EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:341:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 341, 18. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.341.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 341

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
18. decembra 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES (Solventnosť II), pokiaľ ide o dátum na jej transpozíciu a dátum jej uplatňovania a o dátum zrušenia určitých smerníc (Solventnosť I) ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1351/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

4

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1353/2013 z 9. decembra 2013, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Liers vlaaike (CHZO)]

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1354/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa subdivízie ICES 27 a 28.2 vynímajú z niektorých obmedzení rybolovného úsilia na rok 2014 podľa nariadenia Rady (ES) č. 1098/2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1355/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu ( 1 )

35

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1356/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza povinnosť registrácie takéhoto dovozu

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1358/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2013/63/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o minimálne podmienky, ktoré má spĺňať sadivo zemiakov a dávky sadiva zemiakov ( 1 )

52

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/768/SZBP zo 16. decembra 2013 o činnostiach EÚ na podporu vykonávania Zmluvy o obchode so zbraňami v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie

56

 

 

2013/769/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2013, ktorým sa zamieta žiadosť Maďarska zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie odchyľujúce sa od článku 193 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty [oznámené pod číslom C(2013) 9007]

68

 

 

2013/770/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES

69

 

 

2013/771/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top