13/ 35

BG

Официален вестник на Европейския съюз

245


32002L0024


L 124/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 март 2002 година

относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 92/61/ЕИО на Съвета от 30 юни 1992 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства (4) определя процедурата на Общността относно одобряването и сертифицирането, което се прилага по отношение на дву- и триколесните моторни превозни средства, по отношение на компонентите и на техническите устройства, произведени в съответствие с техническите изисквания, посочени в специалните директиви.

(2)

Приети са всички специални директиви, посочени в пълния списък на системите, компонентите и техническите устройства, които се регламентират в рамките на Общността.

(3)

Прилагането на Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1997 г. относно някои елементи или характеристики на дву- и триколесните моторни превозни средства (5), позволява прилагането на процедурата за цялостно одобрение.

(4)

С цел да се позволи доброто функциониране на системата за типово одобрение, е наложително да се изяснят някои административни предписания и да се допълнят предписанията, които се съдържат в приложенията към Директива 92/61/ЕИО. За тази цел е важно да се въведат съгласувани предписания, отнасящи се по-специално до номерирането на сертификатите за типово одобрение, както и дo допустимите отклонения при последни серии на производство на превозни средства от даден тип и за превозни средства, съставни компоненти или технически устройства, които са разработени по съвременни технологии, които не са все още отразени в разпоредбите на Общността, подобно на аналогичните предписания на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с типовото одобрение на моторни превозни средства и на техните ремаркета (6).

(5)

Като се имат предвид установените днес технологии, разглеждането на елементите и характеристиките на тези превозни средства с цел регламентирането на норми, доведе до заключението, че подходящи за приемане са само тези, които фигурират в приложение I на настоящата директива. Все пак на базата на техническия прогрес и на развитието на технологиите ще бъде уместно да се разгледат допълнителни елементи и характеристики, които да се добавят при необходимост към тези, които вече са поместени в посоченото приложение I.

(6)

Тази процедура трябва да позволи на всяка държава-членка да констатира, че всеки тип превозно средство е преминало предвидените проверки от специалните директиви, и че те са вписани в сертификата за одобрение. Тя трябва също да позволи на производителите да изготвят образец на сертификата за съответствие за всички превозни средства, отговарящи на одобрения тип. Когато едно превозно средство се придружава от такъв сертификат, то може да бъде пуснато на пазара, продавано и регистрирано, за да се ползва на цялата територия на Общността.

(7)

Като се има предвид, че целта за осигуряване на по-добро функциониране на системата за одобрение от Общността на типови превозни средства не може да се осъществи по задоволителен начин от държавите-членки поради размера и ефекта на поставената цел, но то може да бъде по-добре осъществено на нивото на Общността, следователно Общността може да вземе мерки съобразно принципа на субсидиарност, изложен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, така както е дефиниран в посочения член, действието на настоящата директивата се ограничава само с необходимото за постигането на тези цели.

(8)

Необходимите мерки за изпълнението на настоящата директива са приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., което определя начините на упражняване на компетенциите по изпълнението им, дадени на Комисията (7).

(9)

За по-голяма яснота е целесъобразно да се прекрати действието на Директива 92/61/ЕИО на Съвета и тя да се замести с настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

Област на приложение и определения

Член 1

1.   Настоящата директива са прилага за всяко дву- или триколесно моторно превозно средство, с двойни или единични колела, предназначено да се движи по път, както и за неговите компоненти или технически устройства.

Настоящата директива не се прилага за следните превозни средства:

а)

при превозни средства с конструктивно предвидена максимална скорост под 6 km/h;

б)

при превозни моторни средства, които са предназначени да се управляват от пешеходец;

в)

при превозни моторни средства, предназначени да се управляват от лица с физически недъзи;

г)

при превозни моторни средства, предназначени за състезания по път или по всякакъв вид пресечен терен;

д)

при превозни средства, които са влезли в експлоатация преди влизането в сила на Директива 92/61/ЕИО;

е)

при трактори и селскостопански машини или други подобни;

ж)

при превозни средства, разработени предимно за използване извън пътищата и за развлекателни дейности, и които имат три симетрично разположени колела, от които едно отпред, а другите две — отзад;

з)

при колесни средства с помощни педали, оборудвани със спомагателен електрически двигател с максимална номинална постоянна мощност от 0,25 kw, на които захранването се намалява постепенно и накрая прекъсва, когато превозното средство достигне скорост от 25 км/ч или преди това, ако водачът спре да върти педалите,

нито за техните компоненти или технически устройства, при положение че те не са предназначени да бъдат монтирани върху превозни средства, включени в настоящата директива.

Тя не се прилага при одобрението на отделни превозни средства; въпреки това държавите-членки, които практикуват такъв тип одобрение, приемат извършването на всяко одобрение на компоненти и технически устройства, което им се дава по силата на настоящата директива, а не по силата на техни национални разпоредби в тази област.

2.   Посочените в параграф 1 превозни средства се разделят на:

а)

мотопеди, тоест двуколесни превозни средства (категория L1e) или триколесни (категория L2e) с конструктивно предвидена максимална скорост под 45 km/h и които се характеризират със следното:

i)

за двуколесни мотопеди с наличие на двигател:

при който работният обем на цилиндъра е по-малък или равен на 50 cm3, ако е с вътрешно горене, или

чиято номинална постоянна максимална мощност е по-малка или равна на 4 kW, ако се използва електрически двигател;

ii)

за триколесни мотопеди с наличие на двигател:

при който работният обем на цилиндъра е по-малък или равен на 50 cm3, ако е с принудително запалване (положително), или

чиято нетна максимална мощност е по-малка от 4 kW, ако се отнася за друг двигател с вътрешно горене, или

чиято номинална постоянна максимална мощност е по-малка или равна на 4 kW, ако двигателят е електрически;

б)

мотоциклети, тоест двуколесни превозни средства без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), оборудвани с двигател с работен обем на цилиндъра, който надвишава 50 cm3, ако е с вътрешно горене и/или който развива конструктивно предвидена максимална скорост по-висока от 45 km/h;

