9.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1491

z 8. septembra 2022,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 17

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné účtovné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Komisia prijala 19. novembra 2021 nariadením Komisie (EÚ) 2021/2036 (3) nový medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 17 Poistné zmluvy, ktorý Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala v máji 2017 a ktorý zmenila v júni 2020. Tento štandard sa má začať uplatňovať od 1. januára 2023. Skoršie uplatňovanie je povolené.

(3)

Rada IASB uverejnila 9. decembra 2021 ďalšiu zmenu štandardu IFRS 17. Zmena prechodných požiadaviek uvedených v štandarde IFRS 17 umožňuje spoločnostiam prekonať jednorazové rozdiely v klasifikácii porovnávacích informácií predchádzajúceho obdobia vykazovania pri prvotnom uplatnení štandardov IFRS 17 a IFRS 9 Finančné nástroje.

(4)

Nepovinné klasifikačné zakrytie zavedené uvedenou zmenou umožňuje spoločnostiam zvýšiť užitočnosť porovnávacích informácií prezentovaných pri prvotnom uplatnení štandardov IFRS 17 a IFRS 9. Rozsah pôsobnosti sa vzťahuje na finančné aktíva viazané na poistné záväzky, ktoré zatiaľ neboli prehodnotené na účely štandardu IFRS 9.

(5)

Po konzultáciách s Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo Komisia dospela k záveru, že zmena štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy spĺňa kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 17 Poistné zmluvy, ktorý sa nachádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008, sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Spoločnosti môžu uplatňovať zmenu uvedenú v článku 1 len pri prvotnom uplatnení štandardov IFRS 17 Poistné zmluvy a IFRS 9 Finančné nástroje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. septembra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2036 z 19. novembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 17 (Ú. v. EÚ L 416, 23.11.2021, s. 3).


PRÍLOHA

Prvotné uplatnenie štandardov IFRS 17 a IFRS 9 – Porovnávacie informácie

Zmena štandardu IFRS 17

Zmena štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy

Dopĺňajú sa odseky C2A, C28A až C28E, C33A a nadpis pred odsekom C28A. Pre jednoduchosť čítania tieto odseky nie sú podčiarknuté.

Dodatok C

Dátum nadobudnutia účinnosti a prechodné ustanovenia

...

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

...

C2A

Dokumentom Prvotné uplatnenie štandardov IFRS 17 a IFRS 9 – Porovnávacie informácie, vydaným v decembri 2021, sa doplnili odseky C28A až C28E a odsek C33A. Účtovná jednotka, ktorá sa rozhodne uplatňovať odseky C28A až C28E a odsek C33A, ich uplatňuje pri prvotnom uplatnení štandardu IFRS 17.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

...

Porovnávacie informácie

...

Účtovné jednotky, ktoré prvýkrát uplatňujú štandardy IFRS 17 a IFRS 9 v rovnakom čase

C28A

Účtovnej jednotke, ktorá prvýkrát uplatňuje štandardy IFRS 17 a IFRS 9 v rovnakom čase, sa povoľuje uplatňovať odseky C28B až C28E (klasifikačné zakrytie) na účely prezentácie porovnávacích informácií o finančnom aktíve, ak porovnávacie informácie o tomto finančnom aktíve neboli upravené pre IFRS 9. Porovnávacie informácie o finančnom aktíve nebudú upravené pre IFRS 9, ak sa účtovná jednotka rozhodne neprehodnocovať predchádzajúce obdobia (pozri odsek 7.2.15 štandardu IFRS 9), alebo ak účtovná jednotka prehodnotí predchádzajúce obdobia, ale vykazovanie finančného aktíva bolo ukončené počas týchto predchádzajúcich období (pozri odsek 7.2.1 štandardu IFRS 9).

C28B

Účtovná jednotka, ktorá uplatňuje klasifikačné zakrytie na finančné aktívum, prezentuje porovnávacie informácie, ako keby sa na toto finančné aktívum uplatňovali požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie podľa IFRS 9. Účtovná jednotka používa primerané a preukázateľné informácie dostupné k dátumu prechodu [pozri odsek C2 písm. b)] na určenie toho, ako sa podľa očakávaní účtovnej jednotky bude finančné aktívum klasifikovať a oceňovať pri prvotnom uplatnení štandardu IFRS 9 (účtovná jednotka napríklad môže použiť predbežné posudzovanie vykonané s cieľom pripraviť sa na prvotné uplatnenie štandardu IFRS 9).

C28C

Pri uplatňovaní klasifikačného zakrytia na finančné aktívum sa od účtovnej jednotky nevyžaduje, aby uplatňovala požiadavky na zníženie hodnoty uvedené v oddiele 5.5 štandardu IFRS 9. Ak by sa na finančné aktívum na základe klasifikácie určenej podľa odseku C28B vzťahovali požiadavky na zníženie hodnoty uvedené v oddiele 5.5 štandardu IFRS 9, ale účtovná jednotka by pri uplatňovaní klasifikačného zakrytia tieto požiadavky nedodržiavala, účtovná jednotka by naďalej prezentovala akúkoľvek sumu vykázanú v súvislosti so znížením hodnoty v predchádzajúcom období v súlade so štandardom IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie. V opačnom prípade sa všetky takéto sumy zrušia.

C28D

Akýkoľvek rozdiel medzi predchádzajúcou účtovnou hodnotou finančného aktíva a účtovnou hodnotou k dátumu prechodu, ktorý vyplýva z uplatňovania odsekov C28B a C28C, sa vykazuje v počiatočných nerozdelených ziskoch (alebo prípadne v inej zložke vlastného imania) k dátumu prechodu.

C28E

Účtovná jednotka, ktorá uplatňuje odseky C28B až C28D:

a)

zverejňuje kvalitatívne informácie, ktoré umožňujú používateľom účtovnej závierky pochopiť:

i)

rozsah, v akom sa uplatnilo klasifikačné zakrytie (napríklad či sa uplatnilo na všetky finančné aktíva, ktorých vykazovanie sa ukončilo v porovnávacom období);

ii)

či a v akom rozsahu boli uplatnené požiadavky na zníženie hodnoty uvedené v oddiele 5.5 štandardu IFRS 9 (pozri odsek C28C);

b)

uplatňuje uvedené odseky len na porovnávacie informácie za obdobia vykazovania medzi dátumom prechodu na štandard IFRS 17 a dátumom prvotného uplatnenia štandardu IFRS 17 (pozri odseky C2 a C25) a

c)

k dátumu prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9 uplatňuje prechodné požiadavky uvedené v štandarde IFRS 9 (pozri oddiel 7.2 štandardu IFRS 9).

...

C33A

V prípade finančného aktíva, ktorého vykazovanie sa ukončilo medzi dátumom prechodu a dátumom prvotného uplatnenia štandardu IFRS 17, môže účtovná jednotka uplatniť odseky C28B až C28E (klasifikačné zakrytie) na účely prezentácie porovnávacích informácií, ako keby sa na toto aktívum uplatnil odsek C29. Takáto účtovná jednotka upraví požiadavky odsekov C28B až C28E tak, aby sa klasifikačné zakrytie zakladalo na tom, ako sa podľa očakávaní účtovnej jednotky a podľa odseku C29 určí finančné aktívum k dátumu prvotného uplatnenia štandardu IFRS 17.