συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου για τον οποίο διενεργεί έγκριση τύπου.

3. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου αριθμούνται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα V τμήμα Α.

Άρθρο 6

1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εντός μηνός, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των παραρτημάτων, το οποίο έχει καταρτισθεί για κάθε τύπο οχήματος που εγκρίνει ή αρνείται να εγκρίνει.

2. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους αποστέλλει κάθε μήνα στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων τύπου συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου, που έχει χορηγήσει ή απορρίψει κατά τη διάρκεια του μήνα.

Εξάλλου, όταν η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους το ζητήσει, αποστέλλει, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, μαζί με τα παραρτήματα για κάθε τύπο συστήματος, χωριστής τεχνικής ενότητας ή κατασκευαστικού στοιχείου.

Άρθρο 7

1. Για κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής συντάσσει πιστοποιητικό πιστότητας, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV tμήμα Α. Το εν λόγω πιστοποιητικό συνοδεύει το όχημα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται, αφού ενημερώσουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, τουλάχιστον τρεις μήνες εκ των προτέρων, να ζητούν, για λόγους φορολόγησης του οχήματος ή για την έκδοση της αδείας κυκλοφορίας του, να σημειώνονται στο πιστοποιητικό πιστότητας ενδείξεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα IV τμήμα Α, εφόσον οι ενδείξεις αυτές περιέχονται αναλυτικά στο δελτίο πληροφοριών.

Το πιστοποιητικό πιστότητας πρέπει να τυπώνεται κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό αυτό, το χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται είτε με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με υδατόσημο με το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή του οχήματος.

2. Για κάθε μη πρωτότυπη χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής καταρτίζει πιστοποιητικό πιστότητας, υπόδειγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα IV-B. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για τις πρωτότυπες χωριστές τεχνικές μονάδες ούτε για τα κατασκευαστικά στοιχεία.

3. Όταν η προς έγκριση τύπου χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο λειτουργούν ή εμφανίζουν ειδικό χαρακτηριστικό μόνον σε συνδυασμό με άλλα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος και, για το λόγο αυτόν, η τήρηση μίας ή περισσότερων απαιτήσεων μπορεί να ελεγχθεί μόνον όταν η προς έγκριση τύπου χωριστή αυτή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο λειτουργούν σε συνδυασμό με άλλα πραγματικά ή προσομοιωμένα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος, το πεδίο της έγκρισης τύπου αυτής της χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να περιορίζεται ανάλογα. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου μιας χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να αναφέρει τους τυχόν περιορισμούς χρήσης και τις τυχόν οδηγίες συναρμολόγησης. Η τήρηση αυτών των περιορισμών και των απαιτήσεων ελέγχεται κατά την έγκριση τύπου του οχήματος.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο κάτοχος έγκρισης τύπου για μια χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει του άρθρου 4, υποχρεούται να επιθέτει, σε κάθε τέτοια χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, το σήμα του εργοστασίου του ή το εμπορικό του σήμα, δήλωση του τύπου και, εφόσον απαιτείται δυνάμει ειδικής οδηγίας, το σήμα έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 8. Στην τελευταία περίπτωση, δεν υποχρεούται να συμπληρώνει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

5. Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για μια χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο, δυνάμει της παραγράφου 3, περιλαμβάνει περιορισμούς χρήσης, πρέπει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους περιορισμούς αυτούς και πρέπει να παρέχει οδηγίες συναρμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση, με κάθε κατασκευαζόμενη χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο.

6. Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για μια χωριστή τεχνική μονάδα μη πρωτότυπου εξοπλισμού, το οποίο εκδίδεται για έναν ή περισσότερους τύπους οχήματος, πρέπει να παρέχει, μαζί με κάθε τέτοια μονάδα, λεπτομερείς πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση των οχημάτων αυτών.

