32002L0024

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 09/05/2002 s. 0001 - 0044


Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG

av den 18 mars 2002

om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och,

av följande skäl:

(1) I rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon(4) fastställs gemenskapsförfarandet för typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, för komponenter och för separata tekniska enheter som konstruerats i enlighet med de tekniska krav som anges i särdirektiven.

(2) Samtliga särdirektiv, som anges i den uttömmande förteckningen över system, komponenter och separata tekniska enheter som skall regleras på gemenskapsnivå, har antagits.

(3) När Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två-eller trehjuliga motorfordon(5) börjar tillämpas kommer det att bli möjligt att fullständigt tillämpa förfarandet för typgodkännande.

(4) För att möjliggöra ett väl fungerande system för typgodkännande, är det uppenbart nödvändigt att förtydliga vissa administrativa föreskrifter och att komplettera föreskrifterna i bilagorna till direktiv 92/61/EEG. Det är därför viktigt att införa harmoniserade föreskrifter, särskilt beträffande numrering av typgodkännandeintyg samt undantag för slutseriefordon och för fordon, komponenter och separata tekniska enheter utformade i enlighet med ny teknik som ännu inte omfattas av gemenskapsbestämmelser, i likhet med föreskrifterna i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(6).

(5) En undersökning av de nämnda fordonens komponenter och egenskaper med utnyttjande av nu etablerad teknik har lett till resultatet att det i lagstiftningshänseende endast är ändamålsenligt att beakta de komponenter och egenskaper som anges i bilaga I till detta direktiv. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen kommer det emellertid att vara lämpligt att ytterligare komponenter och egenskaper läggs till dem som redan finns förtecknade i nämnda bilaga I.

(6) Syftet med detta förfarande för gemenskapstypgodkännande är att ge varje medlemsstat möjlighet att bekräfta att varje fordonstyp har genomgått de kontroller som föreskrivs i särdirektiven och tilldelats ett typgodkännandeintyg. Syftet är även att göra det möjligt för tillverkarna att utfärda ett intyg om överensstämmelse för samtliga fordon som motsvarar den godkända typen. När ett sådant intyg finns för ett fordon, kan detta släppas ut på marknaden, säljas och registreras i hela gemenskapen.

(7) Eftersom målet med ett väl fungerande system för gemenskapstypgodkännande per fordonstyp inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av de enskilda medlemsstaterna och det därför på grund av den föreslagna åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

(9) Av tydlighetsskäl bör rådets direktiv 92/61/EEG upphävas och ersättas med det här direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Räckvidd och definitioner

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på samtliga två- och trehjuliga motorfordon - även sådana med tvillinghjul - som är avsedda för vägtrafik samt på komponenter och separata tekniska enheter till sådana fordon.

Detta direktiv skall inte tillämpas på följande slag av fordon:

a) Fordon som är konstruerade för en högsta hastighet som inte överstiger 6 km/h.

b) Fordon som är avsedda att styras av fotgängare.

c) Fordon som är avsedda att användas av personer med fysiska funktionshinder.

d) Fordon som är avsedda för tävlingsbruk på väg eller i terräng.

e) Fordon som tagits i bruk före tillämpningsdagen för direktiv 92/61/EEG.

f) Traktorer och maskiner som används i lantbruket eller inom liknande verksamhet.

g) Fordon med symmetrisk hjulplacering, ett hjul framtill och två baktill, som i första hand är avsedda för fritidsaktiviteter i terräng.

h) Pedalassisterade cyklar som är utrustade med en elektrisk hjälpmotor med en högsta kontinuerlig märkeffekt på 0,25 kilowatt, varvid hjälpmotorns effekt minskar gradvis och slutligen upphör helt när fordonet uppnår en hastighet av 25 km/h, eller tidigare om cyklisten slutar att trampa.

Det skall inte heller tillämpas på sådana fordons komponenter och separata tekniska enheter, såvida de inte är avsedda även för fordon som omfattas av detta direktiv.

Det skall inte tillämpas på godkännande av enskilda fordon i annan utsträckning än att de medlemsstater som beviljar sådana godkännanden skall godta varje typgodkännande av komponenter och separata tekniska enheter som beviljats enligt detta direktiv utan hinder av de tillämpliga nationella kraven.

2. De fordon som avses i punkt 1 skall indelas i

a) mopeder, dvs. tvåhjuliga fordon (kategori L1e) eller trehjuliga fordon (kategori L2e) som är konstruerade för en högsta hastighet på 45 km/h och som kännetecknas av följande:

i) För den tvåhjuliga typen av fordon en motor

- vars slagvolym inte överstiger 50 cm3 om den bygger på inre förbränning, eller

- har en högsta kontinuerlig märkeffekt på 4 kW om det är en elektrisk motor.

ii) För den trehjuliga typen av fordon en motor

- vars slagvolym inte överstiger 50 cm3 om motorn har gnisttändning, eller

- med en högsta nettoeffekt på 4 kW för övriga motorer som bygger på inre förbränning, eller

- har en högsta kontinuerlig märkeffekt på 4 kW om det är en elektrisk motor.

b) motorcyklar, dvs. tvåhjuliga fordon utan sidvagn (kategori L3e) eller med sidvagn (kategori L4e), som har en motor som, om den bygger på inre förbränning, har en slagvolym på över 50 cm3 och/eller är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 45 km/h,

c) trehjuliga motorcyklar, dvs. fordon med tre symmetriskt placerade hjul (kategori L5e) som har en motor som, om den bygger på inre förbränning, har en slagvolym på över 50 cm3 och/eller är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 45 km/h.

