EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0024

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (EØS-relevant tekst)

EFT L 124 af 9.5.2002, p. 1–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; ophævet ved 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/24/oj

32002L0024

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 124 af 09/05/2002 s. 0001 - 0044


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF

af 18. marts 2002

om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer(4) fastlagdes proceduren for EF-typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, som er produceret i overensstemmelse med de tekniske krav i særdirektiverne.

(2) Alle de særdirektiver, der er nævnt i den udtømmende fortegnelse over de systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som skal være omfattes af fællesskabsregler, er vedtaget.

(3) Efter at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF af 17. juni 1997 om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer(5) er begyndt at finde anvendelse, er det muligt at anvende typegodkendelsesproceduren fuldt ud.

(4) For at typegodkendelsesordningen kan komme til at fungere korrekt, er det absolut nødvendigt at tydeliggøre visse administrative instrukser og supplere forskrifterne i bilagene til direktiv 92/61/EØF. Til dette formål bør der indføres harmoniserede forskrifter, navnlig for nummereringen af typegodkendelsesattester, samt undtagelsesbestemmelser for restseriekøretøjer og for køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, som indeholder teknologi, der endnu ikke er omfattet af fællesskabsordninger, jf. forskrifterne i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil(6).

(5) En undersøgelse af de pågældende køretøjers bestanddele og kendetegn på grundlag af den nuværende teknologi har ført til det resultat, at det som forskriftsmæssige krav kun er hensigtsmæssigt at videreføre de bestanddele og kendetegn, der er opført i bilag I til dette direktiv. Det skal imidlertid på baggrund af den teknologiske udvikling undersøges, om der eventuelt senere skal føjes yderligere bestanddele og kendetegn til dem, der allerede findes i nævnte bilag I.

(6) Ved hjælp af en sådan procedure skal de enkelte medlemsstater kunne konstatere, om køretøjstyperne har været underkastet de afprøvninger, der er fastsat i særdirektiverne og angivet i en standardtypegodkendelsesattest. Proceduren skal desuden sætte fabrikanterne i stand til at udstede en typeattest for alle køretøjer, som er i overensstemmelse med den godkendte type. Når et køretøj ledsages af denne attest, kan det markedsføres, sælges og registreres, således at det kan benyttes på hele Fællesskabets område.

(7) Da målet at forbedre EF-typegodkendelsessystemet ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af de enkelte medlemsstater, og det på grund af den påtænkte handlings omfang og virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, er dette direktiv ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7).

(9) Af hensyn til klarheden bør direktiv 92/61/EØF ophæves og erstattes af nærværende direktiv -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

Anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på alle to- og trehjulede motordrevne køretøjer, også med tvillinghjul, som er bestemt til brug på vej, samt komponenter og separate tekniske enheder hertil.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende køretøjer:

a) køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/h

b) køretøjer, der er beregnet til at blive styret af en gående person

c) køretøjer til brug for fysisk handicappede

d) køretøjer til brug ved konkurrencer på vej eller uden for vej (off road)

e) køretøjer, som allerede var i brug inden anvendelsestidspunktet for direktiv 92/61/EØF

f) traktorer og landbrugsmaskiner eller lignende maskiner

g) køretøjer, der hovedsagelig er beregnet til terrængående (off road) brug i fritiden, med tre symmetrisk anbragte hjul, hvor et er anbragt fortil og to bagtil

h) pedalcykler, som er udstyret med en elektrisk hjælpemotor med en maksimal kontinuerlig nominel effekt på højst 0,25 kW, hvis effekt nedsættes gradvis og ophører, når køretøjet når en hastighed på 25 km/h, eller tidligere, hvis cyklisten holder op med at træde

og heller ikke på komponenter og separate tekniske enheder hertil, medmindre disse er bestemt til montering i køretøjer, der er omfattet af dette direktiv.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på godkendelse af enkeltkøretøjer. Dog skal medlemsstaterne i forbindelse med sådanne godkendelser anerkende enhver typegodkendelse af komponenter og separate tekniske enheder, som er meddelt i henhold til dette direktiv og ikke i henhold til nationale bestemmelser på området.

2. De i stk. 1 omhandlede køretøjer inddeles i:

a) knallerter, dvs. tohjulede køretøjer (klasse L1e) eller trehjulede køretøjer (klasse L2e) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km/h og med følgende karakteristika:

i) tohjulede køretøjer med en motor:

- med et slagvolumen på ikke over 50 cm3, hvis der er tale om en forbrændingsmotor, eller

- med en maksimal kontinuerlig nominel effekt på højst 4 kW, hvis der er tale en elektrisk motor

ii) trehjulede køretøjer med en motor:

- med et slagvolumen på ikke over 50 cm3, hvis der er tale om en motor med styret (+)tænding, eller

- med en maksimal nettoeffekt på højst 4 kW, hvis der er tale om andre forbrændingsmotorer, eller

- med en maksimal kontinuerlig nominel effekt på højst 4 kW, hvis der er tale om en elektrisk motor

b) motorcykler, dvs. tohjulede køretøjer uden sidevogn (klasse L3e) eller med sidevogn (klasse L4e) med en motor med et slagvolumen på over 50 cm3, hvis der er tale om en intern forbrændingsmotor, og/eller med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 45 km/h

c) trehjulede motorcykler, dvs. køretøjer med tre symmetrisk monterede hjul med en motor med et slagvolumen på over 50 cm3, hvis der er tale om en intern forbrændingsmotor, og/eller med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 45 km/h (klasse L5e).

