Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0086

2014/86/EL: Komisjoni rakendusotsus, 13. veebruar 2014 , millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ seoses loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatidega registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti Mehhikosse ning otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Mehhiko lisamisega kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelusse, millest on lubatud importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2014) 692 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 45, 15.2.2014, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; mõjud tunnistatud kehtetuks 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/86/oj

15.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 45/24


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

13. veebruar 2014,

millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ seoses loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatidega registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti Mehhikosse ning otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Mehhiko lisamisega kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelusse, millest on lubatud importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 692 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/86/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eriti selle artikli 17 lõike 3 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 19 sissejuhatavat lauset ja punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2009/156/EÜ on kehtestatud hobuslaste liitu importimist reguleerivad loomatervishoiu nõuded. Artikli 13 lõike 1 punkti a kohaselt on üks hobuslaste liitu importimise lubamise tingimus see, et nad peavad olema pärit kolmandast riigist, mis on kahe aasta jooksul olnud vaba hobuste Venetsueela entsefalomüeliidist.

(2)

Komisjoni otsusega 93/195/EMÜ (3) on ette nähtud veterinaarsertifikaatide näidised registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemise eesmärgil toimunud ajutist eksporti.

(3)

Komisjoni otsusega 2004/211/EÜ (4) on kehtestatud kolmandate riikide või, kui kohaldatakse piirkondadeks jaotamist, nende osade loetelu, millest liikmesriigid peavad lubama elushobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote importi. See loetelu on esitatud kõnealuse otsuse I lisas.

(4)

Komisjoni rakendusotsuses 2013/167/EL, (5) millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisas esitatud loetelu, on sätestatud, et registreeritud hobuste ajutine import, registreeritud hobuste taassisenemine võiduajamiste, võistluste ja kultuuriürituste eesmärgil pärast ajutist eksporti, registreeritud hobuslaste ja tõuaretuseks ja tootmiseks ette nähtud hobuslaste import ning hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote import Mehhikost ei ole lubatud.

(5)

Komisjon on saanud Prantsusmaa pädevate asutuste tehtud riskihinnangu, milles käsitletakse Méxicosse (Mehhiko) ajutiseks ekspordiks ette nähtud hobuste taassisenemist. Kõnealune hinnang sisaldab põhjalikke üksikasju bioturvalisusmeetmete kohta, mida Théâtr équestre Zingaro on kohaldanud, et kaitsta hobuste tervisestaatust Méxicos olemise ajal, aga ka Prantsusmaa pädevate asutuste poolt kõnealuste hobuste suhtes pärast taassisenemist kohaldatud karantiinimeetmete kohta.

(6)

Võttes arvesse veterinaarjärelevalve taset, kokkulepitud korrapäraseid tervisekontrolle ja madalama tervisestaatusega hobuslaste eraldi pidamist, on võimalik sätestada teatavad loomade tervise ja veterinaarsertifikaatide suhtes kehtivad tingimused, mida kohaldatakse selliste hobuste taassisenemise suhtes, kes on ajutiselt eksporditud vähem kui 90 päevaks Méxicosse osalema teatavatel hobustega seotud kultuuriüritustel.

(7)

Otsust 93/195/EMÜ tuleks seega vastavalt muuta.

(8)

Kuna käesolevas otsuses sätestatud meetmeid kohaldatakse ainult suurel kõrgusel asuva piirkonna suhtes kuival ja mõõduka temperatuuriga talveperioodil, mille jooksul vesikulaarse stomatiidi või hobuste Venetsueela entsefalomüeliidi teatavate alatüüpide levimine vektorite kaudu on väiksem, tuleks lubada selliste registreeritud hobuste taassisenemist, kes on võidusõidul, võistlemisel ja kultuuriüritustel osalemiseks vähem kui 90 päevaks ajutiselt eksporditud México suurlinnapiirkonda, mis on piirkond, kus hobuste Venetsueela entsefalomüeliidi esinemisest ei ole rohkem kui kahe viimase aasta jooksul teatatud.

(9)

Seepärast tuleks muuta otsuse 2004/211/EÜ I lisas sisalduvat kannet kõnealuse kolmanda riigi kohta.

(10)

Seepärast tuleks otsust 2004/211/EÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 93/195/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artiklisse 1 lisatakse järgmine taane:

„—

on osalenud teatavatel México suurlinnapiirkonnas toimuvatel võidusõitudel, võistlustel või kultuuriüritustel ja vastavad kooskõlas käesoleva otsuse X lisas esitatud näidisveterinaarsertifikaadiga koostatud veterinaarsertifikaadis sätestatud nõuetele.”;

2)

lisatakse käesoleva otsuse I lisas sätestatud uus, X lisa.

Artikkel 2

Otsuse 2004/211/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. veebruar 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.

(3)  Komisjoni otsus 93/195/EMÜ, 2. veebruar 1993, loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1).

(4)  Komisjoni otsus 2004/211/EÜ, 6. jaanuar 2004, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ (ELT L 73, 11.3.2004, lk 1).

(5)  Komisjoni rakendusotsus 2013/167/EL, 3. aprill 2013, millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Mehhiko kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (ELT L 95, 5.4.2013, lk 19).


I LISA

„X LISA

Image

Image


II LISA

Otsuse 2004/211/EÜ I lisas asendatakse Mehhikot käsitlev kirje järgmisega:

„MX

Mehhiko

MX-0

Kogu riik

D

 

MX-1

México suurlinnapiirkond

D

X

Kehtib kuni 15. aprillini 2014.”


Top