3. Detta direktiv skall även tillämpas på fyrhjulingar dvs. motorfordon med fyra hjul och med följande kännetecken:

a) Lätta fyrhjulingar med en massa utan last, exklusive batterier i fråga om eldrivna fordon, på högst 350 kg (kategori L6e), som är konstruerade för en högsta hastighet som inte överstiger 45 km/h och

i) vilkas motorer har en slagvolym på högst 50 cm3 i fråga om motorer med gnisttändning, eller

ii) med en högsta nettoeffekt på 4 kW för övriga motorer som bygger på inre förbränning, eller

iii) vilkas högsta kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 4 kW för en elektrisk motor.

De skall uppfylla de tekniska kraven för trehjuliga mopeder i kategori L2e såvida inget annat anges i något av särdirektiven.

b) Fyrhjulingar som inte motsvarar definitionen i a, vars massa utan last, exklusive batterier i fråga om eldrivna fordon, är högst 400 kg (kategori L7e) (550 kg för transportfordon) och vars högsta nettomotoreffekt inte överstiger 15 kW. Sådana fordon skall jämställas med trehjuliga motorcyklar och sådana fordon skall uppfylla de tekniska kraven för trehjuliga motorcyklar i kategori L5e såvida inget annat anges i något av särdirektiven.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. fordonstyp: innebär antingen ett fordon eller en grupp av fordon (varianter) som

a) tillhör en enda kategori (tvåhjulig moped L1e, trehjulig moped L2e osv. enligt definitionen i artikel 1),

b) är byggda av samma tillverkare,

c) har samma chassi, ram, biram, golv eller struktur vid vilken viktigare komponenter är fästade,

d) har en motor med samma driftsprincip (inre förbränning, elektrisk, hybrid osv.),

e) har tilldelats samma typbeteckning av tillverkaren.

En fordonstyp kan omfatta varianter och versioner.

2. variant: antingen ett fordon eller en grupp av fordon (versioner) av samma typ och

a) som har samma karosseriform, (viktigaste karakteristiska egenskaper),

b) där det inom gruppen av fordon (versioner) föreligger en skillnad avseende massa i körklart skick mellan det lägsta och det högsta värdet som inte överstiger 20 % av det lägsta värdet,

c) där det inom gruppen av fordon (versioner) föreligger en skillnad avseende största tillåtna massa mellan det lägsta och det högsta värdet som inte överstiger 20 % av det lägsta värdet,

d) som har samma arbetssätt (tvåtakt eller fyrtakt, gnisttändning eller kompressionständning),

e) där inom gruppen av fordon (versioner) skillnaden i motorns slagvolym (om det rör sig om en förbränningsmotor) mellan det lägsta och det högsta värdet inte överstiger 30 % av det lägsta värdet,

f) som har samma antal cylindrar och samma placering av dessa,

g) där det inom gruppen av fordon (versioner) föreligger en skillnad avseende motoreffekt mellan det lägsta och det högsta värdet som inte överstiger 30 % av det lägsta värdet,

h) som har samma funktionssätt (för elmotorer),

i) som har samma typ av växellåda (manuell, automatisk osv.).

3. version: fordon av samma typ och variant men som kan innehålla någon av den utrustning, någon av de komponenter eller något av de system som anges i informationsdokumentet i bilaga II under förutsättning att

a) endast ett värde anges för

i) massa i körklart skick,

ii) största tillåtna massa,

iii) motoreffekt,

iv) motorns slagvolym, och

b) en uppsättning provningsresultat anges i enlighet med bilaga VII.

4. system: alla fordonssystem t.ex. bromsar, avgasrenare osv. som skall uppfylla kraven i något av särdirektiven.

5. separat teknisk enhet: anordning, till exempel en avgasljuddämpare, tillhandahållen som reservdel, som skall uppfylla kraven i ett särdirektiv och som är avsedd att vara en del av ett fordon och kan typgodkännas separat, dock endast i samband med en eller flera specificerade fordonstyper, om det finns uttryckliga bestämmelser om detta i särdirektivet.

6. komponent: anordning, till exempel en lampa, som skall uppfylla kraven i ett särdirektiv och som är avsedd att vara en del av ett fordon och kan typgodkännas oberoende av fordon, om det finns uttryckliga bestämmelser om detta i särdirektivet.

7. typgodkännande: det förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en fordonstyp, ett system, en separat teknisk enhet eller en komponent uppfyller de tekniska kraven i detta direktiv eller i särdirektiven samt att de specifikationer, som tillverkaren lämnat enligt den uttömmande förteckningen i bilaga I, är korrekta.

8. tvillinghjul: två hjul som är monterade på samma axel med ett avstånd mellan sina markkontaktscentrum på under 460 mm. Ett tvillinghjul skall betraktas som ett enda hjul.