3. Dette direktiv finder også anvendelse på quadricykler, dvs. firehjulede motorkøretøjer med følgende karakteristika:

a) lette quadricykler med en masse ubelastet på ikke over 350 kg (klasse L6e) (heri ikke medregnet batteriernes masse for elektrisk drevne køretøjer) og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km/h, og

i) med en motor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3, hvis der er tale om en motor med styret (+)tænding, eller

ii) med en maksimal nettoeffekt på højst 4 kW, hvis der er tale om andre forbrændingsmotorer, eller

iii) med en maksimal kontinuerlig nominel effekt på højst 4 kW for elektriske motorer.

Disse køjetøjer skal opfylde de tekniske krav, der gælder for trehjulede knallerter i klasse L2e, medmindre andet fremgår af et af særdirektiverne

b) quadricykler, ud over de i litra a) nævnte, med en masse ubelastet på ikke over 400 kg (klasse L7e) (550 kg for køretøjer, hvis formål er at transportere varer), heri ikke medregnet batteriernes masse for elektrisk drevne køretøjer, og med en maksimal nettomotoreffekt på højst 15 kW. Sådanne køretøjer sidestilles med trehjulede motorcykler og skal opfylde de tekniske krav, der gælder for trehjulede motorcykler i klasse L5e, medmindre andet fremgår af et af særdirektiverne.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

1) "Køretøjstype": enten et køretøj eller en gruppe køretøjer (varianter), der:

a) tilhører en enkelt klasse (tohjulet knallert L1e, trehjulet knallert L2e osv., jf. artikel 1)

b) er fremstillet af samme fabrikant

c) har samme chassis, stel, understel, bundplade eller struktur, som de vigtigste komponenter er fastgjort til

d) har en motor med samme funktionsprincip (forbrænding, elektricitet, hybridtype osv.)

e) har fået samme typebetegnelse af fabrikanten.

En køretøjstype kan omfatte varianter og versioner.

2) "Variant": enten et køretøj eller en gruppe køretøjer (versioner) af samme type, der:

a) har samme udformning af karosseriet (hovedspecifikationer)

b) inden for en gruppe køretøjer (versioner) har en masse i køreklar stand, hvor forskellen mellem den laveste og den højeste værdi ikke overstiger 20 % af den laveste værdi

c) inden for en gruppe køretøjer (versioner) har en største tilladt totalmasse, hvor forskellen mellem den laveste og den højeste værdi ikke overstiger 20 % af den laveste værdi

d) har den samme arbejdsgang (to- eller firetakter, styret tænding eller kompressionstænding)

e) inden for en gruppe køretøjer (versioner) har en motor med et slagvolumen (hvis der er tale om en forbrændingsmotor), hvor forskellen mellem den laveste og den højeste værdi ikke overstiger 30 % af den laveste værdi

f) har samme antal cylindere og samme cylinderarrangement

g) inden for en gruppe køretøjer (versioner) har en motoreffekt, hvor forskellen mellem den laveste og den højeste værdi ikke overstiger 30 % af den laveste værdi

h) har samme funktionsmåde (for elektriske motorer)

i) har samme type gearkasse (manuel, automatisk osv.).

3) "Version": et køretøj af samme type eller variant, men som kan indeholde udstyr, komponenter eller systemer, der er opført i oplysningsskemaet i bilag II, forudsat at der kun er anført:

a) én værdi for:

i) masse i køreklar stand

ii) største tilladte totalmasse

iii) motoreffekt

iv) motorens cylinderkapacitet, og

b) ét sæt prøvningsresultater i overensstemmelse med bilag VII.

4) "System": et køretøjssystem som for eksempel bremser, emissionsbegrænsende udstyr osv., som er omfattet af krav, der er fastsat i et af særdirektiverne.

5) "Separat teknisk enhed": en anordning som for eksempel et lyddæmpningssystem som reservedel, som et særdirektiv indeholder krav til, og som er bestemt til at være en del af et køretøj, der kan typegodkendes uafhængigt af et køretøj, hvis der i særdirektivet udtrykkeligt åbnes mulighed herfor, men kun til en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper.

6) "Komponent": en anordning som for eksempel en lygte, som et særdirektiv indeholder krav til, og som er bestemt til at være en del af et køretøj, der kan typegodkendes uafhængigt af et køretøj, hvis der i særdirektivet udtrykkeligt åbnes mulighed herfor.

7) "Typegodkendelse": en fremgangsmåde, hvorved en medlemsstat attesterer, at en type køretøj, et system, en separat teknisk enhed eller en komponent opfylder de tekniske krav i dette direktiv eller i særdirektiverne, og kontrollerer, at fabrikantens oplysninger, jf. den udtømmende fortegnelse i bilag I, er korrekte.

8) "Tvillinghjul": to hjul, der er monteret på samme aksel, og hvor afstanden mellem centrene af dækkenes berøringsflader med jorden er mindre end 460 mm. Tvillinghjul betragtes som enkeltmonteret hjul.

9) "Bimodalt drevet køretøj": et køretøj, som har to forskellige fremdriftssystemer, f.eks. et elektrisk og et termisk.

10) "Fabrikant": en person eller organisation, som over for den godkendende myndighed i enhver henseende er ansvarlig for typegodkendelsen og for produktionens overensstemmelse, idet det ikke kræves, at denne person eller organisation er direkte involveret i alle trin af konstruktionen af det køretøj, der skal godkendes, eller fremstillingen af den komponent eller den separate tekniske enhed, der skal godkendes.

