Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0771

2013/771/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2013. gada 17. decembris ), ar ko izveido Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2004/20/EK un Lēmumu 2007/372/EK

OJ L 341, 18.12.2013, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/771/oj

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/73


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 17. decembris),

ar ko izveido Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2004/20/EK un Lēmumu 2007/372/EK

(2013/771/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 58/2003 Komisijai ir uzticēts deleģēt pilnvaras izpildaģentūrām, kuras tās vārdā un pārraudzībā pilnībā vai daļēji īstenotu Savienības programmu vai projektu.

(2)

Ar programmu īstenošanu saistīti uzdevumi tiek uzticēti izpildaģentūrām, lai Komisija varētu koncentrēties uz pamatdarbībām un funkcijām, kurās nevar izmantot ārpakalpojumus, nezaudējot kontroli pār darbībām, ko pārvalda minētās izpildaģentūras, un galīgo atbildību par tām.

(3)

Ar programmas īstenošanu saistītu uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrai ir iespējama, skaidri nodalot programmas izstrādes posmu, kurā ir lielā mērā jāīsteno tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem saskaņā ar politiski pamatotu izvēli un par kuru atbild Komisija, un programmas īstenošanu, kuru plānots uzticēt izpildaģentūrai.

(4)

Komisija ar Lēmumu 2004/20/EK (2) izveidoja Saprātīgas enerģētikas izpildaģentūru (turpmāk “Aģentūra”) un uzticēja tai pārvaldīt Kopienas darbības atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā.

(5)

Pēc tam Komisija ar Lēmumu 2007/372/EK (3) grozīja Aģentūras pilnvaras, attiecinot tās arī uz jaunu inovācijas, uzņēmējdarbības un mobilitātes jomas projektu un programmu pārvaldību un pārdēvējot Aģentūru par Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūru.

(6)

Ar Lēmumu 2004/20/EK nodibinātā aģentūra ir parādījusi, ka konkrētu darbības programmu pārvaldības nodošana ārpakalpojumu sniedzējiem ir ļāvusi attiecīgo jomu ģenerāldirektorātiem koncentrēties uz programmu politikas aspektiem. Ievērojot joprojām pastāvošos ES budžeta ierobežojumus, uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrai ir izmaksu ziņā efektīvāka. Divi Aģentūras starpposma novērtējumi ir parādījuši, ka kopumā tās darbības rezultāti ir labi un ka tā ir efektīvs mehānisms tādu iniciatīvu izpildei, kuru darbību īstenošana ir tai uzticēta.

(7)

Komisija 2011. gada 29. jūnija paziņojumā “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020” ” (4) ierosināja vairāk izmantot esošās izpildaģentūras, lai īstenotu nākamajā daudzgadu finanšu shēmā ietvertās Savienības programmas.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 58/2003 3. panta 1. punktu veiktā izmaksu un ieguvumu analīze (5) ir parādījusi, ka paredzamās izmaksas sasniegs EUR 295 miljonus, savukārt, ja pārvaldību veiktu Komisijas dienesti, tās sasniegtu EUR 399 miljonus. Uzticot pārvaldību nevis Komisijas dienestiem, bet Aģentūrai, kā ieguvums ir gaidāms efektivitātes pieaugums EUR 104 miljonu apmērā. Turklāt saskaņotāku programmu kopumu pielāgošana Aģentūras pamata kompetencēm un zīmola identitātei nodrošinās nozīmīgus ieguvumus kvalitātes ziņā. Analīze ir parādījusi, ka Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” (6) (turpmāk “Apvārsnis 2020”), Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas 2014.–2020. gadam (7) (turpmāk “COSME”) un Vides un klimata pasākumu programmas (8) (turpmāk “LIFE”) pārvaldības apvienošana nodrošinās Aģentūrai sinerģiju, vienkāršošanu un apjomradītus ietaupījumus. Apvienojot visus programmas “Apvārsnis 2020” MVU instrumenta aspektus, potenciālajiem saņēmējiem tiks nodrošināts arī vienots piekļuves punkts un konsekvence pakalpojumu sniegšanā. Atsevišķas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (9) (turpmāk “EJZF”) darbības, kas saistītas ar integrētās jūrlietu politikas virzienu, ir lielā mērā piemērotas pašreizējam Aģentūras darbības profilam inovāciju un konkurētspējas jomā. Uzticot Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai pārvaldīt darbības, kas pārņemtas no 2007.–2013. gada programmas Marco Polo, tādu darbību pārvaldība, kuras saistītas ar transporta jomas infrastruktūras programmām, tiks vēl lielākā mērā centralizēta šajā Aģentūrā, tādējādi nodrošinot vienotu piekļuves punktu finansējuma saņēmējiem.