9. fordon med dubbelt drivsystem: fordon med två skilda drivsystem, t.ex. elektriskt och termiskt.

10. tillverkare: den person eller association som inför typgodkännandeorganet ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och för säkerställandet av överensstämmelse i produktionen. Det är inte ett oeftergivligt krav att denna person eller association skall vara direkt engagerad i samtliga stadier av produktionen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet typgodkännandet avser.

11. teknisk tjänst: den organisation eller det organ som har utsetts för att som provningslaboratorium utföra provning eller inspektion för typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat. Typgodkännandemyndigheten kan även själv utöva denna funktion.

KAPITEL II

Förfaranden vid typgodkännande

Artikel 3

Tillverkarna skall rikta sina ansökningar om typgodkännande till typgodkännandeorganet i en medlemsstat. Ansökningarna skall åtföljas av ett informationsdokument enligt den mall som, för typgodkännande av fordon, återfinns i bilaga II och, för typgodkännande för system, separata tekniska enheter eller komponenter i en bilaga eller ett tillägg till det tillämpliga direktivet om system, separat teknisk enhet eller komponent, och de dokument som åsyftas i detta informationsdokument skall likaledes bifogas ansökan. Ansökningar som gäller en bestämd typ av fordon, system, separat teknisk enhet eller komponent får riktas endast till en medlemsstat.

Artikel 4

1. Varje medlemsstat skall bevilja typgodkännande för samtliga fordonstyper, system, separata tekniska enheter och komponenter som uppfyller följande krav:

a) Fordonstyper skall uppfylla de tekniska kraven i särdirektiven och överensstämma med de specifikationer som tillverkaren lämnat enligt den uttömmande förteckningen i bilaga I.

b) System, separata tekniska enheter och komponenter skall uppfylla de tekniska kraven i det tillämpliga särdirektivet och överensstämma med de specifikationer som tillverkaren lämnat enligt den uttömmande förteckningen i bilaga I.

2. De behöriga myndigheter i medlemsstaten som utför typgodkännande skall, innan de påbörjar detta, vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i bilaga VI har iakttagits - om så är nödvändigt i samarbete med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där tillverkningen eller importen till gemenskapen sker - så att de nya fordon, system, separata tekniska enheter eller komponenter som tillverkas, släpps ut på marknaden, saluförs eller tas i bruk motsvarar den godkända typen.

3. De behöriga myndigheter som avses i punkt 2 skall - om så är nödvändigt i samarbete med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där tillverkningen eller importen till gemenskapen sker - säkerställa att bestämmelserna i bilaga VI även fortsättningsvis iakttas.

4. Om en ansökan om typgodkännande för en fordonstyp åtföljs av ett eller flera intyg om typgodkännande för komponenter som utfärdats av en annan eller flera andra medlemsstater skall den medlemsstat som utför typgodkännandet för en fordonstyp godta dessa intyg och inte utföra de kontroller, som krävs i punkt 1 b, av de typgodkända systemen, separata tekniska enheterna och/eller komponenterna.

5. Varje medlemsstat skall ansvara för de typgodkännanden för system, separata tekniska enheter eller komponenter som den utfärdar. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdar typgodkännande för en fordonstyp skall kontrollera överensstämmelsen med den godkända typen vid serietillverkning, om så är nödvändigt i samarbete med de typgodkännandeorgan i andra medlemsstater som har utfärdat typgodkännandeintyg för system, separata tekniska enheter eller komponenter.

6. Om en medlemsstat finner att ett fordon, ett system, en separat teknisk enhet eller komponent som uppfyller bestämmelserna i punkt 1 likväl utgör en allvarlig risk för trafiksäkerheten, kan medlemsstaten vägra att bevilja typgodkännandet. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen och ange de skäl som beslutet grundas på.

Artikel 5

1. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat skall fylla i den mall för typgodkännande som återges i bilaga III för varje fordonstyp som den meddelar typgodkännande för, och den skall dessutom ange provningsresultaten i de för dessa avsedda avdelningarna i det dokument som finns i bilaga VII och som bifogas typgodkännandeintyget.

2. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat skall fylla i den mall för typgodkännande som återges i en bilaga eller ett tillägg till det tillämpliga särdirektivet för varje typ av system, separat teknisk enhet eller komponent som den meddelar typgodkännande för.

3. Typgodkännandeintygen för system, separata tekniska enheter eller komponenter skall numreras i enlighet med den metod som beskrivs i bilaga V del A.

Artikel 6

1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till sina motsvarigheter i övriga medlemsstater översända en kopia av varje intyg om typgodkännande inbegripet bilagor som de utfärdat för fordonstyper som de beviljat eller vägrat typgodkännande för.

2. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat skall varje månad till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater översända en förteckning över de typgodkännanden för system, separata tekniska enheter eller komponenter som den beviljat eller vägrat att bevilja under månaden ifråga.

När en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär det, skall den dessutom utan dröjsmål översända en kopia av intyget om typgodkännande inbegripet bilagor för varje typ av system, separat teknisk enhet eller komponent.