Άρθρο 8

1. Κάθε όχημα που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο πρέπει να φέρει σήμα έγκρισης τύπου αποτελούμενο, σύμφωνα με το τμήμα 1, το τμήμα 3 και το τμήμα 4, από τον αριθμό της έγκρισης τύπου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V τμήμα Α.

2. Κάθε χωριστή τεχνική ενότητα και κάθε κατασκευαστικό στοιχείο που παράγονται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, πρέπει να φέρει, εφόσον προβλέπεται στη σχετική ειδική οδηγία, σήμα έγκρισης τύπου, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V τμήμα Β. Ο αριθμός έγκρισης τύπου που προβλέπεται στο παράρτημα V τμήμα Β παράγραφος 1.2 πρέπει να αποτελείται σύμφωνα με το τμήμα 4 από τον αριθμό της έγκρισης τύπου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V τμήμα Α.

Οι ενδείξεις που περιέχει το σήμα έγκρισης τύπου μπορούν να συμπληρώνονται με επιπλέον ενδείξεις με τις οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά ίδια της συγκεκριμένης χωριστής τεχνικής ενότητας ή του κατασκευαστικού στοιχείου. Αυτές οι επιπλέον ενδείξεις καθορίζονται, κατά περίπτωση, στις ειδικές οδηγίες σχετικά με τις εν λόγω χωριστές τεχνικές ενότητες ή κατασκευαστικά στοιχεία.

Άρθρο 9

1. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την κατασκευή κάθε οχήματος ή την παραγωγή κάθε συστήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Η οριστική παύση παραγωγής ή οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών πρέπει να κοινοποιούνται από τον κάτοχο της έγκρισης τύπου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που εξέδωσε την έγκριση τύπου.

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κρίνουν ότι μια μεταβολή αυτού του τύπου δεν συνεπάγεται μεταβολή του υφιστάμενου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, ενημερώνουν ανάλογα τον κατασκευαστή.

3. Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βεβαιώσουν ότι η μεταβολή των πληροφοριών που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών δικαιολογούν νέους ελέγχους ή νέες δοκιμές, ενημερώνουν ανάλογα τον κατασκευαστή και διενεργούν τις δοκιμές αυτές. Εάν οι έλεγχοι ή οι δοκιμές συνεπάγονται τροποποιήσεις του υφιστάμενου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού, οι αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 6.

4. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών όσον αφορά την έγκριση του οχήματος, ο κατασκευαστής εκδίδει τροποποιημένες σελίδες για την αρχή έγκρισης, σημειώνοντας σαφώς τις αλλαγές που επήλθαν καθώς και την ημερομηνία της επανέκδοσης. Ο αριθμός αναφοράς του δελτίου πληροφοριών τροποποιείται μόνο εάν οι αλλαγές στο δελτίο πληροφοριών απαιτούν την τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων από τις καταχωρήσεις του πιστοποιητικού πιστότητας του παραρτήματος IV (πλην του σημείου 19.1 και των σημείων 45 έως και 51).

5. Όταν ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου παύει να παράγει αποτελέσματα λόγω οριστικής παύσης της παραγωγής του εγκεκριμένου τύπου οχήματος ή του συστήματος ή της χωριστής τεχνικής μονάδας ή του κατασκευαστικού στοιχείου που έχουν λάβει έγκριση τύπου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορήγησε αυτή την έγκριση τύπου ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών εντός ενός μηνός.

Άρθρο 10

1. Εάν το κράτος μέλος το οποίο έχει χορηγήσει έγκριση τύπου διαπιστώσει ότι οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή είναι ξανά σύμφωνη προς τον εγκεκριμένο τύπο. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αυτού ενημερώνουν τις αρχές των άλλων κρατών μελών για τα μέτρα που λαμβάνουν, τα οποία μπορούν να φθάνουν, εφόσον απαιτείται, μέχρι την ανάκληση της έγκρισης τύπου.

2. Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες ή κατασκευαστικά στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, μπορεί να ζητά από το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου να ελέγξει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες. Κάθε κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης αυτής. Εάν αποδειχθεί η έλλειψη πιστότητας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αλληλοενημερώνονται, εντός ενός μηνός, για την ανάκληση οποιασδήποτε χορηγηθείσας έγκρισης τύπου και για τους σχετικούς λόγους.

4. Εάν το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου αμφισβητεί την έλλειψη πιστότητας που του κοινοποιείται, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη προσπαθούν να επιλύσουν το θέμα. Η Επιτροπή τηρείται ενήμερη και, εφόσον απαιτείται, διεξάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις προς εξεύρεση λύσης.

Άρθρο 11

Αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να αναγνωρίζει ισοδυναμία μεταξύ, αφενός, των όρων ή διατάξεων για την έγκριση τύπου οχημάτων, συστημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων και κατασκευαστικών στοιχείων που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία και τις ειδικές οδηγίες και, αφετέρου, των διαδικασιών που θεσπίζονται με διεθνείς κανονισμούς ή κανονισμούς τρίτων χωρών, στο πλαίσιο πολυμερών συμφωνιών ή διμερών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

Άρθρο 12

Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές ενότητες ή κατασκευαστικά στοιχεία συνιστούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, έστω και εάν είναι εγκεκριμένου τύπου, μπορεί, για έξι το πολύ μήνες, να απαγορεύει στην επικράτειά του την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση τους. Ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του.

Άρθρο 13

Κάθε απόφαση για άρνηση ή ανάκληση έγκρισης τύπου, απαγόρευση πώλησης ή χρήσης οχήματος, χωριστής τεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικού στοιχείου, η οποία λαμβάνεται βάσει των διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας, αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ενημερώνεται ταυτόχρονα για τα ένδικα μέσα που προβλέπει η ισχύουσα στα κράτη μέλη νομοθεσία και για τις προθεσμίες της άσκησής τους.

Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη, τα ονόματα και τις διευθύνσεις:

α) των αρχών έγκρισης τύπου και, ανάλογα με την περίπτωση, τους τομείς για τους οποίους οι αρχές αυτές είναι υπεύθυνες·

β) των τεχνικών υπηρεσιών που έχουν εγκρίνει, προσδιορίζοντας τις διαδικασίες δοκιμών για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι υπηρεσίες αυτές. Οι κοινοποιημένες υπηρεσίες πρέπει να ανταποκρίνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα για τη λειτουργία εργαστηρίων δοκιμών (ΕΝ 45001), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) ένας κατασκευαστής δεν μπορεί να εγκρίνεται ως τεχνική υπηρεσία, εκτός εάν το επιτρέπει ρητά η ειδική οδηγία·

ii) για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν θεωρείται εξαιρετικό για μια τεχνική υπηρεσία να χρησιμοποιεί εξοπλισμό τρίτων, εφόσον συμφωνεί η εγκρίνουσα αρχή.

2. Μια κοινοποιημένη υπηρεσία θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στο εναρμονισμένο πρότυπο αλλά, ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τα κράτη μέλη να παρέχουν σχετικές αποδείξεις.

Οι υπηρεσίες τρίτων χωρών δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται ως εγκεκριμένες τεχνικές υπηρεσίες, πλην των περιπτώσεων διμερών συμφωνιών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία, μεταβατικές διατάξεις, εξαιρέσεις και εναλλακτικές διαδικασίες

Άρθρο 15

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση νέων οχημάτων που είναι σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία. Μόνον οχήματα σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία επιτρέπεται να προσκομίζονται για αρχική άδεια κυκλοφορίας.

2. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά, την πώληση ή τη χρήση νέων χωριστών τεχνικών μονάδων ή νέων κατασκευαστικών στοιχείων που είναι σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία. Μόνον χωριστές τεχνικές μονάδες και κατασκευαστικά στοιχεία σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία επιτρέπεται να τίθενται σε εμπορία και να πωλούνται για πρώτη φορά προς χρήση στα κράτη μέλη.

