Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0771

2013/771/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2013 om oprettelse af »Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder« og om ophævelse af afgørelse 2004/20/EF og afgørelse 2007/372/EF

OJ L 341, 18.12.2013, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/771/oj

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/73


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. december 2013

om oprettelse af »Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder« og om ophævelse af afgørelse 2004/20/EF og afgørelse 2007/372/EF

(2013/771/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EF) nr. 58/2003 kan Kommissionen uddelegere beføjelsen til, på dens vegne og ansvar, helt eller delvist at gennemføre et EU-program eller -projekt til et forvaltningsorgan.

(2)

Overdragelsen af programgennemførelsesopgaver til forvaltningsorganerne skal gøre det muligt for Kommissionen at koncentrere sig om sine vigtigste aktiviteter og funktioner, som ikke kan eksternaliseres, uden at miste styringen af, kontrollen med og det endelige ansvar for de foranstaltninger, som forvaltes af forvaltningsorganerne.

(3)

Uddelegeringen af opgaver til et forvaltningsorgan i forbindelse med programgennemførelse kræver, at der foretages en klar adskillelse af programlægningen, hvor der med en betydelig skønsmargen træffes afgørelser drevet af politiske hensyn, og som Kommissionen står for, og programgennemførelsen, som bør overdrages til forvaltningsorganet.

(4)

Kommissionen oprettede ved sin afgørelse 2004/20/EF (2)»Forvaltningsorganet for Intelligent Energi« (i det følgende benævnt »organet«) og gav det til opgave at forvalte Fællesskabets indsats inden for vedvarende energikilder og energieffektivitet.

(5)

Kommissionen ændrede efterfølgende organets mandat ved sin afgørelse 2007/372/EF (3), således at det også kom til at omfatte forvaltning af nye projekter og programmer inden for innovation, iværksætterånd og mobilitet, og således at navnet blev ændret til »Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation«.

(6)

Det ved afgørelse 2004/20/EF oprettede organ har vist, at eksternaliseringen af forvaltningen af særlige operationelle programmer har gjort det muligt for de generaldirektorater, som organet hører ind under, at koncentrere sig om programmernes politiske aspekter. På baggrund af den fortsat stramme budgetsituation viser det sig at være mere omkostningseffektivt at uddelegere opgaver til forvaltningsorganer. De to foreløbige evalueringer af organet viser generelt, at dets resultater er gode, og at det udgør en effektiv gennemførelsesmekanisme for de initiativer, som det er operationelt ansvarligt for.

(7)

I Kommissionens meddelelse af 29. juni 2011»Et budget for Europa 2020« (4) foreslog den i højere grad at anvende eksisterende gennemførelsesorganer til at gennemføre EU-programmer under den næste flerårige finansielle ramme.

(8)

I den cost-benefit-analyse (5), som er blevet foretaget i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 58/2003, forventes omkostningerne at blive på 295 mio. EUR sammenlignet med 399 EUR i det interne forvaltningsscenario. Med hensyn til fordelene forventes gennemførelsesorganscenariet at give effektivitetsgevinster på 104 mio. EUR sammenlignet med det interne forvaltningsscenario. Hertil kommer, at en tilpasning af mere sammenhængende programporteføljer til organets kernekompetencer og dets mærkeidentitet vil indebære betydelige kvalitative fordele. Undersøgelser har vist, at ved at samle forvaltningen af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 (6) (i det følgende benævnt »Horisont 2020«), program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er 2014-2020 (7) (i det følgende benævnt »Cosme«) og program for miljø- og klimaindsatsen (8) (i det følgende benævnt »Life«) vil organet nyde godt af synergieffekter, forenkling og stordriftsfordele. Ved at samle alle aspekter af Horisont 2020's »SMV-instrument« vil der herudover bliver skabt én samlet indgang for potentielle støttemodtagere, ligesom der sikres ensartethed i de tjenester, der leveres. Inden for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (9) (i det følgende benævnt »EHFF«) er der god overensstemmelse mellem særlig indsatsområder inden for den del, der vedrører den integrerede havpolitik, og organets nuværende profil, for så vidt angår innovation og konkurrenceevne. Overdragelsen af forvaltningen af de resterende dele af programmet Marco Polo (2007-2013) til Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk vil desuden centralisere forvaltningen af infrastrukturprogrammerne vedrørende transport i organet og derfor give støttemodtagerne én samlet indgang til finansiering.

(9)

Med henblik på at give forvaltningsorganerne en sammenhængende identitet har Kommissionen ved fastsættelsen af deres nye mandater i videst muligt omfang samlet arbejdsopgaverne ud fra tematiske politikområder.

(10)

Organet bør overdrages forvaltningen af Life, der efterfølger programmet Life+, som under den flerårige finansielle ramme 2007-2013 forvaltes internt af Kommissionen. Forvaltningen af Life omfatter gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet Det er karakteristisk for Life, at programmets projekter giver anledning til et stort antal ensartede og standardiserede foranstaltninger.

(11)

Organet bør overdrages forvaltningen af dele af Cosme, der efterfølger iværksætter- og innovationsprogrammet under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation 2007-2013 (10), som i øjeblikket forvaltes delvist af organet og delvist internt af Kommissionen. Forvaltningen af de dele af Cosme, der skal uddelegeres til organet, omfatter gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet. Det desuden karakteristisk for visse dele af Cosme, at programmets projekter giver anledning til et stort antal ensartede og standardiserede foranstaltninger.

(12)

Organet bør overdrages forvaltningen af dele af EHFF inden for den integrerede havpolitik (IMP) samt kontrol, videnskabelig rådgivning og viden, der efterfølger lignende aktiviteter, som under den flerårige finansielle ramme (2007-2013) forvaltes internt af Kommissionen. Forvaltningen af EHFF omfatter gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet.

