EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2100

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/2100 (2023. gada 28. septembris), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 8. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts vara (II) oksīds (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/6427

OJ L 241, 29.9.2023, p. 145–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2100/oj

29.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/145


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/2100

(2023. gada 28. septembris),

ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 8. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts vara (II) oksīds

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

apspriedusies ar Biocīdu pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Vara (II) oksīds tika iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) I pielikumā kā 8. produkta veida biocīdos lietojama aktīvā viela. Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 86. pantu to uzskata par apstiprinātu saskaņā ar minēto regulu ar noteikumu, ka tiek ievēroti Direktīvas 98/8/EK I pielikumā noteiktie nosacījumi.

(2)

Vara (II) oksīda apstiprinājums lietošanai 8. produkta veida biocīdos (“apstiprinājums”) beidzas 2024. gada 31. janvārī. 2022. gada 27. jūlijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu tika iesniegts apstiprinājuma atjaunošanas pieteikums (“pieteikums”).

(3)

2023. gada 21. martā Francijas kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, informēja Komisiju, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 1. punktu ir nolēmusi, ka ir vajadzīga pilnīga pieteikuma novērtēšana. Saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punktu kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, pilnīga pieteikuma novērtēšana ir jāveic 365 dienās no pieteikuma validācijas.

(4)

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. panta 2. punktu var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs sniegtu novērtēšanai pietiekamus datus. Tādā gadījumā 365 dienu periodu pārtrauc uz laiku, kas kopā nedrīkst pārsniegt 180 dienas, ja vien prasīto datu raksturs vai ārkārtas apstākļi neattaisno ilgāku pārtraukumu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 3. punktu 270 dienu laikā pēc kompetentās iestādes, kas veic novērtēšanu, ieteikuma saņemšanas Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ir jāsagatavo un jāiesniedz Komisijai atzinums par aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu.

(6)

Līdz ar to tādu iemeslu dēļ, ko pieteikuma iesniedzējs nespēj ietekmēt, apstiprinājuma termiņš var beigties, pirms tiek pieņemts lēmums par tā atjaunošanu. Tāpēc apstiprinājuma termiņu ir lietderīgi pagarināt uz laiku, kas ir pietiekams pieteikuma izskatīšanai. Ņemot vērā novērtēšanas termiņu, kas jāievēro kompetentajai iestādei, kura veic novērtēšanu, un termiņu, kurā Eiropas Ķimikāliju aģentūrai jāsagatavo un jāiesniedz atzinums, kā arī laiku, kas vajadzīgs, lai izlemtu, vai vara (II) oksīda apstiprinājumu lietošanai 8. produkta veida biocīdos drīkst atjaunot, termiņa beigu datums būtu jāpārceļ uz 2026. gada 31. jūliju.

(7)

Pēc apstiprinājuma termiņa pagarināšanas vara (II) oksīds joprojām ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, ja vien tiek ievēroti Direktīvas 98/8/EK I pielikumā noteiktie nosacījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas (ES) 98/8/EK I pielikumā noteikto datumu, līdz kuram lietošanai 8. produkta veida biocīdos ir apstiprināts vara (II) oksīds, pārceļ uz 2026. gada 31. jūliju.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


Top