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2:

α) τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν οχήματα, συστήματα, χωριστές τεχνικές μονάδες και κατασκευαστικά στοιχεία που προορίζονται:

i) είτε για την παραγωγή μικρών σειρών μέχρι 200 μονάδων ετησίως ανά τύπο οχήματος, ανά σύστημα, ανά κατασκευαστικό στοιχείο ή ανά χωριστή τεχνική μονάδα·

ii) είτε για τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες ή τους φορείς δημοσίων έργων,

από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των ειδικών οδηγιών.

Τα λοιπά κράτη μέλη ενημερώνονται για τις εξαιρέσεις αυτές εντός ενός μηνός από τη χορήγησή τους. Εντός τριών μηνών, τα κράτη μέλη αυτά αποφασίζουν εάν θα αποδεχθούν την έγκριση τύπου για οχήματα που πρόκειται να λάβουν άδεια κυκλοφορίας στην επικράτειά τους. Το πιστοποιητικό αυτής της έγκρισης τύπου δεν μπορεί να τιτλοφορείται "Πιστοποιητικό εγκρίσεως τύπου ΕΚ"·

β) τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου τα οποία εκδόθηκαν σε εθνικό επίπεδο πριν από τις 17 Ιουνίου 1999 εξακολουθούν να ισχύουν στο εσωτερικό των κρατών μελών που τα εξέδωσαν επί τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται η συμμόρφωση των εθνικών νομοθεσιών προς τις σχετικές οδηγίες.

Η ίδια περίοδος επεκτείνεται επίσης στους τύπους οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων που ανταποκρίνονται στις εθνικές απαιτήσεις που ισχύουν, πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχετικών οδηγιών, στα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν νομοθετικά συστήματα διαφορετικά από την έγκριση τύπου.

Τα οχήματα που καλύπτονται από τη δεύτερη αυτή εξαίρεση επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, να πωλούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία κατά την περίοδο αυτή, χωρίς χρονικό όριο για τη χρήση τους.

Δεν τίθεται χρονικό όριο για τη διάθεση στην αγορά, την πώληση και τη χρήση συστημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων και κατασκευαστικών στοιχείων για τα οχήματα αυτά.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν - σύμφωνα με τη συνθήκη - τις απαιτήσεις τις οποίες κρίνουν αναγκαίες για να εξασφαλίζουν την προστασία των χρηστών κατά τη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται τροποποίηση των οχημάτων.

Άρθρο 16

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη δύνανται, εντός των ορίων που προβλέπονται στο παράρτημα VIII και για περιορισμένη χρονική περίοδο, να χορηγούν άδεια κυκλοφορίας και να επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία καινούργιων οχημάτων που είναι σύμφωνα προς τύπο του οποίου η έγκριση δεν ισχύει πλέον. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία που έπαυσε να ισχύει η έγκριση τύπου.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για οχήματα τα οποία ευρίσκονταν στο έδαφος της Κοινότητας και συνοδεύονταν από ισχύον πιστοποιητικό πιστότητας, το οποίο είχε εκδοθεί τη στιγμή κατά την οποία η εν λόγω έγκριση τύπου οχήματος ίσχυε ακόμη, αλλά δεν είχαν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία, πριν παύσει να ισχύει η εν λόγω έγκριση τύπου.

2. Προτού εφαρμοστεί η παράγραφος 1 για έναν ή περισσότερους τύπους οχημάτων συγκεκριμένης κατηγορίας, ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές καθενός από τα κράτη μέλη που αφορά η θέση σε κυκλοφορία αυτού του τύπου οχήματος. Στην αίτηση πρέπει να καθορίζονται οι τεχνικοί ή/και οικονομικοί λόγοι που τη δικαιολογούν.

