EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums parādu piedziņai starp ES valstīm

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums parādu piedziņai starp ES valstīm

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 655/2014 — Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir atvieglot parādu piedziņu starp ES valstīm civillietās un komerclietās.

Ar to izveido jaunu procedūru, kas ļauj vienai tiesai vienā ES valstī iesaldēt līdzekļus parādnieka bankas kontā citā ES valstī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ir izveidota Eiropas procedūra, ar kuru kreditors var iegūt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu (EAPO), ar kuru bloķē līdzekļus, ko parādnieks glabā bankas kontā vai kontos citā(-ās) ES valstī(-īs).

Darbības joma

EAPO ir pieejams iedzīvotājiem un uzņēmumiem:

 • lietās starp ES valstīm, t. i., ja EAPO pieteikuma iesniegšanas datumā tiek uzturēts konts citā ES valstī, kas nav valsts, kurā ir kreditora domicils vai tiesa, kurā iesniegts pieteikums par apķīlāšanu;
 • alternatīva procedūrām saskaņā ar valsts tiesību aktiem, taču tās neaizstāj.

To piemēro finansiāliem prasījumiem civillietās un komerclietās, izņemot šādas jomas:

 • nodokļu, muitas vai administratīvās lietas un sociālais nodrošinājums;
 • īpašuma tiesības, kas izriet no laulības attiecībām vai tam pielīdzināmām attiecībām, kā arī testamenti un mantošana;
 • prasījumi pret parādnieku, saistībā ar kuru ir uzsākta bankrota vai maksātnespējas procedūra, tiesas rīkojums, mierizlīgums vai līdzīgas procedūras.

To nepiemēro arī dažām īpaši aizsargātu bankas kontu kategorijām.

EAPO nav pieejams kreditoriem vai banku kontiem Dānijā un Apvienotajā Karalistē (1).

EAPO iegūšanas procedūra

 • Šī procedūra ir pieejama, pirms pret parādnieku uzsāk tiesvedību pēc būtības, tiesvedības laikā vai pēc tam, kad ir iegūts nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts, kurā parādniekam liek maksāt prasījumu.
 • Parasti kompetentā tiesa EAPO izdošanai ir tā tiesa, kura ir kompetenta spriest pēc lietas būtības. Ja parādnieks ir patērētājs, kompetentā tiesa EAPO izdošanai, ar kuru paredzēts nodrošināt prasījumu attiecībā uz patērētāja līgumu, ir tās ES valsts tiesa, kurā ir parādnieka domicils.
 • Visos gadījumos kreditoram ir jāsniedz pierādījumi, lai pārliecinātu tiesu, ka pastāv reāls risks, kas attaisno nepieciešamību iesaldēt parādnieka kontu. Ja kreditors pieteikumu par EAPO iesniedz, pirms viņš ir ieguvis nolēmumu pēc lietas būtības, jāsniedz arī pietiekami pierādījumi, saskaņā ar kuriem prasījums pēc būtības varētu tikt apmierināts.
 • Lai iesniegtu pieteikumu par EAPO, jāizmanto īpaša veidlapa, tai pievienojot visus attiecīgos apliecinošos dokumentus.
 • Ir noteikti īsi termiņi, kuros ir jāpabeidz dažādie procedūras posmi; tie var atšķirties atkarībā no tā, vai kreditors jau ir ieguvis nolēmumu vai tas vēl nav noticis.
 • Kreditoram ir tiesības pārsūdzēt atteikumu izdot EAPO.
 • Lai nodrošinātu EAPO pārsteiguma efektu un lietderību, parādnieks pirms tā izpildes netiek informēts.
 • Kreditors, kuram nav informācijas par parādnieka kontu, noteiktos apstākļos var prasīt tiesai iegūt informāciju par kontu no ieceltām iestādēm ES valstī, kur paredzēta rīkojuma izpilde.