Artikel 7

1. Tillverkaren skall fylla i ett intyg om överensstämmelse enligt mallen i bilaga IV A för varje fordon som produceras i överensstämmelse med den godkända typen. Ett sådant intyg skall åtfölja varje fordon. Medlemsstaterna får dock, om de minst tre månader i förväg meddelar övriga medlemsstater och kommissionen och om syftet är att beskatta ett fordon eller utfärda dess registreringshandlingar, begära att uppgifter som inte nämns i bilaga IV A skall läggas till i intyget, förutsatt att dessa uppgifter uttryckligen anges i informationsdokumentet.

Intyget om överensstämmelse skall ges en sådan utformning att förfalskningar förebyggs. Det skall därför vara tryckt på papper som antingen skyddas genom färggrafik eller är vattenstämplat med tillverkarens varumärke.

2. Tillverkaren skall fylla i ett intyg om överensstämmelse enligt mallen i bilaga IV B för varje separat teknisk enhet eller komponent som inte är originalutrustning och som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen. Något sådant intyg krävs däremot inte för separata tekniska enheter eller komponenter som är originalutrustning.

3. Om den separata tekniska enhet eller komponent som ansökan om typgodkännande gäller endast kan fungera eller uppvisa sina särskilda egenskaper i kombination med andra komponenter i fordonet och det därför inte är möjligt att kontrollera dess överensstämmelse med ett eller flera krav om den inte kombineras med sådana fordonskomponenter, verkliga eller simulerade, skall räckvidden av typgodkännandet för denna separata tekniska enhet eller komponent begränsas i motsvarande utsträckning. I intyget om typgodkännande för sådana separata tekniska enheter eller komponenter skall då eventuella begränsningar i fråga om användningen eller monteringsanvisningar anges. Vid typgodkännande av fordon skall det kontrolleras att sådana begränsningar och krav iakttas.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 skall innehavaren av ett typgodkännande för en separat teknisk enhet eller komponent, som beviljats enligt artikel 4, vara skyldig att förse alla separata tekniska enheter och komponenter som produceras i överensstämmelse med typgodkännandet med sitt fabriks- eller varumärke, typbeteckning samt, om så krävs i särdirektivet, det typgodkännandemärke som avses i artikel 8. I detta senare fall skall han inte ha skyldighet att fylla i det intyg som avses i punkt 2.

5. Varje innehavare av ett intyg om typgodkännande för en separat teknisk enhet eller komponent vilket innehåller begränsningar för användningen enligt punkt 3 skall lämna fullständiga uppgifter om dessa begränsningar och, i tillämpliga fall, monteringsanvisningar tillsammans med varje tillverkad separat teknisk enhet eller komponent.

6. Varje innehavare av ett intyg om typgodkännande för en separat teknisk enhet som inte är originalutrustning och som typgodkänts i samband med en eller flera fordonstyper skall lämna fullständiga upplysningar om detta tillsammans med varje sådan enhet så att det klart framgår vilka dessa fordonstyper är.

Artikel 8

1. Samtliga fordon som tillverkas i överensstämmelse med en godkänd fordonstyp skall vara försedda med ett typgodkännandemärke i enlighet med avsnitten 1, 3 och 4 av typgodkännandenumret enligt bilaga V del A.

2. Om så krävs i det tillämpliga särdirektivet, skall samtliga separata tekniska enheter och komponenter som tillverkas i överensstämmelse med en godkänd typ vara försedda med ett typgodkännandemärke som motsvarar föreskrifterna i bilaga V del B. Det typgodkännandenummer som återfinns i bilaga V del B punkt 1.2 skall vara i enlighet med avsnitt 4 av typgodkännandenumret enligt bilaga V del A.

Uppgifterna i ett sådant typgodkännandemärke får i vissa fall kompletteras med ytterligare upplysningar av vilka vissa av den aktuella separata tekniska enhetens eller komponentens utmärkande egenskaper framgår. Detta skall i tillämpliga fall specificeras i de särdirektiv som avser sådana separata tekniska enheter eller komponenter.

Artikel 9

1. Tillverkaren skall ansvara för att samtliga fordon, system, separata tekniska enheter eller komponenter tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen. Om tillverkningen upphör eller om uppgifter i informationsdokumentet ändras, skall innehavaren av typgodkännandet anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade typgodkännandet.

2. Om de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i punkt 1 finner att en anmäld ändring inte är av sådan natur att det befintliga intyget om typgodkännande behöver ändras eller att ett nytt intyg behöver upprättas, skall de underrätta tillverkaren om detta.

3. Om de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i punkt 1 fastställer att en ändring av uppgifterna i informationsdokumentet kräver ny kontroll eller provning, skall de underrätta tillverkaren om detta och utföra denna kontroll eller provning. Om det därvid framkommer att det befintliga intyget om typgodkännande måste ändras eller att ett nytt intyg måste upprättas, skall dessa myndigheter underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater i överensstämmelse med artikel 6.

4. Om ändringar görs av de uppgifter som förekommer i informationsdokumentet, skall tillverkaren skicka de reviderade sidorna till typgodkännandeorganet och därvid tydligt ange vilka ändringar som gjorts och vilken dag de reviderade sidorna ersattes. Informationsdokumentets referensnummer skall ändras enbart om ändringarna i informationsdokumentet leder till att en eller flera av uppgifterna (utom i punkt 19.1 och punkterna 45-51 i intyget om överensstämmelse i bilaga IV måste ändras.