11. "Teknisk tjeneste": en organisation, der er udpeget til som prøvningslaboratorium at udføre prøvning og inspektion på vegne af medlemsstatens godkendende myndighed; den godkendende myndighed kan også selv udføre denne funktion.

KAPITEL II

Procedurer for meddelelse af typegodkendelse

Artikel 3

Ansøgninger om typegodkendelse indgives af fabrikanten til typegodkendelsesmyndigheden i en medlemsstat. De skal ledsages af et oplysningsskema, hvortil der for så vidt angår typegodkendelse af køretøjer findes en model i bilag II, og hvortil der for så vidt angår typegodkendelse af systemer, separate tekniske enheder eller komponenter findes en model i et bilag eller et tillæg til det relevante direktiv om systemet, den separate tekniske enhed eller komponenten. Ansøgningen skal endvidere ledsages af de øvrige dokumenter, der er nævnt i oplysningsskemaet. Ansøgninger om en bestemt køretøjstype, et system, en separat teknisk enhed eller komponent må kun indgives i én medlemsstat.

Artikel 4

1. Den enkelte medlemsstat meddeler typegodkendelse for alle køretøjstyper, systemer, separate tekniske enheder eller komponenter, hvis de opfylder følgende betingelser:

a) køretøjstypen skal opfylde de tekniske krav i særdirektiverne og være i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer, som de fremgår af den udtømmende fortegnelse i bilag I

b) systemet, den separate tekniske enhed eller komponenten skal opfylde de tekniske krav i særdirektiverne og være i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer, som de fremgår af den udtømmende fortegnelse i bilag I.

2. Inden meddelelse af typegodkendelse træffer de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat, om nødvendigt i samarbejde med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor produktionen har fundet sted, eller hvor varen er indført i Fællesskabet, de fornødne foranstaltninger til at kontrollere, at bestemmelserne i bilag VI er overholdt, således at nye køretøjer, systemer, separate tekniske enheder eller komponenter, der bliver produceret, markedsført, solgt eller taget i brug, er i overensstemmelse med den godkendte type.

3. De i stk. 2 omhandlede kompetente myndigheder sikrer, om nødvendigt i samarbejde med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor produktionen finder sted, eller hvor varen indføres i Fællesskabet, at bestemmelserne i bilag VI fortsat overholdes.

4. Når en ansøgning om typegodkendelse af et køretøj ledsages af en eller flere typegodkendelsesattester for et system, en separat tekniske enhed eller komponent udstedt af en eller flere medlemsstater, er den medlemsstat, der foretager typegodkendelsen for en køretøjstype, forpligtet til at acceptere disse og således ikke foretage den i stk. 1, litra b), krævede kontrol af systemer, separate tekniske enheder og/eller komponentenheder, der er blevet typegodkendt.

5. Den enkelte medlemsstat er ansvarlig for den typegodkendelse af systemer, separate tekniske enheder eller komponentenheder, den meddeler. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, som meddeler typegodkendelse for en bestemt køretøjstype, foretager overensstemmelseskontrol af produktionen, om nødvendigt i samarbejde med de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, som har meddelt typegodkendelsesattester for systemer, separate tekniske enheder eller komponentenheder.

6. Finder en medlemsstat imidlertid, at et køretøj, et system, en separat teknisk enhed eller en komponent, som er i overensstemmelse med stk. 1, alligevel udgør en alvorlig risiko for færdselssikkerheden, kan den nægte at meddele typegodkendelse. Den skal straks underrette de andre medlemsstater og Kommissionen herom, idet den gør rede for bevæggrundene for sin beslutning.

Artikel 5

1. Den kompetente myndighed i en medlemsstat udfylder for alle køretøjstyper, for hvilken den meddeler standardtypegodkendelse, typegodkendelsesformularen i bilag III og anfører prøvningsresultaterne i de relevante rubrikker på den formular, der vedlægges køretøjets typegodkendelsesattest, jf. modellen i bilag VII.

2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat udfylder for hver enkelt type system, separat teknisk enhed eller komponent, for hvilken den meddeler typegodkendelse, den typegodkendelsesformular, der fremgår af et bilag eller et tillæg til det enkelte relevante særdirektiv.

3. Typegodkendelsesattester for systemer, separate tekniske enheder eller komponenter nummereres efter metoden i bilag V, del A.

Artikel 6

1. Hver medlemsstats kompetente myndigheder sender inden en måned en kopi af typegodkendelsesattesterne med tilhørende bilag for alle køretøjstyper, for hvilke de meddeler eller nægter typegodkendelse, til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

2. Hver medlemsstats kompetente myndighed sender hver måned en liste over de typegodkendelser af et system, en separat teknisk enhed eller en komponent, som den har meddelt eller nægtet typegodkendelse i løbet af den pågældende måned, til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

På anmodning af en kompetent myndighed i en anden medlemsstat sender den endvidere straks en kopi af typegodkendelsesattesten samt bilagene hertil for hver enkelt type system, separat teknisk enhed eller komponent.