(9)

Lai nodrošinātu izpildaģentūru saskaņotu atpazīstamību, Komisija, nosakot izpildaģentūru jaunās pilnvaras, cik vien iespējams, ir sagrupējusi darba uzdevumus atbilstoši politikas jomām.

(10)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt programmu LIFE, kas ir pēctece iepriekšējai programmai LIFE+, kuru saskaņā ar 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu pārvalda Komisijas dienesti. Programmas LIFE pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās. Programmā LIFE lielākoties ir projekti, kuros ir daudz vienveidīgu standarta darbību.

(11)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt programmas COSME daļas, kuras ir Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammā 2007.–2013. gadam (10) (turpmāk “CIP”) ietvertās Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas pēcteces un kuru pārvaldību šobrīd dalīti veic gan Aģentūra, gan Komisijas dienesti. Aģentūrai deleģējamā programmas COSME daļu pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās. Atsevišķās programmas COSME daļās lielākoties ir projekti, kuros ir daudz vienveidīgu standarta darbību.

(12)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt EJZF daļas, kas saistītas ar integrēto jūrlietu politiku (IJP), uzraudzību un zinātniskajiem ieteikumiem un zināšanām, un kas ir to līdzīgo darbību pēcteces, kuru pārvaldību šobrīd saskaņā ar 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu veic Komisijas dienesti. EJZF pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās.

(13)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt šādas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļas:

a)

daļas no II daļas “Vadošā loma rūpniecībā”, kurās lielākoties ir daudz vienveidīgu standarta darbību;

b)

daļas no III daļas “Sabiedrības problēmu risināšana”, kuras ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās.

(14)

Aģentūrai būtu jāuztic pārvaldīt šādas pārņemtās darbības, kuru pārvaldība jau tika tai deleģēta kā CIP pamatprogrammas daļa saskaņā ar 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu – “Saprātīga enerģija Eiropai (IEE II)”, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, uzņēmējdarbības portāls “Tava Eiropa”, Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos, ekoinovācijas iniciatīva un IPorta projekts.

(15)

Aģentūrai būtu jāatbild par administratīvā un loģistikas atbalsta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši gadījumos, ja šāda atbalsta centralizēta sniegšana būtu izmaksu ziņā efektīvāka un nodrošinātu apjomradītus ietaupījumus.

(16)

Būtu jāizveido Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra. Tai būtu jāaizstāj Aģentūra, kas izveidota ar Lēmumu 2004/20/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/372/EK, un vajadzētu būt tās pēctecei. Tai būtu jādarbojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 58/2003 noteiktajiem vispārējiem statūtiem.

(17)

Būtu jāatceļ Lēmumi 2004/20/EK un 2007/372/EK, un būtu jānosaka pārejas noteikumi.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Izpildaģentūru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveidošana

Ar šo tiek izveidota Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (turpmāk “Aģentūra”), kura no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim aizstāj izpildaģentūru, kas nodibināta ar Lēmumu 2004/20/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/372/EK, un ir tās pēctece, un šīs Aģentūras statūtus reglamentē Regula (EK) Nr. 58/2003.

2. pants

Atrašanās vieta

Aģentūra atrodas Briselē.