5. Om ett intyg om typgodkännande upphör att gälla på grund av att tillverkningen av den godkända fordonstypen, det system eller den separata tekniska enhet eller komponent som typgodkänts slutgiltigt upphör, skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som meddelade typgodkännandet inom en månad underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om detta.

Artikel 10

1. Om en medlemsstat som har beviljat ett typgodkännande finner att fordon, system, separata tekniska enheter eller komponenter inte överensstämmer med den godkända typen, skall denna stat vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att samtliga typgodkända serietillverkade produkter åter överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat skall underrätta myndigheterna i övriga medlemsstater om de vidtagna åtgärderna, som även, då så är påkallat, kan omfatta återkallande av typgodkännandet.

2. Om en medlemsstat finner att fordon, system, separata tekniska enheter eller komponenter inte överensstämmer med den godkända typen, kan den begära att den medlemsstat som beviljade typgodkännandet skall undersöka det påvisade missförhållandet. Varje medlemsstat som har beviljat ett typgodkännande skall därpå inom sex månader från den dag den mottog en sådan begäran utföra nödvändiga kontroller. Om bristande överensstämmelse konstateras, skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som beviljade typgodkännandet vidta sådana åtgärder som avses i punkt 1.

3. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall inom en månad underrätta varandra om varje återkallande av typgodkännanden och orsakerna till detta.

4. Om den medlemsstat som beviljade typgodkännandet bestrider den bristande överensstämmelse som anmälts till den, skall de berörda medlemsstaterna söka lösa denna tvist. Kommissionen skall hållas underrättad och, då så är nödvändigt, på lämpligt sätt inleda samråd i syfte att nå fram till en uppgörelse.

Artikel 11

Inom ramen för multilaterala eller bilaterala avtal mellan gemenskapen och tredje land får rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet förklara förfaranden, som upprättats genom internationella förordningar eller förordningar i tredje land, likvärdiga med de villkor eller bestämmelser för typgodkännande av fordon, system, separata tekniska enheter och komponenter som fastställs i detta direktiv samt i särdirektiven.

Artikel 12

Om en medlemsstat finner att fordon, system, separata tekniska enheter eller komponenter äventyrar trafiksäkerheten, trots att de är av godkänd typ, får denna medlemsstat under högst sex månader förbjuda att dessa säljs, tas i bruk eller används inom dess territorium. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen och ange skälen till sitt beslut.

Artikel 13

I varje beslut, som fattas enligt tillämpningsföreskrifterna för detta direktiv och som innebär att typgodkännande vägras eller återkallas eller att försäljning eller användning av ett fordon, en separat teknisk enhet eller en komponent förbjuds, skall det i detalj anges på vilka skäl beslutet grundas. Den berörda parten skall underrättas om beslutet och samtidigt upplysas om vilka möjligheter till prövning av beslutet som står till buds inom ramen för gällande lagstiftning i medlemsstaterna och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla namn på och adresser till:

a) de myndigheter som ansvarar för typgodkännanden och, i tillämpliga fall, de specialområden för vilka dessa myndigheter ansvarar, samt

b) de tekniska tjänster de har ackrediterat med uppgift för varje sådan tjänst om vilka slag av provningar ackrediteringen gäller. De utsedda enheterna skall uppfylla de harmoniserade standarderna för provningslaboratoriers verksamhet (EN 45001), under iakttagande av följande bestämmelser:

i) En tillverkare får inte ackrediteras som teknisk tjänst, såvida inte bestämmelserna i ett särdirektiv uttryckligen tillåter detta.

ii) Vid tillämpningen av detta direktiv får den tekniska tjänsten med typgodkännandeorganets samtycke använda extern utrustning i sin löpande verksamhet utan att exceptionella omständigheter föreligger.

2. Det förutsätts att en anmäld teknisk tjänst uppfyller den harmoniserade standarden, men kommissionen får, då så är lämpligt, begära att medlemsstaterna skall styrka att så är fallet.

Tjänster i tredje land får endast anmälas som ackrediterade tekniska tjänster om detta sker inom ramen för bilaterala eller multilaterala avtal mellan gemenskapen och tredje land.

KAPITEL III

Villkor för den fria rörligheten, övergångsbestämmelser, undantag och övriga förfaranden

Artikel 15

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda att nya fordon som uppfyller kraven i detta direktiv släpps ut på marknaden, saluförs, tas i bruk eller används. Endast fordon som uppfyller kraven i detta direktiv får förstagångsregistreras.

2. Medlemsstaterna får inte förbjuda att nya separata tekniska enheter eller komponenter som uppfyller kraven i detta direktiv släpps ut på marknaden, saluförs eller används. Endast separata tekniska enheter och komponenter som uppfyller kraven i detta direktiv får släppas ut på marknaden och förstagångsförsäljas för användning i medlemsstaterna.

3. Följande undantag får göras från punkterna 1 och 2:

a) Medlemsstaterna får undanta fordon, system, separata tekniska enheter och komponenter som är avsedda antingen

i) för tillverkning i små serier på högst 200 enheter per år för varje typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet, eller

ii) för försvaret, ordningsmakten, civilförsvaret, brandkåren eller offentliga arbeten,

från varje krav på överensstämmelse med föreskrifterna i särdirektiven.