Artikel 7

1. For hvert køretøj, der produceres i overensstemmelse med den typegodkendte type, udsteder fabrikanten en overensstemmelsesattest, jf. modellen hertil i bilag IV, del A. En sådan attest skal ledsage hvert køretøj. Dog kan medlemsstaterne, efter at de mindst tre måneder i forvejen har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom, med henblik på beskatning af køretøjet eller udfærdigelse af registreringsattesten forlange, at der på overensstemmelsesattesten anføres andre oplysninger end dem, der er nævnt i bilag IV, del A, på betingelse af, at de udtrykkelig figurerer på oplysningsskemaet.

Overensstemmelsesattesten skal udformes på en sådan måde, at falskneri forhindres. Den skal med henblik herpå trykkes på papir, som enten er beskyttet med kulørt grafik eller er forsynet med et vandmærke med køretøjsfabrikantens identifikationsmærke.

2. For hver uoriginal separat teknisk enhed eller komponent, der produceres i overensstemmelse med den godkendte type, udsteder fabrikanten en overensstemmelsesattest som vist i bilag IV, del B. Denne attest kræves ikke for originale separate tekniske enheder eller komponenter.

3. Når en separat teknisk enhed eller komponent, som skal typegodkendes, kun kan fungere eller udvise sine særlige egenskaber i sammenhæng med andre af køretøjets dele, og overholdelse af et eller flere krav derfor kun kan efterprøves, når den separate tekniske enhed eller komponent, der skal typegodkendes, fungerer i forbindelse med andre af køretøjets dele, det være sig simulerede eller virkelige, begrænses rækkevidden af typegodkendelsen af den separate tekniske enheds eller komponent i overensstemmelse hermed. I sådanne tilfælde anføres eventuelle anvendelsesbegrænsninger eller monteringsforskrifter i den separate tekniske enhed eller komponents typegodkendelsesattest. Det kontrolleres i forbindelse med typegodkendelse af køretøjet, at sådanne begrænsninger og forskrifter er overholdt.

4. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 skal indehaveren af en typegodkendelse af en separat teknisk enhed eller komponent, som er meddelt i overensstemmelse med artikel 4, forsyne alle separate tekniske enheder og komponenter, der produceres i overensstemmelse med typegodkendelsen, med sit fabriks- eller handelsmærke, typebetegnelse samt, hvis særdirektivet rummer en sådan bestemmelse, det i artikel 8 omhandlede typegodkendelsesmærke. I sidstnævnte tilfælde er han ikke forpligtet til at udstede den i stk. 2 nævnte attest.

5. Indehaveren af en typegodkendelsesattest med anvendelsesbegrænsninger i henhold til stk. 3 skal med hver produceret separat teknisk enhed eller komponent vedlægge detaljerede oplysninger om disse begrænsninger samt angive eventuelle monteringsforskrifter.

6. Indehaveren af en typegodkendelse af en uoriginal separat teknisk enhed, som er meddelt i forbindelse med en eller flere køretøjstyper, skal med hver separat teknisk enhed give tilstrækkelig detaljerede oplysninger til, at sådanne køretøjer kan identificeres.

Artikel 8

1. Køretøjer, der produceres i overensstemmelse med den typegodkendte type, skal være forsynet med et typegodkendelsesmærke, som er sammensat i overensstemmelse med del 1, del 3 og del 4 af typegodkendelsesnummeret, jf. bilag V, del A.

2. Separate tekniske enheder og komponenter, der produceres i overensstemmelse med den typegodkendte type, skal, hvis det er foreskrevet i det relevante særdirektiv, være forsynet med et typegodkendelsesmærke i overensstemmelse med forskrifterne i bilag V, del B. Det i bilag V, del B, punkt 1.2, omhandlede typegodkendelsesnummer skal være sammensat i overensstemmelse med del 4 af typegodkendelsesnummeret, jf. bilag V, del A.

Angivelserne på typegodkendelsesmærket kan herudover udvides med supplerende angivelser, der beskriver særlige egenskaber ved den pågældende separate tekniske enhed eller komponent. Disse supplerende oplysninger specificeres eventuelt i særdirektiverne om de pågældende separate tekniske enheder eller komponenter.

Artikel 9

1. Fabrikanten er ansvarlig for, at alle køretøjer og alle systemer, separate tekniske enheder og komponenter produceres i overensstemmelse med den typegodkendte type. Definitivt produktionsophør samt enhver ændring af angivelserne på oplysningsskemaet skal af indehaveren af typegodkendelsen meddeles de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som har udstedt den pågældende typegodkendelse.

2. Hvis de kompetente myndigheder i den i stk. 1 omhandlede medlemsstat finder, at en sådan ændring ikke gør en ændring i den meddelte typegodkendelse påkrævet eller ikke gør det nødvendigt at udstede en ny typegodkendelse, underretter de fabrikanten herom.

3. Hvis de kompetente myndigheder i den i stk. 1 omhandlede medlemsstat fastslår, at ændringerne af angivelserne på oplysningsskemaet kræver ny kontrol eller prøvning, underretter de fabrikanten herom og foretager prøvningen. Fører denne kontrol eller prøvning til ændring af typegodkendelsesattesten eller til udstedelse af en ny attest, underretter de pågældende myndigheder de andre medlemsstaters kompetente myndigheder, jf. artikel 6.

4. Hvis der foretages ændringer i oplysningerne i oplysningsskemaet, udsteder fabrikanten ændrede sider til typegodkendelsesmyndigheden, idet han tydeligt angiver, hvori ændringerne består, samt datoen for ændringerne. Oplysningsskemaets referencenummer må kun ændres, hvis ændringerne i oplysningsskemaet medfører en eller flere ændringer i bilag IV af de oplysninger, der skal gives i overensstemmelsesattesten (undtagen punkt 19.1 og 45-51).

