EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1491

Kommissionens förordning (EU) 2022/1491 av den 8 september 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 vad gäller International Financial Reporting Standard 17 (Text av betydelse för EES)

C/2022/6286

EUT L 234, 9.9.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; tyst upphävande genom 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1491/oj

9.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1491

av den 8 september 2022

om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 vad gäller International Financial Reporting Standard 17

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2) antogs vissa internationella redovisningsstandarder och tolkningar som förelåg per den 15 oktober 2008.

(2)

Den 19 november 2021 antog kommissionen, genom kommissionens förordning (EU) 2021/2036 (3), den nya International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Försäkringsavtal som utfärdades av International Accounting Standards Board (IASB) i maj 2017 och ändrades av International Accounting Standards Board i juni 2020. Standarden ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. Tidigare tillämpning är tillåten.

(3)

Den 9 december 2021 offentliggjorde IASB ytterligare en ändring av IFRS 17. Ändringen av övergångsbestämmelserna i IFRS 17 gör det möjligt för företag att vid den första tillämpningen av IFRS 17 och IFRS 9 Finansiella instrument överbrygga sådana klassificeringsolikheter i jämförande information från föregående rapportperiod som uppstår en enda gång.

(4)

Den frivilliga klassificeringsöverlappning som införs genom ändringen gör det möjligt för företag att öka nyttan av den jämförande information som läggs fram vid den första tillämpningen av IFRS 17 och IFRS 9. Tillämpningsområdet omfattar finansiella tillgångar kopplade till försäkringsskulder, som hittills inte har räknats om för IFRS 9.

(5)

Efter samråd med European Financial Reporting Advisory Group konstaterar kommissionen att ändringen av IFRS 17 Försäkringsavtal uppfyller kriterierna för antagande i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(6)

Förordning (EG) nr 1126/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ska International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Försäkringsavtal ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Företag kan endast vid den första tillämpningen av IFRS 17 Försäkringsavtal och IFRS 9 Finansiella instrument tillämpa den ändring som avses i artikel 1.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 september 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2021/2036 av den 19 november 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 17 (EUT L 416, 23.11.2021, s. 3).


BILAGA

Första gången IFRS 17 och IFRS 9 tillämpas – Jämförande information

Ändring av IFRS 17

Ändring av IFRS 17 Försäkringsavtal

Punkterna C2A, C28A-C28E, C33A och rubriken före punkt C28A läggs till. För att underlätta läsningen har dessa punkter ingen understrykning.

Bilaga C

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

...

IKRAFTTRÄDANDE

...

C2A

Genom Första gången IFRS 17 och IFRS 9 tillämpas – Jämförande information, utfärdad i december 2021, lades punkterna C28A–C28E och C33A till. Ett företag som väljer att tillämpa punkterna C28A–C28E och C33A ska tillämpa dem första gången IFRS 17 tillämpas.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

...

Jämförande information

...

Företag som för första gången tillämpar IFRS 17 och IFRS 9 samtidigt

C28A

Ett företag som för första gången tillämpar IFRS 17 och IFRS 9 samtidigt får tillämpa punkterna C28B–C28E (överlappande klassificering) för att presentera jämförande information om en finansiell tillgång om den jämförande informationen för den finansiella tillgången inte har räknats om för IFRS 9. Jämförande information om en finansiell tillgång kommer inte att räknas om för IFRS 9 om företaget antingen väljer att inte räkna om tidigare perioder (se punkt 7.2.15 i IFRS 9) eller om företaget räknar om tidigare perioder men den finansiella tillgången har tagits bort från rapporten över finansiell ställning under dessa tidigare perioder (se punkt 7.2.1 i IFRS 9).

C28B

Ett företag som tillämpar överlappande klassificering på en finansiell tillgång ska presentera jämförande information som om klassificerings- och värderingskraven i IFRS 9 hade tillämpats på den finansiella tillgången. Företaget ska använda rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga på övergångsdagen (se punkt C2 b) för att fastställa hur företaget förväntar sig att den finansiella tillgången skulle klassificeras och värderas första gången IFRS 9 tillämpas (exempelvis kan ett företag använda preliminära bedömningar som gjorts för att förbereda första gången IFRS 9 tillämpas).

C28C

Vid tillämpningen av överlappande klassificering på en finansiell tillgång är ett företag inte skyldigt att tillämpa nedskrivningskraven i avsnitt 5.5 i IFRS 9. Om den finansiella tillgången, på grundval av den klassificering som fastställts med tillämpning av punkt C28B, skulle omfattas av nedskrivningskraven i avsnitt 5.5 i IFRS 9, men företaget inte tillämpar dessa krav vid tillämpningen av överlappande klassificering, ska företaget fortsätta att redovisa alla belopp som redovisats avseende nedskrivningar under den föregående perioden i enlighet med IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I annat fall ska sådana belopp återföras.

C28D

Eventuell skillnad mellan det tidigare redovisade värdet för en finansiell tillgång och det redovisade värdet per övergångsdagen som uppstår vid tillämpningen av punkterna C28B–C28C ska redovisas i den ingående balansen för balanserade vinstmedel (eller annan komponent i eget kapital, beroende på vad som är tillämpligt) per övergångsdagen.

C28E

Ett företag som tillämpar punkterna C28B–C28D ska

a)

offentliggöra kvalitativ information som gör det möjligt för användarna av finansiella rapporter att förstå

i)

i vilken utsträckning överlappade klassificering har tillämpats (t.ex. huruvida den har tillämpats på alla finansiella tillgångar som tagits bort från rapporten över finansiell ställning under jämförelseperioden),

ii)

huruvida och i vilken utsträckning nedskrivningskraven i avsnitt 5.5 i IFRS 9 har tillämpats (se punkt C28C),

b)

endast tillämpa dessa punkter på jämförande information för rapporteringsperioder mellan dagen för övergång till IFRS 17 och dagen då IFRS 17 tillämpas första gången (se punkterna C2 och C25), och

c)

dagen då IFRS 9 tillämpas första gången tillämpa övergångskraven i IFRS 9 (se avsnitt 7.2 i IFRS 9).

...

C33A

För en finansiell tillgång som tagits bort från rapporten över finansiell ställning mellan övergångsdagen och dagen då IFRS 17 tillämpas första gången får ett företag tillämpa punkterna C28B–C28E (överlappande klassificering) för att redovisa jämförande information som om punkt C29 hade tillämpats på den tillgången. Ett sådant företag ska anpassa kraven i punkterna C28B–C28E så att den överlappande klassificeringen baseras på hur företaget förväntar sig att den finansiella tillgången skulle identifieras med tillämpning av punkt C29 dagen då IFRS 17 tillämpas första gången.


Top