в)

триколесни моторни средства, тоест превозни средства с три симетрични колела (категория L5e), оборудвани с двигател с работен обем на цилиндъра надвишаващ 50 cm3, ако е с вътрешно горене и/или които развиват конструктивно предвидена максимална скорост по-висока от 45 km/h;

3.   Настоящата директива се прилага също спрямо „четириколки“, тоест моторни превозни средства с четири колела със следните характеристики:

а)

леки четириколки, с маса в ненатоварено положение по-ниска или равна на 350 kg (категория L6e), като в нея не се включва масата на акумулаторите за електрическите превозни средства и които развиват конструктивно предвидена максимална скорост по-ниска или равна на 45 km/h, и

i)

имат работен обем на цилиндъра на двигателя по-малък или равен на 50 cm3, ако той е с принудително запалване (положително), или

ii)

максималната нетна мощност е по-ниска или равна на 4 kW за другите двигатели с вътрешно горене, или

iii)

номиналната постоянна максимална мощност е по-ниска или равна на 4 kW, в случаите когато двигателят е електрически.

Тези превозни средства отговарят на техническите изисквания, които се прилагат към триколесните мотопеди от категория L2e, освен ако не е предвидено друго в някоя от специалните разпоредби;

б)

четириколки, без тези, които се имат предвид в точка а), с маса в ненатоварено положение равна или по-малка от 400 kg (категория L7e) (550 kg за превозните средства, предназначени за транспорт на стоки), в която маса не се включва масата на акумулаторите за електрическите превозни средства и които имат максимална нетна мощност на двигателя, ненадхвърляща 15 kW. Тези превозни средства се считат за триколесни с двигател и отговарят на техническите изисквания, които се прилагат към триколките с двигател от категория L5e, освен ако не е предвидено друго в някоя от специалните разпоредби.

Член 2

За целите на настоящата директива се разбира под:

1.

„Тип превозно средство“: превозно средство или група превозни средства (варианти) които:

а)

са част от една-единствена категория (двуколесен мотопед L1e, триколесен мотопед L2e, и т. н., така както са определени в член 1);

б)

произведени са от един и същ производител;

в)

имат едно и също шаси, рама, подрама, под или конструкция, към които са монтирани главните им компоненти;

г)

притежават двигател, които работи на същия принцип (вътрешно горене, електрически двигател, хибриден, и др.);

д)

имат същото типово обозначение, дадено от производителя;

Един тип превозно средство може да включва варианти и версии;

2.

„вариант“: едно превозно средство или група превозни средства (версии) от същия тип, когато:

а)

имат една и съща форма на каросерията (базови характеристики);

б)

при групата превозни средства (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на масата при движение не надвишава 20 % от най-ниската стойност;

в)

при групата превозни средства (версии), разликата между най-ниската и най-високата стойност на максимално допустимата маса не надвишава 20 % от най-ниската стойност;

г)

имат еднакъв начин на работа (двутактови или четиритактови, принудително запалване или чрез компресия);

д)

при групата превозни средства (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на работния обем на двигателя (при двигател с вътрешно горене) не надвишава 30 % от най-ниската стойност;

е)

имат еднакъв брой и еднакво разположение на цилиндрите;

ж)

при групата превозни средства (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на мощността на двигателя не надвишава 30 % от най-ниската стойност;

з)

имат еднакъв начин на работа (при електрическите двигатели);

и)

имат еднакъв тип скоростна кутия (ръчна, автоматична и т. н.);

3.

под „версия“ се има предвид: превозно средство от същия тип и същия вариант, но което може да има едно или няколко от оборудванията, компонентите или системите, изброени в информационния документ, който фигурира в приложение II, но при условие че има само:

а)

една-единствена посочена стойност за:

i)

масата при движение;

ii)

максимално допустимата маса;

iii)

мощността на двигателя;

iv)

работния обем на двигателя;

б)

една обща справка за резултатите от изпитванията, регистрирани в съответствие с приложение VII;

4.

под „система“ се има предвид: всяка система на превозно средство, като спирачки, устройства за борба срещу замърсяването, предизвикано от отработените газове, и т. н., които трябва да отговарят на изискванията, определени в една от специалните директиви;

5.

под „обособен технически възел“ се има предвид: устройство, като неоригинален шумозаглушител на отработените газове, което трябва да отговаря на изискванията на специална директива и е предназначено да бъде съставна част от превозно средство, което може да бъде предмет на отделно одобрение, но само заедно с един или няколко типа определени превозни средства, когато това се предвижда изрично от специалната директива;

6.

под „компонент“ се има предвид: устройство, като например фар, което трябва да отговаря на изискванията на специална директива и е предназначено да бъде съставна част от превозно средство, и което може да бъде предмет на одобрение, извършващо се отделно от одобрението на самото превозно средство, когато това се предвижда изрично от специалната директива;

7.

под „типово одобрение“ се има предвид: процедурата, с която една държава-членка установява, че даден тип превозно средство, система, обособен технически възел или компонент отговаря както на техническите предписания на настоящата директива или на специалните директиви, така и на проверките за точността на представените от производителя данни, предвидени в пълния списък, поместен в приложение I;

8.

под „двойни колела“ се има предвид две колела, монтирани върху една и съща ос и на които разстоянието между центровете на техните контактни повърхности със земята не надвишава 460 милиметра. За тези двойни колела се приема, че представляват едно-единствено колело;

9.

под „превозни средства с два начина на задвижване“ се има предвид: превозните средства, които имат две различни системи за задвижване, например една електрическа система за задвижване и една термична система;

10.

под „производител“ се има предвид: лицето или органът, отговорен пред властите, компетентни относно типовото одобрение, за всички аспекти на процеса по одобрението и натоварен да осигури съответствието на производството, като това лице или орган не е необходимо да се намесва пряко на всеки етап от производството на превозното средство или на компонента или обособеният технически възел, които подлежат на одобрение.

11.