3. pants

Mērķi un uzdevumi

1.   Ar šo Aģentūrai tiek uzticēts īstenot šādu Savienības programmu daļas:

a)

Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma (COSME) 2014.–2020. gadam (11);

b)

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) 2014.–2020. gadam (12);

c)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) (13), tostarp integrētā jūrlietu politika (IJP), uzraudzība un zinātniskie ieteikumi un zināšanas;

d)

daļas no Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” (14) II daļas “Vadošā loma rūpniecībā” un III daļas “Sabiedrības problēmu risināšana”.

Punkta pirmo daļu piemēro saskaņā ar attiecīgo programmu un no tās spēkā stāšanās dienas.

2.   Ar šo Aģentūrai tiek uzticēts īstenot šādas darbības, kas pārņemtas no CIP:

a)

“Saprātīga enerģija Eiropai (IEE II)”;

b)

ekoinovācijas iniciatīva;

c)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls;

d)

uzņēmējdarbības portāls “Tava Eiropa”;

e)

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos;

f)

IPorta projekts.

3.   Aģentūra atbild par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar 1. un 2. punktā minēto Savienības programmu daļu īstenošanu:

a)

atsevišķu vai visu programmas īstenošanas posmu un konkrētu projektu atsevišķu vai visu posmu pārvaldība, pamatojoties uz attiecīgajām Komisijas pieņemtajām darba programmām, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras;

b)

budžeta izpildes dokumentu pieņemšana attiecībā uz ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī visu to darbību veikšana, kas vajadzīgas, lai pārvaldītu attiecīgo programmu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras;

c)

atbalsta nodrošināšana attiecībā uz programmas īstenošanu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras.

4.   Ja tas paredzēts deleģēšanas dokumentā, Aģentūra drīkst atbildēt par administratīvo un loģistikas atbalsta pakalpojumu sniegšanu programmas īstenošanas struktūrām atbilstoši minētajā dokumentā noteiktajai programmas darbības jomai.

4. pants

Amata pilnvaru laiks

1.   Koordinācijas komitejas locekļus ieceļ uz diviem gadiem.

2.   Aģentūras direktoru ieceļ uz pieciem gadiem.

5. pants

Uzraudzība un ziņošanas prasība

Aģentūra ir Komisijas uzraudzībā un regulāri ziņo Komisijai par tai uzticētās Savienības programmu vai to daļu īstenošanas gaitu, ievērojot deleģēšanas aktā paredzēto kārtību un ziņojumu iesniegšanas termiņus.

6. pants

Darbības budžeta izpilde

Darbības budžeta īstenošanu Aģentūra veic saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1653/2004 (15) noteikumiem.

7. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

1.   Lēmumu 2004/20/EK un Lēmumu 2007/372/EK atceļ no 2014. gada 1. janvāra. Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

2.   Aģentūru uzskata par izpildaģentūras, kas izveidota ar Lēmumu 2004/20/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/372/EK, tiesību pārņēmēju.

3.   Neskarot pārcelto ierēdņu amata pakāpju pārskatīšanu, kas paredzēta deleģēšanas aktā, šis lēmums neietekmē Aģentūrā strādājošo darbinieku, tostarp tās direktora, tiesības un pienākumus.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 5, 9.1.2004., 85. lpp.

(3)  OV L 140, 1.6.2007., 52. lpp.

(4)  COM(2011) 500 galīgā redakcija.

(5)  Izmaksu un ieguvumu analīze attiecībā uz tādu uzdevumu deleģēšanu izpildaģentūrām, kuri saistīti ar Savienības 2014.–2020. gada programmu īstenošanu (nobeiguma ziņojums), 2013. gada 19. augusts.

(6)  COM(2011) 809 galīgā redakcija.

(7)  COM(2011) 834 galīgā redakcija.

(8)  COM(2011) 874 galīgā redakcija.

(9)  COM(2011) 804 galīgā redakcija.

(10)  OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.

(11)  COM(2011) 834 galīgā redakcija.

(12)  COM(2011) 874 galīgā redakcija.

(13)  COM(2011) 804 galīgā redakcija.

(14)  COM(2011) 809 galīgā redakcija.

(15)  OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.


Top