Εντός τριών μηνών, αυτά τα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν θα επιτρέψουν τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο έδαφός τους για τον εν λόγω τύπο οχήματος και για πόσα οχήματα. Κάθε κράτος μέλος που αφορά η θέση σε κυκλοφορία αυτού του τύπου οχήματος είναι υπεύθυνο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις προβλεπόμενες στο παράρτημα VIII διατάξεις. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν κάθε έτος στην Επιτροπή τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορήγησαν.

3. Όσον αφορά τα οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές ενότητες, τα οποία περιλαμβάνουν τεχνολογίες ή αρχές εκ φύσεως ασύμβατες με μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις μίας ή περισσότερων από τις ειδικές οδηγίες, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διαδικασία προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο

Άρθρο 17

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας ή των διατάξεων των ειδικών οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα I θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο, η οποία έχει συσταθεί από το άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (εφεξής αποκαλούμενη "επιτροπή").

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η χρονική περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 19

Η οδηγία 92/61/ΕΟΚ καταργείται από τις 9 Νοεμβρίου 2003. Οι παραπομπές στην οδηγία 92/61/ΕΟΚ νοούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχιών του παραρτήματος IX.

Άρθρο 20

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 9 Μαΐου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο από τις 9 Νοεμβρίου 2003. Ωστόσο, ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, το προγενέστερο υπόδειγμα πιστοποιητικού πιστότητας μπορεί να χρησιμοποιείται για δώδεκα ακόμη μήνες ύστερα από αυτή την ημερομηνία.

3. Από τις 9 Μαΐου 2003, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να απαγορεύουν τη θέση σε κυκλοφορία για πρώτη φορά οχημάτων που πληρούν την παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 21

Η παρούσα οδηγία δεν ακυρώνει καμία έγκριση τύπου που χορηγήθηκε πριν από τις 9 Νοεμβρίου 2003 και δεν αποκλείει την επέκταση αυτών των εγκρίσεων τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας βάσει της οποίας αρχικά χορηγήθηκαν. Ωστόσο, από τις 9 Νοεμβρίου 2004, τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή, πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 22

Εν αναμονή της εναρμόνισης των συστημάτων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας και φορολόγησης των κρατών μελών, τα οποία αφορούν τα οχήματα που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα εθνικά συστήματα κωδικοποίησης προκειμένου να διευκολύνεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και η φορολόγηση στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν να συμπληρώνεται το πιστοποιητικό πιστότητας από εθνικό κωδικό αριθμό.

Άρθρο 23

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 24

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. Arias Cañete

(1) ΕΕ C 307 Ε της 26.10.1999, σ. 1.

(2) ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 1.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1999 (ΕΕ C 154 της 5.6.2000, σ. 50), κοινή θέση του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθει στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 72· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 1).

(5) ΕΕ L 226 της 18.8.1997, σ. 1.

(6) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 203 της 10.8.2000, σ. 9).

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Στον ακόλουθο εξαντλητικό πίνακα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του οχήματος ακολουθούν οι ενδείξεις "ΠΙΣΤ", αν θα πρέπει να ελέγχεται η πιστότητα προς τα στοιχεία του κατασκευαστή, ή "ΕΟ", αν θα πρέπει να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

(Κατά περίπτωση, έχοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής και την τελευταία τροποποίηση καθεμιάς από τις ειδικές οδηγίες που απαριθμούνται κατωτέρω.)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημείωση

Οι ειδικές οδηγίες καθορίζουν τις προδιαγραφές για τα μοτοποδήλατα χαμηλών επιδόσεων, δηλαδή μοτοποδήλατα με πεντάλια και βοηθητικό κινητήρα ισχύος μέχρι 1 kW και μέγιστη ταχύτητα εκ σχεδιασμού το πολύ 25 km/h. Τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά ισχύουν συγκεκριμένα στα κατασκευαστικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των σημείων 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 και 46 του παρόντος παραρτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

>PIC FILE= "L_2002124EL.001402.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.002901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.003001.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

>PIC FILE= "L_2002124EL.003102.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.003201.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

>PIC FILE= "L_2002124EL.003302.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124EL.003701.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

A. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

(άρθρο 5 παράγραφος 3)

1. Ο αριθμός έγκρισης τύπου αποτελείται

- από τέσσερα μέρη για τις εγκρίσεις πλήρους οχήματος και

- από πέντε μέρη για τις εγκρίσεις συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Σε όλες τις περιπτώσεις, για το διαχωρισμό των μερών χρησιμοποιείται αστερίσκος.