под „техническа служба“ се има предвид: организацията или органа, определен като изпитателна лаборатория за извършване на тестови изпитания или на контролни проверки от името на властите на някоя държава-членка, компетентни в областта на типовото одобрение. Тази функция може да бъде изпълнявана също така от самите компетентни власти.

ГЛАВА II

Процедура по издаване на одобрение

Член 3

Всяко заявление за типово одобрение се подава от производителя до одобряващия орган на дадена държава-членка. То се придружава от информационен документ, чиито образец за одобрение на превозни средства фигурира в приложение II, а за одобрението на системи, обособени технически възли или компоненти е поместен в приложение или допълнение, отнасящи се до системи, обособени технически възли или компоненти, като се придружава също така и от други документи, отбелязани в информационния документ. Заявление за даден тип превозно средство, система, обособен технически възел или компонент може да бъде подадено само в една единствена държава-членка.

Член 4

1.   Всяка държава-членка извършва одобрението на всеки тип превозно средство, система, обособен технически възел или компонент, които отговарят на следните условия:

а)

типът превозно средство отговаря на техническите предписания от специалните разпоредби, както и на представените данни от производителя, предвидени в пълния списък, поместен в приложение I;

б)

системата, обособеният технически възел или компонентът отговарят на техническите предписания от специалната директива, които се отнасят до тях и съответстват на представените от производителя данни, предвидени в пълния списък, поместен в приложение I;

2.   Преди пристъпване към процедура по одобрение, компетентните органи на държавата-членка, които извършват тези операции, вземат всички необходими мерки, за да се уверят, при необходимост в сътрудничество с компетентните власти на държавата-членка, в която е извършено производството или откъдето е внесено в Общността, че разпоредбите на приложение IV са спазени, за да може новите превозни средства, системи, технически устройства или компоненти, които са произведени, изкарани на пазара, пуснати в продажба и в движение, да отговарят на одобрения тип.

3.   Компетентните власти, посочени в параграф 2, при необходимост в сътрудничество с компетентните власти на държавата-членка, където е извършено производството или е извършен вноса в Общността, следят за спазването на разпоредбите на приложение VI.

4.   Когато едно заявление за одобрение на тип превозно средство е придружено от един или няколко сертификата за одобрение на система, на обособен технически възел или на компонент, издадени от една или няколко държави-членки, държавата-членка, която извършва процедурата по одобрението на типа превозно средство, е длъжна да ги приеме, като по този начин избягва извършването на предписаните в параграф 1, точка б) проверки на одобрените системи, компоненти и/или технически устройства.

5.   Всяка държава-членка носи отговорност за издадените от нея типови одобрения на системи, технически устройства или компоненти. Компетентните власти на държавата-членка, която е издала одобрението на даден тип превозно средство, извършват контрол за съответствие на продукцията, като при необходимост прибягва до сътрудничество с компетентните власти от останалите държави-членки, които са извършили сертифицирането на системи, технически устройства или компоненти.

6.   Въпреки това, ако една държава-членка констатира, че дадено превозно средство, система, обособен технически възел или компонент, макар да съответстват на разпоредбите на параграф 1, представляват сериозен риск за пътната безопасност, може да откаже издаването на одобрение. Тази държава информира незабавно останалите държави-членки и Комисията, като уточнява причините, които мотивират нейното решение.

Член 5

1.   За всеки тип превозно средство, за който компетентният орган на дадена държава-членка извършва одобрение, се попълва сертификационен формуляр, който фигурира в приложение III, като освен това се посочват резултатите от тестовите изпитвания в съответните графи на документа, който е прикрепен към сертификата за одобрение и чиито образец фигурира в приложение VII.

2.   За всеки тип система, обособен технически възел или компонент, за който компетентният орган на дадена държава-членка извършва одобрение, се попълва формуляра за одобрение, който фигурира в приложение или допълнение към специалните директиви, които са валидни в този случай.

3.   Сертификатите за одобрение на превозно средство, система, обособен технически възел или компонент се номерират в съответствие с метода, описан в приложение V, част А.

Член 6

1.   Компетентният орган на всяка държава-членка изпраща в срок от един месец на органите на другите държави-членки копие от сертификата за одобрение, заедно с неговите приложения за всеки тип превозно средство, който той удостоверява или отказва да удостовери.

2.   Компетентният орган на всяка държава-членка изпраща всеки месец на органите на другите държави-членки списък на удостоверените системи, технически устройства или компоненти, които той е удостоверил или отказал да удостовери в течение на месеца.

Освен това по искане на компетентен орган на друга държава-членка той изпраща незабавно копие на сертификата за одобрение заедно с неговите приложения за всеки тип система, обособен технически възел или компонент.

Член 7

1.   За всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип, производителят издава сертификат за съответствие на производството, образец на който фигурира в приложение IV, част А. Този сертификат придружава всяко превозно средство. Въпреки това държавите-членки, след като са уведомили другите държави-членки и Комисията най-малко три месеца предварително, могат да поискат с цел таксуване на превозно средство или издаване на документ за неговата регистрация, върху сертификата за съответствие да бъдат вписани сведения, различни от посочените в приложение IV, част А, при условие че наличието на такива сведения е отбелязано ясно върху информационния документ.

Сертификатът за съответствие е изготвен така че да изключи всякаква възможност за фалшифициране. За тази цел отпечатването се извършва върху защитена хартия, или чрез цветни графики, или с воден знак, който съответства на идентификационния знак на производителя на превозното средство.

2.   За всяко неоригинален обособен технически възел или компонент, произведени в съответствие с одобрения тип, производителят издава сертификат за съответствие на производството, чиито образец фигурира в приложение IV, част В. Такъв сертификат не се изисква за оригиналните технически устройства или компоненти.

3.   Когато обособеният технически възел или компонентът за одобряване изпълняват функцията си и показват особена характеристика само заедно с други елементи на превозното средство и по тази причина спазването на едно или няколко предписания може да се провери само когато обособеният технически възел или компонентът за одобряване функционират заедно с други елементи на превозното средство, чието действие се симулира или те действително присъстват, в такъв случай обхватът на одобрението на обособеният технически възел или компонента трябва да бъде ограничен. Тогава в сертификата за одобрение на даден обособен технически възел или компонент се отбелязват евентуалните ограничения, отнасящи се до използването и евентуалните предписания за монтаж. По време на одобряването на превозното средство се проверява спазването на тези ограничения и предписания.