EAPO atzīšana, izpildāmība un izpilde

 • EAPO, kas izdots kādā ES valstī saskaņā ar šo regulu, tiek atzīts pārējās ES valstīs bez kādas īpašas procedūras un ir izpildāms pārējās ES valstīs bez vajadzības pēc izpildāmības pasludināšanas.
 • Attiecīgajai bankai ir pienākums īpašā veidlapā paziņot, vai EAPO izpildes rezultātā ir apķīlāti jebkādi parādnieka finanšu līdzekļi.
 • Kreditoram ir pienākums nodrošināt to, ka tiek atbrīvoti jebkādi apķīlāti finanšu līdzekļi, kas pārsniedz EAPO norādīto summu.
 • Daļa summas var būt atbrīvotas no apķīlāšanas saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem, piemēram, summas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu parādnieka un viņa ģimenes iztiku.

Parādnieka aizsardzības pasākumi

Ņemot vērā to, ka parādnieks iepriekš netiek uzklausīts, ir paredzēti konkrēti aizsardzības pasākumi, lai novērstu EAPO ļaunprātīgu izmantošanu:

 • tiesiskās aizsardzības līdzekļi (tostarp tiesības pārsūdzēt lēmumu), lai varētu apstrīdēt EAPO, tiklīdz parādnieks ir saņēmis informāciju par tā kontu bloķēšanu;
 • noteikumi par kreditora sniegtu nodrošinājumu, lai garantētu jebkādu zaudējumu atlīdzību, kas parādniekam radušies EAPO dēļ;
 • noteikumi par kreditora atbildību par jebkādu kaitējumu, kas kreditora kļūdas dēļ ar EAPO nodarīts parādniekam.

Veidlapas

Kopumā ir deviņas īpašas EAPO veidlapas. To saturs ir izklāstīts Īstenošanas regulā (ES) 2016/1823.

Vispārējie noteikumi

 • Šajā regulā ir arī apskatīti vairāki saistīti jautājumi, tostarp juridiskā pārstāvība, tiesas nodevas, izdevumi, kas rodas bankām, maksa, ko iekasē iestādes, datu aizsardzība un dokumentu sagatavošanas valoda.
 • Šī regula neietekmē vairāku saistītu aktu (piemēram, Regulas (EK) Nr. 1393/2007 (par dokumentu izsniegšanu) un Regulas (EK) Nr. 1206/2001 (par pierādījumu iegūšanu) piemērošanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula ir piemērojama kopš 2017. gada 18. janvāra, izņemot tās 50. pantu, kas ir piemērojams kopš 2016. gada 18. jūlija. 50. pants attiecas uz informāciju, kas jāsniedz ES valstīm, piemēram, par tiesām, kas norādītas kā kompetentas izdot EAPO (6. panta 4. punkts), un iestādēm, kas ir kompetentas izpildīt EAPO.

KONTEKSTS

Šīs regulas pamatā ir zaļā grāmata par spriedumu izpildes efektivitātes uzlabošanu ES. Šajā zaļajā grāmatā Eiropas Komisija ir aprakstījusi, kā valstu izpildes tiesību normu sadrumstalotība negatīvi ietekmē pārrobežu parādu iekasēšanu ES, un secina, ka praksē kreditors, kas vēlas piedzīt naudas prasījuma summu Eiropā, parasti cenšas to realizēt ar sava parādnieka bankas konta aresta starpniecību un ka šādas procedūras pastāv lielākajā daļā ES valstu.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās (OV L 189, 27.6.2014., 59.–92. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2016/1823 (2016. gada 10. oktobris), ar kuru nosaka veidlapas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās (OV L 283, 19.10.2016., 1.–48. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (OV L 324, 10.12.2007., 79.–120. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1393/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Zaļā grāmata par spriedumu izpildes efektivitātes uzlabošanu Eiropas Savienībā: banku kontu arests (COM(2006) 618 galīgā redakcija, 24.10.2006.)

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 1.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.12.2017(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).

Top