Övriga medlemsstater skall underrättas om sådana undantag inom en månad efter det att de beviljats. Dessa medlemsstater skall inom tre månader besluta huruvida de skall godkänna registrering av fordonstypen i fråga på sitt territorium eller inte. Intyg om sådana typgodkännanden får inte ges rubriken "EG-typgodkännande".

b) Intyg om typgodkännande som medlemsstaterna utfärdat på nationell nivå före den 17 juni 1999 skall förbli giltiga i den medlemsstat som utfärdat dem under högst fyra år från den dag då den nationella lagstiftningen skall följa tillämpliga direktiv.

Samma period skall även gälla för typer av fordon, system, komponenter eller tekniska enheter som - före genomförandet av tillämpliga direktiv - uppfyller gällande nationella krav i medlemsstater som tillämpar andra system än typgodkännande i sin lagstiftning.

Fordon som omfattas av det senast nämnda undantaget får under denna period släppas ut på marknaden, säljas och tas i bruk utan någon tidsbegränsning för användningen.

System, separata tekniska enheter och komponenter till sådana fordon skall få släppas ut på marknaden, säljas och användas utan tidsbegränsning.

4. Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att i överensstämmelse med fördraget fastställa krav som de finner nödvändiga till skydd för trafikanter som använder de aktuella fordonen, förutsatt att detta inte medför ändringar av fordonen.

Artikel 16

1. Utan hinder av vad som sägs i artikel 15.1 och 15.2 får medlemsstaterna, inom ramen för de begränsningar som avses i bilaga VIII och under en begränsad period, registrera och tillåta försäljning och ibruktagande av nya fordon som överensstämmer med en fordonstyp vars typgodkännande inte längre är giltigt. Denna möjlighet skall endast finnas under en period på tolv månader räknat från den sista giltighetsdagen för typgodkännandet.

Bestämmelserna i första stycket skall endast tillämpas på fordon som befann sig på gemenskapens territorium, och som åtföljdes av ett giltigt intyg om överensstämmelse som utfärdats när typgodkännandet av fordonet i fråga ännu var giltigt, men som inte registrerats eller tagits i bruk innan detta typgodkännande upphörde att gälla.

2. Innan punkt 1 får tillämpas på en eller flera fordonstyper i en viss kategori skall tillverkaren ansöka om detta hos de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat där dessa fordonstyper tas i bruk. I ansökan skall anges de tekniska och/eller ekonomiska skäl som ligger till grund för denna.

Dessa medlemsstater skall inom tre månader besluta om de skall godkänna registrering av fordonstypen i fråga på sitt territorium eller inte, och hur många enheter ett godkännande i så fall skall omfatta. Varje medlemsstat där dessa fordonstyper tas i bruk skall ansvara för att se till att tillverkaren uppfyller bestämmelserna i bilaga VIII. Medlemsstaterna skall varje år till kommissionen överlämna en förteckning över beviljade undantag.

3. I fråga om fordon, komponenter och separata tekniska enheter som innehåller teknik eller lösningar som på grund av sin särskilda art inte kan uppfylla ett eller flera av kraven i ett eller flera av särdirektiven, skall artikel 8.2 c i direktiv 70/156/EEG tillämpas.

KAPITEL IV

Förfarande för anpassning till den tekniska utvecklingen

Artikel 17

De ändringar som kan bli nödvändiga för anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna till detta direktiv och de bestämmelser i de särdirektiv som anges i bilaga I skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté för anpassning till teknisk utveckling som inrättats genom artikel 13 i direktiv 70/156/EEG (nedan kallad kommittén).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 19

Rådets direktiv 92/61/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 9 november 2003. Hänvisningar till direktiv 92/61/EEG skall förstås som hänvisningar till det här direktivet och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IX.

Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall före den 9 maj 2003 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa de bestämmelser som avses i punkt 1 första stycket från och med den 9 november 2003. På tillverkarens begäran får dock den tidigare mallen för intyget om överensstämmelse fortsätta att användas under tolv månader räknat från den dagen.

3. Från och med den 9 maj 2003 får medlemsstaterna inte längre förbjuda att fordon som uppfyller kraven i detta direktiv tas i bruk.

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 21

Detta direktiv upphäver inte typgodkännanden som har beviljats före den 9 november 2003 och utgör inget hinder mot att förlänga dessa typgodkännanden i enlighet med bestämmelserna i det direktiv enligt vilket de ursprungligen beviljades. Från och med den 9 november 2004 skall dock alla intyg om överensstämmelse som utfärdas av tillverkaren överensstämma med mallen i bilaga IV.

Artikel 22

I avvaktan på en harmonisering av medlemsstaternas system för registrering och beskattning av fordon som omfattas av detta direktiv får medlemsstaterna använda nationella kodningssystem för att underlätta registrering och beskattning inom sitt territorium. Medlemsstaterna får även begära att intyget om överensstämmelse kompletteras med det nationella kodnumret.

Artikel 23

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 24

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) EGT C 307 E, 26.10.1999, s. 1.