(13)

Organet bør overdrages forvaltningen af de følgende dele af Horisont 2020:

a)

dele af del II, »erhvervsmæssigt lederskab«, for hvilke det er karakteristisk, at projekterne giver anledning til et stort antal ensartede og standardiserede foranstaltninger

b)

dele af del III, »samfundsmæssige udfordringer«, som omfatter gennemførelse af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet.

(14)

Organet bør overdrages forvaltningen af de resterende dele af foranstaltninger, som allerede er uddelegeret til det som led i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (2007-2013): Intelligent Energi i Europa (IEE II), Enterprise Europe-netværket, Dit Europa — Erhvervsportal, EU's IPR-helpdesk, økoinnovationsinitiativet og projektet IPorta.

(15)

Organet bør være ansvarligt for at yde administrativ og logistisk bistand, især på områder hvor en centralisering af bistanden vil medføre yderligere effektivitetsgevinster og besparelser.

(16)

Der bør oprettes et forvaltningsorgan for små og mellemstore virksomheder. Det bør træde i stedet for og efterfølge det organ, der blev oprettet ved afgørelse 2004/20/EF som ændret ved afgørelse 2007/372/EF. Det bør varetage sine opgaver i overensstemmelse med de generelle vedtægter, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 58/2003.

(17)

Afgørelse 2004/20/EF og afgørelse 2007/372/EF bør derfor ophæves, og der bør fastsættes overgangsbestemmelser.

(18)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningsorganudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse

Der oprettes et forvaltningsorgan for små og mellemstore virksomheder (i det følgende benævnt »organet«), som i perioden 1. januar 2014-31. december 2024 træder i stedet for og efterfølger det organ, der blev oprettet ved afgørelse 2004/20/EF som ændret ved afgørelse 2007/372/EF, og forordning (EF) nr. 58/2003 finder anvendelse på organets vedtægter.

Artikel 2

Placering

Organet placeres i Bruxelles.

Artikel 3

Mål og opgaver

1.   Organet er ansvarligt for gennemførelsen af dele af følgende EU-programmer:

a)

program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) 2014-2020 (11)

b)

program for miljø- og klimaindsatsen (Life) (2014-2020) (12)

c)

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) (13), herunder den integrerede havpolitik (IMP), kontrol, videnskabelig rådgivning og viden

d)

Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (14) — dele af del II, »erhvervsmæssigt lederskab« — og af del III, »samfundsmæssige udfordringer«.

Første afsnit finder anvendelse, under forudsætning af at hvert af de pågældende programmer træder i kraft, og fra datoen for deres ikrafttræden.

2.   Organet er ansvarligt for gennemførelsen af de resterende dele af følgende foranstaltninger under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation:

a)

Intelligent Energi i Europa (IEE II)

b)

økoinnovationsinitiativet

c)

Enterprise Europe-netværket

d)

Dit Europa — Erhvervsportal

e)

EU's IPR-helpdesk

f)

projektet IPorta.

3.   Organet er ansvarligt for følgende opgaver i forbindelse med gennemførelsen af de dele af EU-programmer, som er omhandlet i stk. 1 og 2:

a)

forvalte visse eller alle faser af programgennemførelsen og visse eller alle faser af specifikke projekters forløb på grundlag af de relevante arbejdsprogrammer, som Kommissionen har vedtaget, i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen

b)

vedtage budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter og træffe alle dispositioner, der er nødvendige for programgennemførelsen, i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelserne.

c)

yde bistand i forbindelse med gennemførelsen af programmet i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelserne.

4.   Hvis den retsakt, hvorved organet er tillagt beføjelsen, indeholder hjemmel hertil, kan organet være ansvarligt for at yde logistisk og administrativ bistand til de organer, der varetager programgennemførelsen, inden for anvendelsesområdet for de programmer, som er omhandlet i retsakten.

Artikel 4

Udnævnelsesperiode

1.   Medlemmerne af styrelseskomitéen udnævnes for to år.

2.   Organets direktør udnævnes for fem år.

Artikel 5

Kontrol- og rapporteringskrav

Organet er underlagt Kommissionens kontrol og aflægger regelmæssigt rapport om gennemførelsen af de EU-programmer eller dele heraf, som det er ansvarligt for, på de betingelser og med den hyppighed, der er fastsat i den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen.

Artikel 6

Gennemførelse af driftsbudgettet

Organet gennemfører sit driftsbudget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 (15).

Artikel 7

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Afgørelse 2004/20/EF og afgørelse 2007/372/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014. Henvisninger til de ophævede afgørelser gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

2.   Organet betragtes som retlig efterfølger for det forvaltningsorgan, der blev oprettet ved afgørelse 2004/20/EF som ændret ved afgørelse 2007/372/EF.

3.   Med forbehold af revisionen af indplaceringen af udstationerede tjenestemænd i den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen, berører denne afgørelse ikke de rettigheder og forpligtelser, som organets personale, herunder dets direktør, har.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 85.

(3)  EUT L 140 af 1.6.2007, s. 52.

(4)  KOM(2011) 500 endelig.

(5)  Cost-benefit-analyse af uddelegeringen til forvaltningsorganerne af visse EU-programgennemførelsesopgaver 2014-2020 (endelig rapport af 19. august 2013).

(6)  Kom(2011) 809 endelig.

(7)  Kom(2011) 834 endelig.

(8)  Kom(2011) 874 endelig.

(9)  Kom(2011) 804 endelig.

(10)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

(11)  KOM(2011) 834 endelig.

(12)  KOM(2011) 874 endelig.

(13)  KOM(2011) 804 endelig.

(14)  KOM(2011) 809 endelig.

(15)  EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.


Top