5. Finder en typegodkendelse ikke mere anvendelse som følge af, at produktionen af den typegodkendte køretøjstype, det typegodkendte system, den typegodkendte separate tekniske enhed eller den typegodkendte komponent er definitivt indstillet, underretter de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der har foretaget typegodkendelsen, inden en måned de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater herom.

Artikel 10

1. Hvis den medlemsstat, der har foretaget typegodkendelse, fastslår, at køretøjer, systemer, separate tekniske enheder eller komponenter ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, træffer den de nødvendige foranstaltninger for på ny at sikre overensstemmelse mellem produktionen og den typegodkendte type. De kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat underretter de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger, der om nødvendigt kan gå så vidt som til tilbagekaldelse af typegodkendelsen.

2. Hvis en medlemsstat fastslår, at køretøjer, systemer, separate tekniske enheder eller komponenter ikke svarer til den godkendte type, kan den anmode den medlemsstat, som har foretaget typegodkendelsen, om at verificere de påpegede afvigelser. Den medlemsstat, som har foretaget typegodkendelsen, foretager den nødvendige kontrol inden seks måneder efter modtagelsen af anmodningen. Ved manglende overensstemmelse træffer de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som har foretaget typegodkendelsen, de i stk. 1 nævnte foranstaltninger.

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder giver inden en måned efter tilbagekaldelse af en meddelt typegodkendelse hinanden meddelelse herom og om grundene hertil.

4. Hvis den medlemsstat, der har meddelt typegodkendelse, bestrider rigtigheden af en meddelelse om manglende overensstemmelse, bestræber de pågældende medlemsstater sig på at bilægge tvisten. Kommissionen holdes løbende underrettet og hører eventuelt parterne med henblik på at finde en løsning.

Artikel 11

På forslag af Kommissionen kan Rådet med kvalificeret flertal inden for rammerne af multilaterale og bilaterale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande anerkende, at procedurer, som er fastsat ved internationale regulativer eller ved bestemmelser i tredjelande, er ækvivalente med dette direktivs og særdirektivernes krav for eller bestemmelser om typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

Artikel 12

Hvis en medlemsstat fastslår, at køretøjer, systemer, separate tekniske enheder eller komponenter af en godkendt type udgør en fare for færdselssikkerheden, kan den for et tidsrum på højst seks måneder på sit område forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse heraf. Den pågældende medlemsstat underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen om beslutningen og begrundelsen herfor.

Artikel 13

Enhver afgørelse truffet i henhold til bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, hvorved typegodkendelse nægtes eller tilbagekaldes, eller hvorved der udstedes salgs- eller benyttelsesforbud for et køretøj, en separat teknisk enhed eller en komponent, skal nøje begrundes. Afgørelsen meddeles den berørte part med oplysning om de i medlemsstaterne gældende retsmidler og fristerne for disses anvendelse.

Artikel 14

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om navne og adresser på:

a) de typegodkendende myndigheder og, når det er relevant, hvilke fagområder de enkelte myndigheder er ansvarlige for, og

b) de tekniske tjenester, som de har godkendt, med angivelse af hvilke prøvninger den enkelte tjeneste er godkendt til at udføre. De udpegede tjenester skal opfylde de harmoniserede standarder om drift af prøvningslaboratorier (EN 45001), dog med følgende forbehold:

i) en fabrikant kan ikke godkendes som teknisk tjeneste, medmindre dette udtrykkeligt er hjemlet i særdirektivet

ii) ved anvendelsen af dette direktiv betragtes det ikke som usædvanligt, at en teknisk tjeneste benytter andet udstyr end sit eget, forudsat at typegodkendelsesmyndigheden har givet sit samtykke hertil.

2. En udpeget tjeneste formodes at opfylde den harmoniserede standard, men Kommissionen kan eventuelt anmode medlemsstaterne om at godtgøre dette.

Tekniske tjenester i tredjelande kan kun udpeges som godkendte inden for rammerne af bilaterale og multilaterale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande.

KAPITEL III

Bestemmelser om fri bevægelighed, foreløbige ordninger, undtagelser samt alternative procedurer

Artikel 15

1. Medlemsstaterne kan ikke forbyde markedsføring, salg, ibrugtagning og benyttelse af nye køretøjer, der er i overensstemmelse med dette direktiv. Kun køretøjer, der er i overensstemmelse med dette direktiv, må fremstilles med henblik på en første registrering.

2. Medlemsstaterne kan ikke forbyde markedsføring, salg eller brug af nye separate tekniske enheder og nye komponenter, der er i overensstemmelse med dette direktiv. Kun de separate tekniske enheder eller komponenter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, må markedsføres og sælges første gang med henblik på brug i medlemsstaterne.

3. Som en undtagelse fra stk. 1 og 2 gælder følgende:

a) Medlemsstaterne kan fritage køretøjer, systemer, separate tekniske enheder og komponenter, der enten er bestemt til:

i) produktion af små serier på højst 200 enheder pr. år pr. type køretøj, pr. system, pr. type komponent eller pr. type separat teknisk enhed

ii) eller til militæret, ordensmagten, civilforsvaret, brandvæsenet eller organer, der udfører offentlige arbejder

fra at opfylde én eller flere bestemmelser i særdirektiverne.