4.   Без да се засяга разпоредбата на параграф 2, притежателят на одобрение за даден обособен технически възел или компонент, сертифицирано в съответствие на член 4, е длъжен да постави върху всеки обособен технически възел или компонент, които са произведени в съответствие с одобрения тип, своята фабрична или търговска марка, указание за типа, и ако специалната директива предвижда това, също и маркировката за одобрение, визирана в член 8. В последния случай той не е задължен да издава сертификата, предвиден в параграф 2.

5.   Притежателят на сертификат за одобрение на даден обособен технически възел или компонент, който съгласно параграф 3 съдържа ограничения относно използването, трябва да представи с всеки произведен обособен технически възел или компонент подробни сведения относно тези ограничения и трябва да посочи евентуалните предписания за монтиране.

6.   Притежателят на одобрение на неоригинален обособен технически възел, издадено за използване на един или няколко типа превозни средства, трябва да представи с всяко от произведените технически устройства подробни сведения, които позволяват идентифицирането на тези превозни средства.

Член 8

1.   Всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип, съдържа маркировка за одобрение, съставена според раздели 1, 3 и 4 на номера на одобрението, предвиден в приложение V, част А.

2.   Всеки обособен технически възел и всеки компонент, които са произведени в съответствие с одобрения тип, съдържат отбелязана маркировка за одобрение съгласно предписанията, които фигурират в приложение V, част Б, ако съответната специална директива предвижда това за тях. Номерът на одобрението, визиран в приложение V, част Б, точка 1.2, е съставен съгласно раздел 4, част А на номера на одобрението, предвиден в приложение V, част А.

Данните, които се съдържат в маркировката за одобрение могат да бъдат допълнени с допълнителни данни, позволяващи идентификацията на някои характеристики, присъщи на обособеният технически възел или на дадения компонент. Тези допълнителни данни при необходимост ще бъдат уточнени в специалните директиви, отнасящи се до тези технически устройства или компоненти.

Член 9

1.   Производителят носи отговорност за производството на всяко превозно средство или изработването на всяка система, обособен технически възел или компонент в съответствие с одобрения тип. Окончателното прекратяване на производството, както и всяка промяна на данните, отбелязани в информационния документ, трябва да бъдат съобщени от притежателя на одобрението на компетентните власти на държавата-членка, която е издала това одобрение.

2.   Ако компетентните власти на държавата-членка, визирана в параграф 1, преценят, че такава промяна не налага промяна в съществуващия сертификат за одобрение или нужда от съставяне на нов сертификат за одобрение, те уведомяват за това производителя.

3.   Ако компетентните власти на държавата-членка, визирана в параграф 1, преценят, че промяна на данните, които фигурират в информационния документ, оправдава извършване на нови проверки или на нови тестови изпитвания, те уведомяват за това производителя и провеждат изпитванията. В случай когато тези контролни проверки или изпитвания налагат промяна в съществуващия сертификат за одобрение или нужда от съставяне на нов сертификат, същите тези власти уведомяват компетентните власти на другите държави-членки съгласно член 6.

4.   В случай на промяна на данните, които фигурират в информационния документ за одобрение на едно превозно средство, производителят замества, с цел уведомяване на одобряващия орган, променените страници на този документ, като посочва ясно в него направените промени, както и датата от която се извършва замяната. Референтният номер на информационния документ се променя само когато внесените в него промени налагат промяна на една или няколко точки, посочени в сертификата за съответствие, описан в приложение IV (с изключение на точка 19.1 и на точки 45—51 включително).

5.   В случай когато един сертификат за одобрение престане да бъде валиден поради окончателно спиране на производството на даден тип одобрено превозно средство, система, обособен технически възел или компонент, компетентните власти на държавата-членка, която е извършила одобрението, информира в едномесечен срок компетентните власти на другите държави-членки.

Член 10

1.   Ако държавата-членка, която е извършила одобрението, констатира, че превозни средства, системи, технически устройства или компоненти не отговарят на одобрения тип, тя взема необходимите мерки, за да може отново да се осигури съответствие на одобреното производство. Компетентните власти на тази държава-членка информират властите на другите държави-членки за взетите мерки, които при необходимост могат да стигнат и до отнемане на одобрението.

2.   Ако една държава-членка констатира, че дадени превозни средства, системи, технически устройства или компоненти не съответстват на одобрения тип, тя може да поиска от държавата-членка, която е извършила одобрението, да извърши проверка на констатираните нередности. Държавата-членка, която е извършила одобрението, провежда необходимия контрол в следващите шест месеца от датата на получаване на искането.

Ако се констатира липса на съответствие, компетентните власти на държавата-членка, която е извършила одобрението, вземат мерките, които са предвидени в параграф 1.

3.   Компетентните власти на държавите-членки се информират взаимно в едномесечен срок за отнемането на даден сертификат, както и за мотивите, оправдаващи тази мярка.

4.   Ако държавата-членка, която е извършила удостоверяването, оспорва липсата на съответствие, за която е била информирана, заинтересованите държави-членки се опитват да намерят решение на спора. Комисията се държи в течение и доколкото е нужно извършва съответни консултации, с цел намиране на решение на проблема.

Член 11

Съветът, който взема решения с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да признае еквивалентността от една страна на условията или разпоредбите относно одобрението на превозни средства, системи, технически устройства и компоненти, предвидени от настоящата директива и специалните директиви и, от друга страна, на процедурите, предвидени от международните регламенти или от регламентите на трети страни в рамките на многостранни и двустранни спогодби между Общността и трети страни.

Член 12

Ако една държава-членка констатира, че дадени превозни средства, системи, технически устройства или компоненти, дори когато те принадлежат към даден одобрен тип, застрашават безопасността на пътното движение, тя може за период максимум от шест месеца да забрани тяхната продажба, пускане в движение и експлоатация на своята територия. Тази държава информира незабавно останалите държави-членки и Комисията за взетите мерки, като уточнява мотивите за своето решение.

