EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2100

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/2100 2023 m. rugsėjo 28 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad vario (II) oksidą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data (Tekstas svarbus EEE)

C/2023/6427

OJ L 241, 29.9.2023, p. 145–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2100/oj

2023 9 29   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/145


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/2100

2023 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad vario (II) oksidą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Biocidinių produktų nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

vario (II) oksidas buvo įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (2) I priedą kaip veiklioji medžiaga, skirta 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti. Pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 86 straipsnį ji yra laikoma patvirtinta pagal tą reglamentą, jei laikomasi Direktyvos 98/8/EB I priede išdėstytų sąlygų;

(2)

patvirtinimo, kad vario (II) oksidą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti (toliau – patvirtinimas), galiojimas baigsis 2024 m. sausio 31 d.2022 m. liepos 27 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 13 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pratęsti patvirtinimo galiojimą (toliau – paraiška);

(3)

2023 m. kovo 21 d. Prancūzijos vertinančioji kompetentinga institucija pranešė Komisijai apie savo sprendimą, priimtą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 1 dalį, kad turės būti atliktas išsamus paraiškos vertinimas. Pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį vertinančioji kompetentinga institucija išsamų paraiškos vertinimą turi atlikti per 365 dienas nuo jos patvirtinimo;

(4)

vertinančioji kompetentinga institucija prireikus gali pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų tiek duomenų, kad jų pakaktų atlikti vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnio 2 dalį. Tokiu atveju 365 dienų laikotarpis sustabdomas, tačiau ne ilgiau nei iš viso 180 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai ilgesnės trukmės sustabdymas pateisinamas dėl prašomų duomenų pobūdžio arba išimtinių aplinkybių;

(5)

per 270 dienų nuo vertinančiosios kompetentingos institucijos rekomendacijos gavimo Europos cheminių medžiagų agentūra turi parengti ir pateikti Komisijai nuomonę dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 3 dalį;

(6)

dėl to patvirtinimo galiojimas dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių gali baigtis anksčiau negu bus priimtas sprendimas dėl jo galiojimo pratęsimo. Todėl patvirtinimo galiojimo pabaigos datą tikslinga nukelti tiek, kad pakaktų laiko paraiškai išnagrinėti. Atsižvelgiant į terminus, per kuriuos vertinančioji kompetentinga institucija turi atlikti vertinimą, o Europos cheminių medžiagų agentūra – parengti ir pateikti savo nuomonę, taip pat į laiką, reikalingą nuspręsti, ar patvirtinimo, kad vario (II) oksidą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimą galima pratęsti, patvirtinimo galiojimo pabaigos data turėtų būti nukelta į 2026 m. liepos 31 d.;

(7)

pratęsus patvirtinimo galiojimo pabaigos datą, vario (II) oksidas tebelieka patvirtintas kaip skirtas naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti laikantis Direktyvos 98/8/EB I priede nustatytų sąlygų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinimo, kad vario (II) oksidą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data, nurodyta Direktyvos 98/8/EB I priede, nukeliama į 2026 m. liepos 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2023 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)   1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


Top