De øvrige medlemsstater underrettes om sådanne fritagelser inden en måned efter, at de er indrømmet. Disse medlemsstater skal inden tre måneder beslutte, om de accepterer typegodkendelsen for køretøjer, der skal registreres på deres område. Attesten for en sådan typegodkendelse må ikke bære overskriften "EF-typegodkendelsesattest".

b) Typegodkendelser, som medlemsstaterne har meddelt, inden den 17. juni 1999, forbliver gyldige i den medlemsstat, der har meddelt dem, i et tidsrum på højst fire år regnet fra den dato, hvor den nationale lovgivning skal være i overensstemmelse med de relevante direktiver.

Samme periode gælder også for alle typer køretøjer, systemer, tekniske enheder eller komponenter, der er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der var gældende inden iværksættelsen af de relevante direktiver i de medlemsstater, der anvender andre lovmæssige ordninger end typegodkendelse.

Køretøjer, der er omfattet af ovennævnte undtagelsesbestemmelse, kan i dette tidsrum markedsføres, sælges og tages i brug uden nogen tidsbegrænsning for benyttelsen af dem.

Markedsføring, salg og benyttelse af systemer, separate tekniske enheder og komponenter til disse køretøjer er ikke tidsbegrænset.

4. Dette direktiv indskrænker ikke medlemsstaternes mulighed for - under iagttagelse af traktaten - at fastsætte sådanne krav, som de måtte skønne nødvendige for at beskytte brugerne under anvendelsen af de pågældende køretøjer, for så vidt dette ikke indebærer nogen ændring af køretøjerne.

Artikel 16

1. Uanset artikel 15, stk. 1 og 2, kan medlemsstaterne i det i bilag VIII angivne omfang og i et begrænset tidsrum registrere og tillade salg eller ibrugtagning af fabriksnye køretøjer af en køretøjstype, hvis typegodkendelse ikke længere er gyldig. Denne mulighed er begrænset til en periode på 12 måneder, regnet fra den dato, hvor typegodkendelsen blev ugyldig.

Første afsnit finder alene anvendelse på køretøjer, som befandt sig på Fællesskabets område og var ledsaget af en gyldig overensstemmelsesattest, der var udstedt medens det pågældende køretøjs typegodkendelse endnu var gyldig, men som ikke var blevet registreret eller taget i brug, før typegodkendelsen blev ugyldig.

2. Inden stk. 1 kan finde anvendelse på en eller flere køretøjstyper af en given klasse indgiver fabrikanten en ansøgning herom til de kompetente myndigheder i hver af de medlemsstater, som berøres af ibrugtagningen af sådanne køretøjstyper. Ansøgningen ledsages af en teknisk og/eller økonomisk begrundelse.

Inden tre måneder afgør disse medlemsstater, om de kan tillade registrering af den pågældende køretøjstype på deres område og, i bekræftende fald, af hvor mange køretøjer. Det påhviler hver medlemsstat, der berøres af ibrugtagningen af sådanne køretøjstyper, at påse, at fabrikanten overholder bestemmelserne i bilag VIII. Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en fortegnelse over de indrømmede undtagelser.

3. For køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af teknologi eller metoder, som i kraft af deres specifikke karakter ikke kan opfylde et eller flere krav i et eller flere særdirektiver, finder artikel 8, stk. 2, litra c), i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

KAPITEL IV

Procedure for tilpasning til den tekniske udvikling

Artikel 17

Ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilagene til dette direktiv eller bestemmelserne i de i bilag I nævnte særdirektiver til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, der er nedsat ved artikel 13 i direktiv 70/156/EØF, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dens artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

KAPITEL V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 19

Rådets direktiv 92/61/EØF ophæves med virkning fra den 9. november 2003. Henvisninger til direktiv 92/61/EØF betragtes som henvisninger til dette direktiv og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag IX.

Artikel 20

1. Medlemsstaterne sætter inden den 9. maj 2003 de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i stk. 1, første afsnit, fra den 9. november 2003. På anmodning af fabrikanten kan den tidligere model for overensstemmelsesattesten (typeattesten) dog fortsat anvendes i 12 måneder efter denne dato.

3. Fra den 9. maj 2003 kan medlemsstaterne ikke længere forbyde første ibrugtagning af køretøjer, som opfylder bestemmelserne i dette direktiv.

4. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 21

Dette direktiv gør ikke godkendelser af køretøjer, som er meddelt inden den 9. november 2003, ugyldige, og er heller ikke til hinder for, at sådanne godkendelser udvides efter bestemmelserne i det direktiv, i henhold til hvilket de oprindelig blev meddelt. Efter den 9. november 2004 skal alle de overensstemmelsesattester, fabrikanten udsteder, dog være i overensstemmelse med modellen i bilag IV.

Artikel 22

Indtil harmoniseringen af medlemsstaternes registrerings- og beskatningssystemer for køretøjer, som er omfattet af dette direktiv, er gennemført, kan medlemsstaterne anvende nationale kodesystemer for at lette registrering og beskatning på deres område. Medlemsstaterne kan også forlange, at den nationale kode fremgår af overensstemmelsesattesten.

Artikel 23

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 24

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

M. Arias Cañete

Formand

(1) EFT C 307 E af 26.10.1999, s. 1.

(2) EFT C 368 af 20.12.1999, s. 1.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 27.10.1999 (EFT C 154 af 5.6.2000, s. 50), Rådets fælles holdning af 29.10.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 5.2.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 225 af 10.8.1992, s. 72. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/7/EF (EFT L 106 af 3.5.2000, s. 1).

