EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0086

2014/86/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 13. februāris ), ar ko groza Lēmumu 93/195/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz Meksiku skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem un ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Meksiku to trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām atļauts importēt Savienībā dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 692) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 45, 15.2.2014, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Iesaist. atcelta ar 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/86/oj

15.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 13. februāris),

ar ko groza Lēmumu 93/195/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz Meksiku skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem un ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Meksiku to trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām atļauts importēt Savienībā dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 692)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/86/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 17. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/156/EK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (2) un jo īpaši tās 12. panta 1. un 4. punktu, 19. panta ievadteikumu un 19. panta a) un b) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/156/EK noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku importam Savienībā. Saskaņā ar 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu viens no nosacījumiem, kas jāizpilda, lai atļautu Savienībā importēt zirgu dzimtas dzīvniekus, – trešā valsts vismaz divus gadus ir bijusi brīva no Venecuēlas zirgu encefalomielīta.

(2)

Komisijas Lēmumā 93/195/EEK (3) ir iekļauti veselības sertifikātu paraugi reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc tam, kad tie tikuši uz laiku izvesti, lai piedalītos skriešanās sacīkstēs, sacensībās vai kultūras pasākumos.

(3)

Ar Komisijas Lēmumu 2004/211/EK (4) izveido sarakstu ar tām trešām valstīm vai trešo valstu daļām, uz kurām attiecas reģionalizācija un no kurām dalībvalstis atļauj importēt dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus. Šis saraksts ir iekļauts minētā lēmuma I pielikumā.

(4)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2013/167/ES (5), ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikuma sarakstu, paredzēts, ka reģistrētu zirgu pagaidu ievešana, reģistrētu zirgu atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem, reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku imports un zirgu dzimtas dzīvnieku imports vaislai un gaļas ieguvei, kā arī zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju imports no Meksikas pašlaik nav atļauts.

(5)

Komisija ir saņēmusi riska novērtējumu, ko Francijas kompetentās iestādes veica attiecībā uz zirgu atpakaļievešanu pēc tam, kad tie uz laiku izvesti uz Mehiko (Meksika). Šajā novērtējumā ir ietverta visaptveroša informācija par bioloģiskās drošības pasākumiem, kurus Théâtr équestre Zingaro piemēro savu zirgu veselības stāvokļa aizsardzībai to uzturēšanās laikā Mehiko, kā arī par karantīnas pasākumiem, ko Francijas kompetentās iestādes nosaka attiecībā uz šiem zirgiem pēc to atpakaļievešanas.

(6)

Ņemot vērā veterinārās uzraudzības līmeni, plānveida veselības pārbaudes un nošķiršanu no zirgu dzimtas dzīvniekiem, kam ir sliktāks veselības stāvoklis, ir iespējams noteikt īpašus dzīvnieku veselības nosacījumus un veterinārās sertifikācijas nosacījumus šo zirgu atpakaļievešanai pēc to pagaidu izvešanas uz laiku līdz 90 dienām, lai piedalītos īpašos jāšanas sporta kultūras pasākumos Mehiko.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 93/195/EEK.

(8)

Tā kā pasākumi, kas paredzēti šajā lēmumā, attiecas tikai uz reģionu, kas atrodas augstu virs jūras līmeņa, un sausajā un mērenajā ziemas sezonā vektora izraisīta vezikulārā stomatīta vai atsevišķu paveidu Venecuēlas zirgu encefalīta pārnešanas risks ir mazāks, zirgu skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem paredzētu reģistrētu zirgu atpakaļievešana pēc pagaidu izvešanas uz laiku līdz 90 dienām uz Mehiko aglomerāciju, kur Venecuēlas zirgu encefalomielīts nav reģistrēts vairāk nekā divus gadus, būtu jāatļauj.

(9)

Tāpēc ieraksts attiecībā uz šo trešo valsti Lēmuma 2004/211/EK I pielikumā būtu jāgroza.

(10)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2004/211/EK.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 93/195/EEK groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantam pievieno šādu ievilkumu:

“—

ir piedalījušies speciālos kultūras pasākumos Mehiko aglomerācijā un atbilst prasībām, kas noteiktas veterinārā sertifikāta paraugā, kurš sniegts šā lēmuma X pielikumā.”;

2)

pievieno jaunu X pielikumu, kas iekļauts šā lēmuma I pielikumā.

2. pants

Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 13. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(2)  OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.

(3)  Komisijas 1993. gada 2. februāra Lēmums 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem (OV L 86, 6.4.1993., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmums 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 3. aprīļa Īstenošanas lēmums 2013/167/ES, ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Meksiku to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu sarakstā, no kurām atļauj Savienībā ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (OV L 95, 5.4.2013., 19. lpp.).


I PIELIKUMS

“X PIELIKUMS

Image

Image


II PIELIKUMS

Lēmuma 2004/211/EK I pielikumā ierakstu par Meksiku aizstāj ar šādu:

“MX

Meksika

MX-0

Visa valsts

D

 

MX-1

Mehiko aglomerācija

D

X

Spēkā līdz 2014. gada 15. aprīlim”


Top