Член 13

Всяко решение за отказ или отнемане на одобрение или за забрана за пускане в продажба или в експлоатация на едно превозно средство, обособен технически възел или компонент, взето по силата на разпоредбите, приети при изпълнение на настоящата Директива, се придружава от точна мотивация. Това решение се съобщава на заинтересованата страна, като се указват и начините за обжалване, предвидени според действащите в държавите-членки законодателства, както и сроковете, в които могат да бъдат внесени исковете.

Член 14

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията и другите държави-членки за имената и адресите:

а)

на властите, компетентни относно одобренията и при необходимост, областите, за които те отговарят, и

б)

на техническите служби, които те са упълномощили, като посочват за извършването на какви контролни изпитвания всяка от тези служби е упълномощена. Посочените служби трябва да отговарят на хармонизираните стандарти за работа на изпитвателните лаборатории (EN 45 001), при спазване на следните условия:

i)

даден производител не може да бъде одобрен като техническа служба, с изключение когато това се предвижда изрично в специалните директиви;

ii)

за целите на настоящата директива, при положение, че е получено съгласието на властите, компетентни относно одобрението, използването от една техническа служба на оборудване с произход извън границите на Общността не се счита като нещо изключително.

2.   Приема се, че одобрената техническа служба отговаря на хармонизирания стандарт, но при необходимост Комисията може да поиска от държавите-членки да докажат това.

Техническите служби на трети страни могат да бъдат одобрени за упълномощени технически служби единствено в рамките на двустранен или многостранен договор между Общността и въпросните трети страни.

ГЛАВА III

Условия за свободно движение, временни разпоредби, допустими изключения и други процедури

Член 15

1.   Държавите-членки не забраняват пускането на пазара, продажбата, пускането в движение или използването на новите превозни средства, които отговарят на настоящата директива. Единствено превозните средства, които отговарят на настоящата директива, могат да бъдат представени за първоначална регистрация.

2.   Държавите-членки не забраняват пускането на пазара, продажбата, пускането в движение или използването на нови технически устройства или компоненти, които отговарят на настоящата директива. Единствено техническите устройства и компонентите, които отговарят на настоящата директива, могат да бъдат пускани на пазара и продавани за първи път, за да бъдат използвани в държавите-членки.

3.   Допустими изключения по параграфи 1 и 2:

а)

Държавите-членки могат да освободят от спазването на едно или няколко от предписанията на специалните директиви превозните средства, системите, техническите устройства и компонентите, предназначени:

i)

за произвеждане в малки серии, ограничени до максимум 200 единици годишно от тип превозно средство, от система, от компонент или от обособен технически възел;

ii)

за въоръжените сили, за силите на реда, за службите на гражданска защита, за пожарникарите или за общественото строителство.

Другите държави-членки се информират за тези освобождавания в едномесечен срок от датата на тяхното допускане. В срок от три месеца тези държави-членки решават дали приемат одобрението на превозните средства, които трябва да се регистрират на тяхната територия. Сертификатът, който се отнася до горепосоченото одобрение, не може да се нарече „Сертификат на ЕО на тип превозно средство“;

б)

издадените одобрения в рамките на отделна държава преди 17 юни 1999 г. остават валидни на територията на държавите-членки, които са ги издали, за период от четири години от датата, след която националните законодателства са длъжни да прилагат съответните директиви.

Същият период се отнася и за типовете превозни средства, системи, технически устройства или компоненти, отговарящи на действащите национални разпоредби преди прилагането на съответните директиви в тези от държавите-членки, които използват законодателни системи, различни от законодателните системи на страните, извършили одобрението.

Превозните средства, които се възползват от последното изключение, могат да бъдат пускани на пазара, продавани и пускани в движение през същия този период, като тяхното използване не е ограничено във времето.

Пускането на пазара, продажбата и използването на системите, техническите устройства и компонентите, предназначени за същите тези превозни средства, не се ограничават във времето.

4.   Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да предписват, при спазване на договора, изискванията, които считат за необходими, за да се осигури защитата на потребителите по време на използването на въпросните превозни средства, стига това да не наложи промени в превозните средства.

Член 16

1.   Чрез дерогация от член 15, параграфи 1 и 2, държавите-членки имат право в границите, предвидени в приложение VIII и за ограничен период от време, да регистрират и позволяват продажбата или пускането в експлоатация на нови превозни средства, съответстващи на тип превозно средство, чието одобрение е вече невалидно. Тази възможност се ограничава за период от дванадесет месеца, считано от датата на която одобрението е загубило своята валидност.

Първата алинея се прилага само за превозните средства, които са се намирали на територията на Общността и са били придружени от валиден сертификат за съответствие, който е бил издаден в момента, когато одобрението на въпросния тип превозно средство е било още валидно, но не са били регистрирани или пуснати в експлоатация преди споменатото одобрение да загуби своята валидност.

2.   Преди прилагането на параграф 1 към един или няколко типа превозни средства от определена категория, производителят отправя заявление за това до компетентните власти на всяка от държавите-членки, които имат отношение към пускането в движение на тези типове превозни средства. Искането уточнява техническите и/или икономически причини, които го оправдават.

В срок от три месеца тези държави-членки вземат решение дали да разрешат или не регистрацията на тяхна територия на въпросния тип превозни средства, и в случай на положително решение, за колко бройки от него. Всяка държава-членка, имаща отношение към пускането в движение на тези типове превозни средства, трябва да следи дали производителят спазва разпоредбите, предвидени в приложение VIII. Държавите-членки съобщават всяка година на Комисията списъка с предоставените изключения.

3.   Що се отнася до превозните средства, компонентите или техническите устройства, в които се използват технически или концептуални решения, които са несъвместими по начало с едно или няколко от изискванията на една или няколко от специалните директиви, се прилага член 8, параграф 2, точка в) от Директива 70/156/ЕИО.