Τμήμα 1: το μικρό γράμμα "e" ακολουθούμενο από τον κωδικό (αριθμό) του κράτους μέλους που εξέδωσε την έγκριση τύπου: 1 για τη Γερμανία, 2 για τη Γαλλία, 3 για την Ιταλία, 4 για τις Κάτω Χώρες, 5 για τη Σουηδία, 6 για το Βέλγιο, 9 για την Ισπανία, 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο, 12 για την Αυστρία, 13 για το Λουξεμβούργο, 17 για τη Φινλανδία, 18 για τη Δανία, 21 για την Πορτογαλία, 23 για την Ελλάδα, 24 για την Ιρλανδία.

Τμήμα 2: ο αριθμός της βασικής οδηγίας.

Τμήμα 3: ο αριθμός της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρμόστηκε για την έγκριση τύπου.

Για τις εγκρίσεις τύπου οχημάτων, αυτό σημαίνει την τελευταία οδηγία που τροποποιεί άρθρο (ή άρθρα) της παρούσας οδηγίας.

Για τις εγκρίσεις τύπου κατασκευαστικών στοιχείων συστημάτων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων αυτό σημαίνει την τελευταία ειδική οδηγία που περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις τις οποίες πληροί το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική ενότητα.

Ωστόσο, όταν η βασική οδηγία δεν έχει τροποποιηθεί, ο αριθμός της περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.

Στην περίπτωση που οδηγία ορίζει διαφορετικές ημερομηνίες θέσης σε εφαρμογή, παραπέμποντας σε διαφορετικά τεχνικά πρότυπα, προστίθεται αλφαβητικός χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας αυτός παραπέμπει στην ειδική τεχνική απαίτηση, βάσει της οποίας χορηγήθηκε η έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου.

Στην περίπτωση έγκρισης τύπου στοιχείου συστήματος ή χωριστής τεχνικής ενότητας, με βάση κεφάλαια ή σημεία της ίδιας ειδικής οδηγίας, ο αριθμός της ειδικής οδηγίας πρέπει να ακολουθείται από τον αριθμό του κεφαλαίου (1), του παραρτήματος (2) και του προσαρτήματος (3), προκειμένου να υποδεικνύει το αντικείμενο της έγκρισης τύπου. Σε κάθε περίπτωση, τα ψηφία αυτά χωρίζουν τους χαρακτήρες "/".

(1): με αραβικούς χαρακτήρες

(2): με ρωμαϊκούς χαρακτήρες

(3): με αραβικούς χαρακτήρες και κεφαλαία γράμματα, όπου χρειάζεται.

Τμήμα 4 τετραψήφια ακολουθία ψηφίων (που, κατά περίπτωση, αρχίζει από μηδενικά), η οποία χαρακτηρίζει το βασικό αριθμό έγκρισης τύπου. Η ακολουθία αρχίζει από 0001 για κάθε βασική οδηγία.

Τμήμα 5 διψήφια ακολουθία ψηφίων (που, κατά περίπτωση, αρχίζει από μηδέν), η οποία χαρακτηρίζει την επέκταση. Η ακολουθία αρχίζει από 00 για κάθε αριθμό βασικής έγκρισης τύπου.

2. Για την έγκριση τύπου ΕΚ πλήρους οχήματος, παραλείπεται εντελώς το τμήμα 2.

3. Το τμήμα 5 παραλείπεται μόνο στην υποχρεωτική από το νόμο πινακίδα.