(2) EGT C 368, 20.12.1999, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 27 oktober 1999 (EGT C 154, 5.6.2000, s. 50), rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 oktober 2001 (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets beslut av den 5 februari 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG (EGT L 106, 3.5.2000, s. 1).

(5) EGT L 226, 18.8.1997, s. 1.

(6) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9).

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

>Plats för tabell>

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVS KRAV FÖR TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

I nedanstående förteckning över fordonens komponenter och kännetecken används beteckningen Ö för att ange att det är överensstämmelsen med de uppgifter som lämnats av tillverkaren som skall kontrolleras och beteckningen S för att ange att kontrollen gäller överensstämmelsen med föreskrifter som fastställts i gemenskapslagstiftningen.

(I föreliggande fall med beaktande av räckvidden och den senaste ändringen av varje särdirektiv som anges nedan)

>Plats för tabell>

Anmärkning

I särdirektiven kommer särskilda föreskrifter att fastställas för mopeder med låg effekt, dvs. mopeder med pedaler och med en hjälpmotor vars effekt inte överstiger 1 kW och en högsta hastighet för vilken fordonet är konstruerad som inte överstiger 25 km/h. Dessa särskilda föreskrifter kommer främst att avse de komponenter och kännetecken som avses i rubrikerna 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 och 46 i denna bilaga.

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2002124SV.001402.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.002901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.003001.TIF">

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2002124SV.003102.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.003201.TIF">

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_2002124SV.003302.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124SV.003701.TIF">

BILAGA V

NUMRERING OCH MÄRKNING

A. NUMRERINGSSYSTEM FÖR TYPGODKÄNNANDEINTYG

(Artikel 5.3)

1. Typgodkännandenumret skall bestå av

- fyra avsnitt för typgodkännanden av fordon, och

- fem avsnitt för typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska enheter, i enlighet med bestämmelserna nedan. Avsnitten skall alltid åtskiljas av en asterisk.

Avsnitt 1: Den gemena bokstaven "e" följd av koden (bokstäver eller nummer) för den medlemsstat som utfärdar typgodkännandet:

1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 5 för Sverige, 6 för Belgien, 9 för Spanien, 11 för Förenade kungariket, 12 för Österrike, 13 för Luxemburg, 17 för Finland, 18 för Danmark, 21 för Portugal, 23 för Grekland och 24 för Irland.

Avsnitt 2: Grunddirektivets nummer.

Avsnitt 3: Numret på det senaste ändringsdirektiv som är tillämpligt på typgodkännandet.

För typgodkännanden av fordon innebär detta det senaste direktiv som ändrar en artikel (eller artiklar) i detta direktiv.

För typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska enheter innebär detta det senaste särdirektiv som innehåller de faktiska bestämmelser som systemet, komponenten eller den tekniska enheten skall uppfylla.

Om grunddirektivet inte har ändrats skall dock dess nummer återges i avsnitt 3.

Om ett direktiv innehåller olika genomförandedatum som hänför sig till olika tekniska standarder skall en bokstav läggas till. Denna bokstav anger vilken standard som ligger till grund för beviljandet.

Om typgodkännanden av system, komponenter eller separata tekniska enheter är möjliga enligt något kapitel eller avsnitt i ett och samma särdirektiv skall särdirektivets nummer följas av siffror på kapitel (1), bilagor (2) och tillägg (3) för att ange föremålet för typgodkännandet. Dessa siffror skall alltid åtskiljas av tecknet "/".

(1) Med arabiska siffror

(2) Med romerska siffror

(3) Med arabiska siffror och stora bokstäver, där så är lämpligt.

Avsnitt 4: Ett fyrsiffrigt löpnummer (vid behov inlett med nollor) som betecknar typgodkännandenumret. Det första numret för varje grunddirektiv skall vara 0001.

Avsnitt 5: Ett tvåsiffrigt löpnummer (vid behov inlett med nollor) som betecknar förlängningen. Det första numret för varje typgodkännande skall vara 00.

2. I fråga om EG-typgodkännande för hela fordonet skall avsnitt 2 utelämnas.

3. Avsnitt 5 skall utelämnas endast på den föreskrivna skylten.

4. Exempel på ett andra typgodkännande beviljat av Nederländerna i enlighet med direktiv 97/24/EG, kapitel 5, bilaga II:

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Exempel på ett tredje typgodkännande (utvidgning 1) beviljat av Italien i enlighet med direktiv 95/1/EG, bilaga I:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Exempel på ett nionde typgodkännande (utvidgning 4) beviljat av Förenade kungariket i enlighet med direktiv 93/29/EEG, ändrat genom direktiv 2000/74/EG:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Exempel på ett fjärde typgodkännande av fordon (utvidgning 2) beviljat av Tyskland i enlighet med direktiv 92/61/EEG:

e1*92/61*0004*02

8. Exempel på typgodkännandenummer avseende fordon stämplat på den föreskrivna skylten:

e1*92/61*0004

B. TYPGODKÄNNANDEMÄRKNING

1. Typgodkännandemärkningen för en komponent eller separat teknisk enhet består av följande:

1.1 En rektangel som omger den gemena bokstaven "e" följd av det nummer som anger vilken medlemsstat som har utfärdat typgodkännandet:

- 1 för Tyskland

- 3 för Frankrike

- 3 för Italien

- 4 för Nederländerna

- 5 för Sverige

- 6 för Belgien

- 9 för Spanien

- 11 för Förenade kungariket

- 12 för Österrike

- 13 för Luxemburg

- 17 för Finland

- 18 för Danmark

- 21 för Portugal

- 23 för Grekland

- 24 för Irland.