ГЛАВА IV

Процедура за привеждане в съответствие с техническия прогрес

Член 17

Промените, които са необходими за адаптирането към техническия прогрес на приложенията към настоящата директива или на разпоредбите на специалните директиви, посочени в приложение I, се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 18, параграф 2.

Член 18

1.   Комисията се подпомага от Комитет за адаптиране към техническия прогрес, създаден от член 13 от Директива 70/156/ЕИО (наречен по-долу „Комитета“).

2.   В случай когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се съблюдават разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

ГЛАВА V

Заключителни разпоредби

Член 19

Директива 92/61/ЕИО прекратява своя срок на действие на 9 ноември 2003 г. Позоваванията на Директива 92/61/ЕИО се тълкуват като позовавания на настоящата директива, и да се четат съобразно таблицата за съответствие, която фигурира в приложение IХ.

Член 20

1.   Държавите-членки въвеждат в действие необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, преди 9 май 2003 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Редът и условията на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки прилагат разпоредбите, посочени в параграф 1, алинея 1, считано от 9 ноември 2003 г. Въпреки това при заявление на производителя предишният образец на сертификат за съответствие може да бъде използван още дванадесет месеца, считано от тази дата.

3.   Считано от 9 май 2003 г. държавите-членки нямат право да забраняват първоначалното пускане в движение на превозни средства, които отговарят на настоящата директива.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 21

Настоящата директива със своето влизане в сила не обезсилва никое одобрение, издадено преди 9 ноември 2003 г., и не възпрепятства разширяването на тези одобрения в съответствие с разпоредбите на директивата по силата на която те са били първоначално издадени. Въпреки това считано от 9 ноември 2004 г. сертификатите за съответствие, издадени от производителя, трябва да са в съответствие с образеца, който фигурира в приложение IV.

Член 22

До хармонизирането на системите за регистриране и таксуване в държавите-членки на превозните средства, посочени в настоящата директива, държавите-членки могат да използват системи от национални кодове, за да се улесни регистрирането и таксуването на тяхната територия. Държавите-членки могат също да изискват сертификата за съответствие да бъде допълнен от националния код.

Член 23

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 24

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. ARIAS CAÑETE


(1)  ОВ С 307 Е, 26.10.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 368, 20.12.1999 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 27 октомври 1999 г. (ОВ С 154, 5.6.2000 г. стр. 50), Обща позиция на Съвета от 29 октомври 2001 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Европейския парламент от 5 февруари 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 72. Директива, последно изменена с Директива 2000/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 226, 18.8.1997 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1 Директива, последно изменена с Директива 2000/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 9).

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЕЯТА

Приложение I:

Списък на предписанията, прилагани при одобряване на превозни средства

Приложение II:

Информационен документ

Приложение III:

Сертификат за типово одобрение на ЕО на превозно средство

Приложение IV:

Сертификат за съответствие

Приложение V:

Номериране и маркировка

Приложение VI:

Разпоредби относно контрола за съответствие на производството

Приложение VII:

Резултат от изпитванията

Приложение VIII:

Превозни средства от последни серии

Приложение IХ:

Таблица на съответствията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ПРЕДПИСАНИЯТА, ПРИЛАГАНИ ПРИ ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Елементите и характеристиките на превозното средство, които фигурират в пълния списък по-долу, са отбелязани с надписа „CONF“, ако трябва да се провери тяхното съответствие с данните, предоставени от производителя, или с надписа „DP“, ако трябва да се провери тяхното съответствие с предписанията, които фигурират в законодателството на Общността.

(При необходимост, като се вземe предвид областта на приложение на специалните директиви, изброени по-долу, и последните изменения, които са направени в тях)

Номер на рубриката

Рубрика

Обозначение

Номер на директивата (при необходимост)

1.

Maрка

CONF

 

2.

Тип/вариант/версия

CONF

 

3.

Име и адрес на производителя на превозното средство

CONF

 

4.

Име и адрес на упълномощеното от производителя лице, ако има такова

CONF

 

5.

Категория превозното средство (1)

CONF

2002/24/ЕО

6.

Брой на колелата и тяхното разположение при триколесно превозно средство

CONF

 

7.

Указателна схема на рамата

CONF

 

8.

Име и адрес на производителя на двигателя (ако е различен от производителя на превозното средство)

CONF

 

9.

Марка и описание на двигателя

CONF

 

10.

Тип запалване на двигателя

CONF

 

11.

Цикъл на двигателя (2)

CONF

 

12.

Начин на охлаждане на двигателя

CONF

 

13.

Тип смазване на двигателя (2)

CONF

 

14.

Брой и конфигурация на цилиндрите или статорите (при роторен двигател с въртящо се бутало) на двигателя (2)

CONF

 

15.

Вътрешен диаметър, ход, обем на цилиндрите или обем на горивните камери (при роторен двигател с въртящо се бутало) на двигателя (2)

CONF

 

16.

Цялостна диаграма на разпределението на двигателя (2)

CONF

 

17.

Степен на компресия на двигателя (2)

CONF

 

18.

Максимален момент и максимална нетна мощност на двигателя при:

DP

95/1/EО

двигатели с принудително запалване или с компресионно запалване,

електрически двигатели

CONF

 

19.

Мерки срещу промяна на техническите характеристики на мотопеди и на мотоциклети

DP

97/24/ЕО C7

20.

Резервоар(и) за гориво (2)

DP

97/24/ЕО C6

21.

Акумулаторна(и) батерия(ии) за задвижване

CONF

 

22.

Карбуратор или друга захранваща система на двигателя (тип и фабрична марка) (2)

CONF

 

23.

Номинално захранващо напрежение (волтаж)

CONF

 

24.

Генератор (вид и максимална мощност) (2)

CONF

 

25.

Максимална конструктивна скорост на превозното средство

DP

95/1/ЕО

26.

Маса и размери

DP

93/93/ЕИО

27.

Прикачни устройства и закрепването им

DP

97/24/ЕО C10

28.

Мерки срещу атмосферно замърсяване (2)

DP

97/24/ЕО С5

29.

