EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:341:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 341, 18 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.341.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 341

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
18 декември 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/58/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (Платежоспособност I) ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 1351/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за предоставяне на макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

4

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията от 4 декември 2013 година за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1353/2013 на Комисията от 9 декември 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Liers vlaaike (ЗГУ)]

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за изключване на подучастъци 27 и 28.2 на ICES от определени ограничения на риболовното усилие за 2014 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

35

 

*

Регламент (ЕС) № 1356/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чрез внос на определени леко изменени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1357/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1358/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2013/63/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение на приложения I и II към Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на минималните условия, на които трябва да отговарят посадъчният материал от картофи и партидите с посадъчен материал от картофи ( 1 )

52

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/768/ОВППС на Съвета от 16 декември 2013 година относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие

56

 

 

2013/769/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2013 година за отхвърляне на искането на Унгария за въвеждане на специална мярка на механизма за бързо реагиране чрез дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (нотифицирано под номер C(2013) 9007)

68

 

 

2013/770/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните и за отмяна на Решение 2004/858/ЕО

69

 

 

2013/771/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО

73

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top