1.2 Det fyrsiffriga numret från avsnitt 4 på typgodkännandenumret såsom det förekommer på den blankett för typgodkännande som ifyllts för den separata tekniska enheten eller komponenten i fråga. Numret anbringas omedelbart under den rektangel som avses i punkt 1.1. Siffrorna i numret skall placeras på samma sida av bokstaven "e" och i samma riktning. För att förhindra förväxling med andra symboler får romerska siffror inte användas i typgodkännandenumret.

2. Typgodkännandemärkningen skall anbringas på den separata tekniska enheten eller komponenten på ett sådant sätt att den inte kan utplånas och att den lätt kan läsas även då den separata tekniska enheten eller komponenten har monterats på fordonet.

3. Ett exempel på typgodkännandemärkning finns i tillägget till denna bilaga.

Tillägg

Exempel på typgodkännandemärkning

>PIC FILE= "L_2002124SV.004002.TIF">

Innebörd:

Ovanstående typgodkännande av en komponent eller en separat teknisk enhet utfärdades av Irland (e24) med nummer 0676.

BILAGA VI

BESTÄMMELSER ANGÅENDE KONTROLL AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED DEN GODKÄNDA TYPEN

1. Följande bestämmelser gäller vid kontrollen av att fordon, system, separata tekniska enheter och komponenter tillverkas på ett sådant sätt att de överensstämmer med den typ som har typgodkänts.

1.1 Den som innehar ett intyg om typgodkännande är skyldig att

1.1.1 se till att effektiva rutiner finns för produktkvalitetskontroll,

1.1.2 ha tillgång till den utrustning som behövs för att kontrollera överensstämmelser med varje fordon eller varje typ av system, separat teknisk enhet eller komponent som typgodkänts,

1.1.3 se till att provningsdata noteras och att tillhörande dokument sparas under tolv månader efter det att produktionen avslutats,

1.1.4 analysera resultaten av varje typ av provning för att kontrollera och säkerställa att produktens egenskaper hålls konstanta inom ramen för normala avvikelser vid serietillverkning,

1.1.5 säkerställa att de kontroller som föreskrivs i det relevanta särdirektivet utförs för varje enskild produkt,

1.1.6 se till att, om provtagningen vid en kontroll visar på bristande överensstämmelse, detta leder till förnyad provtagning och förnyade kontroller. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att återställa överensstämmelse i den aktuella tillverkningen.

1.2 De behöriga myndigheter som har utfärdat typgodkännandeintyg kan när som helst undersöka de kontrollmetoder för överensstämmelse med den godkända typen som används på varje produktionsenhet.

1.2.1 Vid varje inspektion skall provningsresultat och produktionsjournaler lämnas till inspektören.

1.2.2 Inspektören får ta stickprover för kontroll i tillverkarens laboratorium. Minsta antal stickprover får fastställas med hänsyn till tillverkarens egen kontroll.

1.2.3 Om kontrollnivån inte förefaller tillfredsställande eller om det anses nödvändigt att utvärdera de provningar som utförts enligt punkt 1.2.2, skall inspektören välja ut stickprover som skall sändas till det tekniska organ som har utfört typgodkännandeprovningar.

1.2.4 De behöriga myndigheterna får utföra varje slag av provning som föreskrivs i det eller de särdirektiv som gäller produkten eller produkterna i fråga.

1.2.5 De behöriga myndigheterna skall föranstalta om en inspektion per år. Om ett annat antal inspektioner krävs, anges detta i varje särdirektiv. Om en inspektion har visat på otillfredsställande resultat skall de behöriga myndigheterna se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att snarast möjligt återställa överensstämmelsen med den godkända typen.

BILAGA VII

>PIC FILE= "L_2002124SV.004202.TIF">

BILAGA VIII

SLUTSERIEFORDON

(Artikel 16.1 och 16.2)

Högsta antal fordon som tas i bruk i varje medlemsstat i enlighet med förfarandet i artikel 16.2 skall begränsas till en av följande möjligheter, som medlemsstaten kan välja mellan:

Antingen

a) får det högsta antalet fordon av en eller flera typer inte överstiga 10 % av fordonen av alla berörda typer som togs i bruk i den medlemsstaten under föregående år. Om dessa 10 % utgör mindre än 100 fordon, får medlemsstaten tillåta att högst 100 fordon tas i bruk, eller

b) också skall antalet fordon av en viss typ begränsas till fordon med ett giltigt intyg om överensstämmelse som är utfärdat på tillverkningsdagen eller senare, och som varit giltigt under minst tre månader efter utfärdandet men därefter blivit ogiltigt genom ikraftträdandet av ett särdirektiv.

Intyg om överensstämmelse avseende fordon som tagits i bruk i enlighet med detta förfarande skall innehålla en särskild hänvisning.

BILAGA IX

JÄMFÖRELSETABELL ENLIGT ARTIKEL 19

>Plats för tabell>