(5) EFT L 226 af 18.8.1997, s. 1.

(6) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF (EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9).

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

LISTE OVER BILAG

>TABELPOSITION>

BILAG I

FORTEGNELSE OVER FORSKRIFTER VEDRØRENDE TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER

Den nedenfor anførte udtømmende fortegnelse over køretøjets bestanddele og kendetegn har betegnelsen (O), såfremt deres overensstemmelse med de af fabrikanten givne oplysninger skal verificeres, og betegnelsen (SD), såfremt deres overensstemmelse med forskrifterne i fællesskabsretten skal verificeres.

(Eventuelt under hensyn til anvendelsesområde og seneste ændring af de enkelte særdirektiver, der er anført nedenfor)

>TABELPOSITION>

Note

Særdirektiverne vil komme til at indeholde specifikke forskrifter for knallerter med begrænset ydeevne, dvs. knallerter forsynet med pedaler, med en hjælpemotor med en effekt på højst 1 kW og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 25 km/h. Disse specifikationer vil navnlig tage sigte på de bestanddele og kendetegn, der er omhandlet i rubrik nr. 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 og 46 i dette bilag.

BILAG II

>PIC FILE= "L_2002124DA.001402.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.002901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.003001.TIF">

BILAG III

>PIC FILE= "L_2002124DA.003102.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.003201.TIF">

BILAG IV

>PIC FILE= "L_2002124DA.003302.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124DA.003701.TIF">

BILAG V

NUMMERERING OG MÆRKNING

A. TYPEGODKENDELSESATTESTERS NUMMERERINGSSYSTEM

(artikel 5, stk. 3)

1. Typegodkendelsesnummeret består af:

- fire dele for typegodkendelser af køretøjer

- fem dele for typegodkendelser af systemer, komponenter og separate tekniske enheder som nærmere beskrevet nedenfor. I alle tilfælde adskilles de forskellige dele af "*"-tegnet.

Del 1: Et lille "e", fulgt af en talkode, der angiver den medlemsstat, der har meddelt typegodkendelse:

1 for Tyskland; 2 for Frankrig; 3 for Italien; 4 for Nederlandene; 5 for Sverige; 6 for Belgien; 9 for Spanien; 11 for Det Forenede Kongerige; 12 for Østrig; 13 for Luxembourg; 17 for Finland; 18 for Danmark; 21 for Portugal; 23 for Grækenland; 24 for Irland.

Del 2: Grunddirektivets nummer.

Del 3: Nummeret på seneste ændringsdirektiv, som finder anvendelse på typegodkendelsen.

For typegodkendelser af køretøjer er det seneste ændringsdirektiv det seneste direktiv, som ændrer en eller flere artikler i dette direktiv.

For typegodkendelse af systemer, komponenter og separate tekniske enheder er det seneste ændringsdirektiv det seneste særdirektiv, som indeholder de bestemmelser, som det (den) pågældende system, komponent eller separate tekniske enhed er i overensstemmelse med.

Hvis grunddirektivet ikke er blevet ændret, gentages dets nummer dog i del 3.

Indeholder et direktiv forskellige gennemførelsesdatoer for forskellige tekniske krav, tilføjes et bogstav, der henviser til den standard, hvorpå typegodkendelsen er baseret.

For typegodkendelser af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder på grundlag af kapitler eller afsnit i ét og samme særdirektiv efterfølges nummeret på særdirektivet af nummeret på kapitel (1), bilag (2) og tillæg (3) for at angive typegodkendelsens emne. I alle tilfælde adskilles sådanne tal af tegnet "/".

(1) med arabertal

(2) med romertal

(3) med arabertal og versaler, hvor det er relevant.

Del 4: Et firecifret løbenummer (evt. med foranstillede nuller) til angivelse af basistypegodkendelsesnummer. Nummerserien begynder ved 0001 for hvert grunddirektiv.

Del 5: Et tocifret løbenummer (med foranstillet nul) til angivelse af udvidelsen. Denne nummerserie begynder med 00 for hvert basisgodkendelsesnummer.

2. For EF-typegodkendelser af hele køretøjer udelades del 2.

3. Del 5 udelades kun på køretøjets foreskrevne plade.

4. Eksempel på anden typegodkendelse, meddelt af Nederlandene i henhold til direktiv 97/24/EF, kapitel 5, bilag II:

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Eksempel på tredje typegodkendelse (udvidelse 1) meddelt af Italien i henhold til direktiv 95/1/EF, bilag I:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Eksempel på niende typegodkendelse (udvidelse 4) meddelt af Det Forenede Kongerige i henhold til direktiv 93/29/EØF som ændret ved direktiv 2000/74/EF:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Eksempel på fjerde køretøjstypegodkendelse (udvidelse 2) meddelt af Tyskland i henhold til direktiv 92/61/EØF:

e1*92/61*0004*02

8. Eksempel på køretøjstypegodkendelsesnummer, præget i køretøjets foreskrevne plade:

e1*92/61*0004

B. TYPEGODKENDELSESMÆRKE

1. Typegodkendelsesmærket for en komponent eller separat teknisk enhed består af:

1.1. Et rektangel, hvori der er anbragt et lille "e", efterfulgt af kendingsnummeret for den medlemsstat, der har meddelt typegodkendelsen, nemlig:

- 1 for Tyskland

- 2 for Frankrig

- 3 for Italien

- 4 for Nederlandene

- 5 for Sverige

- 6 for Belgien

- 9 for Spanien

- 11 for Det Forenede Kongerige

- 12 for Østrig

- 13 for Luxembourg

- 17 for Finland

- 18 for Danmark

- 21 for Portugal

- 23 for Grækenland

- 24 for Irland.