Гуми

DP

97/24/ЕО С1

30.

Трансмисия

CONF

 

31.

Спирачна система

DP

93/14/ЕИО

32.

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация върху превозното средство

DP

93/92/ЕИО

33.

Устройства за осветяване и светлинна сигнализация, чието наличие, задължително или незадължително, е определено в предписанията за монтиране в рубрика 32

DP

97/24/ЕО С2

34.

Устройство за звуково предупреждение

DP

93/30/ЕИО

35.

Място за монтиране на задната табела с регистрационния номер

DP

93/94/ЕИО

36.

Електромагнитна съвместимост

DP

97/24/ЕО С8

37.

Ниво на шума и устройство за отвеждане на отработените газове (2)

DP

97/24/ЕО C9

38.

Огледало(а) за обратно виждане

DP

97/24/ЕО С4

39.

Външни елементи, изнесени встрани

DP

97/24/ЕО С3

40.

Стойка за паркиране (с изключение на триколесните превозни средства)

DP

93/31/ЕИО

41.

Защитно устройство срещу неоторизирано използване на превозното средство

DP

93/33/ЕИО

42.

Стъкла, чистачки, устройства за измиване на стъклата и устройства против заледяване и против изпотяване на стъклата на триколесните мотопеди и на триколки и четириколки, които имат каросерия

DP

97/24/ЕО С12

43.

Устройства, осигуряващи задържането на пасажерите на двуколесните превозни средства

DP

93/32/ЕИО

44.

Точки на захващане на предпазните колани на триколесните мотопеди, триколките и четириколките, които имат каросерия

DP

97/24/ЕО С11

45.

Скоростомер

DP

2000/7/ЕО

46.

Обозначаване на органите за управление, контролните и измервателните уреди

DP

93/29/ЕИО

47.

Регламентирани обозначения (съдържание, място и начин на поставяне)

DP

93/34/ЕИО

Бележка:

Специалните директиви предвиждат специфични предписания за мотопеди със занижени работни характеристики, по-конкретно за мотопеди с педали, оборудвани с помощен двигател с мощност по-малка или равна на 1 kW и които имат максимална конструктивно определена скорост по-малка или равна на 25 km/h. Тези специални предписания се отнасят по-точно за елементите и характеристиките, които се имат предвид в рубрики 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 и 46 от настоящото приложение.


(1)  В случай на превозни средства с двойно задвижване, ако двете системи на задвижване са такива, че превозното средство да попада в определението било само за мотопед или мотоциклет, триколка или четириколка, то определенията за последните се прилагат и по отношение на разглежданото превозно средство.

(2)  Предписанията, свързани с тази рубрика, не се прилагат при превозните средства с електрическо задвижване. Това не се прилага за превозните средства, които имат два начина на задвижване, когато едният от двата начина на задвижване е електрически, а другият — термичен.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

Image

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ V

НОМЕРИРАНЕ И МАРКИРОВКА

А.   СИСТЕМА ЗА НОМЕРИРАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

(член 5, параграф 3)

1.   Номерът на одобрението се състои:

от четири раздела за одобрените превозните средства и

от пет раздела за одобренията на системи, компоненти и технически устройства, съгласно посочените по-долу разпоредби. Във всички случаи разделите са отделени със символа „*“.

Раздел 1

:

от малка буква „е“, след която се изписва кодът (цифрата) на държавата-членка, която издава одобрението: 1 за Германия; 2 за Франция; 3 за Италия; 4 за Нидерландия; 5 за Швеция; 6 за Белгия; 9 за Испания; 11 за Обединеното кралство; 12 за Австрия; 13 за Люксембург; 17 за Финландия; 18 за Дания; 21 за Португалия; 23 за Гърция; 24 за Ирландия.

Раздел 2

:

от номера на базовата директива.

Раздел 3

:

от номера на последната директива, която внася изменения и която се прилага относно одобрението.

В случай на одобрения на превозни средства, става дума за последната директива, която изменя даден член (или членове) от настоящата директива.

В случай на одобрения на системи, технически устройства или компоненти, това се отнася за последната специална директива, която съдържа точните разпоредби, на които отговаря системата, компонента или обособеният технически възел.

Въпреки това, когато базовата директива не е променяна, нейният номер се отбелязва в раздел 3.

В случай когато една директива съдържа различни дати за влизане в сила, които отпращат към различни технически норми, е необходимо прибавяне на буква от азбуката. Тази буква визира специфичното техническо изискване, въз основа на която е било издадено одобрението.

В случай на одобрения на системи, технически устройства или компоненти въз основа на глави или на раздели от една и съща специална директива, след номера на директивата трябва всеки път да се вписва номерът на главата (1), на приложения (2) и на допълнението (3), така че да се посочи за какво се отнася одобрението. Във всички случаи тези цифри се отделят със знака „/“.

(1): С арабски цифри.

(2): С римски цифри.

(3): С арабски цифри и главни букви, ако е необходимо.

Раздел 4

:

от пореден номер от четири цифри (започващ с нули, при необходимост), който идентифицира номера на базовото одобрение. Поредността започва от 0001 за всяка базова директива.

Раздел 5

:

от пореден номер от две цифри (започващ с нули, при необходимост), който идентифицира разширението на одобрението. Поредността започва от 00 за всеки номер на базово одобрение.

2.   В случай на одобрения на цяло превозно средство, раздел 2 се пропуска.

3.   Раздел 5 се пропуска само на табелката, изисквана по регламент.

