EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1491

Komisijos reglamentas (ES) 2022/1491 2022 m. rugsėjo 8 d. kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/6286

OL L 234, 2022 9 9, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; netiesiogiai panaikino 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1491/oj

2022 9 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1491

2022 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/2036 (3) Komisija priėmė 2017 m. gegužės mėn. Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) paskelbtą ir 2020 m. birželio mėn. iš dalies pakeistą naująjį 17-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) „Draudimo sutartys“. Tas standartas turi būti taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d. Leidžiama taikyti anksčiau;

(3)

2021 m. gruodžio 9 d. TASV paskelbė dar vieną 17-ojo TFAS pataisą. 17-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio reikalavimų pataisa leidžia įmonėms, pirmą kartą taikančioms 17-ąjį TFAS ir 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“, įveikti ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lyginamosios informacijos vienkartinius grupavimo skirtumus;

(4)

dėl šiuo pataisymu įvesto neprivalomo grupavimo persidengimo įmonės gali padidinti lyginamosios informacijos, pateikiamos pirmą kartą taikant 17-ąjį TFAS ir 9-ąjį TFAS, naudingumą. Taikymo sritis apima finansinį turtą, susijusį su draudimo įsipareigojimais, kuris iki šiol nebuvo patikslintas pagal 9-ąjį TFAS;

(5)

pasikonsultavusi su Europos finansinės atskaitomybės patariamąja grupe, Komisija daro išvadą, kad 17-ojo TFAS „Draudimo sutartys“ pataisa atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus priėmimo kriterijus;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede pateiktas 17-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Draudimo sutartys“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytą pataisą įmonės gali taikyti tik pirmą kartą taikydamos 17-ąjį TFAS „Draudimo sutartys“ ir 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).

(3)  2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/2036, kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 416, 2021 11 23, p. 3).


PRIEDAS

17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS taikymas pirmą kartą Lyginamoji informacija

17-ojo TFAS pataisa

17-ojo TFAS „Draudimo sutartys“ pataisa

Įterpiami C2A, C28A–C28E, C33A straipsniai ir antraštė prieš C28A straipsnį. Kad būtų patogu skaityti, šie straipsniai nepabraukiami.

C priedas

Įsigaliojimo data ir pereinamasis laikotarpis

...

Įsigaliojimo data

...

C2A

2021 m. gruodžio mėn. paskelbtu dokumentu 17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS taikymas pirmą kartą. Lyginamoji informacija įterpti C28A–C28E ir C33A straipsniai. Ūkio subjektas, kuris pasirenka taikyti C28A–C28E ir C33A straipsnius, turi juos taikyti pirmą kartą taikydamas 17-ąjį TFAS.

Pereinamasis laikotarpis

...

Lyginamoji informacija

...

Ūkio subjektai, kurie pirmą kartą tuo pačiu metu taiko 17-ąjį TFAS ir 9-ąjį TFAS

C28A

Ūkio subjektui, kuris pirmą kartą tuo pačiu metu taiko 17-ąjį TFAS ir 9-ąjį TFAS, leidžiama taikyti C28B–C28E straipsnius (grupavimo persidengimas) siekiant pateikti lyginamąją informaciją apie finansinį turtą, jei lyginamoji informacija apie tą finansinį turtą nebuvo patikslinta pagal 9-ąjį TFAS. Lyginamoji informacija apie finansinį turtą nebus tikslinama pagal 9-ąjį TFAS, jeigu ūkio subjektas nusprendžia nepatikslinti ankstesnių laikotarpių (žr. 9-ojo TFAS 7.2.15 straipsnį) arba patikslina ankstesnius laikotarpius, tačiau finansinio turto pripažinimas tais ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais buvo nutrauktas (žr. 9-ojo TFAS 7.2.1 straipsnį).

C28B

Ūkio subjektas, taikantis finansiniam turtui grupavimo persidengimą, pateikia lyginamąją informaciją taip, lyg tam finansiniam turtui būtų buvę taikomi 9-ojo TFAS grupavimo ir vertinimo reikalavimai. Ūkio subjektas naudoja pagrįstą ir patvirtinamą informaciją, turimą taikymo pradžios datą (žr. C2 straipsnio b punktą), kad nustatytų, kaip ūkio subjektas tikisi, kad finansinis turtas bus grupuojamas ir vertinamas pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS (pavyzdžiui, ūkio subjektas gali naudotis preliminariais vertinimais, atliktais rengiantis pirmą kartą taikyti 9-ąjį TFAS).

C28C

Taikydamas finansiniam turtui grupavimo persidengimą, ūkio subjektas neprivalo taikyti 9-ojo TFAS 5.5 skirsnyje nustatytų vertės sumažėjimo reikalavimų. Jeigu, remiantis grupavimu, nustatytu taikant C28B straipsnį, finansiniam turtui būtų taikomi 9-ojo TFAS 5.5 skirsnyje nustatyti vertės sumažėjimo reikalavimai, tačiau taikydamas grupavimo persidengimą ūkio subjektas tų reikalavimų netaiko, ūkio subjektas ir toliau pateikia bet kokią sumą, pripažintą dėl vertės sumažėjimo ankstesniu laikotarpiu pagal 39-ąjį TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“. Priešingu atveju visos tokios sumos panaikinamos.

C28D

Bet koks skirtumas tarp ankstesnės finansinio turto balansinės vertės ir balansinės vertės taikymo pradžios datą, atsirandantis taikant C28B–C28C straipsnius, pripažįstamas taikymo pradžios datą kaip pradinis nepaskirstytasis pelnas (arba atitinkamai kitas nuosavybės komponentas).

C28E

C28B–C28D straipsnius taikantis ūkio subjektas turi:

a)

atskleisti kiekybinę informaciją, kad finansinių ataskaitų vartotojai suprastų:

i)

grupavimo persidengimo taikymo mastą (pavyzdžiui, ar jis buvo taikomas visam finansiniam turtui, kurio pripažinimas nutrauktas lyginamuoju laikotarpiu);

ii)

ar ir kokiu mastu buvo taikomi 9-ojo TFAS 5.5 skirsnyje nustatyti vertės sumažėjimo reikalavimai (žr. C28C straipsnį);

b)

tuos straipsnius taikyti tik ataskaitinių laikotarpių nuo 17-ojo TFAS taikymo pradžios datos iki 17-ojo TFAS taikymo pirmą kartą datos lyginamajai informacijai (žr. C2 ir C25 straipsnius) ir

c)

9-ojo TFAS taikymo pirmą kartą datą taikyti 9-ajame TFAS nustatytus pereinamojo laikotarpio reikalavimus (žr. 9-ojo TFAS 7.2 skirsnį).

...

C33A

Finansinio turto, kurio pripažinimas nutraukiamas nuo 17-ojo TFAS taikymo pradžios datos iki taikymo pirmą kartą datos, atveju ūkio subjektas, pateikdamas lyginamąją informaciją, gali taikyti C28B–C28E straipsnius (grupavimo persidengimas) taip, tarsi tam turtui būtų buvęs taikomas C29 straipsnis. Toks ūkio subjektas turi pritaikyti C28B–C28E straipsnių reikalavimus taip, kad grupavimo persidengimas būtų grindžiamas tuo, kaip ūkio subjektas tikisi, kad finansinis turtas bus priskirtas taikant C29 straipsnį 17-ojo TFAS taikymo pirmą kartą datą.


Top