4. Παράδειγμα δεύτερης έγκρισης τύπου που χορηγήθηκε από τις Κάτω Χώρες σύμφωνα με την οδηγία 97/24/ΕΚ κεφάλαιο 5 παράρτημα II:

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Παράδειγμα τρίτης έγκρισης τύπου (επέκταση 1) που χορηγήθηκε από την Ιταλία σύμφωνα με την οδηγία 95/1/ΕΚ παράρτημα I:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Παράδειγμα ένατης έγκρισης τύπου (επέκταση 4) που χορηγήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την οδηγία 93/29/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/74/ΕΚ:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Παράδειγμα τέταρτης έγκρισης τύπου οχήματος (επέκταση 2) που χορηγήθηκε από τη Γερμανία σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΟΚ:

e1*92/61*0004*02

8. Παράδειγμα του αριθμού έγκρισης τύπου οχήματος, που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο 6, όπως χαράχθηκε στην κανονιστική πινακίδα του οχήματος:

e1*92/61*0004

B. ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

1. Το σήμα έγκρισης τύπου χωριστής τεχνικής ενότητας αποτελείται:

1.1. Από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, μέσα στο οποίο είναι τυπωμένο το μικρό γράμμα "e" και, στη συνέχεια, ο διακριτικός αριθμός ή η ομάδα γραμμάτων του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου, ήτοι:

- 1 για τη Γερμανία

- 2 για τη Γαλλία

- 3 για την Ιταλία

- 4 για τις Κάτω Χώρες

- 5 για τη Σουηδία

- 6 για το Βέλγιο

- 9 για την Ισπανία

- 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο

- 12 για την Αυστρία

- 13 για το Λουξεμβούργο

- 17 για τη Φινλανδία

- 18 για τη Δανία

- 21 για την Πορτογαλία

- 23 για την Ελλάδα

- 24 για την Ιρλανδία.

1.2 Από τον τετραψήφιο αριθμό του μέρους 4 του αριθμού έγκρισης τύπου, όπως δίδεται στο έντυπο έγκρισης τύπου που συμπληρώθηκε για τη σχετική τεχνική ενότητα ή το στοιχείο. Ο αριθμός είναι τοποθετημένος κάτω και κοντά στο παραλληλόγραμμο που αναφέρεται στο σημείο 1.1. Τα ψηφία που αποτελούν τον αριθμό είναι τοποθετημένα στην ίδια πλευρά με το γράμμα "e" και με την ίδια έννοια. Για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με άλλα σύμβολα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λατινικά ψηφία στον αριθμό έγκρισης τύπου.

2. Το σήμα έγκρισης τύπου πρέπει να εναποτίθεται επί της τεχνικής ενότητας ή του κατασκευαστικού στοιχείου έτσι ώστε να παραμένει ανεξίτηλο και ευανάγνωστο, ακόμη και μετά την τοποθέτηση της χωριστής τεχνικής ενότητας ή του κατασκευαστικού στοιχείου στο όχημα.

3. Παρατίθεται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος παράδειγμα σήματος έγκρισης τύπου.

Προσάρτημα

Παράδειγμα σήματος έγκρισης τύπου

>PIC FILE= "L_2002124EL.004002.TIF">

Σημείωση:

Η ανωτέρω έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας χορηγήθηκε από την Ιρλανδία (e24), υπό τον αριθμό 0676.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Για να επαληθεύεται κατά πόσον τα οχήματα, τα συστήματα, οι τεχνικές ενότητες και τα κατασκευαστικά στοιχεία έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις.