4.   Примерно обозначение за второ одобрение, издадено от Нидерландия в съответствие с Директива 97/24/ЕО, глава 5, приложение ІІ:

 

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5.   Пример за трето одобрение (разширение 1), издадено от Италия, в съответствие с Директива 95/1/ЕО, приложение І:

 

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6.   Пример за девето одобрение (разширение 4), издадено от Обединеното кралство в съответствие с Директива 93/29/ЕИО, изменена с Директива 2000/74/ЕО:

 

e11*93/29*2000/74*0009*04

7.   Пример за четвърто одобрение на превозно средство (разширение 2), издадено от Германия в съответствие с Директива 92/61/ЕИО:

 

e1*92/61*0004*02

8.   Пример за номер на одобрение на превозно средство, щампован върху табелката, изисквана по регламент, в случая, посочен в точка 6:

 

e1*92/61*0004

В.   МАРКИРОВКА ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

Маркировката за типово одобрение на обособен технически възел или компонент е съставена:

1.1.   от правоъгълник, във вътрешността на който е поставена малката буква „е“, последвана от отличителния номер на държавата-членка, която е издала типовото одобрение, а именно:

1

за Германия

2

за Франция

3

за Италия

4

за Нидерландия

5

за Швеция

6

за Белгия

9

за Испания

11

за Обединеното кралство

12

за Австрия

13

за Люксембург

17

за Финландия

18

за Дания

21

за Португалия

23

за Гърция

24

за Ирландия;

1.2.   от четирицифрен номер от раздел 4 от номера за одобрение, така както е посочен във формуляра за одобрение на обособеният технически възел или на определения компонент. Номерът на одобрението се поставя отдолу и в близост до правоъгълника, визиран в точка 1.1. Цифрите, които съставят номера на одобрението, се поставят от същата страна на буквата „е“ и в същата посока. За да не се допусне всякакво смесване с други символи, трябва да се избегне употребата на римски цифри в номера за одобрение;

2.   маркировката за одобрение трябва да бъде поставена върху обособеният технически възел или върху компонента по такъв начин, че да не се изтрива и да се вижда добре, даже и когато обособеният технически възел или компонентът е монтиран на превозното средство;

3.   пример за маркировка за одобрение фигурира в допълнението на настоящото приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КОНТРОЛА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

За да се провери, че превозните средства, системи, технически устройства и компоненти са произведени така че да съответстват на одобрения тип, се прилагат следните разпоредби.

Притежателят на одобрението е задължен:

1.1.1.   да следи за съществуването на процедури за ефикасен контрол върху качеството на произведената продукция;

1.1.2.   да има достъп до съоръженията за контрол, необходимо за проверката на съответствието за всеки тип превозно средство или за всеки одобрен тип система, обособен технически възел или компонент;

1.1.3.   да следи за вписването на данните от резултатите от изпитванията и за съхраняването на приложените документи за период от дванадесет месеца след спирането на производството;

1.1.4.   да анализира резултатите от всеки тип изпитване, с цел контролиране и осигуряване на постоянство в характеристиките на продукта, като взема предвид допустимите отклонения при индустриалния тип производство;

1.1.5.   да направи така че всеки тип произведена продукция да премине през предписаните в специалната директива изпитвания;

1.1.6.   да направи така че всяко вземане на мостри или на проби, които показват несъответствие за съответния тип изпитване, да бъде последвано от ново вземане на мостри и проби и от провеждане на ново изпитване. Трябва да се вземат всички необходими мерки за осигуряване на съответствието на въпросното производство;

компетентните власти, които са издали одобрението, могат да проверят във всеки момент методите за контрол на съответствието, прилагани във всяка производствена единица;

1.2.1.   по време на всяка инспекция, регистрите на изпитванията и на производството трябва да бъдат предоставени на инспектора;

1.2.2.   инспекторът може да избере на принципа на случайния подбор мостри, които да преминат през изпитване в лабораторията на производителя. Минималният брой мостри може да се определи в зависимост от резултатите от извършените от самия производител контролни изпитвания;

1.2.3.   когато нивото на качеството не изглежда задоволително или когато изглежда необходимо да се провери валидността на извършените изпитвания съгласно точка 1.2.2, инспекторът трябва да вземе мостри, които да се изпратят до техническата служба, извършила изпитванията за одобрение;

1.2.4.   компетентните власти могат да извършат всички изпитвания, предписани в специалната(ите) директива(и), които се прилага(т) за дадената продукция;

1.2.5.   компетентните власти разрешават една инспекция годишно. Ако са необходими повече инспекции, това се уточнява във всяка от специалните директиви. Ако по време на една от тези инспекции се констатират отрицателни резултати, компетентният орган трябва да следи за издаването на необходимите разпоредби за възстановяване на съответствието на производството във възможно най-кратък срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ПОСЛЕДНИ СЕРИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

(член 16, параграфи 1 и 2)

Максималният брой превозни средства, пуснати в движение във всяка държава-членка в съответствие на процедурата, предвидена в член 16, параграф 2, се ограничава до една от следните възможности, по избор на държавата-членка:

или

а)

максималният брой на превозните средства от един или няколко типа не трябва да надвишава 10 % от превозните средства от всички въпросни типове, пуснати в движение в тази държава-членка в течение на предходната година. Ако тези 10 % съответстват на не повече от 100 превозни средства, държавата-членка може да разреши пускането в движение на максимум 100 превозни средства, или

б)

броят на превозните средства от даден тип се ограничава до превозните средства, снабдени с валиден сертификат за съответствие, издаден на датата на производство или след тази дата, при което този сертификат остава валиден най-малко три месеца след неговата дата на издаване, но става фактически недействителен, поради влизането в сила на специална директива.

Върху сертификата за съответствие на превозните средства, пуснати в движение по тази процедура, трябва да фигурира специална отметка.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЯ, ПРЕДВИДЕНА В ЧЛЕН 19

Директива 92/61 ЕИО

Настоящата директива

Глава 1

Глава 1

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Глава 2

Глава 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 4

Член 9, параграф 4

Член 9, параграф 5

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Глава ІІІ

Глава ІІІ

Член 15

Член 15

Член 16

Глава ІV

Глава ІV

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 19

Глава V

Глава V

Член 18

Член 20

Член 21

Член 22

Член 23

Член 19

Член 24

Приложение І

Приложение І

Приложение ІІ

Приложение ІІ

Приложение ІІІ

Приложение ІІІ

Приложение ІV

Приложение ІV

Приложение V

Приложение V

Приложение VІ

Приложение VІ

Приложение VІІ

Приложение VІІІ

ПриложениеІХ