1.2. Det firecifrede nummer fra del 4 af typegodkendelsesnummeret, der er anført på typegodkendelsesskemaet for den pågældende separate tekniske enhed eller komponent. Nummeret indføres umiddelbart under det i punkt 1.1 nævnte rektangel. De cifre, som nummeret består af, anbringes på samme side af bogstavet "e" og i samme læseretning. For at undgå forveksling med andre symboler bør der ikke benyttes romertal i typegodkendelsesnummeret.

2. Typegodkendelsesmærket skal være anbragt på en separat tekniske enhed eller en komponent, så det er umuligt at slette og let at læse, også når den separate tekniske enhed eller komponenten er monteret på et køretøj.

3. I tillægget er der vist et eksempel på et typegodkendelsesmærke.

Tillæg

Eksempel på typegodkendelsesmærke

>PIC FILE= "L_2002124DA.004002.TIF">

Forklaring:

Den ovenfor viste typegodkendelse for en komponent eller en separat teknisk enhed er udstedt af Irland (e24) med nummer 0676.

BILAG VI

BESTEMMELSER VEDRØRENDE OVERENSSTEMMELSESKONTROL AF PRODUKTIONEN

1. For at verificere, at køretøjer, systemer, separate tekniske enheder og komponenter produceres på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med den typegodkendte type, gælder følgende bestemmelser:

1.1. Indehaveren af typegodkendelsen skal:

1.1.1. påse, at der findes procedurer til effektiv kvalitetskontrol af produkterne

1.1.2. have adgang til det nødvendige kontroludstyr for at kunne kontrollere, om den/det enkelte type køretøj, system, teknisk enhed eller komponent, der er blevet typegodkendt, er overensstemmende

1.1.3. sikre, at data vedrørende prøvningsresultater registreres, og at de dertil knyttede dokumenter opbevares i en periode på 12 måneder efter produktionens ophør

1.1.4. analysere resultaterne af hver type prøvning for at overvåge og sikre, at produktets kendetegn forbliver konstante under skyldigt hensyn til de variationer, der er tilladelige i industriel produktion

1.1.5. sørge for at foretage de prøvninger af hver enkelt produkttype, som er foreskrevet i det pågældende særdirektiv

1.1.6. sørge for, at enhver prøveudtagning, som viser uoverensstemmelse ved den pågældende type prøvning, efterfølges af en ny prøveudtagning og en ny prøvning. Der træffes de nødvendige foranstaltninger til at genetablere produktionsoverensstemmelsen.

1.2. De kompetente myndigheder, som har meddelt typegodkendelsen, kan til enhver tid verificere de overensstemmelseskontrolmetoder, som anvendes i den enkelte produktionsenhed.

1.2.1. Ved hver inspektion forelægges prøvnings- og produktionsjournalerne for inspektøren.

1.2.2. Inspektøren kan vilkårligt udvælge prøveemner til prøvning i fabrikantens laboratorium. Det mindste antal prøver kan fastsættes på grundlag af resultaterne af fabrikantens egen kontrol.

1.2.3. Hvis kvalitetsniveauet ikke forekommer tilfredsstillende, eller det synes nødvendigt at verificere gyldigheden af de foretagne prøvninger i henhold til punkt 1.2.2, udtager inspektøren prøver, der sendes til den tekniske tjeneste, som har foretaget typegodkendelsesprøvningerne.

1.2.4. De kompetente myndigheder kan gennemføre alle i særdirektiverne for de(t) pågældende produkt(er) foreskrevne prøvninger.

1.2.5. De kompetente myndigheder giver tilladelse til en inspektion om året. Hvis flere inspektioner er nødvendige, præciseres dette i de enkelte særdirektiver. Hvis en inspektion giver negativt resultat, skal den kompetente myndighed påse, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til, at produktionsoverensstemmelsen genetableres hurtigst muligt.

BILAG VII

>PIC FILE= "L_2002124DA.004202.TIF">

BILAG VIII

RESTSERIEKØRETØJER

(artikel 16, stk. 1 og 2)

Det højeste antal køretøjer, som må tages i brug i hver medlemsstat i henhold til proceduren i artikel 16, stk. 2, begrænses af den enkelte medlemsstat på en af følgende måder:

a) det højeste antal køretøjer af en eller flere typer må ikke overstige 10 % af antallet af køretøjer af alle de pågældende typer, der er taget i brug i den pågældende medlemsstat i løbet af det foregående år. Hvis disse 10 % svarer til mindre end 100 køretøjer, kan medlemsstaten tillade ibrugtagning af 100 køretøjer, eller

b) antallet af køretøjer af en given type begrænses til køretøjer, for hvilke der på eller efter produktionsdatoen var udstedt en gyldig overensstemmelsesattest, som var gyldig i mindst tre måneder efter udstedelsen, men som senere er blevet ugyldig som følge af, at et særdirektiv er trådt i kraft.

Overensstemmelsesattesten for køretøjer, der tages i brug i henhold til denne procedure, forsynes med en særlig påtegning herom.

BILAG IX

SAMMENLIGNINGSTABEL OMHANDLET I ARTIKEL 19

>TABELPOSITION>

Top