1.1. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου υποχρεούται:

1.1.1. να μεριμνά για τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων·

1.1.2. να έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό ελέγχου που απαιτείται για τον έλεγχο πιστότητας κάθε τύπου οχήματος ή κάθε τύπου συστήματος, χωριστής τεχνικής ενότητας ή κατασκευαστικού στοιχείου που έχει εγκριθεί·

1.1.3. να μεριμνά ώστε να καταγράφονται τα δεδομένα που αφορούν τα αποτελέσματα δοκιμών και τα συνημμένα έγγραφα να διατίθενται για μια περίοδο δώδεκα μηνών μετά την παύση της παραγωγής·

1.1.4. να αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής, για να ελέγχει και να διασφαλίζει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος ως προς τις επιτρεπτές διακυμάνσεις στη βιομηχανική παραγωγή·

1.1.5. να μεριμνά ώστε, για κάθε τύπο προϊόντος, να διενεργούνται οι δοκιμές που ορίζει η σχετική ειδική οδηγία·

1.1.6. να μεριμνά ώστε, ύστερα από κάθε λήψη δειγμάτων ή δοκιμίων με τα οποία αποδεικνύεται η μη συμμόρφωση για συγκεκριμένο τύπο δοκιμής, να πραγματοποιείται νέα δειγματοληψία και νέα δοκιμή. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκαθίσταται η συμμόρφωση της αντίστοιχης παραγωγής.

1.2. Oι αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξέδωσαν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, μπορούν να επαληθεύουν ανά πάσα στιγμή τις μεθόδους ελέγχου της συμμόρφωσης που εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής.

1.2.1. Σε κάθε επιθεώρηση, τα βιβλία δοκιμών και παραγωγής πρέπει να διατίθενται στον επιθεωρητή.

1.2.2. Ο επιθεωρητής μπορεί να επιλέξει τυχαία δείγματα με τα οποία θα διενεργηθούν δοκιμές στο εργαστήριο του κατασκευαστή. Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων μπορεί να προσδιορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων του ίδιου του κατασκευαστή.

1.2.3. Εφόσον το επίπεδο της ποιότητας αποδεικνύεται ανεπαρκές ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο να επαληθευτεί η εγκυρότητα των δοκιμών που διενεργήθηκαν κατ' εφαρμογή του σημείου 1.2.2, ο επιθεωρητής πρέπει να λαμβάνει δείγματα τα οποία αποστέλλονται στην τεχνική υπηρεσία που πραγματοποίησε τις δοκιμές έγκρισης τύπου.

1.2.4. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν όλες τις δοκιμές που ορίζονται στις ειδικές οδηγίες που ισχύουν για το (τα) σχετικό(-ά) προϊόν(-τα).

1.2.5. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν μία επιθεώρηση ανά έτος. Εάν απαιτούνται τακτικότερες ή αραιότερες επιθεωρήσεις, αυτό αναφέρεται ρητά στις ειδικές οδηγίες. Εάν σε μία από τις επιθεωρήσεις αυτές τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, η αρμόδια αρχή πρέπει να μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκαθίσταται το ταχύτερο δυνατόν η συμμόρφωση της παραγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

>PIC FILE= "L_2002124EL.004202.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2)

Ο μέγιστος αριθμός οχημάτων που τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, περιορίζεται, σύμφωνα με τις ακόλουθες δυνατότητες, κατ' επιλογήν του κράτους μέλους:

είτε

α) ο μέγιστος αριθμός οχημάτων ενός ή περισσοτέρων τύπων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10 % των οχημάτων του συνόλου των εν λόγω τύπων που τέθηκαν σε κυκλοφορία σε αυτό το κράτος μέλος, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Εάν το 10 % αντιστοιχεί σε λιγότερα από 100 οχήματα, τότε το κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει την κυκλοφορία 100 οχημάτων, κατ' ανώτατο όριο, είτε

β) ο αριθμός των οχημάτων συγκεκριμένου τύπου περιορίζεται στον αριθμό οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με ισχύον πιστοποιητικό πιστότητας, το οποίο είχε εκδοθεί την ημερομηνία της παραγωγής ή μετά την ημερομηνία αυτή, και συνέχιζε να ισχύει επί τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής του, αλλά έπαυσε να ισχύει επειδή τέθηκε σε ισχύ ειδική οδηγία.

Στο πιστοποιητικό πιστότητας των οχημάτων που τέθηκαν σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, πρέπει να υπάρχει ειδική μνεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>